Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Spreuken 14:15

Een onverstandige gelooft elk woord, maar een schrandere let op zijn schreden.

Gedachten over het vers van vandaag …

Dit vers wil ons vertellen dat degenen die dwaas zijn nooit de woorden van anderen onderscheiden, maar blindelings geloven of gehoorzamen aan elk woord dat ze horen. Integendeel, zijn de intelligente en wijze mensen anders. Ze behandelen de woorden van anderen met de nodige voorzichtigheid. Als ze het niet begrijpen, kunnen ze meer zoeken in plaats van blindelings anderen te volgen of willekeurig conclusies te trekken. Dit herinnert me aan het feit dat toen de Heer Jezus verscheen om te werken, de farizeeën koppig vasthielden aan hun eigen opvattingen en verbeeldingen en waren tegen God. Ze verspreidden verschillende geruchten die de Heer Jezus lasterden en veroordeelden, en stimuleerden en misleidden het volk ook om Hem af te wijzen. Veel joodse mensen werden misleid door hun geruchten en zochten of bestudeerden niet of de uitdrukking van de Heer Jezus de waarheid is, de stem van God en of de Heer Jezus God Zelf is. In plaats daarvan luisterden ze blindelings naar de duivelse woorden van de farizeeën, verwierpen ze de weg van berouw gepredikt door de Heer Jezus, volgden ze uiteindelijk de farizeeën door weerstand te bieden aan God en verloren ze voor altijd Gods redding. Daarentegen, ongeacht hoeveel geruchten en hoeveel onzin de farizeeën verspreidden, waren degenen die echt in God geloofden, voorzichtig met de woorden van de farizeeën. Ze geloofden niet blindelings de farizeeën noch werden ze misleid door hun geruchten, maar luisterden aandachtig naar de woorden van de Heer en zochten actief naar de ware weg. Uiteindelijk, zij, zeker dat de Heer Jezus God Zelf is, volgden resoluut God en ontvingen Zijn grote redding. Hieruit kunnen we zien dat wanneer Gods nieuwe werk over ons komt, we iemand kunnen horen roepen: “Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” we zouden ook geruchten kunnen horen gemaakt door mensen die Gods werk in diskrediet brengen, zoals de farizeeën deden. Dus, in zaken die we niet volledig begrijpen, moeten we voorzichtig zijn, ons richten op het zoeken naar de waarheid en onderzoeken of het de ware weg is en Gods stem horen. Dit is om een verstandige en voorzichtige man te zijn. Als we iemand horen getuigen dat ‘de bruidegom komt’ en we niet zoeken of studeren, maar blindelings luisteren naar geruchten en valsheden die door anderen zijn verspreid, dan is dit onze dwaasheid. Dan zullen we uiteindelijk degenen zijn die verlies lijden.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Lees meer:

De sleutel tot het bijwonen van het bruiloft van het Lam

Welke beloning ontvangen de wijze maagden? Zullen de dwaze maagden bezwijken onder rampspoed?

Het vers van vandaag geïllustreerd

Bijbeltekst van de dag – Spreuken 14:15

Laat een antwoord achter