Online preken

Menu

Je zegt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, waarom hebben we Hem dan niet gezien? Eerst zien, dan geloven en geruchten alleen zijn onbetrouwbaar. Als we Hem niet hebben gezien, moet dat wel betekenen dat Hij nog niet is teruggekeerd; ik geloof het pas wanneer ik Hem zie. Je zegt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, waar is Hij nu dan? Wat voor werk is Hij aan het doen? Welke woorden heeft de Heer gesproken? Ik zal het geloven nadat je deze dingen met een getuigenis kunt verduidelijken.

Antwoord:

Gods verschijning en werk in de laatste dagen zijn precies zoals de Heer Jezus profeteerde. Er zijn twee delen: Zijn geheime komst en Zijn openbare komst. De geheime komst verwijst naar God die onder de mensheid wordt geïncarneerd als de Mensenzoon om Zijn woorden te uiten en Zijn werk van de laatste dagen te verrichten. Dit is Zijn geheime komst. De openbare komst is wanneer de Heer openlijk op de wolken komt, dat wil zeggen, wanneer de Heer komt met tienduizenden heiligen, zichtbaar voor alle naties en alle volken. Wanneer we momenteel getuigen zijn van Gods oordeelswerk van de laatste dagen hebben vele mensen hun twijfels: “Je zegt dat God is verschenen en werk verricht. Waarom hebben we Hem niet gezien? Wanneer en hoe uit God Zijn woorden? Heeft iemand Gods woorden opgenomen terwijl Hij ze uitsprak, of brengt Hij deze woorden rechtstreeks aan ons over? Waarom spreekt God onder jullie allen? Waarom horen wij Zijn stem niet en zien wij Hem niet?” … God is verschenen in China, in het oosten. Hij laat Zijn stem horen en werkt in het beeld van de geïncarneerde Mensenzoon. Er is niets bovennatuurlijks aan. God heeft Zich bekleed met gewoon vlees, Zijn verschijning is die van een gewoon mens en Hij spreekt en werkt onder ons. Er is niets bovennatuurlijks. Sommige mensen zeggen: “Als dit zelfs niet een heel klein beetje bovennatuurlijk is, is Hij dan wel God? Als God verschijnt en werkt, dan zouden Zijn verschijning en Zijn werk bovennatuurlijk moeten zijn.” Laat me jullie eens vragen: was de Heer Jezus toen Hij werkte bovennatuurlijk? Toen Hij met Petrus sprak, konden mensen het toen op andere plekken zien? Toen Hij op een bepaalde plek tekenen en wonderen deed, konden degenen op andere plekken ze dan ook zien? Absoluut niet. De Heer Jezus was de Mensenzoon in het vlees en Zijn werk en Zijn woorden waren niet bovennatuurlijk. Behalve de tekenen en wonderen die Hij demonstreerde waren er geen bovennatuurlijke aspecten. Dit is de reden waarom mensen op andere plaatsen Zijn woorden niet konden horen en Zijn werk niet konden zien – alleen degenen die bij Hem waren konden ze zien, horen en ervaren. Dit is de praktische en normale kant van Gods werk. Daarom zijn andere religies en andere denominaties niet op de hoogte van het werk dat God heeft gedaan door middel van De Kerk van Almachtige God in China. Waarom zijn ze niet op de hoogte? God werkt niet op bovennatuurlijke manieren. Alleen degenen onder wie Hij heeft gewerkt zijn in staat het te horen en te zien. Degenen onder wie Hij niet heeft gewerkt, kunnen Zijn stem niet horen. Toen de Heer Jezus Zijn werk uitvoerde onder de Joden, konden wij Chinezen het toen zien of horen? Waren de Britten en Amerikanen in het westen in staat het te zien en te horen? Hoe komt het dan dat de mensen in het westen en Chinezen in het oosten uiteindelijk in staat waren het werk van de Heer Jezus te aanvaarden? Omdat er mensen waren die getuigenis aflegden, die ons het evangelie verkondigden en ons de Bijbel gaven waarin de woorden en het werk van de Heer Jezus waren vastgelegd. Toen we tot de Heer Jezus baden, voerde de Heilige Geest Zijn werk uit en was Hij met ons. Hij schonk ons genade. Daardoor kwamen we tot het geloof dat de Heer Jezus God en de Redder is. Dit is de manier waarop we tot geloof kwamen. De mensen in het westen zeggen: “God is verschenen en werkte in China – waarom wisten wij dit niet? Waarom waren we niet in staat dit te zien en te horen?” Is deze vraag makkelijk te beantwoorden?

Zijn er profetieën van God in de Bijbel over het werk van de laatste dagen? Wat zei de Heer Jezus hierover?Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen(Mat. 24:27). Wat betekent dit? Het betekent dat Gods werk van de laatste dagen als een blikseminslag is die uit het oosten komt. De Mensenzoon zal in het oosten werken, zodat de oosterse mensen het verschijnen van het grote licht eerst zien, het verschijnen van het ware licht, het verschijnen van God. Spoedig daarna zal het grote licht ook in het westen schijnen, als een blikseminslag. Dat wil zeggen, nadat de woorden van Almachtige God uit het oosten zijn weerklonken, zijn ze online gepubliceerd en daarmee verspreid in het westen. Wanneer werden de woorden van Almachtige God online gepubliceerd? De Chinese editie werd uiterlijk 2007 online gepubliceerd, misschien al eerder, in 2005. De Engelse editie werd waarschijnlijk in 2010 online gezet. De woorden van God zijn nu al zoveel jaren online, maar hoeveel mensen uit de religieuze wereld zijn online gegaan om ze te onderzoeken? Niet veel, slechts enkelen doen het. Gods weg en de woorden die Hij heeft geuit zijn reeds lange tijd online. Mensen hebben nu gezien dat de woorden van Almachtige God online zijn, waarom onderzoeken die zogenaamde vrome gelovigen in de Heer Jezus ze dan niet? Wat is hier het probleem? Het getuigenis van Gods weg is reeds aan mensen van alle naties en alle streken gegeven. Als de mens ze nooit onderzoekt en uiteindelijk ten onder gaat en wordt uitgeroeid, wiens verantwoordelijkheid is dat dan? Wie is verantwoordelijk voor deze fout? Komt deze fout voor rekening van God, of voor die van de mens? Voor die van de mens. Waarom zeggen we dat? Omdat de Heer Jezus lang geleden heeft gezegd: Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt(Mat. 24:42),En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6), Mijn schapen luisteren naar mijn stem(Joh. 10:27). De Heer Jezus zei deze dingen vele malen:Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan(Mat. 7:7). Dit is Gods belofte, en de Heer Jezus sprak woorden van deze aard een behoorlijk aantal keren. Volgens de woorden van de Heer Jezus is het zo dat als mensen God nooit zoeken en er nooit onderzoek naar doen wanneer ze iemand van Gods komst horen getuigen, maar zo’n mens in plaats daarvan blindelings veroordelen en daarbij dingen zeggen als: “Allen die getuigen van Gods komst zijn ketters en heterodoxe leden”, dan zullen deze mensen die Gods werk zelfs helemaal aan het einde nog niet hebben aanvaard, worden getroffen door catastrofes en zullen ze sterven onder hun bestraffingen tijdens de rampen. Wie zou de schuld moeten krijgen? Veel mensen uit religieuze gemeenschappen zijn wat deze kwestie betreft wantrouwig. “Waarom verschijnt God niet aan ons? Waarom is Hij voor ons verborgen? Waarom stelt Hij ons niet op de hoogte?” Heeft God ooit gezegd: “Wanneer ik in het geheim kom om mijn werk uit te voeren, zal ik aan alle mensen verschijnen en een ieder openbaringen schenken?” Wat zei God?Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent(Openb. 3:3). Dit is geprofeteerd in het boek Openbaring. Daarom, als wij als gelovigen in de Heer horen dat iemand getuigenis heeft afgelegd dat: “De bruidegom is aangekomen, de Heer is wedergekeerd”, maar Gods werk van de laatste dagen niet actief onderzoeken of aanvaarden, wanneer ons een catastrofe overkomt en sterven in onze straf, kunnen we God niet de schuld geven. We moeten binnen in onszelf naar het probleem zoeken om te zien op welke punten we niet juist hebben gehandeld. Alleen dit is eerlijk. Terugkijkend, hoe heb je de Heer Jezus aanvaard? Kwam de Heer Jezus naar jou toe? Verscheen de Heer aan je? Hij deed geen van beide. Je aanvaarde de Heer Jezus omdat anderen het evangelie predikten en voor jou getuigenis van de Heer aflegden. Geloof in de weg komt voort uit horen over de weg, terwijl horen over de weg voortkomt uit de woorden van God. Nu iemand aan je getuigenis heeft afgelegd over dit evangelie en over het feit dat God is gekomen om Zijn werk te doen, is dit Gods liefde, genade en zorg voor jou – zou je het niet zo moeten begrijpen? Dit is hoe een vroom mens het zou moeten begrijpen. Daarom, wees niet arrogant voor God, heb geen te hoge dunk van jezelf, denk niet alleen maar: “Wanneer God komt zou Hij eerst mij openbaringen moeten schenken. Hij zou het eerst aan mij moeten openbaren. Als Hij komt en het niet aan mijn openbaart, dat is Hij God niet en zal ik Hem niet erkennen.” Wat voor soort mensen zijn dit? Wat voor fouten hebben ze begaan? Durf je vast te stellen dat God het aan jou moet openbaren wanneer Hij komt? Welke basis heb je hiervoor? Heeft de Heer je verteld: “Ik zal het eerst aan jou openbaren wanneer ik kom”? Heeft Hij zulke woorden tot je gesproken? Denk je dat je boven alle anderen op de wereld bent verheven, dat je het allerbelangrijkste bent, dat jij God het meest liefhebt? Ben je boven iedereen verheven? Ben je een heel speciaal schepsel? Kan zo iemand makkelijk worden gered? Waarom moet God het werk van het oordeel in de laatste dagen uitvoeren? Omdat de verdorven mensheid niet geschikt is God te zien. De hele verdorven mensheid heeft Satans gezindheid. Ze zijn allen heel arrogant en verwaand en ze hebben allen extravagante verlangens met betrekking tot God. Ze plaatsen zichzelf boven alle anderen, slechts een klein beetje onder de hemelen en ver boven anderen, alsof ze de favorieten van de hemel zijn. Met zo’n verdorven gezindheid is iemand die Gods oordeel en tuchtiging niet aanvaardt niet geschikt om God te zien.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Er zijn veel mensen, onder wie ook religieuze mensen, die zeggen: “Als God is gekomen, waarom heb ik Hem dan niet gezien? Omdat ik Hem niet heb gezien, bewijst dat dat God niet is gekomen.” Hoe klinkt jou dat in de oren? Dat klinkt belachelijk en absurd. Kun je Gods komst zien? Als je Gods ware persoon zou zien, zou je dood zijn. Dus hoe komt God dan? Hij wordt vlees in de vorm van de Mensenzoon, die spreekt om de mensheid te redden. Zou je in staat zijn de vleesgeworden God te herkennen als je Hem zag? Zelfs al zag je Hem, dan nog zou je Hem niet herkennen. Dit is net zoals toen de Heer Jezus kwam. Veel mensen zagen de Heer Jezus, maar hoeveel van hen herkenden Hem als Christus, de Zoon van God? Slechts één persoon: Petrus, en dat kwam doordat de Heilige Geest hem verlichtte. Wat bewijst dat? Dat bewijst dat de verdorven mensheid geen kans maakt om het spirituele lichaam van God te zien zolang Hij in fysieke vorm is. Als je Gods spirituele lichaam zou zien, was je dood – je zult Zijn spirituele lichaam nooit zien. In staat zijn de stem van God te horen is al een grote gunst aan de verdorven mensheid. Toen God werkte in het Tijdperk van de Wet, hoeveel mensen konden toen Gods stem horen? Niet veel. We weten dat Job Gods stem hoorde, maar zag hij Gods gezicht? Nee, hij hoorde alleen Jehova God tot hem spreken vanuit een wervelwind, dus we zeggen dat het horen van Gods stem het equivalent is van het zien van Zijn gezicht. Mozes hoorde dat God hem riep, maar zag hij Gods gezicht? Later zag Mozes Gods rug, maar niet Zijn gezicht. Dus als je iemand hoort zeggen: “Jij getuigt dat God is gekomen, maar hoe komt het dan dat ik Hem niet heb gezien? Hoe komt het dat het niet op de nationale televisie of de radio is geweest?” Wat vind je dan van dit soort praatjes? Het is heel kinderlijk. Wie heeft de komst van de Heer Jezus gezien? Alleen een paar joden indertijd. Die joden van indertijd die, in het woord van de Heer Jezus, de stem van God hoorden en gezag en macht hoorden, volgden Hem. Maar hoeveel van hen geloofden uiteindelijk echt in de Heer Jezus en volgden Hem werkelijk? Slechts een paar. Dus wanneer de vleesgeworden God tijdens de laatste dagen komt, gekleed als een gewoon persoon, hoeven we niet het gezicht van die persoon te zien om Gods gezicht te zien. Maar als we Zijn stem horen en de waarheden zien die Hij uitdrukt, zouden we die moeten aanvaarden, moeten gehoorzamen en in de praktijk brengen. Mensen die dat doen zullen de waarheid en het leven verwerven en zullen Gods redding winnen. Is het verdedigbaar dat mensen zeggen: “Ik moet Christus’ gezicht zien voordat ik Hem aanvaard”? Kan de beeltenis van de vleesgeworden God Gods spirituele lichaam vertegenwoordigen? Kan de beeltenis van de Heer Jezus de ware beeltenis van God vertegenwoordigen? Nee, dat kan niet. Dus de beeltenis die het vlees aanneemt is tijdelijk, en het is voldoende dat mensen zien dat Hij slechts een gewoon, normaal persoon is. Het belangrijkste is dat mensen de vleesgeworden God moeten aanvaarden, naar Zijn woorden luisteren en alle waarheden die Hij uitdrukt aanvaarden. Dat is de manier om Gods liefde en redding te verwerven. Als je niet naar Zijn woorden luistert en niet alle waarheden aanvaardt die Hij uitdrukt, zul je geen relatie hebben met God en nooit Gods lof verwerven. De waarheden die God uitdrukt in de laatste dagen zijn allemaal waarheden die mensen zuiveren en redden, en daarom zijn ze ook de meest cruciale waarheden. Mensen die deze waarheden niet aanvaarden en niet in praktijk brengen, zullen beslist nooit Gods redding bereiken.

uit communicatie van boven

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter