Online preken

Menu

Door een preek werd ik naar het verwelkomen van de komst van de Heer op de “wolk” geleidt

Noot van de  redacteur: In deze laatste dagen, wachten en verlangen alle vrome christenen stilletjes op de terugkeer van de Heer Jezus. Velen van hen refereren zich aan de Bijbelse tekst; Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? ​Jezus, die uit jullie midden in de hemel is ​opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. De meeste christenen gaan er dus van uit, dat wanneer de Heer terugkeert; Hij zeker op de wolken zal neerdalen om de gelovigen op te nemen in het hemels koninkrijk. Klopt deze gedachte wel? Zal de Heer echt komen om ons op te nemen volgens onze ideeën en voorstellingen?  Laten wij deze kwestie eens gaan onderzoeken aan de hand van de ervaring van Anwei en op deze manier inzicht verkrijgen op de vraag hoe wij de Heer kunnen verwelkomen.

het-verwelkomen-van-de-komst-van-de-Heer-1

Bezorg over het verval van de kerk

Tijdens de bijeenkomsten predikte de voorganger vaak over de volgende Bijbeltekst tegen ons: “‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? ​Jezus, die uit jullie midden in de hemel is ​opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan’ (Handelingen 1:11). Wij weten allemaal dat de Heer op de witte wolken is opgevaren naar de hemel en daarom zal Hij wanneer Hij terugkeert, zeker ook op de witte wolken terugkeren. Wij moeten dus waakzaam zijn, bidden, het evangelie verspreiden en voor de Heer werken.  Wij moeten onszelf klaarmaken, alleen dan kunnen wij in het koninkrijk van de hemel worden gebracht als de Heer terugkeert.” Toen ik hoorde wat de voorganger zei, moest ik denken aan het schitterende tafereel waarbij de Heer via de wolken naar ons neerdaalde. Ik voelde daarop een golf van emoties en raakte hier erg enthousiast van. Vanaf dat moment, om de terugkeer van de Heer te verwelkomen, luisterde ik naar meer preken en woonde ik meer vergaderingen bij volgens de leringen van de predikant. Daarna, sinds mijn familie een fabriek opende, doneerde ik vaak geld en verspreidde ik actief het evangelie in de fabriek. Daarnaast woonde ik wekelijks waakzame gebeds sessies bij die door de kerk werden georganiseerd, ging ik vaak om de zwakke broeders en zusters te helpen en te steunen, en leerde ik mijn broeders en zusters ook lofgezangen te zingen. … Ik was indertijd ongelofelijk enthousiast. Later, groeide de kerk en verspreidden broeders en zusters zich actief het evangelie. Het aantal mensen in de kerk nam hierdoor toe van ongeveer een dozijn tot meer dan honderd mensen. Elke broeder en zuster was zo enthousiast en werkte met een volledig geloof in de Heer, wachtend totdat Hij op de wolken zou neerdalen om ons op te nemen in het hemels huis. 

Later, zwakte het geloof bij iedereen af. Ik weet niet waarom dit zo was. Er kwamen in ieder geval steeds minder mensen naar de bijeenkomsten of zij kwamen wel naar de bijeenkomsten, maar zij waren niet serieus. Zij kwamen alleen maar naar de kerk  om een partner te vinden of om gewone vrienden te maken, dan wel om over zakelijke mogelijkheden te vinden. Bij het beluisteren van de preken, waren sommigen van hun gewoon bezig met hun telefoon en anderen vielen gewoon in slaap.  De voorganger had temidden van dit gebeuren geen andere keus dan met zijn hoofd te schudden, als hij op het podium stond. Hij predikte eigenlijk altijd dezelfde oude boodschappen. Het was droog, saai en wij kregen geen geestelijk voedsel meer. Deze bezienswaardigheden van de verlatenheid in de kerk, maakten mij erg verdrietig. Toen ik naar de bijeenkomsten ging, voelde ik dat geen voedsel meer ontving voor mijn geestelijk leven; echter als ik niet naar de bijeenkomst ging, voelde ik mij schuldig ten opzichte van de Heer. Ik kon alleen maar tot de Heer bidden en Hem vragen om de kerk te verjongen en ik verlangde er intens naar dat de Heer spoedig terug zou keren om ons in Zijn hemels koninkrijk op te nemen. 

Toen kregen wij plotseling verrassend nieuws te horen in een preek: De Heer Jezus is teruggekeerd

Mijn dochter die een fabriek in Guangzhou runde, belde op een keer om mij te vertellen dat er predikers bij haar thuis waren die goede en nuttige boodschappen brachten die ook opbouwend waren voor ons leven. Zij vroeg mij of ik mee wilde gaan luisteren. Gelukkig dacht ik: “Ah! Ik heb allang geen preken meer gehoord die mij geestelijk voeden en mijn geest is uitgedroogd en uitgehongerd. Als de predikers daar echt zulke goede preken houden; kan ik deze kans niet missen. Hoe druk ik het ook heb met mijn werk in de fabriek, ik moet naar Guangzhou om naar de preken te luisteren.”  Daarom ben ik samen met mijn schoondochter en haar zoontje van 8 maanden naar het huis van mijn dochter in Guangzhou gevlogen. 

Toen ik de twee predikende broeders ontmoette; was ik onder de indruk, want ik zag  dat zij elegant waren gekleed en dat zij er bescheiden en oprecht uitzagen; zonder enige arrogantie om prediker te zijn.   Na wat beleefdheden te hebben uitgesproken besprak ik de hopeloze toestand van mijn kerk met hen. Toen broeder Liu hierover hoorde van mij gaf hij het volgende glimlachend aan: “Zuster, tegenwoordig zijn het niet alleen bepaalde kerken die verkeren in troosteloosheid; maar dit euvel beheerst de hele religieuze gemeenschap. De kerken zijn in het algemeen verstoken van het werk van de Heilige Geest en het geloof en de liefde van veel mensen is bekoeld. Dit is min of meer al in het algemeen geaccepteerd. Weet je ook waarom de religieuze kringen zo somber zijn geworden?” Ik zei: “Nee, broeder; bespreek dit alsjeblieft met ons.” De broeder vervolgde: “Als wij de reden weten waarom de tempel in de laatste dagen van het Tijdperk van de Wet een woestenij werd, zullen wij de oorzaak van de verlatenheid van de religieuze wereld in deze laatste dagen goed kunnen begrijpen. In de laatste dagen van het Tijdperk van de Wet, hielden de joodse leiders zich niet aan Gods geboden. Zij bewandelden hun eigen pad en gingen tegen Gods regels in. Dit is de belangrijkste reden van de verlatenheid van de tempel. Een ander aspect is dat Gods werk was verschoven. De geïncarneerde Heer Jezus had in het Tijdperk van Genade Zijn verlossingswerk buiten de tempel uitgevoerd. De focus van Gods werk was naar het nieuwe werk verschoven. Daarom konden allen die het werk van de Heer Jezus volgden en aanvaardden; de leiding van de Heilige Geest ontvangen, terwijl degenen die koppig vasthielden aan de woorden van de Schrift en weigerden om Gods nieuwe werk te accepteren; alleen maar worden verlaten door de Heilige Geest. De verlatenheid in de huidige religieuze wereld is om dezelfde redenen. De Heer Jezus is teruggekeerd, in het vlees gekomen als Almachtige God, en God bouwt voort op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus om Zijn woorden te uiten en Zijn nieuwe oordeelswerk uit te voeren, beginnend bij het huis van God, dus het werk van de Heilige Geest is vertrokken uit de kerken van het Tijdperk van Genade en is begonnen Gods nieuwe werk te ondersteunen. Alleen als we het nieuwe werk van God bijhouden, kunnen we worden voorzien van het levende water van het leven en een weg vooruit, en onze geestelijke droogte vanaf de wortel oplossen.

Ik was verrast door zijn woorden en dacht bij mijzelf: “De Heer Jezus is teruggekeerd? Hoe kan dat nou? De Bijbel zegt dat de Heer op dezelfde manier zal komen als toen Hij opsteeg naar de hemel – duidelijk op de witte wolken, dus als Hij terugkomt; zal dat ook op de witte wolken zijn. We hebben de Heer nog niet op de wolken zien verschijnen. Hoe kan Hij dan al terug zijn gekomen? Echter; hun woorden zijn wel praktisch en komen desondanks wel overeen met de feiten. Waar zit het probleem dan in het feit dat ik het nog niet begrijp? Ik was verbaasd en deelde mijn verwarring met de broeders. Broeder Liu antwoordde: “Zuster, in het verleden had ik dezelfde mening als u; ook ik dacht dat als de Heer terugkeert dit op de wolken zal zijn. Nadat mijn tante over het werk van Almachtige God van de laatste dagen heeft getuigd; realiseerde ik mij eindelijk dat ik een ernstige fout had gemaakt in het wachten op de terugkeer van de Heer Jezus.”

Mijn schoondochter en ik vroegen samen: “Wat is dat?”

Het blijkt dus dat er twee manieren zijn waarop de Heer terug zal keren

Broeder Liu zei toen: “Wij wachten alleen op de terugkeer van de Heer Jezus op basis van de profetieën over Zijn openbare verschijning op de wolken, maar wij hebben andere profetieën over het hoofd gezien.”  Mijn schoondochter en ik wisselden een blik en waren allebei benieuwd naar het antwoord.

De broeder vervolgde: “De profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus, staan eigenlijk in veel Bijbelgedeelten terug te lezen. Naast de profetieën van de Heer die publiekelijk op de wolken af zal dalen; zijn er in feite nog vele andere verzen die profeteren over het feit dat de Heer geïncarneerd terug zal komen. Precies zoals in Lucas 12:40 staat geschreven: ‘Ook jullie moeten klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’  En in Lucas 17:24-25 ‘Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.Deze profetieën noemen allemaal de komst van de Mensenzoon en dat betekent dat iemand uit de mens wordt geboren en normale menselijkheid zal bezitten. Net zoals de Heer Jezus de Zoon des mensen en Christus werd genoemd omdat Hij de incarnatie van Gods Geest was en zo een gewoon, normaal mens werd; die in het gezelschap van andere mensen leefde. Jehova God is Geest; daarom kan Hij niet de Zoon des mensen worden genoemd; engelen zijn ook spirituele wezens, dus ook zij kunnen niet de Zoon des mensen worden genoemd. Dat wil zeggen dat alleen de vleesgeworden God – en niet anders – de Mensenzoon kan worden genoemd.De ​Mensenzoon​ verschijnen’ en ‘de ​Mensenzoon​ komt’; zoals wordt gesproken door de Heer Jezus, verwijst naar God die in de laatste dagen in een mens zal incarneren en op die wijze terugkomt. Vooral toen Hij zei: ‘eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden,’ bewijst nog explicieter dat wanneer de Heer terugkomt; Hij terugkomt door vlees te worden. Als Hij niet in vleselijke vorm zou komen, maar in Zijn verheerlijkte lichaam; zou niemand Hem durven te weerstaan en zou Hij zeker niet in staat zijn om veel te lijden of door deze generatie af worden gewezen. Daarom is de terugkeer van de Heer Jezus vast en zeker in de vorm van incarnatie. Daarnaast staat er in de Bijbel ook geprofeteerd dat wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, Hij werk zal uitvoeren; waarbij de mensheid naar zijn soort zal worden gescheiden. Zoals de schapen van de bokken worden gescheiden, de tarwe van het onkruid, de goede dienstknechten van de slecht dienaren en ga zo maar door. Als de Heer publiekelijk in grote heerlijkheid op de wolken zal verschijnen; zou dan niet iedereen op de grond vallen, Hem gehoorzamen en Hem volgen? Wie zou Hem dan nog weerstaan? Hoe zouden de schapen van de bokken en de goede dienstknechten en de slechte dienaren op die manier van elkaar worden gescheiden?”

Ik dacht: “Wat de broeder vertelt, klinkt eigenlijk best logisch. Het lijkt er dus op dat het zeer waarschijnlijk is dat Jezus bij Zijn terugkomst, zal incarneren als de Zoon des mensen om op die manier Zijn werk uit te voeren. Mijn begrip was te eenzijdig. De Heer heeft de laatste dagen veel werk uit te voeren – dat omvat niet alleen om de gelovigen ‘slechts’ op te nemen in het hemels koninkrijk. Hoe kunnen wij mensen dan Gods werk doorgronden?”

Vervolgens zette broeder Yang zijn boodschap voort en zei: “Bovendien weten wij allemaal dat in de bijbel staat voorspelt dat God in de laatste dagen een groep overwinnaars zal maken. Almachtige God is eigenlijk geïncarneerd en daalt in het geheim onder de mensen neer; om Zijn woorden uit te drukken en het oordeelswerk uit voeren, wat begint bij het huis van God. Op deze manier kan een groep overwinnaars voor de rampen worden gemaakt en nadat zij zijn vervolmaakt tot een groep overwinnaars, zal het werk van de geheime komst van de geïncarneerde God tot een eind komen. Op dat moment zal God openlijk op de wolken afdalen om Zichzelf bekend te maken aan alle naties en volkeren. Zo zullen de profetieën vanuit de Bijbel worden vervuld: En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie’ (Matteüs 24:30). Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen’ (Openbaring 1:7). Wij weten allemaal dat, wanneer de Heer openlijk op wolken zal verschijnen de mensheid in theorie eigenlijk heel erg enthousiast en gelukkig zouden moeten zijn. Waarom jammeren de mensen dan? Dit komt omdat, wanneer God in het openbaar neerdaalt met de wolken, degenen die de woorden van Almachtige God hoorden en Zijn werk zagen, maar niet zochten en onderzoeken terwijl Zijn incarnatie in het geheim werkte en die zich zelfs met opzet verzetten en oordeelden, allen zien dat de Almachtige God waar ze zich tegen hebben verzet en veroordeelden precies de Heer Jezus is waar ze naar hebben verlangd om op een wolk te komen. Daarom slaan zij zich zichzelf op de borst, zullen huilen en knarsetanden.” 

Mijn schoondochter en ik keken elkaar aan, terwijl ik dacht: “De Heer zal dus eerst vlees worden en in het geheim aankomen, Zijn werk uitvoeren om de mensheid te redden en een groep overwinnaars te maken voordat de grote rampen komen. Pas daarna zal Hij publiekelijk op de wolken afdalen om de goeden te belonen en de kwaden te straffen. Op deze manier zullen de profetieën over de terugkomst van de Heer allemaal in vervulling gaan! De woorden van de broeders waren heel duidelijk. We hebben deze profetieën wel eerder gelezen, maar hoe komt het dan dat wij de juiste boodschap er niet van hebben begrepen? Waarom zijn we er niet eerder achter gekomen?”

De diepere betekenis achter de Heer beseffen die neerdaalt met de “wolken”

Op dit moment zei broeder Liu opnieuw: “Zuster, ik zal voor u een passage woorden van Almachtige God voorlezen! Almachtige God zegt: ‘Iedereen in het heelal die weet van de verlossing door Jezus de Redder heeft wanhopig verlangd naar de plotselinge komst van Jezus Christus, zodat deze woorden van Jezus, wanneer Hij op aarde is, in vervulling kunnen gaan: “Ik zal op dezelfde manier komen als ik ben gegaan.” De mens gelooft dat Jezus na de kruisiging en opstanding naar de hemel terugkeerde op een witte wolk en zijn plaats innam aan de rechterhand van de Allerhoogste. De mens stelt zich dat op eenzelfde manier voor: Jezus zal weer op een witte wolk (deze wolk verwijst naar de wolk waarop Jezus reed toen Hij naar de hemel terugkeerde) afdalen onder degenen die duizenden jaren wanhopig naar Hem hebben verlangd en dat Hij de gestalte zal hebben en de kleding zal dragen van de Joden. Nadat Hij onder de mensen is verschenen zal Hij hun voedsel geven en levend water voor hen laten stromen en Hij zal onder de mensen leven, vol genade en liefde, levend en echt. Enzovoorts. Toch is dit niet wat Jezus de Redder heeft gedaan; Hij heeft het tegenovergestelde gedaan van wat de mens zich heeft voorgesteld. Hij is niet afgedaald onder degenen die zozeer naar Zijn terugkeer hebben verlangd en Hij is niet rijdend op een witte wolk aan alle mensen verschenen. Hij is al aangekomen, maar de mens kent Hem niet en blijft onwetend van Hem. De mens kijkt slechts doelloos naar Hem uit, niet vermoedend dat Hij al op een witte wolk is afgedaald (de witte wolk die Zijn Geest, Zijn woorden en Zijn gezindheid in al haar aspecten en alles wat Hij is) en Hij is nu onder een groep mensen die Hij in de laatste dagen tot overwinnaars zal maken.’”

“Gods woorden leggen de noties bloot waar wij mensen al duizenden jaren aan vasthouden. Ze vertellen ons duidelijk dat de ‘witte wolk’ geschreven in de Bijbel niet een wolk in de lucht is zoals we denken dat het is, maar het verwijst naar Gods Geest, Gods woorden en Gods hele gezindheid en alles wat Hij heeft en Hij is. Als wij leven op basis van onze eigen opvattingen en verbeeldingen en daarmee voorbijgaan aan de juiste interpretatie van de bijbel; zodat wij dus in overeenstemming met onze eigen gedachten gewoon blijven wachten op de terugkeer van de Heer Jezus, waarbij Hij op wolken zal verschijnen om ons in Zijn koninkrijk op te nemen; zullen wij nooit in staat zijn om Gods redding te verkrijgen en uiteindelijk zelfs worden  veroordeeld. Het is net als de farizeeën uit die dagen die constant verlangden naar de komst van de Messias, maar die zo arrogant waren en de letterlijke betekenis van de Schrift gebruikten om God te definiëren. Toen ze het werk van de Heer Jezus hoorden en zagen, zochten en onderzochten ze het helemaal niet, maar vergeleken ze de letters van de Schrift met het werk van de Heer Jezus, en omdat het niet in overeenstemming was met hun noties en wat ze zich verbeeld hadden, veroordeelden en verzetten ze zich ertegen. Uiteindelijk hebben ze de Heer Jezus − de Messias naar wie ze dag en nacht verlangden − aan het kruis genageld en zo Gods verdoemenis en straf ondergaan. Daarom, zouden wij als wij aan het wachten zijn op de terugkeer van de Heer Jezus, moeten leren van de lessen wat betreft  de farizeeën. Zo kunnen wij voorkomen, dat wij dezelfde fouten zullen maken als hen. In het aangezicht van Gods werk, zouden wij een nederig, zoekend hart moeten hebben, als deze niet in overeenstemming is met onze opvattingen en verbeeldingen. Wij moeten niet vertrouwen op onze eigen opvattingen en verbeeldingen, waardoor wij God weerstaan en Hem veroordelen. Alleen op deze manier hebben wij de kans om de terugkeer van de Heer Jezus te verwelkomen.

Door Gods woorden te lezen en naar de communicatie van de broeders te luisteren, voelde ik me verlicht in mijn hart. Waar Almachtige God het over had, was precies wat ik altijd in mijn hart had geloofd, en ook waar de dominees en oudsten over hadden gepraat tot ons gelovigen. We geloofden allemaal dat de Heer vertrok op een wolk en dat Hij terug zou komen op een wolk, die we met onze fysieke ogen kunnen zien, om ons op te nemen in het hemelse huis, maar nu door de woorden van Almachtige God te lezen, begreep ik dat dat volledig gebaseerd was op onze menselijke opvattingen en voorstellingen. Ik moet een waarschuwing nemen van het falen van de farizeeën die naar de Heer verlangden en Hem toch weerstonden, en ik kan niet in hun voetsporen treden. Ik moet mijn opvattingen terzijde schuiven en het werk van Almachtige God van de laatste dagen zoeken en onderzoeken.

Mijn schoondochter zei; “inderdaad! Wij hebben altijd geloofd en gedacht dat als de Heer Jezus op de wolken zou verschijnen, om ons dan mee te nemen naar het Hemels koninkrijk. Pas na jullie communicatie zie ik dat deze visie slechts onze noties en verbeeldingen zijn, en dat als we zo denken, we Gods werk zullen definiëren en de kans missen om de terugkeer van de Heer te verwelkomen! Ik heb zoveel geleerd van de preek van vandaag: ik ben hier niet tevergeefs gekomen. Dank de Heer voor het voorbereiden van zo'n geweldige kans voor ons. We hebben Zijn stem gehoord en hebben Hem verwelkomd.”

Op dat moment zei ik, met een diepe schuldenlast voelend: “Oh Ik was eerder te dwaas; Ik nam aan dat de terugkeer van de Heer eenvoudig was. Er zijn zoveel profetieën in de Bijbel over de terugkeer van de Heer, maar zonder ze ijverig te proberen te achterhalen, begrensde ik de manier waarop de Heer zou terugkeren. Helaas! Het is mijn fout dat ik in de Bijbel niet goed heb gezocht naar Gods woorden, maar in plaats daarvan blindelings heb geluisterd naar de preken van de dominees en ouderlingen. Ik heb gewoon een paar passages uit de Bijbel genomen, om het werk van God te definiëren. Hoe arrogant en zelfzuchtig ben ik dan?! Wij mensen zijn maar kleine creaties, dus hoe kunnen we Gods werk doorgronden? Ik geloofde wel in God, maar ik zocht niet Zijn wil en definieerde Hem volgens de woorden vanuit de Bijbel en mijn eigen opvattingen en verbeeldingen. Ik ben echt irrationeel en rebels! Hoe gemakkelijk kan het zijn om Gods gezindheid te beledigen als we God niet kennen. Dank God dat Hij mij heeft verlicht en dat Hij mij het geluk heeft gegeven Zijn persoonlijke uiting te horen.”

De twee broeders zeiden: “Dank God! Dit is nu werkelijk het horen van Gods woorden door Gods schapen!”

Uiteindelijk zeiden mijn schoondochter en ik allebei enthousiast: “We hebben veel aan deze bijeenkomst gehad. We hebben eindelijk de Heer, die op de wolken is verschenen  kunnen verwelkomen!” 

Vervolgens zijn de broeders 5 of 6 dagen in gesprek met ons geweest, waarbij zij  veel aspecten over de waarheden met ons hebben gedeeld. We hebben bijvoorbeeld gesproken over de waarheid van de incarnatie,  het drie stappenwerk van Gods managementwerk, het mysterie van Gods naam en de manier waarop God vanuit Zijn woorden Zijn oordeelswerk uitvoert. Hun bewatering heeft mij diep geraakt en gedurende deze dagen, heb ik meer dan ooit begrepen van Gods werk. Ik ben er van overtuigd dat de woorden van Almachtige God de vervulling zijn van de profetieën vanuit Openbaring, waarbij de Heilige Geest spreekt tegen alle kerken.

Nawoord

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Hoe Gods stem te onderscheiden om de terugkeer van de Heer te verwelkomen

De ware betekenis van “Niemand weet de dag of het uur” in Matteüs 24:36

Laat een antwoord achter