Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Romeinen 10:17

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

Gedachten over het vers van vandaag …

Geloof komt door het horen en horen door het woord van God. We kunnen niet in God geloven zonder Gods woord. Het is duidelijk dat het leren luisteren naar Gods stem van het grootste belang is. We weten allemaal dat de Bijbel een verhaal van een Samaritaanse vrouw registreert. Toen ze hoorde dat de Heer Jezus zei: “Want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet; dat hebt gij met waarheid gezegd.”(Johannes 4:18), zei ze tegen de menigte: “Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus? ” (Johannes 4:29). Uit deze verzen kunnen we opmaken dat de Samaritaanse vrouw zich uit de woorden van de Heer Jezus realiseerde dat Hij Christus is, want ze wist dat alleen God over alles kan waken, de diepste geheimen van de mens kan kennen en haar alles kan vertellen wat ze ooit heeft gedaan. Niemand behalve God heeft zo'n autoriteit en macht. Dus toen de Heer Jezus haar over haar echtgenoten vertelde, erkende ze ineens dat Hij Christus is, de Messias. Haar ervaring leert, dat haar wijsheid was dat ze Gods stem kon herkennen en dat ze, zodra ze Gods stem hoorde, de waarheid kon accepteren en zo de redding van de Heer Jezus kon verkrijgen. Bovendien kunnen we uit de Bijbel ook zien dat mensen, zoals Petrus en Nathanaël, de Heer ook herkenden aan Zijn woorden en Hem volgden. Wat voor soort inspiratie kunnen deze feiten ons brengen in de laatste dagen? Op het cruciale moment om de wederkomst van Jezus te verwelkomen, moeten we leren luisteren naar Gods stem zoals de slimme Samaritaanse vrouw en Petrus. Zodoende kunnen we de wederkomst van Jezus verwelkomen.

Hoe kunnen we dan Gods stem herkennen? Ik deel een aantal principes om Gods stem te herkennen.

1. Al het woord dat God tot uitdrukking brengt, is de waarheid, en kan het leven van de mens zijn, en voorzien in de behoeften van de mens en de mens een pad geven om te volgen.

2. Gods woord draagt gezag en macht en is een uitdrukking van Zijn gezindheid.

3. Gods woord kan het mysterie van Zijn managementwerk onthullen.

4. Gods woord kan de corruptie en de diepste gedachten van de mens onthullen.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

Dagelijkse lezing: Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

Wie is de Heer Jezus Christus?

Dagelijks evangelie – Romeinen 10:17

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter