Online preken

Menu

Een must voor christenen: wanneer zal de opname plaatsvinden?

Vraag: Vroeger, predikten de voorgangers vaak dat wanneer de Heer komt, we opgenomen zullen worden vóór de verdrukking, maar nu worden rampen steeds groter en zijn we niet opgenomen. De voorgangers zeggen dat het feit dat we niet zijn opgenomen, betekent dat de Heer nog niet is teruggekeerd en dat Hij zal komen en ons zal opnemen in het koninkrijk van de hemel tijdens de rampen. Ik voel me een beetje in de war: wanneer zal de opname plaatsvinden? Moeten we worden opgenomen vóór de verdrukking of tijdens de verdrukking?

Een must voor christenen: wanneer zal de opname plaatsvinden?

Antwoord: Hallo! Uw vragen zijn dilemma's voor veel gelovigen in de Heer. Met betrekking tot de opname bevestigden veel pastors dat de Heer vóór de verdrukking zou komen en dat gelovigen ook vóór de verdrukking zouden worden opgenomen, maar nu is de grote verdrukking gekomen en zijn veel gelovigen in de Heer niet opgenomen. De religieuze pastoors zeggen dan dat het feit dat deze gelovigen niet zijn opgenomen vóór de verdrukking, laat zien dat de Heer nog niet is teruggekeerd en dat Hij zeker zal komen tijdens de rampen, en ze laten zelfs de gelovigen wachten om opgenomen te worden temidden van de rampen. Denk er eens over na: heeft hun perspectief enige basis in Gods woorden? Komt het overeen met de bijbelse profetieën? Kunnen sommige gelovigen die niet zijn opgenomen vóór de verdrukking, bewijzen dat de Heer niet is teruggekeerd?

Voordat we kunnen begrijpen wanneer de opname zal plaatsvinden, moeten we eerst begrijpen dat de terugkeer van God in de laatste dagen en de opname van gelovigen twee verschillende dingen zijn. De Heer zal zeker voor de verdrukking komen; wat betreft wanneer de opname zal plaatsvinden, het hangt ervan af wanneer we de Heer verwelkomen. Als we de Heer verwelkomen vóór de verdrukking, worden we opgenomen vóór de verdrukking; als we de Heer verwelkomen tijdens de rampen, dan worden we opgenomen tijdens de rampen. In Openbaring 3: 7–12 staat de duidelijke profetie: Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: ‘Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad. Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam.’Gelovigen in de Heer weten allemaal dat de kerk van Filadelfia een kerk is die is opgenomen vóór de verdrukking in de laatste dagen. Nu dit het geval is, zal de Heer beslist terugkeren voor de verdrukking, want alleen als de Heer terugkeert en aan de mens verschijnt, kan de mens worden opgenomen – dit is zeker.

Misschien zullen sommige mensen vragen: “Aangezien de Heer terugkeert voor de rampen, waarom zijn we dan niet opgenomen?” De Heer Jezus heeft ons lang geleden verteld: En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’(Matteüs 25:6).Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij(Johannes 10:27). Openbaring 3:20 zegt: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. In de hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring wordt Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.een aantal keer genoemd. Hieruit kunnen we opmaken dat de Heer in de laatste dagen zal terugkeren en vele waarheden zal uitdrukken. Allen die zich concentreren op het luisteren naar Gods stem om de Heer te begroeten, zullen, wanneer ze iemand horen getuigen dat de Heer is teruggekeerd, deze aanvaarden en gehoorzamen als ze kunnen bevestigen dat het Gods stem is, en zijn daarom degenen die de voetstappen van het Lam volgen, die dineren op het bruiloftsfeest van het Lam, en die voor God worden opgenomen. Dit laat ons zien dat wanneer de opname zal plaatsvinden, afhangt van wanneer we Gods stem horen. Degenen die Gods stem horen en de Heer verwelkomen vóór de verdrukking, worden opgenomen vóór de verdrukking; zij die Gods stem horen en de Heer verwelkomen te midden van de rampen, worden tijdens de rampen opgenomen. Daarom, als we eerder voor God opgenomen willen worden, dan moeten we, als we iemand horen getuigen van het nieuws van de terugkeer van de Heer Jezus, luisteren naar Gods stem om de Heer te verwelkomen. Dit is een cruciale factor om opgenomen te worden voor Gods troon.

Tegenwoordig getuigt over de hele wereld alleen De Kerk van Almachtige God openlijk dat de Heer Jezus is teruggekeerd als de geïncarneerde Almachtige God. Almachtige God heeft miljoenen woorden uitgedrukt, en het zijn precies de uitspraken van de Heilige Geest aan de kerken. Deze woorden zijn allemaal de waarheid, en ze hebben niet alleen het mysterie van Gods zesduizendjarige managementplan onthuld, maar ze leggen ook duidelijk de bron van menselijke verdorvenheid uit, hoe Satan de mensheid verderft, hoe God de mensheid grondig redt van de slavernij van zonde en ons zuivert, hoe de uiteindelijke uitkomst van de mensheid zal worden bepaald, welke mensen de verlossing zullen ontvangen en het hemelse koninkrijk zullen binnengaan, welke mensen zullen worden geëlimineerd, wat de bestemming van de mensheid is, hoe het koninkrijk van Christus zal worden gerealiseerd, enzovoort. Het werk van Almachtige God in de laatste dagen volbrengt en vervult de profetie van de Heer Jezus, Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12-13). De woorden van Almachtige God zijn de waarheid, en ze overwinnen het hart van de mens en maken hem volkomen overtuigd. Degenen die opgenomen zijn, hebben allemaal een groot deel van de uitspraken van Almachtige God gelezen en de stem van God herkend en zijn zo voor God teruggekeerd. Dit vervult de woorden van de Heer Jezus, Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij(Johannes 10:27). Allen die het werk van Almachtige God in de laatste dagen hebben aanvaard, hebben het bruiloftsfeest van het Lam bijgewoond, genietend van de voorziening van het levende water des levens. Zij zijn de wijze maagden en degenen die worden opgenomen voor Gods troon, vóór de verdrukking. Door Gods oordeel, tuchtiging, beproevingen en loutering te ondergaan, hebben ze transformatie en zuivering van hun verdorven gezindheid bereikt en zijn ze tot overwinnaars gemaakt.

Nu is de grote verdrukking ons al overkomen, en veel mensen die naar de waarheid verlangen, onderzoeken het werk van Almachtige God in de laatste dagen. Ze hebben veel woorden van Almachtige God gelezen en herkennen ze als de stem van God. Een voor een keren ze terug voor Gods troon. Deze mensen zijn degenen die tijdens de rampen worden opgenomen. Als we een van hen willen worden, moeten we ons haasten om het werk van Almachtige God van de laatste dagen te onderzoeken en naar de woorden van Almachtige God te luisteren om te zien of ze Gods stem zijn. Alleen op deze manier kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en opgenomen worden. Als we vertrouwen op onze opvattingen en verbeeldingen en niet focussen op het luisteren naar Gods stem om de Heer te verwelkomen, zou dat ons de dwaze maagden maken. Uiteindelijk zullen we onze kans missen om de terugkeer van de Heer te verwelkomen en meegesleurd te worden door de grote rampen.

Noot van de redacteur: we vertrouwen erop dat u door het lezen van dit artikel nu zult weten wanneer de opname zal plaatsvinden, je de manier zult vinden om de Heer te verwelkomen en opgenomen te worden. Als je vragen of verwarring hebt, kun je contact met ons opnemen via onze live chat-opties hieronder. Wij staan ​​24 uur per dag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter