Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag

Bijbeltekst van de dag – Valse christussen onderscheiden

want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Gods werk om iedereen volgens zijn eigen soort te plaatsen gedurende de laatste dagen

Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen,

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag - Kolossenzen 3:13 - Verdraag elkaar

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.

Bekijk meer

Johannes 12:47 – Het oordeel van de laatste dagen

En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag - Johannes 16:12-13 - God zal ons in alle waarheid leiden

Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – De waarschuwing van Gamaliel biedt stof tot nadenken

En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Waarom zal God een nieuwe naam hebben als Hij in de laatste dagen komt?

Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Waken en bidden zijn Gods aansporingen voor ons

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Het oordeel moet beginnen met het huis van God

Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God;

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Degenen die worden vervolgd omwille van gerechtigheid zijn gezegend

Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart;

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Het oordeel in de laatste dagen scheidt elk naar zijn soort

Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Het ware licht verlicht iedereen

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Gebruik ons ​​praktische leven om God te verheerlijken

Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – God houdt van rechtvaardige mensen

Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Johannes 1:14

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Jesaja 41:10

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Jesaja 26:3

Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Jakobus 4:8

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!

Bekijk meer