Online preken

Menu

Betekent het gehoorzamen van dominees God gehoorzamen?

Vraag: De meeste mensen in religieuze kringen geloven dat de dominees en ouderlingen zijn gekozen en aangesteld door de Heer en dat zij allemaal mensen zijn die de Heer dienen binnen gemeenten; als wij deze dominees en ouderlingen volgen en gehoorzamen, gehoorzamen en volgen wij in feite de Heer. Wat nu precies wordt bedoeld met de mens gehoorzamen en volgen en wat precies wordt bedoeld met God gehoorzamen en volgen, is voor veel mensen onduidelijk als aspect van de waarheid. Communiceer hierover alsjeblieft.

Antwoord:

Er zijn gelovige mensen die denken dat alle religieuze dominees en ouderlingen zijn gekozen en benoemd door de Heer. En dat men hen daarom moet gehoorzamen. Is dit idee gebaseerd op de Bijbel? Wordt het ondersteund door het woord van de Heer? Heeft het de getuigenis van de Heilige Geest en de bevestiging van het werk van de Heilige Geest? Als alle antwoorden nee luiden, betekent dit dan niet dat het geloof van de meesten dat alle dominees en ouderlingen gekozen en benoemd zijn door de Heer, voortkomt uit opvattingen en verbeelding van mensen? Denk hier eens over na: in het Tijdperk van de Wet werd Mozes gekozen en benoemd door God. Betekent dit dat alle joodse leiders in het Tijdperk van de Wet werden gekozen en benoemd door God? In het Tijdperk van Genade werden de 12 apostelen van de Heer Jezus allemaal persoonlijk gekozen en benoemd door de Heer Jezus Zelf. Betekent dit dat alle dominees en ouderlingen in het Tijdperk van Genade persoonlijk werden gekozen en aangesteld door de Heer? Veel mensen volgen liever vaste regels zonder de zaken feitelijk te benaderen. Als gevolg hiervan volgen en aanbidden ze blindelings mensen. Wat is het probleem hier? Waarom kunnen mensen geen onderscheid maken tussen deze zaken? Waarom kunnen ze hier niet naar de waarheid streven?

Betekent het gehoorzamen van dominees God gehoorzamen?

Door wat in de Bijbel is vastgelegd, weten wij dat in elk tijdperk van Zijn werk, God mensen kiest en benoemt om Zijn werk mede uit te voeren. En zij die gebruikt en benoemd worden door God Zelf, worden bevestigd door Zijn woord. En zelfs wanneer dat niet zo is, is er in elk geval de bevestiging van het werk van de Heilige Geest. Zoals ten tijde van het Tijdperk van de Wet, toen God Mozes benoemde om de Israëlieten te leiden. Dat is bewezen door de woorden van God. Jehova God zei: “De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden” (Ex. 3:9-10). In het Tijdperk van Genade benoemde de Heer Jezus de 12 apostelen om de kerken te hoeden. Dit wordt ook ondersteund door de woorden van de Heer. Zoals de Heer Jezus zei, toen Hij Petrus benoemde: “Simon, zoon van Johannes, houd je van me?” “Weid mijn schapen” (Joh. 21:17). “Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn” (Mat. 16:19). We zien dat zij die gebruikt en benoemd worden door God, bevestigd worden door het woord van God, en zelfs wanneer we het woord van God niet als bewijs hebben, dan is er in elk geval de bevestiging van het werk van de Heilige Geest. Al hun werk wordt bevestigd door God. Gehoor geven aan hun werk en leiderschap, betekent dat je gehoor geeft aan God. Een ieder die iemand weerstaat die door God is benoemd en gebruikt, weerstaat God en zal vervloekt en gestraft worden door God. Net zoals in het Tijdperk van de Wet, toen Korah, Dathan en hun volk Mozes weerstonden. En wat is er met hen gebeurd? Zij werden rechtstreeks gestraft door God. God deed de aarde opengaan om hen allemaal op te slokken. Iedereen weet dat dit waar is. In het Tijdperk van Genade hadden de door de Heer Jezus benoemde apostelen allemaal de bevestiging van het woord van God. Maar zijn de religieuze dominees en ouderlingen van vandaag benoemd door de Heer? Wordt dit ondersteund door het woord van de Heer? De meeste van hen zijn opgeleid op theologische scholen en afgestudeerd in de theologie, en op basis daarvan dominee geworden, niet omdat de Heilige Geest persoonlijk getuigenis aan hen aflegde en hen gebruikte. Nietwaar? Wie van ons heeft de Heilige Geest persoonlijk getuigenis zien afleggen aan een dominee, of een dominee zien benoemen? Dat komt niet voor! Als zij echt benoemd zouden zijn door de Heer, dan zou er zeker een echte bevestiging van de Heilige Geest zijn, en veel gelovigen die daarvan getuige waren. Dus religieuze dominees en ouderlingen zijn geen van allen benoemd door de Heer. Zoveel is zeker! Ik heb zelfs vernomen dat bepaalde dominees niet geloven dat de Heer Jezus is verwekt door de Heilige Geest. Zij geloven niet dat er wetenschappelijke grond is voor “verwekking door de Heilige Geest”. Het ligt nog minder voor de hand dat zij zouden erkennen dat Christus de belichaming van God is. Als dergelijke dominees bestaan zouden hebben in de tijd dat de Heer Jezus Zijn werk deed, zouden zij de Heer Jezus zeker niet geaccepteerd hebben. Hoe zouden zij dan de verschijning en het werk van de vleesgeworden God in de laatste dagen beoordelen? Ze zouden gehandeld hebben zoals de joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs, die de Heer Jezus fel veroordeelden en zich tegen Hem verzetten. Zijn dergelijke dominees en ouderlingen dan mensen die oprecht God gehoorzamen? Zij geloven zelfs niet in de vleesgeworden God en erkennen bovendien de door de vleesgeworden God uitgedrukte waarheden niet. Zijn dit dan geen antichristen? En is de uitspraak dat “religieuze dominees en ouderlingen allemaal gebruikt en benoemd zijn door de Heer” dan nog houdbaar? Wanneer wij volhouden dat deze dominees en ouderlingen gebruikt en benoemd zijn door God, beledigen en belasteren wij God dan niet? Zou God deze ongelovigen en antichristen benoemen en gebruiken om het uitverkoren volk van God te leiden? Is dat idee niet al te dwaas, te misleidend? Worden hier de feiten niet verdraaid en verkeerd gepresenteerd?

Na deze discussie is het ons allemaal duidelijk. Zij die benoemd zijn en gebruikt worden door God, zijn allemaal persoonlijk bevestigd door God en hebben ten minste de bevestiging en invloed van het werk van de Heilige Geest, en kunnen het uitverkoren volk van God helpen met het verkrijgen van levensvoorzieningen en ware leiding. Want God is rechtvaardig en heilig, en zij die benoemd zijn en gebruikt worden door God, zullen absoluut naar de wil van God zijn. Het zullen zeker geen hypocriete farizeeërs zijn, en al helemaal geen antichristen die de waarheid haten en zich tegen God verzetten. Laten we dan eens kijken naar de religieuze dominees en leiders van vandaag. De meeste van hen zijn opgeleid aan theologische scholen en niet persoonlijk benoemd en gebruikt door God. Zij studeren slechts theologie en bestuderen de Bijbel. Hun werk en prediking draait enkel om Bijbelkennis, theologie, figuren en verhalen uit de Bijbel, historische achtergronden en ga maar door. Wat zij praktiseren leert mensen slechts om religieuze rituelen te beoefenen en regels te volgen. Zij richten zich niet op het verspreiden van de waarheid in Gods woorden, en zij laten mensen evenmin het woord van God beoefenen en ervaren, of leven naar de geboden van God. Zij bespreken nooit hoe mensen zichzelf kunnen leren kennen en met echte ervaringen het leven binnen kunnen gaan, en daarboven bespreken zij nooit de echte kennis van God. Kan dergelijk werk en prediking het werk van de Heilige Geest verwezenlijken? Voldoet een dergelijke dienst aan de bedoelingen van God? Kan dit ons de waarheid laten praktiseren en op het juiste pad van ons geloof in God doen belanden? Is het niet zo dat zij door de Bijbel op deze wijze uit te leggen, hun eigen weg gaan en God weerstaan? Juist wanneer Almachtige God waarheden uitdrukt en het werk van het oordeel van de laatste dagen uitvoert, weten deze religieuze leiders heel goed dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn die mensen kan reinigen en redden, maar zij zoeken en aanvaarden het niet. En het is nog weerzinwekkender dat zij het gelovigen niet toestaan om het woord van Almachtige God te lezen of te luisteren naar de stem van God. Om hun eigen status en levensonderhoud te beschermen, belasteren en veroordelen zij Almachtige God op felle wijze, waarbij ze zelfs samenwerken met de CCP, het duivelse regime, om evangelisten te arresteren en te vervolgen. Hoe zijn het gedrag en de acties van deze dominees en ouderlingen anders van dat van de farizeeërs die zich in het verleden verzetten tegen de Heer Jezus? Vormen zij geen obstakels voor onze acceptatie van de ware weg? Hoe zou het mogelijk zijn dat deze mensen, die de waarheid haten en zich verzetten tegen God, benoemd en gebruikt zouden worden door God? Zou God deze mensen die de waarheid haten en zich tegen God’s wil verzetten, uitkiezen om het uitverkoren volk van God te leiden? Zeker niet. Dat is de waarheid!

Er zijn dwaze mensen in religieuze kringen die vaak woorden uit de Bijbel misbruiken om regels te verzinnen. Ze beweren dat hypocriete farizeeërs en religieuze dominees allemaal zijn benoemd en worden gebruikt door God. Is dit niet gelijk aan het ernstig weerstaan en belasteren van God? Veel mensen zijn niet in staat om het onderscheid te maken. Ze geloven in de Heer maar verheerlijken Hem niet, en pleiten in plaats daarvan voor geschenken, status en macht, en geloven en aanbidden dominees en ouderlingen blindelings. Ze kunnen niet onderscheiden of iemand het werk van de Heilige Geest en de realiteit van de waarheid bezit. Ze geloven gewoonweg dat wanneer een dominee een diploma heeft, en geschenken, en de Bijbel kan analyseren, deze is goedgekeurd en benoemd door God, en daarom moet worden gehoorzaamd. Sommige mensen zijn nog dwazer en geloven dat gehoorzaamheid aan dominees en ouderlingen, gelijk is aan gehoorzaamheid aan God, en dat weerstand tegen dominees en ouderlingen, weerstand tegen God is. Als we zo redeneren, waren de joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs, die allemaal de Bijbel kenden en deze vaak uitlegden aan anderen, maar de Heer Jezus weerstonden en veroordeelden toen Hij verscheen en Zijn werk deed, en Hem zelfs kruisigden, dan mensen die waren benoemd en werden gebruikt door God? Als iemand de joodse leiders volgde in de weerstand tegen en veroordeling van de Heer Jezus, was die persoon dan gehoorzaam aan God? Zou je zeggen dat degenen die de joodse leiders weerstonden en de Heer Jezus volgden, God weerstonden? Dit bewijst dat het idee dat “gehoorzaamheid aan dominees en ouderlingen gehoorzaamheid aan God is, en dat weerstand tegen dominees en ouderlingen weerstand tegen God is” werkelijk al te dwaas en misleidend is. Als gelovigen in God moeten we goed weten dat wanneer religieuze dominees en ouderlingen God weerstaan, en het pad dat zij bewandelen verraad is aan de waarheid en tegen God ingaat, wij aan de kant van God moeten staan en hen moeten ontmaskeren en afwijzen. Dat is ware gehoorzaamheid aan God. Dat is licht verkiezen boven duisternis en voldoen aan de bedoelingen van God. Daarom moeten wij in onze omgang met dominees en ouderlingen de waarheid nastreven en de bedoelingen van God begrijpen. Wanneer dominees en ouderlingen van de waarheid houden en deze nastreven, dan hebben zij zeker het werk van de Heilige Geest en zullen zij in staat zijn ons het woord van God te laten praktiseren en ervaren, God te vrezen en het kwaad te mijden. Het is de bedoeling van God dat wij dergelijke mensen respecteren en volgen! Als zij niet van de waarheid houden en enkel hun Bijbelkennis en theologische theorieën uitleggen om te pronken en zich beter voor te doen, zodat wij hen aanbidden en gehoorzamen, en God niet verheerlijken, geen getuigenis afleggen aan God, en ons niet het woord van God laten praktiseren en ervaren, dan zijn het mensen die zijn veroordeeld en vervloekt door God, en wij gaan tegen God in als we hen blijven aanbidden, volgen en gehoorzamen. Dat zou volstrekt tegen de bedoelingen van God ingaan.

Wat is God gehoorzamen en God volgen precies? Laten we wat dit aspect van de waarheid betreft, eerst een stuk uit de woorden van Almachtige God lezen: “Bij het volgen van God is het van het grootste belang dat alles is volgens de woorden van God van vandaag. Ongeacht of je er nu naar streeft om het leven binnen te treden of dat je streeft naar het volbrengen van Gods wil, tegenwoordig moet alles draaien om Gods woorden. Als bij wat je communiceert en nastreeft de woorden van God van vandaag niet centraal staan, dan ben je een vreemdeling voor de woorden van God en compleet verstoken van het werk van de Heilige Geest. Wat God wil, zijn mensen die in Zijn voetspoor treden. Ongeacht de pracht en puurheid van wat je voorheen begreep, God wil het niet, en als je niet in staat bent om zulke dingen terzijde te leggen, dan zal dat een enorm obstakel zijn voor je intrede in de toekomst. Allen die in staat zijn om het tegenwoordige licht van de Heilige Geest te volgen, zijn gezegend. De mensen van eeuwen geleden traden ook in het voetspoor van God. Maar zij konden niet volgen tot vandaag. Dit is de zegen van het volk van de laatste dagen. Zij die het tegenwoordige werk van de Heilige Geest kunnen volgen en in staat zijn om in het voetspoor van God te treden – waar hij hen maar naartoe leidt – zijn mensen die door God gezegend zijn. Zij die het tegenwoordige werk van de Heilige Geest niet volgen, zijn niet binnengegaan in het werk van Gods woorden en hoeveel zij ook maar werken of hoezeer zij ook maar lijden of hoeveel ze ook maar rondvliegen, het betekent allemaal niets voor God en Hij zal hen niet verheerlijken. … Het ‘volgen van het werk van de Heilige Geest’ betekent het begrijpen van Gods wil voor vandaag, het kunnen handelen in overeenstemming met de tegenwoordige eisen van God, het kunnen gehoorzamen en volgen van de God van vandaag, en het kunnen leven naar de meest recente uitspraken van God. Alleen zo iemand volgt het werk van de Heilige Geest en is in de stroom van de Heilige Geest. Zulke mensen zijn niet alleen in staat om Gods lof te ontvangen en God te zien, maar uit het nieuwste werk van God kunnen ze ook Gods gezindheid herleiden, en kennen ze de opvattingen en ongehoorzaamheid van de mens, en de natuur en het wezen van de mens. Bovendien kunnen ze in hun dienstbaarheid geleidelijk veranderingen in hun gezindheid teweegbrengen. Alleen zulke mensen kunnen God winnen en hebben echt de ware weg gevonden.” Het volgen van God verwijst primair naar het volgen van Gods huidige werk, je onderwerpen aan Gods actuele woorden en die in praktijk te brengen, in staat zijn je aan Gods geboden te houden, in alle zaken Gods wil te zoeken, in overeenkomst met Gods woord te beoefenen en je helemaal te onderwerpen aan het werk en de leiding van de Heilige Geest. Tenslotte verwijst het naar het worden van een mens die de waarheid beoefent en Gods wil volgt. Alleen zo’n soort mens is een volgeling van God, iemand die Gods redding verwerft. Als we in ons geloof uiterlijk op de Bijbel vertrouwen en deze verheerlijken, maar de werkelijkheid van onze praktijk en onze ervaring overeenkomen met de woorden en onderwijzingen van de mensen in de Bijbel – in plaats van ons te onderwerpen aan het woord van God uit de Bijbel en deze te beoefenen – en als we Gods bedoelingen niet begrijpen en in plaats daarvan religieuze ceremonies en regels volgen, staat dit gelijk aan het volgen van een mens. Als we de woorden van de mensen uit de Bijbel volgen en in de praktijk brengen alsof deze de woorden van God zijn en de Heer Jezus als niet meer dan een boegbeeld beschouwen, Zijn woorden negeren en niets doen om Zijn geboden te volgen, dan zullen we zeker, net als de hypocriete farizeeën, door de Heer Jezus worden afgewezen en vervloekt. Er zijn vele mensen die geloof in de Heer hebben, maar toch blindelings spirituele beroemdheden of voorgangers en ouderlingen aanbidden – ze vereren de hypocriete farizeeën. Wanneer hen iets overkomt rennen ze naar hun voorgangers en ouderlingen voor advies en ze doen hetzelfde wanneer het gaat om het onderzoeken van de ware weg. Als gevolg daarvan worden ze door de hypocriete farizeeën en religieuze leiders bedrogen en misleid en treden ze op het pad van verzet tegen God – dit zijn de gevolgen en resultaten van het volgen van een mens in plaats van God. De enige manier om God werkelijk te volgen is ons geloof volledig te baseren op het volgen van het werk van de Heilige Geest, de actuele woorden van God te volgen, de voetstappen van het werk van de Heilige Geest te volgen, en onze uiterste best te doen onze plichten te vervullen. Vooral nu God Zijn oordeelswerk van de laatste dagen verricht, is de religieuze wereld het werk van de Heilige Geest kwijtgeraakt en is ze in een troosteloze toestand verzeild geraakt. Wanneer we gedwongen worden de ware weg te zoeken, moeten we des te meer aandacht besteden aan het zoeken van de woorden die de Heilige Geest tot de gemeenten spreekt; we moeten op zoek naar de woorden en uitspraken van God en het werk van de Heilige Geest. Als we niet op zoek gaan naar de woorden en het werk van de Heilige Geest, als we niet in staat zijn de stem van God te horen, als we geen voeding kunnen krijgen uit Gods actuele woorden, dan zullen we tijdens Gods werk in de laatste dagen worden geëlimineerd, terzijde worden geworpen en huilend en met onze tanden knarsend in de duisternis storten. Mensen die werkelijk God volgen en zich aan Hem onderwerpen, zullen nooit door Hem worden verlaten. Degenen die religieuze voorgangers en ouderlingen aanbidden, onderwerpen zich aan de mens en zijn volgelingen van de mens. Deze mensen zullen uiteindelijk door Gods werk worden ontmaskerd – ze zullen worden geëlimineerd en terzijde geworpen.

Hoewel we met onze monden uitroepen dat we in God geloven en dat we alleen God zouden moeten volgen en ons aan Hem onderwerpen, is wat er in werkelijkheid gebeurd hiermee echter niet in overeenstemming. We kunnen dit duidelijk opmaken uit de manier waarop degenen van het joodse geloof in het Tijdperk van Genade de Heer Jezus behandelden in contrast met hoe Petrus, Johannes en de anderen dit deden. De Heer Jezus voerde Zijn nieuwe werk uit, deed de waarheid uitgaan en bracht de weg van berouw. Het grootste deel van het Joodse volk uit die tijd luisterde echter uitsluitend naar de onderwijzingen van de hogepriesters en de farizeeën. Ze accepteerden het werk en de woorden van de Heer Jezus niet en als gevolg daarvan liepen ze de redding van de Heer Jezus mis. Theoretisch geloofden ze in God, maar in werkelijkheid geloofden ze in de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën. Petrus, Johannes, Matteüs, Filippus en de anderen zagen echter dat de woorden en het werk van de Heer Jezus gezag en macht bevatten en dat ze de waarheid waren. Ze zagen dat de woorden en het werk van de Heer Jezus van God afkomstig waren en daarom volgden ze Hem op de voet. Ze waren volstrekt niet onderworpen aan de controle van de farizeeën en het waren zij die God werkelijk volgden en gehoorzaamden. In de laatste dagen is de enige manier om God werkelijk te volgen en zich aan Hem te onderwerpen het aanvaarden en zich onderwerpen aan het oordeelswerk van Almachtige God. Dit vervult de profetie uit het boek Openbaringen: “Zij volgen het lam waarheen het maar gaat” (Openb. 14:4). Tegenwoordig spelen de leiders van de religieuze wereld de rol van de Joodse farizeeën, ze doen hun uiterste best de woorden van de mens in de Bijbel te verheerlijken. Daarmee verraden ze echter de woorden van de Heer Jezus. Absurder nog, ze maken misbruik van de Bijbel door verzen uit de context te citeren om daarmee het werk dat God in de laatste dagen verricht, te veroordelen – ze doen dit om de gelovigen te bedriegen, te binden en te controleren. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld duidelijk dat alleen “maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Mat. 7:21). Het koninkrijk van de hemel zal binnengaan. Toch zijn er onder de leiders van de religieuze wereld die zeggen dat men in het geloof uitsluitend hard hoeft te werken om mogelijk dan het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, het koninkrijk van de hemel is dus iets dat met geweld kan worden bemachtigd. De Heer Jezus vereist van ons: “Aanbid de Heer, uw God,” (Mat. 4:10). Toch zijn er zogenaamde spirituele beroemdheden die gelovigen ertoe brengen uit te zoeken hoe ze God kunnen worden of hoe ze een koning kunnen worden en macht kunnen uitoefenen over alle naties en volken. Dit is volkomen belachelijk. De leiders van de religieuze wereld doen formeel werk voor de Heer en houden preken, maar in werkelijkheid verspreiden ze alleen maar de onderwijzingen van de mens en promoten ze hun eigen ideeën als de waarheid waar wij ons aan moeten houden. Zij zijn precies zoals de hypocriete farizeeën en zij zijn de blinden die proberen de weg te wijzen. Ze verzetten zich tegen Christus en proberen Hem op gelijke voet tegen te werken. Ze zijn antichristen die bezig zijn eigen, aparte koninkrijken te creëren. Zodra wij, de gelovigen, deze leiders en beroemdheden van de religieuze wereld gaan volgen, beginnen we ons eigen pad te volgen en wijken we af van het pad van de Heer. Dit is een bijzonder ernstig geval van je tegen God verzetten en Hem verraden. Als we geen berouw tonen, zullen we zeker door God opzij worden geworpen en geëlimineerd.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Waarom sloten de joden zich bij de farizeeën aan in hun verzet tegen de Heer Jezus?

Pas op voor de zuurdesem van de farizeeën op het pad naar het hemelse koninkrijk

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 2 - Welke fouten worden al gauw gemaakt bij het verwelkomen van de Heer?

Laat een antwoord achter