Online preken

Menu

Wat is oprecht gebed?

Wat is oprecht gebed?

Relevante woorden van God:

Wat betekent het om werkelijk te bidden? Het betekent het uitspreken van de woorden in je hart tot God en communiceren met God terwijl je Zijn wil begrepen hebt, gebaseerd op Zijn woorden; het betekent bijzonder dicht bij God voelen, voelen dat Hij voor je staat en dat je iets tegen Hem te zeggen hebt; en het betekent vooral het uitstralen binnen in je hart en voelen dat God uitzonderlijk liefelijk is. Je zult je bijzonder geïnspireerd voelen en na het horen van jouw woorden zullen je broeders en zusters tevreden zijn, ze zullen voelen dat de woorden die je spreekt de woorden zijn in hun harten, de woorden die zij wensen te zeggen en dat wat jij zegt vertegenwoordigt wat zij willen zeggen. Dit is wat het betekent om werkelijk te bidden. Nadat je echt hebt gebeden, zal je hart vervuld zijn van vrede en tevredenheid; de kracht om van God te houden zal naar boven komen en je zult voelen dat niets in je hele leven meer waard is of belangrijker dan God lief te hebben – en dit alles zal bewijzen dat je gebeden effectief geweest zullen zijn.

De laagste norm die God van mensen verlangt, is dat zij in staat zijn om hun harten te openen voor Hem. Als men z’n waarachtige hart aan God geeft en tegen God zegt wat er werkelijk omgaat in zijn hart, dan is God bereid om werkzaam te zijn in de mens; God verlangt niet het verdraaide hart van de mens, maar zijn zuivere en eerlijke hart. Als men niet waarlijk zijn hart uitspreekt tot God, dan raakt God zijn hart niet aan, of werkt niet in hem. Dus de meest cruciale zaak aangaande het gebed is om de woorden van een waarachtig hart te spreken tot God en Hem te vertellen over je gebreken of rebellerende gezindheid en je totaal open te stellen naar God toe. Alleen dan zal God geïnteresseerd zijn in je gebeden; zo niet, dan zal God Zijn gezicht voor je verbergen.

Soms betekent opzien naar God niet God met specifieke woorden vragen om iets te doen, of Hem vragen om specifieke leiding of bescherming. Het is veeleer dat mensen Hem oprecht kunnen aanroepen als ze een of andere kwestie tegenkomen. Wat doet God daar dan wanneer mensen Hem aanroepen? Als iemands hart in beroering is en hij deze gedachte heeft: o, God, ik kan dit niet zelf, ik weet niet hoe ik het moet doen, en ik voel me zwak en negatief − weet God daar dan van? Als deze gedachten in mensen opkomen, is hun hart dan oprecht? Als ze God oprecht op deze manier aanroepen, stemt God er dan mee in om ze te helpen? Ook al hebben ze misschien geen woord gesproken, tonen ze wel oprechtheid en stemt God ermee in om ze te helpen. Als mensen met een zeer netelige kwestie te maken krijgen, als ze zich tot niemand kunnen wenden en ze zich ontzettend hulpeloos voelen, vestigen ze hun enige hoop op God. Hoe staat het met hun gebeden? Hoe is hun gemoedstoestand? Zijn ze oprecht? Is er op dat moment sprake van enige schijn? Pas wanneer je God vertrouwt alsof Hij de laatste strohalm is waaraan je je vasthoudt om je leven te redden, in de hoop dat Hij je zal helpen, is je hart oprecht. Hoewel je misschien niet veel hebt gezegd, was je hart al in beroering. Dat wil zeggen: je geeft je oprechte hart aan God en God luistert. Als God je moeilijkheden ziet, zal Hij je verlichten, je leiden en je helpen.

Het gebed is geen kwestie van formaliteiten, of het volgen van een procedure, of het herhalen van de woorden van God, dat wil zeggen, het gebed betekent niet het nazeggen van woorden en anderen kopiëren. In het gebed, moet je je hart aan God geven, de woorden in je hart delen met God zodat je door God aangeraakt mag worden. Als je gebeden effectief moeten zijn, dan moeten ze gebaseerd zijn op het lezen door jou van Gods woorden. Alleen door te bidden te midden van Gods woorden zul je in staat zijn om meer verlichting en illuminatie te ontvangen. Een waarachtig gebed wordt getoond door een hart dat verlangt naar de vereisten die door God gesteld zijn en bereidheid om deze eisen te vervullen; je zult in staat zijn om alles te haten wat God haat, op basis waarvan je kennis hebt, je zult weten en duidelijkheid zult hebben over de waarheden door God uitgelegd. Vastberadenheid, geloof en kennis hebben en een te beoefenen pad na het gebed – alleen dat is waarlijk bidden en alleen het gebed als zodanig kan effectief zijn. Toch moet het gebed gebouwd worden op basis van het genieten van Gods woorden en communiceren met God in Zijn woorden, op basis van je hart dat in staat is om God te zoeken en in vrede zijn voor het aangezicht van God. Zo’n gebed heeft reeds het punt bereikt van werkelijke communicatie met God.

Ik hoop dat de broeders en zusters in staat zullen zijn om elke dag waarlijk te bidden. Dit is echter niet het naleven van een doctrine, maar een effect dat bereikt moet worden. Ben je bereid om wat minder te slapen en voldoening te vinden, ochtendgebeden uit te spreken bij het aanbreken van de ochtend en dan te genieten van de woorden van God? Als je bidt en de woorden van God eet en drinkt, dan zul je, op deze manier, met een zuiver hart, meer geaccepteerd worden door God. Als je dit dagelijks doet, het oefenen om je hart elke dag aan God te geven en het communiceren met God, dan zal je kennis van God met zekerheid toenemen en zul je beter in staat zijn om Gods wil te begrijpen. Je moet zeggen: “O God! Ik wens mijn plicht te vervullen, zodat u in ons verheerlijkt mag worden en mag genieten van de getuigenis in ons, deze groep mensen, ik kan alleen maar mijn hele wezen aan u toewijden. Ik smeek u om in ons werkzaam te zijn, zodat ik u waarlijk kan liefhebben en u tevreden kan stellen en u tot het doel maak dat ik nastreef.” Wanneer je vervuld bent met deze last, zal God je zeker vervolmaken; je moet niet alleen voor jezelf bidden, maar ook omwille van het doen van Gods wil en omwille van de liefde voor Hem.

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Een ware communicatie met God dient verschillende resultaten op te leveren: allereerst komen we als we met God communiceren de waarheid over onze verdorvenheid en de essentie van onze natuur te weten en bereiken dus als resultaat dat we onszelf leren kennen. In de aanwezigheid van God zouden we vaak moeten nadenken over de dingen die we hebben gedaan om te zien of we ons al dan niet daadwerkelijk aan Gods wil conformeren en om te zien wat het is waarop we hebben vertrouwd om te leven. Als we bij het woord van God hebben geleefd, dan is dat een getuigenis voor het binnengaan in het leven. Als we naar de filosofie van Satan hebben geleefd is dat een uitdrukking van de natuur van Satan, wat wordt beschouwd als een overtreding. Ten tweede, bereiken we als we met God communiceren niet alleen ware kennis van onszelf, maar bereiken we ook ware kennis van God. Dit is het resultaat van communiceren met God. Na ware kennis van God te hebben bereikt, zal er in onze harten het verlangen opkomen om God te vereren, God te gehoorzamen en God lief te hebben. Dit zal uiteindelijk in ons het voornemen voortbrengen God te dienen. Dit is een resultaat dat wordt bereikt door God te kennen en het is ook een resultaat dat wordt bereikt door met God te communiceren. Als we deze resultaten niet bereiken in onze communicatie met God, is dat voldoende om te bewijzen dat we in onze gebeden niet op het juiste spoor zijn gekomen en dat we niet echt met God hebben gecommuniceerd. Sommige mensen zeggen: “Nou, ik heb vele jaren gebeden, betekent dat dus dat ik in mijn gebeden met God communiceer?” Dat zul je moeten afmeten aan de hand van deze resultaten. Heb je in je gebeden als resultaat bereikt dat je jezelf hebt leren kennen? Heb je als resultaat bereikt dat je Gods wil en de waarheid zoekt? Heb je als resultaat bereikt dat je God gehoorzaamt? Heb je als resultaat bereikt dat je God vereert? Heb je als resultaat bereikt dat je God liefhebt? Als je geen enkele van deze resultaten hebt bereikt dan zijn je gebeden hol, zijn ze zonder betekenis en communiceer je eenvoudigweg niet werkelijk met God.

Lees meer:

Waarom bidden? Zal God naar mijn gebed luisteren?

Leren bidden: 4 punten om je te laten weten hoe te bidden

Laat een antwoord achter