Online preken

Menu

Waarom zijn er zoveel denominaties in het christendom?

Alle christenen lezen de Bijbel en de woorden van de Heer. Dus waarom zijn ze dan in zoveel denominaties verscheurd? In dit artikel wordt de oorzaak van dit probleem besproken en worden tips gegeven over hoe u de kwestie van denominaties op de juiste manier kunt behandelen.

Mijn verwarring

Een paar jaar geleden was ik vaak op zakenreis. Bij al mijn tussenstops zocht ik in het weekend vaak, uit eigen beweging een ontmoetingsplaats, om de woorden van de Heer te delen en te bidden. Maar na enkele bijeenkomsten vroegen de kerkleiders me vaak: “Broeder Zhou, tot welke denominatie behoort u? Wat zijn de doctrines van uw kerk?” Ik was altijd uit het veld geslagen en antwoordde dan: “Ik geloof in de Heer Jezus en ik behoor niet tot een denominatie. We zijn allemaal familie in Christus.” Maar dan antwoordden ze vaak: “Welnu, er zijn veel kerken, maar alleen onze kerk is de ware, alleen onze kerk omvat alle andere.” Wat me later nog meer in de war bracht was dat, toen ik terugkeerde in de kerk van mijn geboortestad, mijn kerkvrienden me vroegen welke doctrines ik in andere kerken had gehoord. Dan kregen we ruzie over verschillende interpretaties van Bijbelverzen en konden nooit tot overeenstemming komen. Onze bijeenkomsten eindigden vaak verbitterd. Vele jaren gingen voorbij en waar ik ook ging, wat indruk op me maakte was de overvloed aan denominaties en hoe ze allemaal kritisch tegenover elkaar stonden. Toen ik dit zag, dacht ik aan de woorden in de Bijbel, “Één ​Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is” (Efeziërs 4:5-6). We geloven allemaal in de Heer, lezen de Bijbel en de woorden van de Heer; waarom zijn er dan zoveel christelijke denominaties? Wat is de oorsprong hiervan? Welke is in overeenstemming met de wil van de Heer? Vol verwarring en onzekerheid wilde ik dolgraag de antwoorden vinden.

Waarom er zoveel christelijke denominaties zijn

Later ontmoette ik broeder Yuan, een evangelist, op een bijeenkomst van medewerkers in het huis van een van mijn familieleden. We bespraken mijn verwarring. Toen ik vroeg waarom er zoveel denominaties zijn, sprak broeder Yuan over de oorsprong en ontwikkeling van het christendom. Toen zei hij: “Na verloop van tijd, beïnvloed door geografie, geschiedenis en cultuur, kregen gelovigen een verschillend begrip van de Schriften. Ze hadden veel uiteenlopende meningen en die bespraken ze eindeloos. Daardoor ontstonden er vele denominaties en verviel het christendom in chaos.”

Waarom er zoveel denominaties in het christendom zijn

“Welnu, degenen die echt naar God verlangen hebben gezien dat bij de meeste denominaties de leiding bij mensen berust. Op basis van hun eigen verbeeldingskracht en redenering gebruiken sommige dominees en ouderlingen het geloof in God als een dekmantel om te proberen hun eigen leiderschap op te dringen, met als doel meer mensen onder hun invloedssfeer te krijgen of andere denominaties te elimineren die hen niet volgen. Misschien zullen sommige mensen denken dat dit een overdrijving is en zullen ze niet willen luisteren. We kunnen het echter bevestigen aan de hand van de historische verslagen van Gods werk. Laten we hier eens over nadenken: tijdens het Tijdperk van de Wet gebruikte God Mozes om het volk van Israël rechtstreeks te leiden, en richtte Mozes het priestersysteem op. Nadat het werk van Mozes voltooid was, waren er op aarde geen mensen meer die rechtstreeks door God waren aangesteld om de Israëlieten te leiden. Het priestersysteem van het jodendom werd van toen af door verkiezingen geregeld. Heel vaak raakten religieuze kringen verdorven omdat de verkeerde priesters werden gekozen. Tegen het einde van het Tijdperk van de Wet hadden de priesters Gods leiding volledig verloren. Ze deden kwaad zonder onderworpen te zijn aan enige discipline, vormden facties en de tempel werd veranderd in een rovershol. In die tijd werden veel denominaties gecreëerd. Toen de geïncarneerde Heer Jezus verscheen en tijdens het Tijdperk van Genade werkte, koos Hij persoonlijk de twaalf apostelen uit, en ook de Heilige Geest verrichtte veel werk in Zijn apostelen. Allen die de Heer volgden werden gehoed en geleid door de mensen die door God waren aangesteld. Niemand durfde egoïstische ideeën of bijbedoelingen te hebben. Ze aanbaden de Heer onder leiding van de Heilige Geest. Zo werd de ware kerk geschapen. Het begrip denominaties bestond op dat moment niet. Ongeveer dertig jaar na de dood, opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus waren de meeste van de twaalf apostelen gemarteld en werd de kerk op aarde niet meer geleid door de apostelen die rechtstreeks door de Heer Jezus waren aangesteld. Toen begonnen zich verschillende religieuze groeperingen te vormen, en tegenwoordig zijn er meer dan 2.000 denominaties in het christendom. Dus, zonder de persoonlijke leiding van Christus, en zonder een plek voor God in hun hart, zijn veel mensen in staat om arrogant zichzelf te roemen, hun voorkeuren te volgen en hun eigen pad te bewandelen, en aldus onbewust verloren raken.

“Bovendien worden de meeste leiders van deze denominaties niet door de Heilige Geest gebruikt, noch zijn ze door de Heilige Geest vervolmaakt. Ze zijn absoluut niet in staat om volgelingen te leiden om Christus te kennen en Zijn leiding te gehoorzamen. In tegenstelling tot Mozes – die de beproevingen en vervolmaking van God onderging – en de discipelen – die door de Heer Jezus persoonlijk werden opgeroepen en het werk deden dat God hen toevertrouwde nadat ze door de Heer Jezus voor een bepaalde periode waren gehoed – dienen de meeste religieuze leiders God door op hun passie en natuurlijkheid te vertrouwen. Dit zijn allemaal directe oorzaken van de afsplitsingen in het christendom.”

Dit was de eerste keer dat ik van dergelijke communicaties hoorde. Het bleek dat het ontstaan van christelijke denominaties uit de wil van mensen voortkomt en dat ze door mensen worden geregeerd. Maar hun gedrag is niet de wil van Christus, laat staan ​​de wil van de Heilige Geest, omdat ze niet door de Heilige Geest zijn vervolmaakt en niet het werk van leidende mensen kunnen verrichten. Geen wonder dat zonder de discipline van de Heilige Geest de denominaties elkaar aanvallen en verwerpen. Dit zorgde ervoor dat ik duidelijk zag waarom mensen altijd een beetje op hun hoede waren als zij met mij spraken. Deze kerkleiders hebben Gods kerk als hun privé-eigendom behandeld, zoals de slechte huurders die voor de wijngaard zorgden. Wie heeft dit in de laatste tweeduizend jaar duidelijk gezien? Op dat moment kwamen de woorden van de Heer in me op: “Omdat dit volk mij naar de mond praat, mij slechts met de lippen dient, terwijl hun ​hart​ ver bij mij vandaan is; omdat hun ​ontzag​ voor mij louter plicht is, slechts aangeleerd en door mensen opgelegd” (Jesaja 29:13). Deze woorden waren bedoeld om mensen wakker te schudden. Ik ben door deze ‘goddelijke’ kerkleiders bedrogen. Toen vroeg ik: “Waarom worden al die religieuze leiders door zoveel mensen gesteund en gevolgd?”

De reden waarom veel mensen in elke denominatie blijven en de consequentie van het volgen van religieuze leiders

Broeder Yuan zei: “Alle religieuze leiders zijn van nature van goed kaliber. Ze richtten kerken op om een aantal mensen te leiden, op basis van hun uitleg van de Bijbel of hun certificaat als predikant. Bovendien zijn ze bijzonder bekwaam in het doen alsof en bedriegen van anderen, zodat veel mensen worden misleid door hun vertoningen van bekwaamheid en ze onbewust toelaten in hun hart. Bovendien kunnen mensen, zonder waarheid, niet onderscheiden of deze leiders het werk van de Heilige Geest bezitten, of ze nu verhelderd of verlicht door de Heilige Geest zijn wanneer ze prediken, en of datgene wat ze doen wel of niet door God wordt goedgekeurd. Bovendien kunnen mensen geen onderscheid maken tussen echte en valse herders. Ze volgen hen blindelings en vereren ze allemaal, ze behandelen ze allemaal als hun meesters en afgoden. Dus, worden ze geschaad door de religieuze leiders, verliezen het werk van de Heilige Geest en vallen in de duisternis. Zoals de Heer zei, “Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil” (Matteüs 15:14).

Alle denominaties moeten onder Gods heerschappij terugkeren

Broeder Yuan las mij een hoofdstuk van het woord van God voor, “Er zijn meerdere grote godsdiensten in de wereld en elk heeft zijn eigen hoofd of leider. De volgelingen zijn verspreid over verschillende landen en regio’s in de wereld. Elk land, groot of klein, heeft verschillende religies binnen zijn grenzen. Echter, ongeacht hoeveel godsdiensten er over de hele wereld zijn, alle mensen in dit universum bestaan uiteindelijk onder leiding van één God en hun bestaan wordt niet geleid door leiders of hoofden van een religie. Dat betekent dat de mensheid niet wordt geleid door een bepaalde leider of een bepaald hoofd van die godsdienst. De gehele mensheid wordt daarentegen geleid door de Schepper, die de hemel en de aarde en alle dingen heeft geschapen, en dat is een feit. Hoewel de wereld meerdere grote godsdiensten heeft, hoe groot ze ook mogen zijn, ze bestaan allemaal onder de heerschappij van de Schepper en geen enkele daarvan kan de reikwijdte van deze heerschappij overtreffen. De ontwikkeling van de mensheid, sociale vooruitgang, de ontwikkeling van natuurwetenschappen, deze zijn allemaal onlosmakelijk verbonden met de regelingen van de Schepper. Het is geen werk dat door het hoofd van een bepaalde religie kan worden gedaan. Mensen die aan het hoofd staan van een religie zijn slechts de leiders van een bepaalde religie en kunnen God niet vertegenwoordigen of Degene die de hemel en de aarde en alle dingen schiep. Mensen die aan het hoofd staan van een religie kunnen leidinggeven aan iedereen binnen een gehele religie, maar ze kunnen niet alle schepselen onder de hemelen aansturen. Dit is een algemeen erkend feit. Mensen die aan het hoofd staan van een religie zijn slechts leiders en zij zijn niet gelijk aan God (de Schepper). Alle dingen zijn in de hand van de Schepper en uiteindelijk zal alles terugkeren tot de hand van de Schepper. De mensheid is oorspronkelijk gemaakt door God en ongeacht de religie zal elke persoon terugkeren onder de heerschappij van God. Dit is onvermijdelijk. Alleen God is de hoogst verhevene onder alle dingen en ook de hoogste heerser onder alle schepselen moet terugkeren onder Zijn heerschappij. Hoe hoog de status van de mens ook is, hij kan de mensheid niet naar een geschikte bestemming brengen en niemand is in staat om alle dingen naar zijn soort te classificeren.

Hij voegde eraan toe: “Uit deze woorden van God kunnen we zien dat ongeacht hoeveel religies er in een land zijn, ongeacht hoeveel leiders er in elke religie zijn, en ongeacht hoe hoog hun status is of hoeveel mensen ze leiden, zij niet de leiding hebben over de bestemming van de mensheid. Niets of niemand kan ontkomen aan de orkestraties en arrangementen van de Schepper. Allen bestaan onder de heerschappij van de Schepper. Aan het einde van de dag zullen alle ware gelovigen elke denominatie verlaten om de Schepper te volgen. Ze zullen niemand anders meer volgen of aanbidden. Er zullen in de toekomst geen denominaties zijn. Alle denominaties die door man of vrouw zijn gecreëerd zullen door God worden vernietigd.”

Zijn communicatie deed me denken aan de woorden van de Heer Jezus, “Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze ​schaapskooi​ komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder” (Johannes 10:16). De woorden van de Heer hebben me laten zien dat het christendom, ongeacht hoeveel denominaties het heeft, uiteindelijk zal worden geregeerd door Christus en in Christus door Zijn woorden zal worden verenigd. Dit is het werk dat uiteindelijk door God moet worden voltooid. De communicatie van de broeder verbreedde niet alleen mijn horizon, maar liet me ook zien dat het doel van sommige mensen om denominaties te creëren was om controle uit te oefenen over gelovigen. Ik zag ook duidelijk de gevaarlijke consequenties van het volgen van een persoon. Op dat moment kreeg ik onmiddellijk een realisatie en wilde ik de religie verlaten en opstaan om snel met het werk van de Heilige Geest aan de gang te gaan.

Dank God voor Zijn leiding. Ik begreep echt de reden waarom er veel christelijke denominaties bestaan. Na deze communicatie voelde ik vreugde en bevrijding in mijn geest als nooit tevoren.

Lees meer:

Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”

Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter