Online preken

Menu

Wat is oprecht berouw? Hoe moeten we berouw tonen?

In de afgelopen jaren, zijn er meer en meer rampen over de aarde heen gekomen; denk maar eens aan de aardbevingen, plagen, bosbranden, overstromingen en ga zo maar door. Veel mensen hebben zich gerealiseerd dat deze vele rampen tekenen zijn die wijzen op de terugkeer van de Heer Jezus en dat de dag van de Heer Jezus dus nabij is. De Heer Jezus zei:Kom tot inkeer, want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij!” (Matteüs 4:17). Het is duidelijk, dat alleen degenen die oprecht berouw tonen, beschermd kunnen worden door de Heer, zodat zij niet om zullen komen in de rampen. Wat is dan waarachtig berouw? Hoe kunnen wij waarachtig berouw bereiken? Laten wij dit topic samen onderzoeken.

Wat is oprecht berouw

Wat is oprecht berouw?

Wat is oprecht berouw? Veel mensen denken: “Zolang we tot de Heer bidden om ons te bekeren, nederigheid en geduld te oefenen, lijden, het kruis te dragen en veel goede daden verrichten, dan betekent dit dat we oprecht berouw hebben bereikt.” Is deze visie in overeenstemming met Gods wil? Wat zegt God? God zegt: Jullie moeten dus heilig zijn, want ik ben heilig” (Leviticus 11:45). Openbaring 22:14 voorspelt: “Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. God is heilig en Hij haat de zonde van de mens. Dus ware bekering verwijst naar wanneer mensen niet langer zondigen of God weerstaan. Alleen wanneer we zuivering en transformatie bereiken in onze verdorven gezindheid, zoals egoïsme, bedrog, arrogantie, kwaad, hebzucht en meer, grondig de ketenen en beperkingen van de zonde afwerpen, zijn we in staat God volledig te gehoorzamen en lief te hebben, en nooit in opstand komen tegen God en God weerstaan, kunnen we mensen zijn die oprecht berouw hebben en gekwalificeerd zijn om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.

Reflecteren over of we oprecht berouw hebben

Laten we onszelf vergelijken met de normen die God vereist om te zien of we echt berouw hebben. Uiterlijk doen we enkele goede daden, maar betekent dit dat we niet meer zondigen of God weerstaan? Betekent dit dat we zijn gezuiverd? We leven vaak in een staat van zondigen en belijden en zijn niet in staat de woorden van de Heer in praktijk te brengen, dus hoe kunnen we mensen worden genoemd die zich echt hebben bekeerd? Hoewel we bijvoorbeeld hard kunnen werken, tellen we vaak onze eigen bijdragen en pronken we met onszelf, zodat anderen hoog over ons denken en naar ons opkijken. We kunnen nog steeds strijden voor reputatie en interesse, en jaloerse geschillen aangaan. In ons dagelijks leven kunnen we tolerant en geduldig zijn met mensen en geen ruzie maken met anderen. Als andere mensen eenmaal onze belangen schenden of onze trots kwetsen, gaan we ze haten of zelfs wraak nemen. In ons gezinsleven beweren we dat Christus het hoofd van ons huis is, maar we zijn egocentrisch, willen altijd het laatste woord over alles hebben en willen dat anderen naar ons luisteren. Wanneer we te maken krijgen met natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen, geven we God de schuld en begrijpen we God verkeerd, en kunnen we God zelfs verraden …

Uit deze feiten kunnen we opmaken dat het niet uitmaakt hoeveel goede daden we van buitenaf doen, hoe hard we werken en hoe goed we in staat zijn om te lijden en een prijs te betalen, dit niet betekent dat we oprecht berouw hebben. Alleen door onze verdorven gezindheid af te werpen en niet langer te zondigen om God te weerstaan, kunnen we mensen zijn die echt berouw hebben. Alleen zulke mensen kunnen verenigbaar zijn met God en komen in aanmerking om het hemelse koninkrijk binnen te gaan.

Waarom hebben we geen echt berouw bereikt?

Misschien zullen sommige mensen het volgende vragen: “Onze zonden zijn vergeven, doordat wij de verlossing van de Heer Jezus hebben aangenomen. Maar waarom leven wij dan nog steeds in de zonden en falen wij in het bereiken van oprechte bekering?” Laten we twee passages vanuit Gods woorden lezen, want dan zullen wij het antwoord op deze vraag bereiken. 

God zegt: “Ondanks alles waarvan de mens wellicht verlost is en waarvan zijn zonden hem vergeven zijn, kan dit alleen worden opgevat in de zin dat God Zich de overtredingen van de mens niet herinnert en hem niet overeenkomstig behandelt. Wanneer de mens, die leeft in een lichaam van vlees, echter niet van zonde is vrijgemaakt, kan hij alleen maar blijven zondigen en eindeloos zijn verdorven satanische gezindheid blijven openbaren. Dit is het leven dat de mens leidt: een eindeloze cyclus van zondigen en vergeven worden. De meeste mensen zondigen overdag en belijden dit ’s avonds weer. Zelfs als het zondoffer voor de mens voor altijd van kracht blijft, zal het de mens op deze manier niet redden van de zonde. Slechts de helft van het reddingswerk is afgerond, want de gezindheid van de mens is nog steeds verdorven.” “De zonden van de mens werden vergeven en dit is het gevolg van het werk van Gods kruisiging, maar de mens bleef leven in de verdorven satanische gezindheid van weleer. Dit is de reden dat de mens volledig moet worden gered van zijn verdorven satanische gezindheid, zodat zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en niet meer zal opkomen, waardoor de gezindheid van de mens kan worden getransformeerd. Hiertoe moet de mens het pad naar groei in het leven, de weg van leven en de weg naar verandering van gezindheid begrijpen. Bovendien moet de mens handelen in overeenstemming met dit pad, zodat zijn gezindheid geleidelijk kan veranderen en hij kan leven in het schijnende licht, zodat al wat hij doet in overeenstemming is met de wil van God, zodat hij zijn verdorven satanische gezindheid kan uitbannen en hij kan losbreken van Satans duistere invloed en volledig van de zonde zal loskomen. Alleen dan zal de mens volledige redding ontvangen.

Uit Gods woorden kunnen we opmaken dat de Heer Jezus, overeenkomstig de behoeften van de mens in dat tijdperk, het verlossingswerk deed, een zondeoffer voor de mensheid werd door middel van de kruisiging, en de mens verloste van de vloeken en veroordeling van de wet. Zolang we onze zonden aan de Heer belijden en ons bekeren, worden onze zonden daarom vergeven en zijn we geschikt om van zijn overvloedige genade te genieten. Maar wat de Heer Jezus echter deed, was slechts het verlossingswerk waarbij de gezindheid van mensen niet werd veranderd. Onze satanische gezindheid ligt diep geworteld in ons hart, denk maar eens aan onze arrogantie, egoïsme, eigendunk, laagheid, kromheid, bedrog, hebzucht en kwaadheid. Deze verdorven gezindheid blijven allemaal nog in ons en zijn de bron van onze zonden. Als we ons niet kunnen ontdoen van deze verdorven gezindheden, zullen we ondanks onszelf vaak zondigen en God weerstaan. Dit is een onweerlegbaar feit. Daarmee bedoelen we te zeggen; ondanks de vele jaren die wij al in de Heer Jezus geloven, als onze zondige natuur en de bron van onze zonden niet opgelost kan worden, kunnen wij alsnog geen oprechte bekering bereiken of stoppen met zondigen en zullen wij nooit het hemels koninkrijk kunnen betreden.

Wat is opechte bekering

Hoe moeten wij dan oprechte bekering bereiken?

Dus, hoe kunnen wij dan oprechte bekering bereiken? De Heer Jezus heeft geprofeteerd: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:48). “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17). Uit deze woorden kunnen wij opmaken dat er veel waarheden zijn waar de Heer Jezus niet over gesproken heeft tijdens Zijn werk. Dus de Heer Jezus beloofde ons dat Hij in de laatste dagen zal terugkeren, meer en hogere waarheden zou uitdrukken en het werk van het oordelen en reinigen van de mens zou verrichten, waardoor we onszelf volledig van de ketenen van zonde kunnen bevrijden, gereinigd worden en oprecht berouw bereiken.

Nu is de Heer Jezus teruggekeerd in het vlees. Hij heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te reinigen en het oordeelswerk uitvoert wat begint bij het huis van God, om de oorzaak van de zonden van de mensheid volledig op te lossen, opdat de mensen ware bekering kunnen bereiken en werkelijk kunnen veranderen en niet langer zullen zondigen tegen God of Hem zullen weerstaan. Dit vervuld de profetie van de Heer Jezus: En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:47-48). Hoe gebruikt God dan woorden om Zijn oordeelswerk uit te voeren en ons te reinigen opdat wij waarachtige bekering kunnen bereiken? Laten we samen een passage vanuit Gods woorden lezen.

Gods woord zegt: “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.

In de laatste dagen drukt God de waarheid uit om mensen tot oprechte bekering te brengen. Zijn woorden onthullen in totale helderheid onze satanische aard van het weerstaan ​​en verraden van God, onze houding tegenover God en tegenover de waarheid en onze verkeerde bezigheden in ons geloof, en ontleden onze handelingen en diepste gedachten. Als een tweesnijdend zwaard doordringen Gods woorden onze harten en maken ons de wortel van onze zonden bekend en zien we duidelijk de waarheid van onze verdorvenheid door de handen van Satan. Wat ons toestaat om onze eigen natuur en substantie te herkennen, welke vol arrogantie, zelfmedelijden, egoïsme en verraad is. We kennen duidelijk Gods eisen aan ons, maar wij worden altijd gecontroleerd door onze satanische gezindheid, rebelleren tegen God en weerstaan God, vanwege onze eigen wil en zijn niet in staat om de waarheid te praktiseren, dus zijn wij de belichaming van Satan geworden. In het aangezicht van Gods oordeel en tuchtiging, worden wij helemaal overtuigd door Gods woorden, wij knielen neer voor God en beginnen met het haten van onszelf, vervloeken onszelf en tonen dus oprecht berouw. Ondertussen, voelen we ook diep in ons hart dat Gods woord de waarheid is, het is volledig Gods openbaring over Zijn gezindheid en wat het leven van God is. We zien dat Gods rechtvaardige gezindheid geen belediging tolereert en Gods heilige essentie tolereert geen blasfemie. Het resultaat is dat een hart Gods geboorte vereert en wij beginnen met alles wat in ons is te zoeken naar de waarheid en gedragen ons in overeenstemming met de woorden van God. Geleidelijk aan gaan we de waarheid beter begrijpen, leren we meer en meer kennen van onze satanische natuur en satanische gezindheid en gaan we God ook meer en meer kennen. We kunnen de waarheid dan geleidelijk aan in de praktijk brengen om onze overtredingen vanuit het verleden goed te maken en dan kan onze verdorven gezindheid worden gezuiverd. We zullen dan geleidelijk aan kunnen ontsnappen aan de gebondenheid van de zonden, niet langer worden gecontroleerd door Satans verdorven gezindheid, niet langer kwaad doen of God trotseren en we zullen in staat zijn om God waarlijk te gehoorzamen en te aanbidden en tonen oprechte bekering. Dus, het accepteren van Gods oordeelswerk in de laatste dagen is het enige pad voor ons om oprechte bekering te bereiken.

Nu Gods oordeelswerk zijn einde nadert en allerlei soorten rampen een voor een over de mensheid heenkomen, hebben we niet veel tijd meer om aan onszelf te werken om oprechte bekering te bereiken. Op dit cruciale moment kunnen wij alleen oprechte bekering bereiken en vluchten van onze zonden als wij Gods oordeelswerk in de laatste dagen accepteren. Anders, zal onze droom om het hemels koninkrijk te kunnen betreden nooit kunnen worden gerealiseerd.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Wanneer de rampen komen, zul je ware bekering hebben bereikt?

De frequente rampen: Weet jij hoe de Heer Jezus zal verschijnen en Zijn werk uit zal voeren, als Hij terugkomt?

Laat een antwoord achter