Online preken

Menu

Hoe ik de ziekte duivel overwon nadat ik werd getroffen door terminale uremie

De ontdekking van mijn terminale ziekte, mijn verval in wanhoop

      In oktober 2016 begon ik aan uremie te lijden en na onderzoek bij verschillende bekende ziekenhuizen in Beijing kreeg ik de diagnose ernstige nierziekte. Er waren slechts twee behandelingen om me in leven te houden: de ene was een niertransplantatie en de andere was dialyse. Dit resultaat betekende voor mij niet meer en niet minder dan een doodvonnis. Een niertransplantatie was veel duurder dan wat ik als gewone arbeider kon betalen, dus ik durfde er niet eens over na te denken. Dialyse zou echter meer dan 600 yuan per behandeling kosten, en ik zou drie keer per week dialyse nodig hebben; dat betekende dat ik elke week bijna het hele maandloon van mijn man zou spenderen, en op de lange termijn was ons spaargeld niet toereikend voor dat soort uitgaven. Ik kon de kosten van deze twee behandelingen helemaal niet betalen. Ik had geen andere keuze dan op Chinese geneeskunde rekenen om de pijn te verlichten.

       Terwijl ik Chinese geneesmiddelen nam, bleef ik ook smeken en bidden tot God, vertrouwend op God als mijn enige steun en hoop terwijl ik wanhopig hoopte dat God me zou genezen. Maar nadat enige tijd was verstreken was mijn ziekte niet verbeterd, en werd in feite slechter. Ik dacht: “God houdt van de mens, en God kan de doden opwekken, en in Gods handen is mijn ziekte geen moeilijke zaak. Maar ik heb tot God gebeden, dus waarom is mijn toestand niet verbeterd? En ik heb in het verleden veel geleden en gewerkt, dus waarom herinnert God zich dat niet en geneest Hij mijn ziekte niet?”

In al mijn ellende getroost door Gods woord

       Door mijn ziekte leefde ik in pijn en lijden en ik klaagde tegen God. Ik was ellendig en ik wist niet hoe ik mijn situatie moest ervaren. In mijn zwakheid, kon ik alleen voor God komen om te bidden, God vertellen over mijn pijn, en God vragen om mij te leiden en me te helpen Zijn wil te begrijpen in deze omstandigheden.

       Later las ik Gods woorden: “Het geloof van mensen is vereist voor wanneer iets met het blote oog niet kan worden gezien en je geloof is vereist voor wanneer je je eigen noties niet kunt loslaten. Wanneer je geen duidelijkheid hebt over Gods werk, is je geloof nodig, en dat je een duidelijk standpunt inneemt en getuigenis geeft. Toen Job dit punt bereikte, verscheen God aan hem en sprak tot hem. Nadat ik Gods woorden had gelezen, begreep ik dat het lijden door mijn ziekte God was die mijn geloof inspecteerde en zag of ik standvastig kon blijven en getuigen, niet klagen en God verkeerd begrijpen wanneer ik Gods daden niet kon zien en mijn lichaam leed. Net zoals Job, die zijn grote rijkdom verloor, tien kinderen, en die was bedekt met steenpuisten; zijn trouw aan God veranderde niet. Hij was standvastig en gaf een mooi, welluidend getuigenis voor God, en bovendien vernederde hij Satan en liet hem falen. Dit was echt geloof. Toen ik evenwel ziek werd, tot God bad en niet werd genezen, was ik vol klachten en had ik geen geloof, absoluut het tegenovergestelde van wat Job deed. Ik bedankte God dat Hij me met Zijn woorden leidde toen ik zwak was en het voorbeeld van Job gebruikte om het pad van oefening aan te wijzen, zodat ik het vertrouwen in God niet verloor of God verloochende. Ik voelde me erg bemoedigd en wilde het voorbeeld van Job volgen, niet het vertrouwen verliezen vanwege mijn ziekte, en standvastig zijn en getuigen.

Ziek en zonder geld voor behandelingen, en zonder opties

       Toen ik een halve maand later naar het ziekenhuis ging voor een nieuw onderzoek, bekeek de dokter mijn medische geschiedenis en fysieke conditie en zei dat mijn leven in gevaar zou zijn als ik de behandeling nog langer uitstelde. Hij vertelde me dat mijn registratievergoeding terugbetaald moest worden en dat ik meteen met dialyse moest beginnen. Nadat ik de dokter had gehoord, voelde ik me zeer in conflict. Zonder dialyse zou mijn toestand blijven verslechteren en zou ik sterven, maar zelfs als ik een behandeling probeerde te krijgen, kon ik er niet voor betalen. Mijn familieleden en vrienden wisten dat ik uremie had en dat er geen eind aan de behandelingskosten kwam, dus bleven ze allemaal ver weg … De last van mijn lijden, de dreiging van de dood en mijn financiële beperkingen, vervulden mijn hart met hopeloosheid en droefheid! Ik zat als verdoofd op een krukje in de gang van het ziekenhuis, voelde me zwak en kon niet stoppen met te schreeuwen naar God: “God! Is mijn leven echt tot een einde gekomen? Ik heb de hele tijd Chinese medicijnen gebruikt, zonder onderbreking, en ik bad elke dag tot je, maar desondanks is mijn toestand niet verbeterd, maar verslechterd. God, ik weet niet wat ik nu moet doen, en ik vraag om uw verlichting zodat ik uw wil kan begrijpen.”

ik ben op wonderbaarlijke wijze van een terminale ziekte genezen

  Nadat ik had gebeden, voelde ik me wat rustiger. Ik dacht aan een passage van Gods woorden: “Er zijn vandaag de dag nog steeds mensen die volgens de letter in God geloven, die geloven in inhoudsloze doctrines. Ze zijn zich er niet van bewust dat hun geloof in God geen essentie heeft en dat ze niet de goedkeuring van God kunnen winnen. Niettemin bidden ze tot God om vrede en overvloedige genade. We moeten hierbij stilstaan en onszelf de vraag stellen: Kan geloven in God echt het gemakkelijkste op aarde zijn? Betekent geloven in God niets meer dan het ontvangen van veel genade van God? Kunnen personen die in God geloven, maar die Hem niet kennen en die in God geloven maar Hem toch tegenwerken écht aan de wens van God voldoen?” Geconfronteerd met Gods woorden, voelde ik me zeer beschaamd. Ik begreep dat ik enkel in God geloofde om zegeningen te ontvangen, in plaats van Gods goedkeuring. God vereist dat we God liefhebben met heel ons hart, ziel en inspanning, dat we God behagen met een zuiver hart, in staat zijn Gods woorden te horen en in de praktijk te brengen. Maar sinds ik in God begon te geloven, werkte ik, verzaakte ik en werkte ik onvermoeibaar door om het evangelie te verspreiden en gebruikte ik de prijs die ik had betaald als kapitaal om te ruilen voor Gods grotere zegeningen. Wat ik deed was mezelf tevreden stellen, om het doel te bereiken om zegeningen te ontvangen. Dus toen mijn lijden me niet de zegeningen van Gods bracht, maar me in plaats daarvan ziek maakte, was ik ontmoedigd en klaagde ik tegen God. Dit werd veroorzaakt door mijn verkeerde opvattingen over God. Ik dacht aan Job die zijn enorme rijkdom verloor en door steenpuisten werd bedekt, maar die desondanks nog in staat was om een getuigenis uit te spreken zoals: “Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?” (Job 2:10). Ook Petrus werd ondersteboven gekruisigd en stierf gehoorzaam voor God. Zij waren beiden in staat om hun eigen belangen terzijde te schuiven om God tevreden te stellen, te gehoorzamen en te vrezen. Dit waren echt mensen die in God geloofden en voor Hem getuigden. Ik geloofde in God, niet om rekening te houden met Gods wil, om mijn plichten te vervullen als een geschapen wezen, of om aan de eisen van God te voldoen, maar in plaats daarvan om met God te onderhandelen in een poging om meer voordelen te verkrijgen. Deze handelingen en visies waren absoluut onjuist en veel te egoïstisch! Hoe meer ik nadacht, hoe meer ik voelde dat ik God verschuldigd was. Ik had jaren in God geloofd en veel van Gods woord gelezen, maar ik was niet in staat om Gods woord in de praktijk te brengen. Ik was onwaardig van Gods redding of om in Gods aanwezigheid te leven. Ik dacht aan een andere passage van Gods woorden: “Wanneer je geconfronteerd wordt met lijden, moet je in staat zijn om niet naar het vlees te kijken en niet te klagen tegen God. Wanneer God Zich voor je verbergt, moet je in staat zijn om het geloof te hebben om Hem te volgen en je vorige liefde te behouden zonder deze te laten haperen of verdwijnen. Wat God ook doet, je moet je aan Zijn plan onderwerpen en meer bereid zijn je eigen vlees te vervloeken dan tegen Hem te klagen. Wanneer je voor beproevingen staat, moet je God tevreden stellen ondanks enige tegenzin om afstand te doen van iets waar je van houdt, of ondanks jammerlijk huilen. Alleen dit kan ware liefde en geloof worden genoemd.” Gods woorden kwamen precies op tijd, omdat ze me deden inzien dat mijn geloof niet oprecht is als ik God alleen in comfortabele omstandigheden volg. Dat soort liefde voor God kan niet beproefd worden; moeilijke omstandigheden onthullen altijd onze echte geestelijke status. Alleen mensen die echt in God geloven en Gods woorden in de praktijk brengen, zijn bereid om te lijden om God tevreden te stellen, ongeacht de omstandigheden. Ze kunnen een oprecht getuigenis produceren en zij zijn de mensen die God wil redden. Gods woorden gaven me een duidelijke richting. Ik was klaar om mijn verkeerde opvattingen te veranderen, mijn verlangen naar zegeningen los te laten en er oprecht naar te streven om God tevreden te stellen. Ik zou dankbaar zijn voor elke dag van het leven die God me schonk, en als God wilde dat ik stierf, was dat ook Gods gerechtigheid. Toen ik deze dingen begreep, leed ik minder onder de beperkingen van mijn ernstige ziekte en voelde ik me meer ontspannen en bevrijd.

       Dus bad ik vanuit mijn hart ernstig tot God:God! Bedankt voor uw verlichting en leiding. Hoewel ik u vele jaren gevolgd heb, heb ik nu pas ingezien hoe verkeerd mijn streven is. Zonder deze ziekte zou ik nooit hebben geweten dat wat ik heb uitgegeven en de prijs die ik voor u betaalde, diende om met u te onderhandelen. Ik wil nu mijn verkeerde bezigheden loslaten, mijn leven in uw handen leggen en me aan uw orkestraties onderwerpen. Ik weet dat uw liefde en zaligheid aanwezig zijn in alles wat u voor mij doet! Ik wil de voorbeelden van Job en Petrus volgen, me aan uw orkestraties en regelingen onderwerpen, nooit klagen, zelfs als ik moet sterven, u nooit verraden, standvastig blijven en van u getuigen, en Satan vernederen. Amen!Nadat ik gebeden had, voelde ik me veel veiliger.

Gods orkestraties begrijpen, geen zorgen meer over de dialyse

       Toen ik terug thuis kwam bad ik weer, om God over mijn toestand te vertellen en om te zeggen dat ik bereid was om me door God te laten leiden; dat ik me zou onderwerpen zelfs als het mijn dood zou betekenen, en dat ik geen onredelijke eisen meer zou stellen aan God. Na het bidden dacht ik aan deze woorden van God: Er gebeurt niets in het heelal waar ik niet het laatste woord over heb. Wat bestaat er dat zich niet in mijn handen bevindt?” “God is verantwoordelijk voor elk menselijk leven en Hij is verantwoordelijk tot het einde. God zorgt voor jou, zelfs als je ziek bent gemaakt door de omgeving die door Satan is vernietigd of door vervuiling is getroffen, of als je een andere vorm van schade hebt geleden, dat maakt niet uit; God zorgt voor jou en Hij zal je laten leven. Heb je hier vertrouwen in? (Ja.) God neemt het verlies van het menselijk leven niet licht op. Gods woorden gaven me veel troost. God heerst over alles; mijn leven en dood waren in Gods handen, en als God niet zou toestaan dat ik doodging dan zou ik niet sterven. Als mijn leven echter ten einde was, dan zou geen enkel bedrag me kunnen redden. Over geen enkele van deze dingen heeft de mens enige zeggenschap, zelfs de dokter niet. Hoewel ik uremie had, wat moeilijk te genezen is, zou ik niet sterven als God het niet toestond, ongeacht of ik geld had of niet, en in dat feit moest ik geloven. Op dat moment wilde ik me enkel maar aan God toevertrouwen en Gods orkestraties en regelingen gehoorzamen.

       Nadat mijn overgave hoorde ik tijdens een toevallige ontmoeting met een medepatiënt dat als ik terugging naar waar mijn hukou is geregistreerd, de kosten van elke behandeling ongeveer 200 yuan zouden bedragen. Ik maakte de rekening en ontdekte dat ik me de behandeling een tijdje zou kunnen veroorloven met ons spaargeld en het maandelijkse salaris van mijn man. Ik bracht dit feit ook voor God en bad. Door het gebed voelde ik me veilig en nadat ik met mijn man had gepraat, keerden we terug naar onze geboortestad. Verrast ontdekte ik dat de dialyse gratis werd aangeboden vanaf de dag dat ik ermee begon. Ik wist duidelijk dat dit geen toeval was, maar dat God de weg voor mij had geopend. God zegt: “Vanaf de dag dat de mens is ontstaan, heeft God steeds aan de volgende zaken gewerkt: het beheren van het universum, het bepalen van de regels volgens welke alle dingen veranderden en de baan waarin zij zich bewegen. Net als alle dingen, ontvangt de mens rustig en onbewust de voeding van de zoetheid en de regen en dauw van God. Net als alle dingen, leeft de mens onbewust onder de orkestratie van Gods hand. Hart en geest van de mens zijn in Gods hand en al het leven van de mens wordt door Gods ogen aanschouwd. Of je dit nu gelooft of niet, alle dingen, of ze nu levend of dood zijn, zullen verplaatsen, veranderen, vernieuwen en verdwijnen in overeenstemming met Gods gedachten. Zo regeert God over alle dingen.” God heeft alles geschapen; Hij domineert de regels van het bestaan voor alle dingen, zowel levend als niet-levend, en alles is vervat in Gods orkestraties en regelingen. De gedachten en ideeën van iedereen, elke beweging en elke situatie in het leven zijn ook onderworpen aan Gods observatie. Toen ik niet langer werd beperkt door mijn ziekte en bereid was mijn verlangen om met God te onderhandelen los te laten en aan Zijn orkestraties te gehoorzamen, regelde God mensen, zaken en dingen om me te helpen, zodat ik dialyse kon krijgen zonder geld uit te geven. Ik voelde dat God te allen tijde aan mijn zijde stond, zorgzaam voor mijn zwakheid, me leidde, me hielp en de weg voor mij vrijmaakte.

Mijn toestand is veel verbeterd, grenzeloze dankbaarheid

       Toen ik bij het dialyse-lab aankwam, zag ik veel patiënten, gekweld door hun ziekte, hun gezichten zo donker als het mijne, die leden aan dezelfde zwakte en hulpeloosheid als ik. Mijn toestand was de meest ernstige van ons allemaal, maar verrassend ontdekte ik dat ik sneller herstelde dan wie dan ook. In slechts enkele maanden verbeterde mijn toestand, werd ik dik, de hoofdverpleegster zei dat ik er stralend uitzag, en iedereen die me kende, zei dat ik er anders uitzag. Een man die zijn vrouw vergezelde naar de dialyse vroeg nieuwsgierig: “Welke gezondheidssupplementen neemt u? U bent zo goed hersteld, en u hebt een gezonde glans op uw gezicht!” Ik zei: “Ik heb geen gezondheidssupplementen gebruikt, en ik houd niet van vlees en eieren. Het feit dat ik vandaag leef heb ik volledig te danken aan Gods gratie!” Toen werd mijn hart vervuld met dankbaarheid aan God! Ik wist dat dit Gods genade en redding was!

       God zegt: “Almachtige God is een oppermachtige dokter! Wie in ziekte leeft is ziek, wie in de ziel leeft is niet ziek.” “Wat God doet is woorden veranderen in geloof, in liefde en in leven.De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat komt van God” (Lucas 4:4). Wanneer ik nadenk over Gods woorden, als ik me herinner hoe God met uit mijn ziekte leidde, dan huil ik vaak tranen van grenzeloze dankbaarheid voor God! Het waren Gods levenswoorden die me op het juiste moment leiding gaven om me in staat te stellen standvastig te blijven doorheen mijn monsterlijke ziekte. Toen ik terminaal ziek en extreem zwak was, gaven Gods woorden me geloof. Toen de dokter zei dat ik ernstig ziek was en op elk moment kon sterven, toen ik wanhopig was, gebruikte God Zijn woorden om me te leiden en me te vertellen dat mijn kijk op het geloof in God om zegeningen te krijgen verkeerd was. Toen ik me tot God wendde en bereid was om God te gehoorzamen, regelde God mensen, zaken en dingen om me te genezen, en mijn ernstige uremie werd op wonderbaarlijke wijze genezen. Door deze ongewone ervaring voelde ik echt dat het heel belangrijk is om in God te geloven en Zijn woorden in de praktijk te brengen. Gods woorden hebben autoriteit en kracht, ze kunnen al onze vleselijke en geestelijke ziekten genezen, en de grootste zegen die God ons gegeven heeft, is om ons in waarheid te laten leven. Alles wat God doet is liefde, en is redding voor ons.

       Vandaag verbetert mijn gezondheid en ik heb taken in de kerk op me genomen. Ik koester meer dan ooit het tweede leven dat God mij heeft gegeven. Elke dag kan ik naar deze groene wereld kijken en genieten van de dingen die God heeft geschapen en de overvloedige voorziening van Gods woorden, en ik kan mijn deel doen om Gods evangelie te verspreiden. Ik denk dat ik de meest gezegende persoon ter wereld ben! Met het oog op de toekomst wens ik mijn uiterste best te doen om te getuigen van het werk dat God in mij heeft gedaan en Zijn redding voor andere mensen om Gods liefde voor mij terug te betalen. Alle eer aan God!

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter