Online preken

Menu

Welke beloning ontvangen de wijze maagden? Zullen de dwaze maagden bezwijken onder rampspoed?

Welke beloning ontvangen de wijze maagden

Relevante woorden van God:

Het ‘volgen van het werk van de Heilige Geest’ betekent het begrijpen van Gods wil voor vandaag, het kunnen handelen in overeenstemming met de tegenwoordige eisen van God, het kunnen gehoorzamen en volgen van de God van vandaag, en het kunnen leven naar de meest recente uitspraken van God. Alleen zo iemand volgt het werk van de Heilige Geest en is in de stroom van de Heilige Geest. Zulke mensen zijn niet alleen in staat om Gods lof te ontvangen en God te zien, maar uit het nieuwste werk van God kunnen ze ook Gods gezindheid herleiden, en kennen ze de opvattingen en ongehoorzaamheid van de mens, en de natuur en het wezen van de mens. Bovendien kunnen ze in hun dienstbaarheid geleidelijk veranderingen in hun gezindheid teweegbrengen. Alleen zulke mensen kunnen God winnen en hebben echt de ware weg gevonden. Zij die geëlimineerd worden door het werk van de Heilige Geest, zijn mensen die niet in staat zijn om zich te voegen naar het nieuwste werk van God en die hiertegen in opstand komen. Dat zulke mensen openlijk tegen God in opstand komen, is omdat God een nieuw werk heeft gedaan en omdat het beeld van God niet overeenkomt met hun opvattingen. Hierdoor gaan zij openlijk tegen God in en oordelen zij over God, hetgeen ertoe leidt dat God een afkeer van hen krijgt en hen verwerpt. Het is niet eenvoudig om je de kennis van het nieuwste werk van God eigen te maken. Maar als mensen erop ingesteld zijn om gehoorzaam te zijn aan het werk van God en dat zoeken, dan hebben ze de kans om God te zien en de nieuwste leiding van de Heilige Geest te ontvangen. Zij die opzettelijk tegen het werk van God ingaan, kunnen de verlichting van de Heilige Geest en de leiding van God niet ontvangen. Dus of mensen al dan niet het nieuwste werk van God kunnen ontvangen, hangt af van Gods genade, hun streven en hun intenties.

Allen die in staat zijn om de tegenwoordige uitspraken van de Heilige Geest te gehoorzamen, zijn gezegend. Het maakt niet uit hoe zij waren of hoe de Heilige Geest in hen werkzaam was. Zij die het nieuwste werk hebben, zijn het meest gezegend en zij die het nieuwste werk niet kunnen volgen, worden geëlimineerd. God wil hen die het nieuwe licht kunnen aanvaarden en Hij wil hen die Zijn nieuwste werk kennen en aanvaarden. Waarom wordt gezegd dat jullie een ingetogen maagd moeten zijn? Een ingetogen maagd is in staat om het werk van de Heilige Geest te zoeken en de nieuwe dingen te begrijpen, en is bovendien in staat om oude opvattingen terzijde te leggen en vandaag gehoorzaam te zijn aan het werk van God. Deze groep mensen, die het nieuwste werk van vandaag aanvaardt, was voor het begin van de tijd door God voorbestemd en zij zijn de meest gezegende van alle mensen. Jullie horen rechtstreeks de stem van God en aanschouwen de verschijning van God, en dus, binnen de hemelen en de aarde en door alle eeuwen heen is niemand meer gezegend dan jullie, deze groep mensen.

Als je iedere stap van het werk van de vleesgeworden God in het Tijdperk van het Koninkrijk hebt ervaren, zul je voelen dat je langjarige hoop eindelijk is uitgekomen. Je zult voelen dat je God nu pas echt van aangezicht tot aangezicht aan hebt kunnen kijken; nu heb je God pas in het gezicht kunnen zien, de persoonlijke uitspraak van God kunnen horen, de wijsheid van Gods werk op waarde weten te schatten en ervaren hoe echt en almachtig God is. Je zult merken dat je veel gewonnen hebt, dingen die mensen in het verleden nooit hebben gezien of gehad. Op dat moment zul je duidelijk weten wat het is om in God te geloven, en wat het betekent om naar Gods hart te zijn. Natuurlijk, als je je vastklampt aan oude zienswijzen, en het feit van de tweede incarnatie van God afwijst of ontkent, blijf je met lege handen achter en win je niets. Uiteindelijk maak je je dan schuldig aan verzet tegen God. Diegenen die de waarheid gehoorzamen en zich aan het werk van God onderwerpen zullen worden geschaard onder de naam van de tweede vleesgeworden God – de Almachtige. Zij zullen de persoonlijke leiding van God kunnen aanvaarden, en meer en hogere waarheid verkrijgen en een waarlijk menselijk leven ontvangen. Hij zal het visioen aanschouwen die de mensen uit vroeger tijden nooit te zien kregen: “Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, en in het midden van die zeven lampenstandaards iemand die leek op de Mensenzoon, gekleed in een gewaad tot op de voeten en met een gouden gordel om de borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon” (Openbaring 1:12-16). Deze visie is de uitdrukking van Gods hele gezindheid. Zo’n uitdrukking van Zijn hele gezindheid is tevens de uitdrukking van het werk van God wanneer Hij deze keer vlees wordt. In de stortvloed van tuchtiging en oordeel drukt de Mensenzoon Zijn inherente gezindheid uit door het spreken van woorden en laat Hij allen die Zijn tuchtiging en oordeel aanvaarden het ware gezicht van de Mensenzoon zien, een gezicht dat een getrouwe afbeelding is van het gezicht van de Mensenzoon dat door Johannes werd gezien. (Natuurlijk is dit allemaal onzichtbaar voor hen die het werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk niet aanvaarden.) Het ware gezicht van God kan niet volledig in menselijke woorden worden uitgedrukt. Daarom gebruikt God de uitdrukking van Zijn inherente gezindheid om Zijn ware gezicht aan de mens te tonen. Dit betekent dat wie de inherente gezindheid van de Mensenzoon heeft ervaren het ware gezicht van de Mensenzoon heeft gezien, want God is te groot en kan niet volledig in menselijke woorden worden uitgedrukt. Als de mensen eenmaal iedere stap van Gods werk in het Tijdperk van het Koninkrijk heeft ervaren, dan kent hij de ware betekenis van de woorden van Johannes toen hij het over de Mensenzoon tussen de kandelaren had: “Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon.” Op dat moment zul je zonder twijfel weten dat dit gewone vlees dat zoveel woorden heeft gesproken in werkelijkheid de tweede vleesgeworden God is. En dan zul je pas echt voelen hoe gezegend je bent, en je zult het gevoel hebben dat je bijzonder veel geluk hebt. Zou je deze zegening niet willen aannemen?

Ik zeg jullie, wie in God gelooft vanwege de tekenen, behoort zeker tot de categorie die vernietigd zal worden. Wie de woorden van Jezus die naar het vlees is teruggekeerd niet kan accepteren is zeker het nageslacht van de hel, de afstammeling van de aartsengel, de categorie die aan de eeuwigdurende vernietiging zal worden onderworpen. Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Het zal het einde van Gods managementplan inluiden, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat “de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is”, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven uitvaardigt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert. Ze zijn te eigenwijs, hebben te veel vertrouwen in zichzelf en zijn te arrogant. Hoe kunnen zulke ontaarde mensen door Jezus worden beloond?

Christus komt tijdens de laatste dagen zodat iedereen die echt in Hem gelooft, van leven kan worden voorzien. Zijn werk is bedoeld om het oude tijdperk te beëindigen en het nieuwe binnen te gaan en is het pad dat moet worden gevolgd door iedereen die het nieuwe tijdperk zou binnengaan. Als je niet in staat bent Hem te erkennen en in plaats daarvan Hem veroordeelt, lastert of zelfs vervolgt, dan ben je bestemd om te branden in eeuwigheid en zul je nooit het koninkrijk van God binnengaan. Want deze Christus is Zelf de uitdrukking van de Heilige Geest, de uitdrukking van God, Degene die God Zijn werk op aarde heeft toevertrouwd. En dus zeg ik dat als je niet alles kunt accepteren wat gedaan is door Christus van de laatste dagen, je de Heilige Geest lastert. De vergelding die moet worden geleden door hen die de Heilige Geest lasteren, is voor iedereen vanzelfsprekend. Ik zeg je ook dat als je je verzet tegen Christus van de laatste dagen en Hem verloochent, er niemand is die de gevolgen voor jou kan dragen. Bovendien zul je vanaf deze dag geen nieuwe kans meer hebben om de goedkeuring van God te krijgen; zelfs als je jezelf probeert te redden, zul je nooit meer het aangezicht van God zien. Want waar je tegen bent is geen mens, wat je ontkent, is niet een nietig wezen, maar Christus. Ben je je bewust van deze consequentie? Je hebt geen kleine fout gemaakt, maar een gruwelijke misdaad begaan.

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Tijdens de laatste dagen incarneert God en daalt Hij heimelijk af tussen de mensen om te spreken en te praten. Hij doet Zijn oordeelswerk, beginnend bij het huis van God… en zuivert en vervolmaakt al degenen die Zijn stem horen en terugkeren voor Zijn troon en creëert zodoende een groep overwinnaars. Vervolgens brengt God de grote ramp teweeg waarbij Hij al degenen die Gods oordeel van de laatste dagen niet aanvaarden, loutert en tuchtigt. Daarna zal God met de wolken afdalen om openlijk te verschijnen voor alle mensen. En daarmee wordt dan de profetie in Openbaring 1:7 volledig vervuld: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.”  waarom de mensen die de Heer doorstaken, Hem nog altijd kunnen zien wanneer Hij afdaalt op de wolken? Wie zijn dan de mensen die Hem doorstaken? Er zijn mensen die zeggen dat dat de mensen zijn die de Heer Jezus aan het kruis hebben genageld. Is dat echt zo? Werden die mensen die de Heer Jezus hebben gekruisigd, niet lang geleden al vervloekt en vernietigd door God? In werkelijkheid… zijn degenen die Hem doorstaken, de mensen die niet op zoek gaan naar de stem van God en Almachtige God veroordelen en weerstaan… in de periode waarin de vleesgeworden God heimelijk is afgedaald om te werken in de laatste dagen. Op dat moment zullen ze zien dat de Almachtige God die zij weerstaan en veroordeeld hebben juist de Redder Jezus is waar zij al die jaren zo lang op gewacht hebben. Ze zullen zich op de borst slaan, wenen en tandenknarsen,  Alleen de wijze maagden die Gods stem horen, kunnen de terugkeer van de Heer verwelkomen… voor de troon van God worden gebracht om het feestmaal met het Lam bij te wonen… en door God vervolmaakt worden tot overwinnaars. Hiermee gaat de profetie in Openbaring 14:4 in vervulling: “Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar ​maagdelijk​ zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat.  Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam.” Wat betreft diegenen die enkel vasthouden aan de opvatting dat de Heer zal afdalen op de wolken, maar Gods werk in de laatste dagen niet onderzoeken en bestuderen… zij worden beschouwd als de dwaze maagden. Vooral zij die Almachtige God fanatiek weerstaan en veroordelen. Zij zijn de farizeeën en antichristen die door Gods oordeelswerk in de laatste dagen worden ontmaskerd. Het zijn allemaal mensen die God opnieuw hebben gekruisigd. Al deze mensen zullen ten prooi vallen aan de grote rampen en straf ontvangen.

Vandaag is Gods woord verbreid en hebben mensen er getuigenis van gegeven, en jullie zijn de eerste groep mensen uit alle naties, uit alle streken die het werk van Almachtige God in de laatste dagen aanvaarden. Jullie zijn de meest gezegenden. … Om te beginnen hebben jullie het werk van Almachtige God van de laatste dagen aanvaard omdat jullie hebben gezien dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij vlees geworden is als de Mensenzoon, die de waarheid uitspreekt en Zijn werk van het oordeel in de laatste dagen doet. Dus dat jullie dat aanvaarden, betekent dat jullie zijn opgenomen, zijn opgenomen voor God. Jullie zijn opgetild in de lucht om de Heer te ontmoeten. Wat betekent die ‘lucht’? Het evangelie verbreiden om mensen te bereiken en online spreken, is dat niet ‘in de lucht’? Waar is ‘de lucht’? ‘De lucht’ is een metafoor, en staat voor de vraag of we in de hemel of op aarde zijn. Heel letterlijk gesproken zijn we op aarde, maar we genieten van een leven naast God en eten en drinken van Gods woord, wat het water is van de rivier van het leven dat vanaf de troon vloeit, dus we leven alsof we in de derde hemel zijn. En waar leven we in overeenstemming met de werkelijke betekenis ervan? Zijn we in de hemel of op aarde? Dat is lastig te zeggen, dus we gebruiken ‘in de lucht’ om het te beschrijven. Vandaag ben je opgenomen tot voor Gods troon om aan te zitten met het Lam, wat hetzelfde is als aanzitten met God. Ten tweede heb je de kans gekregen om vervolmaakt te worden door God in de laatste dagen. Als je wordt gezuiverd en vervolmaakt door oordeel en tuchtiging voor de zetel van Christus, zul je ervoor in aanmerking komen om de goedkeuring van God te verwerven. Wat een reusachtige zegen! Wij hebben datgene bereikt waarnaar de heiligen door de eeuwen heen hebben verlangd, maar dat de meesten van hen niet hebben kunnen bereiken. Hebben wij niet het meeste geluk? Ten derde ondergaan wij Gods tuchtiging en oordeel, worden wij gesnoeid en behandeld, gekastijd en gedisciplineerd. Ook al lijden we een beetje in ons hart en voelt het in het begin misschien gênant, uiteindelijk zullen we iets bereiken. Dat wil zeggen, we zullen het resultaat bereiken dat we worden gezuiverd, dat we de waarheid begrijpen en God kennen. Ook al zetten we ons eergevoel en ons aanzien opzij, strekken we ons op de grond uit en wenen bitter, belijden we onze zonden en onze spijt wanneer we worden gekastijd, toch beginnen we na het doormaken van een periode van zo’n loutering, een leven te leiden waarin werkelijk op een mens lijken. We worden allengs redelijker, ons geweten ontwaakt, we worden opgewekter en we zien God. We worden totaal zeker van dit pad, en onze weg wordt lichter en lichter totdat we ons uiteindelijk op het pad begeven om vervolmaakt te worden, en dan worden wij overwinnaars. Wat betekent het om een overwinnaar te worden? Dat betekent dat je niet het lijden van de grote ramp ondergaat; wanneer die komt “Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen” (Ps. 91:7). Is dat geen geweldige zegening? De niet-gelovigen en de religieuze mensen zullen in deze ramp vallen, en al lijkt het misschien alsof we zelf midden in de ramp zitten, God is met ons, dus ons zal geen ramp overkomen. Als je werkelijk de waarheid hebt verworven, zeg ik je, zul je niet de dood proeven. Deze woorden zijn waar. Gods belofte voor de laatste dagen, de grootste zegeningen, zullen voor ons in vervulling gaan.

Lees meer:

Wat betekent: “Opgenomen worden vóór de rampen”? Wat betekent: “Tot overwinnaars gemaakt worden vóór de rampen”?

De sleutel tot het bijwonen van het bruiloft van het Lam

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter