Online preken

Menu

De Heer Jezus zei: “Het is volbracht” aan het kruis: waarnaar verwees Hij?

Vraag 3: Bij kerkdiensten zeggen de dominee en de ouderling vaak dat de Heer Jezus' uitspraak aan het kruis “Het is volbrachtbewijst dat het werk van de redding van de mens was voltooid. Dat we gewoon door te geloven in de Heer Jezus en aan Hem je zonden op te biechten, we vergiffenis krijgen en dat de Heer ons dan niet meer als zondaren ziet. We zijn gerechtvaardigd door het geloof alleen, gered door genade. De Heer zal ons ontvangen in het hemelse koninkrijk als Hij terugkeert en Hij zal zeker niet terugkeren om verder werk te doen om de mensheid te redden. Ik heb het idee dat deze uitleg door de dominee en ouderling niet aanvaardbaar is. Maar wat bedoelde de Heer Jezus dan toen Hij aan het kruis zei: “Het is volbracht”? Waarom moet God in de laatste dagen terugkeren om de waarheid uit te drukken en het werk te verrichten van het oordelen en zuiveren van de mens?

De Heer Jezus zei: “Het is volbracht” aan het kruis: waarnaar verwees Hij

Antwoorden: Toen de Heer Jezus aan het kruis zei “Het is volbracht”, waar doelde Hij toen op? Bedoelde hij dat het werk van de verlossing voltooid was, of bedoelde Hij dat Gods werk van het volledig redden van de mens was voltooid? Konden de mensen van die tijd dat echt weten? We kunnen wel zeggen dat niemand dat wist. Al wat de Heer Jezus zei, waren de woorden: “Het is volbracht”. Hij zei niet dat Gods werk van het redden van de mensheid was voltooid. Mensen kunnen niet eens echt begrijpen wat de Heer Jezus bedoelde toen Hij zei: “Het is volbracht”. Hoe zou iemand de woorden van de Heer durven uitleggen op basis van zijn eigen ideeën? Wie durft de uitspraak “Het is volbracht” naar believen te interpreteren? Zo projecteer je zomaar menselijke ideeën op de woorden van de Heer Jezus. Neem het volgende in overweging, als de uitspraak van de Heer Jezus, “Het is volbracht”, zou betekenen dat het werk van God om de hele mensheid te redden helemaal voltooid is, waarom profeteerde de Heer dan als volgt: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Joh. 16:12-13)? En ook, zoals vastgelegd in het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 12, vers 47-48: de Heer Jezus zei: “En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen.” De woorden van de Heer Jezus zeggen ons duidelijk dat de Heer terug zal keren om waarheid uit te drukken en oordeelswerk te doen. Er is ook nog de Bijbelse profetie: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petr. 4:17). In overeenstemming met wat de dominee en ouderling zeggen, als de kruisiging van de Heer Jezus het hele werk van het redden van de mensheid voltooide, hoe zou de profetie van de Heer Jezus, “De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid,” hoe zouden deze woorden dan uit kunnen komen? Zou de profetie van de Heer Jezus, dat Hij terug zal komen om waarheid uit te drukken en oordeelswerk te doen dan niet tenietgedaan worden? Daarom, sluit wat de dominee en ouderling zeggen duidelijk niet aan bij de woorden van de Heer Jezus en ook niet bij de realiteit van Gods werk. We zouden allemaal moeten weten dat wat de Heer Jezus deed het werk van het verlossen van de mensheid was. Het enige dat we hoeven te doen is de Heer Jezus aannemen, voor Hem belijden en ons bekeren, en onze zonden zullen vergeven zijn. Dan zijn we gekwalificeerd om tot de Heer te bidden en mogen we genieten van de genade die de Heer geschonken heeft. Ongeacht de zonde, zullen we niet langer worden veroordeeld door de wet. Dat is het resultaat van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Dat is de ware betekenis van de uitspraak “redding door geloof” die we zo vaak gebruiken. In het resultaat dat het gevolg is van het werk van de Heer Jezus zien we nog meer bevestiging dat het werk van de Heer Jezus uitsluitend een werk van verlossing was. Het was geenszins het werk van oordeel, reiniging en vervolmaking van mensen van de laatste dagen. Hoewel ons geloof in de Heer Jezus onze zonden vergeeft, en we niet langer voor de hand liggende zonden doen en ons heel goed gedragen, hebben we onszelf niet volkomen van de zonde afgescheiden en zijn we niet rein en volkomen gered, nietwaar? Liegen we nog steeds regelmatig en zondigen we? Gedragen we ons nog steeds hebzuchtig en hebben we verderfelijke gedachten? Benijden we anderen nog en haten we anderen? Zijn onze harten vol van hoogmoed en bedrog? Imiteren we nog steeds wereldse tendensen, houden we vast aan rijkdom en hunkeren we naar roem? Sommige mensen, als ze worden opgepakt of vervolgd door de Chinese communistische overheid, geven God zelfs de schuld. Ze dragen zelfs geschreven verklaringen aan waarin ze God verloochenen en God verraden. Vooral met betrekking tot het betuigen van waarheid en het oordeelswerk van Almachtige God tijdens de laatste dagen. Werpen mensen hun oordeel op en veroordelen ze Gods werk op basis van hun eigen opvattingen en voorkeuren. Nietwaar? Door ons geloof in de Heer, verkrijgen we dus alleen vergeving van zonden. Maar de natuur en gezindheid van Satan blijven in ons. Dit is de bron van ons zondigen en weerstand bieden aan God. Als onze innerlijke zondige natuur niet wordt weggenomen, zullen we God weerstaan, God verraden en God beschouwen als een vijand. Zou je zeggen dat zo iemand gekwalificeerd is om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan? Het zou nu wel duidelijk moeten zijn dat toen de Heer Jezus zei “Het is volbracht”, Hij alleen bedoelde dat Gods werk van verlossing voltooid was. Hij zei zeker niet dat het hele werk van het redden van de mensheid voltooid was. Almachtig God vleesgeworden van de laatste dagen kwam om alle waarheid uit te drukken en het oordeelswerk te doen vanuit Gods huis. Deze komst is om mensen volkomen rein te maken en hen volkomen te redden, om het fundamentele probleem van zonde in de mens weg te nemen, zodat mensen vrij kunnen zijn van zonde en reinheid kunnen verwerven, om volkomen redding te verkrijgen en Gods koninkrijk binnen te gaan. Laten nog wat meer van Almachtige Gods woorden lezen, zodat we het beter kunnen begrijpen.

Almachtige God zegt: “Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven.

De Heer Jezus zei: “Het is volbracht” aan het kruis: waarnaar verwees Hij?

Je moet weten naar wat voor een soort mens ik verlang: de onreinen worden het koninkrijk niet binnengelaten, de onreinen mogen de heilige grond niet besmeuren. Al heb je misschien jarenlang veel werk verricht, als je uiteindelijk nog betreurenswaardig vies bent verdraagt de wet van de hemel jouw wens om binnen te komen in mijn koninkrijk niet! Vanaf de stichting van de wereld tot op heden heb ik nog nooit gemakkelijk toegang verschaft aan hen die bij mij in de gunst proberen te komen. Dit is een regel van de hemel, niemand kan deze regel overtreden!”

Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.

Voordat de mens werd verlost, waren al heel wat soorten vergif van Satan bij hem ingebracht en na duizenden jaren door Satan verdorven te zijn, is er bij hem een natuur ontstaan die zich tegen God verzet. Dat betekent dat toen de mens was verlost, dat niets meer dan een zaak van verlossing was, waarbij de mens tegen een hoge prijs gekocht was, maar waarbij de giftige natuur binnenin hem niet was geëlimineerd. De mens die zo bezoedeld is, moet een verandering ondergaan voordat hij het waard is om God te dienen. Door middel van dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens volledig de vuile en verdorven essentie van zichzelf leren kennen en hij zal volledig kunnen veranderen en gezuiverd kunnen worden. Alleen op deze manier kan de mens waardig worden om voor de troon van God terug te keren. Al het werk dat op deze dag wordt gedaan, is dusdanig dat de mens gezuiverd en veranderd kan worden. Door het oordeel en de tuchtiging door het woord en door de loutering kan de mens zijn verdorvenheid uitdelgen en rein worden gemaakt. Beter nog dan deze werkfase als een fase van redding te beschouwen, zou het treffender zijn om te zeggen dat deze het werk is van zuivering.

Het werk van de laatste dagen is onder allen een scheiding aan te brengen naar gelang hun soort, om het managementplan van God af te ronden, want de tijd is nabij en de dag van God is gekomen. God brengt iedereen die Zijn koninkrijk is binnengegaan, dat wil zeggen, iedereen die Hem tot het einde toe trouw is gebleven, het tijdperk van God Zelf binnen. Nochtans, voordat het tijdperk van God Zelf is aangebroken, is het werk dat God zal doen niet het observeren van de daden van de mens of het informeren naar het leven van de mens, maar het oordelen van zijn opstandigheid, want God zal al diegenen die voor Zijn troon komen zuiveren. Al diegenen die God in Zijn voetstappen gevolgd zijn tot aan deze dag zijn degenen die voor de troon van God gekomen zijn, en om die reden wordt ieder afzonderlijk individu dat Gods werk in de laatste fase accepteert, het onderwerp van Gods zuivering. Met andere woorden, iedereen die Gods werk in de laatste fase accepteert is het onderwerp van Gods oordeel.

De laatste dagen zijn al aangebroken. Alle dingen in de schepping zullen worden geclassificeerd naar soort en ingedeeld in verschillende categorieën op basis van hun aard. Dit is het moment waarop God de uitkomst van de mensheid en haar bestemming onthult. Als mensen geen tuchtiging en oordeel ondergaan, kan hun ongehoorzaamheid en ongerechtigheid niet aan het licht gebracht worden. Alleen door tuchtiging en oordeel kan de uitkomst van de hele schepping geopenbaard worden. De mens toont zijn ware aard pas wanneer hij wordt getuchtigd en geoordeeld. Het kwaad zal bij het kwaad worden geplaatst, het goede bij het goede, en de gehele mensheid zal naar soort worden ingedeeld. Door tuchtiging en oordeel zal de uitkomst van de hele schepping worden geopenbaard, opdat de kwaden gestraft kunnen worden en de goeden beloond en alle mensen onderworpen worden aan de heerschappij van God. Al dit werk moet bereikt worden door rechtvaardige tuchtiging en oordeel. Omdat de verdorvenheid van de mens een hoogtepunt heeft bereikt en zijn ongehoorzaamheid buitengewoon buitensporig is geworden, kan alleen Gods rechtvaardige gezindheid, die hoofdzakelijk bestaat uit tuchtiging en oordeel en die in de laatste dagen wordt geopenbaard, de mens volledig transformeren en compleet maken. Alleen deze gezindheid kan het kwaad blootleggen en zo alle onrechtvaardigen zwaar straffen.

De essentie van Gods werk van tuchtiging en oordeel is om de mensheid te zuiveren en het is voor de dag van definitieve rust. Anders zal de hele mensheid niet in staat zijn haar eigen soort te volgen of de rust binnen te gaan. Dit werk is de enige weg van de mensheid om de rust in te gaan. Alleen Gods zuiveringswerk zal de mensheid van haar ongerechtigheid reinigen en alleen Zijn werk van tuchtiging en oordeel zal die ongehoorzame dingen onder de mensheid aan het licht brengen en daardoor degenen scheiden die gered kunnen worden van hen die dat niet kunnen, en zij die zullen overblijven van degenen die dat niet zullen. Wanneer Zijn werk klaar is, zullen de mensen die overblijven worden gezuiverd en zij zullen genieten van een meer wonderbaarlijk tweede menselijk leven op aarde, omdat zij een hogere sfeer van menselijkheid binnengaan; met andere woorden, ze zullen de rustdag van de mensheid ingaan en samenleven met God. Nadat degenen die niet kunnen blijven tuchtiging en oordeel hebben ondergaan, zullen hun oorspronkelijke vormen volledig worden geopenbaard, waarna ze allemaal vernietigd zullen worden en, net als Satan, niet meer op de aarde mogen overleven. De mensheid van de toekomst zal niet langer dit soort mensen bevatten; deze mensen zijn niet geschikt om het land van de definitieve rust binnen te gaan, noch zijn ze geschikt om de dag van rust in te gaan die God en de mens zullen delen, omdat ze het mikpunt van straf zijn, ze zijn goddeloos en ze zijn geen rechtvaardige mensen. … Zijn uiteindelijke werk om kwaad te straffen en goed te belonen, strekt geheel en al tot doel de hele mensheid volledig te zuiveren, zodat Hij een volstrekt heilige mensheid in eeuwige rust kan brengen. Deze fase van Zijn werk is Zijn meest cruciale werk. Het is de laatste fase van Zijn volledige managementwerk.

Almachtige God spreekt heel duidelijk over het belang en de uitkomst van Gods werk van het oordeel in de laatste dagen. Zo kunnen we er zeker van zijn dat Gods werk van het oordeel in de laatste dagen het menselijk ras volledig zal reinigen en redden. Het verlossingswerk van de Heer Jezus heeft de weg bereid voor Gods werk van het oordeel in de laatste dagen. Almachtige God doet het werk van het oordeel en de reiniging voortbordurend op het verlossingswerk van de Heer Jezus. Zo redt Hij de mensheid volledig van zonde en brengt ze Gods koninkrijk in. Is Gods werk niet ontzettend praktisch? Als we alleen het werk van de verlossing van de Heer Jezus aanvaarden en niet Gods werk van het oordeel en de reiniging van de laatste dagen… zijn we toch niet geschikt om Gods koninkrijk binnen te gaan? Om echt in God te geloven moeten we het werk van God begrijpen. Dit is heel belangrijk. Maar veel religieuze mensen denken dat geloof genoeg is om je te redden. Ze denken dat geloof in de Heer zonden vergeeft en alle problemen oplost en dat de genadige en liefhebbende Heer elke zonde van de mens vergeeft. Hij zal ze allemaal in het hemelse koninkrijk opnemen als Hij komt. Daarom weigeren ze Almachtige Gods werk van het oordeel in de laatste dagen te aanvaarden. Welk probleem is dit? Begrijpt zo iemand Gods werk? Begrijpt zo iemand Gods rechtvaardige gezindheid? Zou God een satanisch soort mens die tegen Hem rebelleert en die Hem weerstaat Zijn koninkrijk laten binnengaan? Dat zou Hij niet doen. Wat zou er gebeuren als Hij zo iemand Gods koninkrijk liet binnengaan? Laten we over een voorbeeld nadenken. Als de Israëlieten die in Jehova God geloofden Gods koninkrijk in waren gebracht wat zou er dan gebeurd zijn? Ze konden niet eens de geïncarneerde God, de Heer Jezus aanvaarden. Ze deden ook hun best de Heer Jezus te veroordelen en ze nagelden de Heer Jezus aan het kruis. Zulke satanische mensen die God fanatiek weerstreefden zouden die als ze Gods koninkrijk binnengingen, doorgaan met hun verzet tegen God? Zouden ze in opstand komen? Proberen zich de macht van de Heer toe te eigenen? Waarom preekte de Heer Jezus niet in de synagoge? Omdat de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën van het joodse geloof zo kwaadaardig waren. Ze waren overal toe in staat. We weten allemaal dat toen ze de Heer Jezus gevangengenomen hadden Hij geslagen, beschimpt en bespuugd werd. Ze droegen Hem zelfs over aan de Romeinse overheid om te worden gekruisigd. De Heer Jezus wist al dat het slangengebroed was, dus ging Hij niet in de synagoge preken. In de laatste dagen is de Heer Jezus teruggekeerd. Waarom preekt Hij niet in de kerken? Omdat de leiders van de kerken allemaal zo duivels zijn. Als de geïncarneerde Almachtige God de kerken binnen zou stappen, zouden ze zeker de politie bellen. Ze zouden Almachtige God zeker overdragen aan de CCP-overheid. Is dat niet de waarheid? Durven wij de kerken in te gaan om openlijk te getuigen van Almachtige God? Als je tegen hen voor Almachtige God zou getuigen zouden ze je bestormen en onteren, en je zelfs overdragen aan het Bureau voor Openbare Veiligheid. Daarom is de kerk vandaag de dag hetzelfde als de toenmalige synagogen van het joodse geloof. Het zijn plaatsen die God verdrijven, weerstaan en veroordelen. Is het zo? Dit toont aan hoezeer het menselijk ras verdorven is. Ze zijn de waarheid zat, ze haten de waarheid. Ze loochenen allemaal de komst van God en bestrijden als waar Satansgebroed God. Als God niet was geïncarneerd in de laatste dagen om de waarheid uit te drukken en over mensen te oordelen en ze te reinigen was het menselijk ras vernietigd door God omdat ze zich tegen God verzetten.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren?

God verloste de mensheid in het Tijdperk van Genade, dus waarom moet Hij dan het oordeelswerk in de laatste dagen nog doen?

Christelijke film ‘Op missie’ Clip 1 – Wat bedoelde de Heer Jezus toen Hij aan het kruis sprak: ‘Het is volbracht’?

Laat een antwoord achter