Online preken

Menu

Tekenen van dag des oordeels zijn verschenen: hoe kunnen we vóór de ramp worden opgenomen en door God tot overwinnaar worden gemaakt?

Vandaag de dag gebeurt de ene naar de andere ramp. Kijk eens naar de aardbevingen, epidemieën, overstromingen, plagen en de getroffen gebieden worden groter en groter. De profetieën uit de Bijbel met betrekking tot de terugkeer van de Heer zijn in principe vervuld. Dit bewijst dat de Heer al teruggekeerd zou moeten zijn. Er zijn veel broeders en zusters die zich hier verward over voelen en zeggen; “We hebben vanaf het moment dat wij in de Heer geloofden, ons altijd aan de Naam van de Heer vastgehouden. We zijn tolerant en geduldig, zoals de Heer ons heeft geleerd en we zijn in staat om alles op te geven voor de Heer en hard te werken voor de Heer. Dat maakt dat wij overwinnaars zijn en dat wanneer de Heer terugkomt, Hij ons dan op zal nemen in de hemel en wij zullen dan samen met Hem mogen genieten van de zegeningen van het hemels koninkrijk. De vier bloedmanen zijn al verschenen, de rampen zijn al behoorlijk groot geworden en toch zijn wij nog steeds niet opgenomen in het koninkrijk der hemelen. Waarom is dat?” Eigenlijk, als wij dit probleem willen begrijpen, moeten wij precies weten wat het betekent om voor de grote rampen opgenomen te kunnen worden en wat het betekent om overwinnaars te worden voor de grote rampen.

Wat betekent het om voor de grote rampen opgenomen te worden?

Wat dit betreft geloven veel mensen dat opgenomen worden, betekent om van de aarde in de lucht te worden getild, net zoals Paulus zei: “Daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de ​Heer​ tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn” (1 Tessalonicenzen 4:17). We stellen ons voor dat we opgenomen worden om van de aarde naar de hemel op te stijgen, maar is het echt zoals we ons hebben voorgesteld? In de Bijbel staat het volgende: ‘Want mijn gedachten zijn niet de gedachten van jullie, en jullie wegen zijn niet de wegen van mij,’ zegt Jehova. ‘Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan jullie wegen, en mijn gedachten hoger dan die van jullie’” (Jesaja 55:8-9). We kunnen aan Gods woorden zien, dat de gedachten van God hoger zijn dan de gedachten van de mens. God bekijkt de dingen vanuit Zijn perspectief en voert Zijn eigen werk uit, terwijl wij mensen het werk van de Heer vanuit ons menselijk perspectief beredeneren en daarom zijn wij vatbaar voor misverstanden over de woorden en bedoelingen van de Heer en in ernstige gevallen rebelleren wij zelfs tegen de Heer. Kijk bijvoorbeeld eens naar de profetieën over de komst van de Messias in het Oude Testament. De farizeeën dachten dat God zeker als een buitengewone man zou komen en dat Hij in een paleis zou worden geboren. Wat er werkelijk gebeurde, was dat de Heer Jezus werd geboren in een kribbe en dat Zijn verschijning hetzelfde was als die van een gewone man. Doordat farizeeën zich vastklampten aan hun eigen noties en verbeeldingen, veroordeelden zij daarom het werk van de Heer Jezus en hebben Hem toen samen met de Romeinse autoriteiten laten kruisigen, waardoor ze een gruwelijke zonde tegen God zijn begaan. Dit toont ons nog duidelijker aan, dat de manier waarop Gods profetie wordt vervuld en wordt bereikt niet iets is dat wij mensen kunnen invullen, want ons menselijk begrip en verbeeldingsvermogen zijn nooit accuraat.

Als we goed willen begrijpen wat het betekent om voor de rampen te worden opgenomen, moeten we deze kwestie bekijken volgens de woorden en het werk van de Heer Jezus. De Heer vertelde ons heel duidelijk: Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de ​Mensenzoon?” (Johannes 3:13). En in Openbaring 21:3 staat: Ziet, het tabernakel van God is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn. God Zelf zal bij hen zijn, en Hij zal hun God zijn.We kunnen aan deze verzen zien dat, behalve de geïncarneerde God Zelf, niemand naar de hemel mag opstijgen. We kunnen ook zien dat wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, Hij Zijn koninkrijk op aarde zal vestigen en ons mensen zal leiden in ons leven op aarde, alsof we in de hemel leven. Laten we even terugdenken aan het moment dat God in het begin Adam en Eva schiep. In die tijd waren Adam en Eva nog niet verdorven door Satan, maar God stond hen nog steeds niet toe om naar de hemel op te stijgen. In plaats daarvan liet God hen in de Hof van Eden op aarde leven. Nadat God de wereld met de vloed had vernietigd, redde Hij Noachs gezin van acht personen, maar God nam hen niet op in de lucht, maar in plaats daarvan liet Hij ze praktisch op aarde leven. En dan kunnen wij ook nog kijken naar Mozes, die de Israëlieten uit Egypte leidde. God heeft de Israëlieten ook niet in de wolken opgenomen om aan de moordlustige achtervolging van de Egyptenaren te ontsnappen, maar leidde hen in plaats daarvan gewoon stap voor stap op aarde vanuit Egypte het land Kanaän binnen. Toen de Heer Jezus Zijn werk uitvoerde, kwam Hij Zelf naar de aarde om Zijn woorden te spreken en om de mens de weg van bekering te prediken voordat hij uiteindelijk werd gekruisigd om de hele mensheid te verlossen. Uit deze feiten kunnen we opmaken dat er geen dubbelzinnigheid is in Gods werk; Hij neemt geen mensen op in de lucht, maar in plaats daarvan heeft Hij altijd op de aarde gewerkt om ons te leiden en in de laatste dagen zal God Zijn koninkrijk op aarde vestigen. God werkt op de aarde en toch denken wij er altijd alleen maar aan om naar de hemel op te stijgen − komt dit overeen met de wil van de Heer?

Als we goed willen begrijpen wat het betekent om voor de rampen te worden opgenomen, moeten we deze kwestie bekijken volgens de woorden en het werk van de Heer Jezus. De Heer vertelde ons heel duidelijk: Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de ​Mensenzoon?” (Johannes 3:13). En in Openbaring 21:3 staat: Ziet, het tabernakel van God is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn. God Zelf zal bij hen zijn, en Hij zal hun God zijn.We kunnen aan deze verzen zien dat, behalve de geïncarneerde God Zelf, niemand naar de hemel mag opstijgen. We kunnen ook zien dat wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, Hij Zijn koninkrijk op aarde zal vestigen en ons mensen zal leiden in ons leven op aarde, alsof we in de hemel leven. Laten we even terugdenken aan het moment dat God in het begin Adam en Eva schiep. In die tijd waren Adam en Eva nog niet gecorrumpeerd door Satan, maar God stond hen nog steeds niet toe om naar de hemel op te stijgen. In plaats daarvan liet God hen in de Hof van Eden op aarde leven. Nadat God de wereld met de vloed had vernietigd, redde Hij Noachs gezin van acht personen, maar God nam hen niet op in de lucht, maar in plaats daarvan liet Hij ze praktisch op aarde leven. En dan kunnen wij ook nog kijken naar Mozes, die de Israëlieten uit Egypte leidde. God heeft de Israëlieten ook niet in de wolken opgenomen om aan de moordlustige achtervolging van de Egyptenaren te ontsnappen, maar leidde hen in plaats daarvan gewoon stap voor stap op aarde vanuit Egypte het land Kanaän binnen. Toen de Heer Jezus Zijn werk uitvoerde, kwam Hij Zelf naar de aarde om Zijn woorden te spreken en om de mens de weg van bekering te prediken voordat hij uiteindelijk werd gekruisigd om de hele mensheid te verlossen. Uit deze feiten kunnen we opmaken dat er geen dubbelzinnigheid is in Gods werk; Hij neemt geen mensen op in de lucht, maar in plaats daarvan heeft Hij altijd op de aarde gewerkt om ons te leiden en in de laatste dagen zal God Zijn koninkrijk op aarde vestigen. God werkt op de aarde en toch denken wij er altijd alleen maar aan om naar de hemel op te stijgen − Komt dit overeen met de wil van de Heer?

En wat betekent het om voor de grote rampen tot overwinnaars te worden gemaakt_

Wat betekent het om voor de rampen overwinnaars te worden?

Als we willen begrijpen wat het betekent om voor de rampen overwinnaars te worden, moeten we eerst begrijpen wat we bedoelen met “overwinnaars”. De meeste broeders en zusters geloven dat een overwinnaar iemand is die hard werkt voor de Heer, die vasthoudt aan de naam van de Heer en die door allerlei vervolging en tegenspoed heen kan vasthouden aan het geloof; voor hen is dit de betekenis van een overwinnaar. In feite is wat een overwinnaar eigenlijk is; niet zo eenvoudig is als wat wij ons hierbij voorstellen, maar precies zoals het in het boek Openbaring staat: Deze zijn het die uit grote beproevingen kwamen, en hun kleren gewassen hebben, en ze wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam” (Openbaring 7:14). “Gezegend zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij aanspraak mogen maken op de boom des levens en door de poorten de stad binnen mogen gaan” (Openbaring 22:14). Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar ​maagdelijk​ zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken” (Openbaring 14:4-5). Gods woorden zegt: Degenen die door God worden aangeduid als overwinnaars zijn degenen die nog steeds in staat zijn om te getuigen, hun vertrouwen te bewaren en hun toewijding aan God te behouden wanneer ze onder invloed van Satan zijn en belegerd zijn door Satan, dat wil zeggen, wanneer ze binnen de krachten van de duisternis zijn. Als je nog steeds in staat bent om, ongeacht wat er ook gebeurt, een hart van zuiverheid en je oprechte liefde voor God te behouden, dan getuig je van God, en dit is waarnaar God verwijst als zijnde een overwinnaar.” “Zij die compleet gemaakt worden voor de ramp zijn gehoorzaam aan God. Ze leven in vertrouwen op Christus, getuigen van Christus en verhogen Hem. Zij zijn de zegevierende mannelijke kinderen en de goede soldaten van Christus.

We kunnen aan deze woorden zien dat de overwinnaars degenen zijn, die nauw in de voetsporen van het Lam treden en die een standvastig en krachtig getuigenis aan God geven, nadat ze beproevingen en loutering hebben ondergaan. Ze zijn niet langer geketend door hun zondige aard, al hun verschillende verdorven gezindheden zijn weg gewassen en ze hebben ware kennis van God. Het maakt niet uit wat voor een soort van vervolging of tegenspoed deze mensen doorheen zijn gegaan en in welke beproeving of loutering zij zich ook bevinden; ze leven altijd volgens Gods woorden, ze vervullen de plicht van een geschapen schepsel, ze kunnen zich aan God onderwerpen en getuigen van God. Dit zijn de overwinnaars die de grote verdrukking hebben doorstaan. Dat wil zeggen; een overwinnaar is niet iemand die, wanneer hij eenmaal in de Heer begint te geloven, in staat is om te lijden en een prijs wil betalen, de naam van de Heer behoudt en te midden van vervolging en beproeving het geloof in stand weet te houden; maar een overwinnaar is iemand wiens zonden zijn weg gewassen, die God vreest en zich te allen tijde aan God onderwerpt. Een overwinnaar heeft zich voor eens en altijd van de ketenen van Satans invloed ontdaan en zal nooit meer kunnen zondigen of God kunnen weerstaan. Hoeveel van onze eigen zonden zijn weg gewassen? En hoeveel praktische gehoorzaamheid tonen wij aan God? In werkelijkheid, wanneer we de redding van de Heer Jezus accepteren, worden onze zonden vergeven, maar de vergeving van de Heer reikt niet tot onze zondige natuur; dat wil zeggen dat onze satanische gezindheid zoals arrogantie, verwaandheid, egoïsme, onwetendheid, kromheid, bedrog, slechtheid en hebzucht nog steeds diep in ons geworteld zijn. Als God ons Zijn genade schenkt, zijn we vervuld van dankbaarheid jegens Hem, maar als God situaties regelt die ons niet bevallen, geven we God vaak de schuld en rebelleren we tegen Hem. We geven dingen op, putten onszelf uit, we lijden en betalen een prijs; maar we doen deze dingen niet uit liefde voor God of om God tevreden te stellen. In plaats daarvan willen we deze dingen als machtsmiddel gebruiken; zodat wanneer de Heer komt, we Hem kunnen laten zien hoeveel verdiensten we hebben vergaard en deze met de Heer inwisselen voor de zegeningen van de hemel. Wanneer we de verlichting van de Heilige Geest verkrijgen en in staat zijn om een ​​beetje werk te doen en een paar preken te delen, eigenen we onszelf de glorie van God toe, want stiekem hechten we hier veel waarde aan en scheppen we vaak op en pronken met anderen over de preken die wij hebben gegeven. Wanneer zaken onze eigen belangen schenden kunnen we bedrieglijk worden en zijn we niet in staat om eerlijk te zijn. Dit zijn slechts een paar voorbeelden over hoe onze verdorven gezindheid kan werken. We kunnen vanuit ons gedrag zien, dat wij nog steeds onder de controle leven van onze zondige natuur en geregeld rebelleren tegen God en Hem trotseren. We gehoorzamen Gods wil niet en zijn niet loyaal tegen God. Alles wat we nastreven is in ons eigen voordeel. Kunnen zulke zondige slaven als wij overwinnaars worden?

Hoe kunnen wij dan wel vóór de grote rampen door God tot overwinnaars worden gemaakt, als ons gedrag ervoor zorgt dat wij hier niet toe in staat zijn? Om het antwoord op deze vraag te begrijpen, moeten wij eerst meer begrijpen over Gods werk van de laatste dagen. De Bijbel zegt: De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. […] En omdat hij de ​Mensenzoon​ is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen” (Johannes 5:22-27). Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17). “Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:48).Heilig​ hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17). Vanuit deze verzen kunnen wij zien dat wanneer God in de laatste dagen terugkeert, Hij de waarheid zal uitdrukken en het oordeelswerk zal uitvoeren wat begint bij het huis van God. Dat betekent, dat Hij degenen zal oordelen die voor de troon van God zijn opgenomen, zodat zij worden gereinigd van hun verdorven gezindheid. Zij zijn in staat om volledig te leven door Gods woorden en zullen in staat zijn om volgens Gods belofte het koninkrijk der hemelen te kunnen betreden. Deze profetieën zijn al lang geleden vervuld en de Heer is al teruggekeerd en geïncarneerd als Almachtige God. “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.” “Ik heb eerder gezegd dat een groep overwinnaars in het Oosten is gewonnen. Overwinnaars die uit de grote beproeving komen. Wat betekenen deze woorden? Ze betekenen dat deze mensen, die gewonnen zijn, pas echt gehoorzaam waren, nadat zij het oordeel en de tuchtiging, de behandeling en het snoeien, en allerlei vormen van loutering hadden ondergaan. Het geloof van dit soort mensen is niet vaag en abstract, maar oprecht. Zij hebben geen tekenen en wonderen gezien, of mirakels; zij spreken niet over duistere letters en doctrines, of diepzinnige inzichten; in plaats daarvan hebben zij realiteit, de woorden van God, en een waarlijke kennis van de werkelijkheid van God.

Dit geeft aan dat Almachtige God de overwinnaars in de basis vervolmaakt door het oordeel en tuchtiging vanuit Zijn woorden. God gebruikt Zijn woorden om onze verscheidene satanische aard, die ons tot zonde leidt en God weerstaat, bloot te leggen en te oordelen, en door onze spraak en daden en de gedachten en ideeën die we onthullen, ontleedt Hij de lelijkheid van onze verdorven essentie door Satan. Hij ontleedt ook onze verschillende toestanden, die ervoor zorgen dat we onder de invloed van duisternis leven, waardoor we God verraden en wat er voor zorgt dat we niet in staat zijn om de waarheid in de praktijk te brengen. Gods woorden openbaren ons Gods volledige rechtvaardige en majesteitelijke gezindheid welke geen overtredingen tolereert. Naast het oordeel en tuchtiging van woorden, regelt God ook allerlei situaties voor ons om ons te beproeven en te louteren, te snoeien en te behandelen en om af te rekenen met onze verdorven gezindheid. Door het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden te ondergaan en nadat we in verschillende situaties zijn ontmaskerd, gesnoeid en behandeld, verkrijgen we echte kennis van onze verdorven gezindheid en zien we de lelijkheid van onze verdorvenheid door Satans handen. We zien dat al wat we uitleven de verdorven gezindheid van arrogantie, zelfingenomenheid, baldadig gedrag, egoïsme, onwetendheid, kromheid, bedrog en we ziek zijn van de waarheid. We zien dat we niet eens een klein beetje een godvrezend hart hebben en niet de schijn van een echt mens hebben. We gaan ons beseffen dat, hoewel we in God geloven, we nog steeds geketend en beperkt worden door allerlei duistere invloeden, zoals de duistere invloed van vervolging door de grote rode draak, de duistere invloed van belemmerd te worden door antichristen in de religieuze wereld, en de duistere invloed van zaken als satanische filosofieën en satanische grondstellingen. Wanneer de feiten aan ons worden onthuld, gaan we een diepe waardering krijgen voor het feit dat, als onze gezindheid niet verandert, we voortdurend het gevaar lopen God te verraden. We gaan ook inzien dat als we willen dat onze verdorven gezindheden veranderen, we dan meer oordeel en tuchtiging moeten accepteren, zodat we kunnen worden gezuiverd en veranderd. Alleen op deze manier zullen we in staat zijn om ware kennis te verkrijgen van Gods rechtvaardigheid en Zijn goede essentie, zodat we werkelijk onze zondige natuur gaan haten. Daardoor echte eerbied in ons zullen opwekken en een hart vol liefde voor God zullen verkrijgen, om gewillig te worden zodat wij het vlees kunnen verzaken en de waarheid te praktiseren. Door het ervaren van Gods oordeel en tuchtiging over een langere periode wanneer we verschillende beproevingen tegenkomen en verleidingen van Satan voelen, zullen wij geleidelijk aan in staat zijn om standvastig te staan in onze getuigenis voor God om je echt aan God te onderwerpen, Hem lief te hebben en om zo tot de eerste oogst te behoren en compleet gemaakt door God − de overwinnaars. Almachtige God heeft nu meer dan twintig jaar gewerkt, heeft al een groep overwinnaars voor de rampen vervolmaakt. In de atheïstische, totalitaire natie waar de CCP heerst. Zij geloven in God en worden afgewezen en leiden aan de wrede onderdrukking en worden gearresteerd door de Chinese overheid evenals leiden zij aan de veroordeling en laster van de religieuze wereld. En toch geloven ze nog steeds in God, streven de waarheid na, ze ervaren Gods woorden vanuit een oprecht geloof, ze streven een verandering na in hun gezindheid en vervullen hun plichten goed, waardoor hun geloof in God die steeds groter wordt. Er zijn zelfs enkele broeders en zusters die, ongeacht hoe wreed de grote rode draak hen zou martelen, nog steeds in staat zijn om de controle over de dood te overwinnen en beloven God nooit te verraden of om een Judas te worden. Ze willen alleen God tevreden stellen en loyaal aan God blijven; ze volgen God tot aan het einde, ze verraden God niet en uiteindelijk geven ze een standvastig en krachtig getuigenis aan God. Zo'n resultaat wordt alleen bereikt door het ervaren van Almachtige God's werk van oordeel en tuchtiging in de laatste dagen. Alle ervaringen en getuigenissen van deze overwinnaars zijn nu publiekelijk online beschikbaar, gaan de hele wereld over en getuigen over de daden van Almachtige God en vervullen daarmee de profetie vanuit het boek Openbaring, hoofdstuk 7 vers 14: Deze zijn het die uit grote beproevingen kwamen, en hun kleren gewassen hebben, en ze wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam. Dit laat toont ons dat als we vóór de rampen van de laatste dagen willen worden opgenomen en overwinnaars willen worden voordat de rampen komen, we dan het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen moeten ervaren. Als we dit niet doen, zullen we voor altijd in zonden leven. We zullen desondanks constant weerstand bieden en rebelleren tegen God. Ook zullen we God de schuld geven wanneer wij beproevingen en tegenslagen ondergaan en uiteindelijk zullen wij zeker worden verafschuwd en ook worden geëlimineerd door God. Hierdoor zullen wij in de rampen worden getrokken en worden gestraft.

Het koninkrijksevangelie van Almachtige God heeft zich ondertussen verspreidt naar alle uithoeken van het Chinese vasteland en de kerk van Almachtige God heeft zich in vele landen gevestigd. Degenen die de uitdrukkingen van God horen en Almachtige God herkennen als de teruggekeerde Heer Jezus zijn de wijze maagden die worden opgenomen voor de troon van God. Dat zijn degenen die Gods oordeelswerk van de laatste dagen ervaren, die gezuiverd worden en door God worden vervolmaakt tot overwinnaars. Rampen worden in omvang nu steeds groter en groter. Willen wij ook opgenomen worden voor de troon van God en voor de grote rampen tot overwinnaars worden vervolmaakt? laten wij dan het oordeelswerk van Almachtige God van de laatste dagen met een open hart onderzoeken. Een ieder die op deze manier handelt, zal de terugkeer van de Heer Jezus niet kunnen missen en zal Hem kunnen verwelkomen. Zo zullen wij onze kans niet missen om door God tot overwinnaars te worden vervolmaakt en beschermd worden voor de grote rampen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

De belangrijkste criteria voor het betreden van het Koninkrijk der hemelen

Hoe ontvang je eeuwige verlossing?

Laat een antwoord achter