Online preken

Menu

Gods zegen bijbeltekst – Gods zegen kennen

Iedereen verlangt naar Gods zegeningen, maar wat zijn de echte zegeningen van God? Wat voor soort mensen zegent God? Hoe kunnen we Gods zegeningen ontvangen? Lees alstublieft deze Bijbelteksten over zegeningen die ons zullen leiden om Gods zegeningen te kennen en om de weg te vinden om Zijn zegeningen te ontvangen.

1. Wat zijn Gods zegeningen?

Over de zegeningen van God gesproken, veel mensen geloven dat Gods zegeningen betekent dat ze een veilig en vast leven kunnen leiden, gelukkig kunnen leven en een perfect gezinsleven kunnen hebben, zonder zich zorgen te maken over eten of kleding. Anderen denken dat Gods zegeningen betekent dat ze allerlei gaven hebben om te werken en te prediken voor de Heer. Zijn alleen deze Gods zegeningen? Als beproevingen of onaangename dingen ons overkomen, zijn het Gods zegeningen? De volgende Bijbelteksten en gerelateerde artikelen helpen u om de zegeningen van God beter te begrijpen.

Bijbelteksten over Gods zegen

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

(Psalm 23:1-6)

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.

(Jakobus 1:2-4)

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

(Jakobus 1:12)

Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

(Openbaring 3:10)

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.

(Openbaring 2:7)

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.

(Openbaring 2:11)

Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

(Openbaring 3:5)

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

(Openbaring 21:3-4)

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

(Openbaring 22:1-5)

En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.

(1 Johannes 2:25)

Snelle navigatie

2. Wat voor soort mensen zegent God?

Er is een principe aan Gods zegeningen. Wat voor soort mensen zegent God? Lees de volgende Bijbelteksten om de normen te leren voor het ontvangen van Zijn zegeningen.

U immers zegent de rechtvaardige, HEERE; U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild.

(Psalm 5:13)

Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde! Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten. Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk; breid u overvloedig uit op de aarde, en word talrijk daarop.

(Genesis 9:1-7)

Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.

(Genesis 22:16-18)

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

(Mattheüs 16:18-19)

Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

(Johannes 20:29)

Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

(Openbaring 22:14)

En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

(Openbaring 19:9)

En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. … Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.

(Openbaring 14:1,4-5)

En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

(Openbaring 7:14-17)

Snelle navigatie

3. Hoe kunnen we Gods zegeningen ontvangen?

Hoe kunnen we Gods zegeningen ontvangen? Het kan uit de Bijbel gezien worden dat alleen door te zoeken om God lief te hebben en God te gehoorzamen in ons geloof in Hem, we Zijn zegeningen kunnen ontvangen. Alleen door Gods weg te volgen – God vrezen en het kwaad schuwen – kunnen we Zijn zegeningen ontvangen. Wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen, zullen alleen degenen die Gods stem herkennen en de voetstappen van het Lam van dichtbij volgen, meer van Gods zegeningen ontvangen. Lees onderstaande Bijbelteksten en je zult de manier vinden hoe je Gods zegeningen kunt ontvangen.

Hij zal zegenen wie de HEERE vrezen, de kleinen met de groten.

(Psalm 115:13)

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

(Mattheüs 22:37-40)

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

(Johannes 4:24)

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

(Hebreeën 12:14)

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

(Johannes 10:27-28)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

(Openbaring 3:20)

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

(Openbaring 2:7)

Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.

(Openbaring 14:4-5)

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

(Mattheüs 7:21)

Opmerking van de uitgever:
Notitie van de redacteur: we hopen allemaal dat alles goed met ons gaat in het geloven in God, in de hoop geen calamiteiten of lijden tegen te komen. In feite zijn achter beproevingen en lijden Gods grotere zegeningen voor ons – waardoor we dichter bij Hem kunnen komen en ons spirituele leven om volwassen te worden.

Als je worstelt met pijn en Gods zegeningen wilt ontvangen maar geen pad hebt om te volgen, ben je welkom om contact met ons opnemen door op de knop in de rechterbenedenhoek van het scherm te klikken. We zijn blij om met u te zoeken en met u te communiceren en u te helpen het pad te vinden.

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Lees meer: Hoe volledig gered te zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan

Snelle navigatie

Laat een antwoord achter