Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – God redde zondaars

En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.

Gedachten over het vers van vandaag …

Toen Jezus Christus de tollenaar riep om zijn discipel te zijn en met de zondaars at, vroegen de farizeeën de discipelen van de Heer: “Waarom eet uw meester met ​tollenaars​ en zondaars?” De Heer Jezus zei: “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.” Uit de woorden van de Heer weten we dat het belangrijkste doel van God om naar de aarde te komen om Zijn werk te doen is om de mensheid te verlossen en zondaars te redden. Degenen die geloven dat zij niet zondig zijn zullen de verlossing van de Heer Jezus niet accepteren. Net zoals de farizeeën geloofden ze dat ze de wet konden houden en dat ze rechtschapen mensen waren, dus accepteerden ze het werk van de Heer Jezus niet, en zelfs Jezus Christus veroordeelde voor het eten met zondaars. De Heer Jezus is de vleesgeworden God en een rechtvaardige en heilige God. Om de mensheid te verlossen, kwam Hij persoonlijk naar de aarde, toonde genade en goedertierenheid jegens de mensheid, gaf de mensheid grote verdraagzaamheid en geduld en overvloedige genade, en at zelfs met zondaars. Alleen door de mensheid genoeg genade, goedertierenheid en overvloedige genade te schenken kon Hij de mensheid verlossen van de invloed van Satan. Net zoals Gods woorden zeggen, “Het werk dat Jezus verrichtte, was afgestemd op de noden van de mensheid in dit nieuwe tijdperk. Het was Zijn taak het menselijke geslacht te verlossen door vergeving van zonden. Zijn gezindheid was geheel en al nederigheid, geduld, liefde, vroomheid, verdraagzaamheid, genade, en goedertierenheid. Hij zegende de mensheid rijkelijk, bracht hen genade in overvloed en gaf hun alle dingen waaruit zij plezier en vreugde konden putten. Hij schonk de mensen het genot van vrede en geluk, alsmede Zijn verdraagzaamheid, liefde, genade en goedertierenheid. … En dus, voordat zij verlost konden worden, was het noodzakelijk dat zij zich konden verheugen in de vele vormen van genade die Jezus hen in overvloed schonk. Alleen dit was heilzaam voor de mens. Op deze wijze – door te leven in genade – konden al hun zonden worden vergeven. Bovendien werd zo voor hen de mogelijkheid geopend om te worden verlost door te leven in Jezus’ verdraagzaamheid en geduld. … Als Jezus vlees was geworden met de gezindheid om te oordelen, te vervloeken en onverdraagzaam te zijn jegens de overtredingen van de mensen, zouden mensen nooit de kans hebben gehad te worden verlost. Dan zouden zij tot in eeuwigheid zondaars zijn gebleven. Als het zo was geweest, zou het zesduizendjarige managementplan al in het Tijdperk van de Wet tot stilstand zijn gebracht. In dat geval zou het Tijdperk van de Wet verlengd zijn met zesduizend jaar. De zonden van de mens zouden dan steeds talrijker en verderfelijker zijn geworden; dan zou de schepping van de mens voor niets zijn geweest. De mens had dan alleen Jehova onder Zijn Wet kunnen dienen, maar hun zonden zouden die van de eerst geschapen mensen verre overtreffen. Hoe meer Jezus de mensen liefhad, hen hun zonden vergaf en hen voldoende genade bracht en goedertierenheid, des te meer de mensheid in staat werd gesteld te worden verlost, om ‘afgedwaalde schapen’ te worden genoemd die Jezus tegen een hoge prijs terugkocht. Satan was niet bij machte dit werk te verstoren, omdat Jezus Zijn volgelingen behandelde zoals een liefdevolle moeder haar baby aan haar borst. Hij werd niet boos op hen, Hij verachtte hen evenmin; Hij was vervuld van troostrijk mededogen. Ook ontstak Hij nooit in toorn, te midden van hen; Hij verdroeg hun zonden en zag hun onwetendheid en dwaasheid over het hoofd, zelfs ging hij zo ver dat hij zei: “Vergeef uw naasten zeventig maal zeven maal.” Aldus transformeerde Zijn hart de harten van anderen. Zo werd de mensheid door Zijn verdraagzaamheid vergeving van zonden geschonken.”

Door Gods woorden kunnen we de beginselen en de betekenis van Gods werk in Het Tijdperk van Genade kennen. Omdat we verdorven zijn door Satan en we zondaars zijn, kunnen we zonder Gods redding, alleen leven onder de banden van zonde en tenslotte het voorwerp van straf zijn. Als we erkennen dat we zondig zijn en de verlossing van de Heer Jezus accepteren, dan zullen we de kans krijgen om Gods redding te ontvangen. Terwijl degenen die hoog van zichzelf denken en niet erkennen dat ze zondig zijn, zichzelf nooit kunnen kennen en Gods verlossing ontvangen. In Gods woorden: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars” zijn Gods grote genade en redding verborgen voor de mens. Dus, na Gods wil te hebben begrepen om de mens te redden, waarom accepteren we Gods redding en liefde niet?

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

Wat is echte verlossing?

 Pasen 2019-De betekenis van de opstanding van de Heer Jezus voor u openbaren

Dagelijks evangelie – God redde zondaars

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter