Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Mattheüs 11:12

En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers kunnen we zien dat de Heer Jezus ons de voorwaarde heeft gewezen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan: alleen door hard te streven kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan. Als Christenen is onze grootste hoop opgenomen te worden in het hemelse koninkrijk. Hoe moeten we hard streven? En in welke richting moeten we onze inspanningen wijden? De Heer Jezus zei: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” (Mattheüs 7:21). En de Bijbel vermeldt: “Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal; ” (Hebreeën 12:14).

Het is duidelijk dat alleen door Gods wil te volgen, Zijn weg te volgen, gereinigd te worden en ons te bevrijden van corruptie kunnen we het koninkrijk der hemelen binnen gaan. Maar veel mensen richten zich niet op het volgen van Gods weg of het in de praktijk brengen van Gods woorden. Ze geloven dat zolang ze voor de Heer arbeiden, het evangelie verspreiden en andere dingen nalaten en voor de Heer besteden, ze het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan. Hun geloof herinnert me aan de Farizeeën. Ze streefden er van harte naar om voor God te arbeiden - gingen over land en zee over om het evangelie te verspreiden. Ze geloofden dat ze door God zouden worden goedgekeurd en daardoor het hemelse koninkrijk konden binnengaan. Dit was de richting waar ze naartoe werkten. Uiteindelijk waren hun acties schijnheilig in de ogen van de Heer. Het was omdat zij de woorden van de Heer niet in de praktijk brachten maar het heilige koninkrijk van God wilden binnengaan door te arbeiden. Dit was onmogelijk. Terwijl Petrus, in de loop van het volgen van de Heer Jezus, er aandacht aan besteedde om te oefenen overeenkomstig de verzoeken van de Heer in alle dingen, hij trachtte God lief te hebben en te bevredigen. Tenslotte werd hij - na het bereiken van de ultieme liefde van God, gehoorzaam tot aan de dood, en ondersteboven aan het kruis genageld worden, allemaal omwille van God liefhebben - een persoon naar Gods hart. Zo iemand zou zeker in het hemels koninkrijk leven. Door deze twee bezigheden met elkaar te vergelijken, is het voor ons niet moeilijk om de vereiste te kennen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan: onder de gelovigen in God, alleen degenen die de woorden van de Heer praktiseren, de weg van de Heer en Zijn wil volgen kunnen het hemels koninkrijk binnengaan . Dit is de enige voorwaarde om het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Net zoals Gods woorden zeggen: “Je moet weten naar wat voor een soort mens ik verlang: de onreinen worden het koninkrijk niet binnengelaten, de onreinen mogen de heilige grond niet besmeuren. Al heb je misschien jarenlang veel werk verricht, als je uiteindelijk nog betreurenswaardig vies bent verdraagt de wet van de hemel jouw wens om binnen te komen in mijn koninkrijk niet. Vanaf de stichting van de wereld tot op heden heb ik nog nooit gemakkelijk toegang verschaft aan hen die bij mij in de gunst proberen te komen. Dit is een regel van de hemel, niemand kan deze regel overtreden! ”. Uit Gods woorden weten we dat God rechtvaardig en heilig is, en zo ook Gods koninkrijk. Hoe kan Hij smerige en corrupte mensen toestaan om Zijn koninkrijk binnen te gaan? Ondertussen zien we dat Gods wil is om degenen die gered zijn door Hem, die gereinigd en veranderd zijn, naar Zijn koninkrijk te brengen. Als we Gods wil hebben begrepen, moeten we Zijn wil en Zijn weg volgen om te worden gereinigd en vervolmaakt, zodat we in staat zijn om een allerhoogste liefde van God te bezitten en net als Petrus tot aan de dood te gehoorzamen. Alleen dan kunnen we iemand worden naar Gods hart en een plaats hebben in het hemelse koninkrijk.

U bent van harte welkom ons Bijbeltekst van de dag te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer: Het mysterie van het koninkrijk van God – Waar is het koninkrijk van God?

Het vers van vandaag geïllustreerd

Tekst van de dag - Mattheüs 11:12

Laat een antwoord achter