Wat is opechte bekering? Hoe moeten we ons bekeren?

In de afgelopen jaren, zijn er meer en meer rampen over de aarde heen gekomen; denk maar eens aan de aardbevingen, plagen, bosbranden, overstromingen en ga zo maar door. Veel mensen hebben zich gerealiseerd dat deze vele rampen tekenen zijn die wijzen op de terugkeer van de Heer Jezus en dat de dag van de Heer Jezus dus nabij is. De Heer Jezus zei:Kom tot inkeer, want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij!” (Matteüs 4:17). Het is duidelijk, dat alleen degenen die oprecht berouw tonen, beschermd kunnen worden door de Heer, zodat zij niet om zullen komen in de rampen. Wat is dan waarachtig berouw? Hoe kunnen wij waarachtig berouw bereiken? Laten wij dit topic samen onderzoeken.

Kom tot inkeer, want het _koninkrijk van de hemel_ is nabij!

Wat is oprecht berouw?

Het berouw van de Ninevieten

Als we spreken over oprecht berouw, zouden wij kunnen leren van de Ninevieten; die hun oprechte berouw toonden aan God. Toen de Ninevieten via Jona Gods waarschuwing hoorden: Nog veertig dagen, dan wordt Nineve vernietigd” (Jona 3:4). De Ninevieten geloofden en gehoorzaamden Gods woorden. Zij waren bereid om waarachtig berouw te tonen. De koning van Ninevé voerde ook een reeks handelingen van bekering uit: hij legde zijn koninklijke status opzij, verwijderde zijn koninklijke gewaden en ging in de as zitten, en hij beval ook zowel mensen als dieren te vasten, en leidde volwassenen en kinderen om te bekennen en te berouwen tot God in zak en as. De bevolking van Nineve toonde ware transformatie vanuit hun harten; ze stopten heel duidelijk met hun kwade praktijken en braken met het geweld wat ze altijd hadden gepraktiseerd. God volgde nauwlettend de transformatie van hun harten en uiteindelijk bedacht God Zich en besloot hen niet meer te vernietigen.
Terug naar de top

De bekering van Koning David

Koning Davids ervaring wat betreft waarachtig berouw, staat ook opgetekend in de Bijbel. De ervaring van koning David met bekering wordt ook in de bijbel opgetekend. Toen Jehovah God de profeet Nathan stuurde om met David te spreken om David bewust te maken van zijn zonden van het voor zichzelf nemen van Bathseba en het doden van Uria, was hij vooral berouwvol en haatte hij zichzelf, vastend en dagelijks biddend voor God. Hij verootmoedigde zich en bekende schuld over zijn zonden en vroeg God om Zijn genade. Hij bad: “Keer weder, Oh Jehova, verlos mijn ziel: oh, red mijn ziel omwille van uw genade. […] elke nacht is mijn kussen nat, mijn ​bed​ doorweekt van tranen” (Psalmen 6:5,7). Toen hij oud werd, kozen Davids dienaren een ongelofelijke mooie maagd voor David uit om zijn bed te verwarmen, maar David heeft haar nooit aangeraakt. Als wij kijken naar Davids berouw, kunnen wij zien dat hij een godvrezend hart met zich meedroeg en dat hij zich niet alleen berouwvol voelde; hij toonde dit oprechte berouw ook en was op die manier in staat om echt te veranderen.

Het is dus niet moeilijk in te zien dat ware bekering niet zo eenvoudig is als het belijden van onze zonden en slechte daden aan God, maar hangt af van wat we doen en of we werkelijk verandering hebben. In het bijzonder, om echte bekering te bereiken, moeten we weten wat Gods houding ten opzichte van de zonden van de mens is, en moeten we ons bewust zijn van de essentie en schade van onze zonden. Alleen op deze manier kunnen echte eerbied en vrees voor God in ons opkomen en en dan zullen we echte bekering en afschuw vanuit de grond van ons hart voelen voor onze zonden. We willen dan niet langer ons oude pad bewandelen, zoals wij in het verleden hebben gedaan. Zo zullen wij ons transformeren tot nieuwe mensen. Alleen dit is ware bekering.
Terug naar de top

Reflecteren over of we oprecht berouw hebben

Bereiken we ware bekering, als we onszelf gaan reflecteren? Misschien zullen sommigen het volgende zeggen: “Voordat we in de Heer geloofden, zouden we met anderen ruzie maken en namens onszelf betogen wanneer dingen met ons gebeurden, maar nu zijn we nederig en hebben we tolerantie en geduld met anderen. In het verleden waren we egoïstisch en dachten we altijd alleen aan onze eigen belangen, maar nu hebben we wat liefde voor anderen en kunnen we hen helpen en ondersteunen wanneer we zien dat ze zwak zijn. Zijn deze uiterlijke goede daden geen voorbeelden van onze ware bekering?” Maar hebben we er ooit over nagedacht hoe lang we op deze manier kunnen volharden in bekering? In feite kunnen we ons zelfs realiseren dat we in ons leven, wanneer onze persoonlijke voordelen niet op het spel staan, tolerant en geduldig kunnen zijn tegenover mensen en geen ruzie maken met anderen. Echter, wanneer andere mensen onze belangen beginnen te schenden of onze trots schaden, gaan we hen haten of zelfs wraak op hen nemen. Hoewel we van buiten bescheiden zijn, wanneer anderen het niet met ons eens zijn, willen altijd dat ze naar ons luisteren, en hoewel we niet met hen in discussie gaan, houden we nog steeds vast aan onze eigen ideeën in ons hart en doen we wat we willen. Trouwens, we vertellen ook leugens, misleiden anderen, verliezen ons geduld, onthullen ons korte lontje en benijden anderen. Ook al bidden wij vaak om onze zonden te belijden, het is slechts uiterlijk vertoon en het is niet werkelijk dat wij een afschuw van minachting voelen jegens onze zonden, vanuit het diepst van ons hart. Op die manier maken wij dezelfde oude fouten als die wij in het verleden in diverse situaties maakten, leven wij in een vicieuze cirkel waarbij we overdag zondigen en deze zonden ’s avonds opbiechten bij de Heer, zonder echte verandering te bereiken. De Heer Jezus zei: Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen” (Lukas 6:43-44). In Matteüs 3:8 staat: “Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn.” Als we nadenken over onze werkelijke uitdrukking, kunnen we zien dat wat we voortbrengen zondige vruchten zijn en dat we geen echte bekering en verandering hebben bereikt, wat aantoont dat we nog steeds in zonde leven en helemaal geen echte bekering hebben.
Terug naar de top

Wat is opechte bekering

Onze zondige aard zorgt ervoor dat we falen ons waarlijk te bekeren

Misschien zullen sommige mensen het volgende vragen: “Onze zonden zijn vergeven, doordat wij de verlossing van de Heer Jezus hebben aangenomen. Maar waarom leven wij dan nog steeds in de zonden en falen wij in het bereiken van oprechte bekering?” Laten we twee passages vanuit Gods woorden lezen, want dan zullen wij het antwoord op deze vraag bereiken.

God zegt: “Ondanks alles waarvan de mens wellicht verlost is en waarvan zijn zonden hem vergeven zijn, kan dit alleen worden opgevat in de zin dat God Zich de overtredingen van de mens niet herinnert en hem niet overeenkomstig behandelt. Wanneer de mens, die leeft in een lichaam van vlees, echter niet van zonde is vrijgemaakt, kan hij alleen maar blijven zondigen en eindeloos zijn verdorven satanische gezindheid blijven openbaren. Dit is het leven dat de mens leidt: een eindeloze cyclus van zondigen en vergeven worden. De meeste mensen zondigen overdag en belijden dit ’s avonds weer. Zelfs als het zondoffer voor de mens voor altijd van kracht blijft, zal het de mens op deze manier niet redden van de zonde. Slechts de helft van het reddingswerk is afgerond, want de gezindheid van de mens is nog steeds verdorven.” “De zonden van de mens werden vergeven en dit is het gevolg van het werk van Gods kruisiging, maar de mens bleef leven in de verdorven satanische gezindheid van weleer. Dit is de reden dat de mens volledig moet worden gered van zijn verdorven satanische gezindheid, zodat zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en niet meer zal opkomen, waardoor de gezindheid van de mens kan worden getransformeerd. Hiertoe moet de mens het pad naar groei in het leven, de weg van leven en de weg naar verandering van gezindheid begrijpen. Bovendien moet de mens handelen in overeenstemming met dit pad, zodat zijn gezindheid geleidelijk kan veranderen en hij kan leven in het schijnende licht, zodat al wat hij doet in overeenstemming is met de wil van God, zodat hij zijn verdorven satanische gezindheid kan uitbannen en hij kan losbreken van Satans duistere invloed en volledig van de zonde zal loskomen. Alleen dan zal de mens volledige redding ontvangen.

Vanuit Gods woorden kunnen wij zien dat de reden waarom wij nog steeds zondigen en nog geen waarachtige bekering kunnen bereiken, komt door onze satanische, zondige natuur. Zoals we weten, deed de Heer Jezus, overeenkomstig de behoeften van de mens in dat tijdperk, werd een zondoffer voor de mensheid door middel van de kruisiging, en verloste de mens van de vloeken en veroordeling van de wet. Dus, zolang als wij onze zonden belijden naar de Heer, worden onze zonden vergeven en mogen we van Zijn genade genieten. Desondanks, heeft de Heer Jezus alleen onze zonden vergeven, maar Hij heeft ons niet bevrijd van onze zondige natuur. Onze satanische gezindheid ligt diep geworteld in ons hart, denk maar eens aan onze arrogantie, egoïsme, eigendunk, laagheid, kromheid, bedrog, hebzucht en kwaadheid. Deze verdorven gezindheid blijven allemaal nog in ons en zijn de bron van onze zonden. Als we ons niet kunnen ontdoen van deze verdorven gezindheden, zullen we ondanks onszelf vaak zondigen en God weerstaan. Dit is een onweerlegbaar feit. Daarmee bedoelen we te zeggen; ondanks de vele jaren die wij al in de Heer Jezus geloven, als onze zondige natuur en de bron van onze zonden niet opgelost kan worden, kunnen wij alsnog geen oprechte bekering bereiken of stoppen met zondigen en zullen wij nooit het hemels koninkrijk kunnen betreden.
Terug naar de top

Hoe moeten wij dan oprechte bekering bereiken?

Dus, hoe kunnen wij dan oprechte bekering bereiken? De Heer Jezus heeft geprofeteerd: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:48). “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17). Uit deze woorden kunnen wij opmaken dat er veel waarheden zijn waar de Heer Jezus niet over gesproken heeft tijdens Zijn werk. Dit doordat de mensen uit die tijd slechts werden verlost van de gevolgen van de Wet en kleine van gestalte ware. Het enige wat ze konden doen was zich bewust te zijn van hun zonden en dan te belijden en zich te bekeren, en elke diepere waarheid aangaande het veranderen van hun verdorven gezindheid ging hen gewoon te boven. Dus, de Heer Jezus heeft ons beloofd dat Hij in de laatste dagen terug zou keren om de waarheid uit te drukken, die we tot op dat moment niet hebben begrepen en om over onze zonden te oordelen; zodat wij kunnen ontsnappen aan onze verdorven gezindheid en oprechte bekering kunnen bereiken.

Nu is de Heer Jezus teruggekeerd in het vlees. Hij heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te reinigen en het oordeelswerk uitvoert wat begint bij het huis van God, om de oorzaak van de zonden van de mensheid volledig op te lossen, opdat de mensen ware bekering kunnen bereiken en werkelijk kunnen veranderen en niet langer zullen zondigen tegen God of Hem zullen weerstaan. Dit vervuld de profetie van de Heer Jezus: En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:47-48). Hoe gebruikt God dan woorden om Zijn oordeelswerk uit te voeren en ons te reinigen opdat wij waarachtige bekering kunnen bereiken? Laten we samen een passage vanuit Gods woorden lezen.

Gods woord zegt: “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.

In de laatste dagen drukt God de waarheid uit om mensen tot oprechte bekering te brengen. Zijn woorden onthullen in totale helderheid onze satanische aard van het weerstaan ​​en verraden van God, onze houding tegenover God en tegenover de waarheid en onze verkeerde bezigheden in ons geloof, en ontleden onze handelingen en diepste gedachten. Als een tweesnijdend zwaard doordringen Gods woorden onze harten en maken ons de wortel van onze zonden bekend en zien we duidelijk de waarheid van onze verdorvenheid door de handen van Satan. Wat ons toestaat om onze eigen natuur en substantie te herkennen, welke vol arrogantie, zelfmedelijden, egoïsme en verraad is. We kennen duidelijk Gods eisen aan ons, maar wij worden altijd gecontroleerd door onze satanische gezindheid, rebelleren tegen God en weerstaan God, vanwege onze eigen wil en zijn niet in staat om de waarheid te praktiseren, dus zijn wij de belichaming van Satan geworden. In het aangezicht van Gods oordeel en tuchtiging, worden wij helemaal overtuigd door Gods woorden, wij knielen neer voor God en beginnen met het haten van onszelf, vervloeken onszelf en tonen dus oprecht berouw. Ondertussen, voelen we ook diep in ons hart dat Gods woord de waarheid is, het is volledig Gods openbaring over Zijn gezindheid en wat het leven van God is. We zien dat Gods rechtvaardige gezindheid geen belediging tolereert en Gods heilige essentie tolereert geen blasfemie. Het resultaat is dat een hart Gods geboorte vereert en wij beginnen met alles wat in ons is te zoeken naar de waarheid en gedragen ons in overeenstemming met de woorden van God. Geleidelijk aan gaan we de waarheid beter begrijpen, leren we meer en meer kennen van onze satanische natuur en satanische gezindheid en gaan we God ook meer en meer kennen. We kunnen de waarheid dan geleidelijk aan in de praktijk brengen om onze overtredingen vanuit het verleden goed te maken en dan kan onze verdorven gezindheid worden gezuiverd. We zullen dan geleidelijk aan kunnen ontsnappen aan de gebondenheid van de zonden, niet langer worden gecontroleerd door Satans verdorven gezindheid, niet langer kwaad doen of God trotseren en we zullen in staat zijn om God waarlijk te gehoorzamen en te aanbidden en tonen oprechte bekering. Dus, het accepteren van Gods oordeelswerk in de laatste dagen is het enige pad voor ons om oprechte bekering te bereiken.

Nu Gods oordeelswerk zijn einde nadert en allerlei soorten rampen een voor een over de mensheid heenkomen, hebben we niet veel tijd meer om aan onszelf te werken om oprechte bekering te bereiken. Op dit cruciale moment kunnen wij alleen oprechte bekering bereiken en vluchten van onze zonden als wij Gods oordeelswerk in de laatste dagen accepteren. Anders, zal onze droom om het hemels koninkrijk te kunnen betreden nooit kunnen worden gerealiseerd.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Wanneer de rampen komen, zul je ware bekering hebben bereikt?

De frequente rampen: Weet jij hoe de Heer Jezus zal verschijnen en Zijn werk uit zal voeren, als Hij terugkomt?
Terug naar de top

Neem contact met ons op

Nu vindt het uitbreken van de plaag globaal plaats. Wil je de Heer verwelkomen vóór de grote verdrukking en opgenomen worden voor God? Neem gerust contact met ons op om dit te verkennen en samen de weg te vinden via onderstaande methodes.