Online preken

Menu

Hoe een goede relatie met God op te bouwen

God zegt: “is het opbouwen van een goede relatie met God een topprioriteit voor iedereen die in God gelooft; iedereen zou het als de belangrijkste taak en als belangrijkste levensgebeurtenis moeten beschouwen.” We kunnen aan Gods woorden zien dat het tot stand brengen van een normale relatie met God in iemands geloof in God een waarheid van het grootste belang is. Als we Gods lof willen nastreven en Gods wil willen dienen, kunnen deze dingen alleen worden bereikt door een normale relatie met God te hebben. Als we geen normale relatie met God hebben, dan verdienen we het niet om gelovigen te worden genoemd – daarom is het zo belangrijk om een ​​normale relatie met God tot stand te brengen. Dus hoe moeten we een normale relatie met God tot stand brengen? Hieronder staat een eenvoudige gemeenschap van de vier principes.

1.Men moet zijn hart aan God geven en God toestaan de leiding te nemen, te bidden en oprecht met God te communiceren, en aldus zal men de leiding van het werk van de Heilige Geest verkrijgen.

De Bijbel zegt: “Van alles waarover je waakt, waak vooral over je ​hart, het is de bron van je leven” (Spreuken 4:23). De Heer Jezus zei: “Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in ​geest​ en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden” (Johannes 4:23). God hecht veel waarde aan het hart van de mens. Hoewel we soms niet onze gebeden tot God zeggen, of we bezig zijn met onze banen, komen onze harten nog steeds dichter tot God, God heeft een plaats in onze harten en onze harten gehoorzamen God in alles wat we doen. Op deze manier zijn we in staat om de leiding, het leiderschap, de verlichting en de illuminatie van de Heilige Geest te verkrijgen, en onze relatie met God wordt steeds meer genormaliseerd. Daarom is het belangrijkste principe om een normale relatie met God tot stand te brengen, ons hart voor God tot rust te brengen.

Hoe een goede relatie met God op te bouwen

We leven tegenwoordig in deze wereld van oneindige afleidingen, en ons snelle leven betekent dat ons hart in de uiteindelijk bezet raakt door allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen, waardoor we heel weinig tijd hebben om onszelf tot rust te brengen voor God, dicht bij God te komen en God te overdenken. Omdat onze harten vaak van God worden getrokken, en omdat we onze harten niet aan God kunnen geven, laat staan ​​God in onze harten gehoorzamen, zijn we daarom niet in staat om het werk van de Heilige Geest te verkrijgen, we zijn zonder Gods leiding en leiderschap in onze levens, we raken vaak overwerkt en uitgeput in zowel lichaam als geest terwijl we ons bezig houden met alle verschillende mensen, gebeurtenissen en dingen in ons leven, en niets dat we doen, komt goed uit. Maar we hebben het allemaal zeker ervaren dat wanneer we onze harten voor God tot rust brengen, wanneer we naar God opkijken en met ons hart op God vertrouwen, en we de waarheid in alle dingen zoeken, we dan in staat zijn om Gods leiding en leiderschap te verkrijgen, we worden ons bewust van welke acties overeenstemmen met Gods wil, welke acties God niet kunnen bevredigen en door gebed geraken we in staat ons vlees verzaken en de dingen los te laten die haaks staan ​​op Gods wil. Bovendien, wanneer onze relatie met God wordt genormaliseerd, hebben we Gods leiding in alle dingen, kunnen we een nauwkeuriger perspectief op problemen hebben, kunnen we de tekortkomingen en gebreken in onze acties tijdig ontdekken en kunnen we de juiste weg vinden en behalen tweemaal het resultaat met de helft van de inspanning in de dingen die we doen. Hieruit kunnen we zien dat, als we een normale relatie met God tot stand willen brengen, dan is het geven van ons hart aan God van het grootste belang. Als we dit willen bereiken, moeten we bewust meer tot God bidden en regelmatig Gods liefde en genade overdenken. Op die manier zullen we worden bewogen door de Geest van God zonder dat we ons daarvan bewust zijn, en dan zullen we altijd in Gods aanwezigheid kunnen leven.

2.Men moet Gods woorden lezen, over de  waarheid communiceren en de waarheid vaak beoefenen, en men moet zijn plicht goed vervullen om Gods liefde terug te betalen.

De Heer Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” (Johannes 14:6). Gods woorden zijn de waarheid, ze kunnen ons de weg wijzen en het zijn de principes waarmee we handelen en onszelf gedragen. Door meer van Gods woorden te lezen en de waarheid te begrijpen, en door Gods woorden in ons leven te brengen zodat we ze kunnen ervaren en in de praktijk kunnen brengen, komen we de werkelijkheid van Gods woorden uit te leven en wordt onze relatie met God steeds meer genormaliseerd.

Vaak negeren we de woorden van God te lezen omdat we bezig zijn met ons werk, of met onze gezinnen, of met onze carrière. We kunnen ons hart niet voor God tot rust brengen, laat staan ​​Gods woorden in de praktijk brengen. We groeien verder en verder weg van God, ons spirituele leven wordt geleidelijk onvruchtbaar, we begrijpen veel dingen die we in ons leven tegenkomen niet grondig en we tasten blindelings rond in de duisternis, zonder richting of doel. Als we Gods woorden vaak kunnen lezen en Gods wil en vereisten kunnen overdenken binnen Zijn woorden, dan zullen we in staat zijn om correct te beoefenen in overeenstemming met Zijn woorden, en onze relatie met God zal genormaliseerd worden. Zoals de Heer Jezus zei: “Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een ​kind, dan zul je het ​koninkrijk van de hemel​ zeker niet binnengaan” (Matteüs 18:3). We ontdekken in Gods woorden dat Gods essentie getrouw is, dat God eerlijke mensen liefheeft, dat Hij van ons eist dat we eerlijke mensen zijn, en dat alleen eerlijke mensen de gelijkenis van een echte mens dragen en in staat zijn Gods redding te bereiken en Zijn koninkrijk binnen te gaan. Als we eenmaal deze vereiste hebben begrepen die God van ons heeft, dan wanneer we in ons dagelijks leven leugens willen vertellen en misleiding willen aangaan om onze eigen belangen te beschermen, zijn we in staat ons realiseren dat dit soort gedrag en praktijk door God wordt gehaat. We zijn dan in staat om bewust te zoeken wat we moeten doen om eerlijke mensen te zijn en wat we moeten doen om te voldoen aan Gods wil. Als we eenmaal ons vlees hebben verzaakt en Gods woorden in de praktijk hebben gebracht, voelen onze geesten zich ongelooflijk in vrede en op hun gemak, vrij en bevrijd, en onze relatie met God komt nog dichterbij.

Maar wat we nog moeten begrijpen, is dat we ons, ongeacht welk aspect van waarheid we in Gods woorden we komen te begrijpen, we moeten concentreren op het in de praktijk brengen ervan in ons leven. Dit komt omdat de waarheid niet iets is dat volledig en perfect kan worden begrepen door alleen Gods woorden te lezen, maar we moeten eerder Gods woorden in ons echte leven ervaren en in praktijk brengen. Door dit te doen, zal ons begrip van Gods woorden steeds dieper worden, en alleen dan zullen we de waarheid van Gods woorden verkrijgen. Bovendien moeten we, wanneer we enig van Gods woorden tegenkomen die we niet begrijpen, broeders en zusters opzoeken die de waarheid begrijpen en met hen communiceren, en door te zoeken, zullen we de waarheid gaan begrijpen en in de praktijk brengen. Kortom, alleen door Gods woorden meer te lezen en frequent te overdenken, communiceren en Gods woorden de in praktijk te brengen, zal ons begrip van de waarheid en onze kennis van God steeds beter worden, en op deze manier zal onze relatie met God genormaliseerd worden.

3.Men moet in alle dingen het juiste motief hebben, Gods nauwkeurig onderzoek aanvaarden, geen plannen voor zichzelf maken en Gods regelingen gehoorzamen.

Als we een normale relatie met God tot stand willen brengen, dan is het ook heel belangrijk om in alle dingen het juiste motief te hebben. Hoewel er misschien velen zijn die in God geloven, zijn er maar weinigen die in alle dingen naar Gods wil kunnen handelen. Het geloof van veel mensen in God, komt met hun eigen persoonlijke motieven en doelen, en heel weinig van wat ze doen kan voor God worden gebracht om Zijn nauwkeurig onderzoek te ontvangen. Neem toewijding en dienstbaarheid bijvoorbeeld. Ware toewijding en dienstbaarheid moeten gebaseerd zijn op het verlangen om Gods liefde terug te betalen, zonder enig persoonlijk motief of doel. Spontane toewijding kan bestaan ​​uit het geven van iemands geld, zijn tijd, of zijn hele zelf geven. Maar wat niet te ontkennen is, is dat wanneer we ons toewijden en onszelf uitgeven, het altijd tal van persoonlijke motieven en onzuivere bedoelingen met zich meebrengt. Neem mij bijvoorbeeld. Toen ik Gods woorden zag zeggen: “Breng alle ​tienden​ naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en ​zegen​ in overvloed op jullie land laat neerdalen” (Maleachi 3:10), wijdde ik toen actief een tiende van al mijn verdiensten. Ik geloofde dat alles wat ik verdiende hoe dan ook door God aan mij werd gegeven, en dus moest ik wat teruggeven aan God en dat dit iets was dat ik moest geven als een geschapen wezen. Maar mijn eigen persoonlijke motief werd verborgen in de diepste diepten van mijn hart. Ik geloofde dat, nu ik deze toewijding had gedaan, God me zeker zou loven en ik zou gebonden zijn om zelfs nog meer beloningen van God ontvangen; dat was de enige reden waarom ik zo'n actieve toewijding aanging. Laten we een ander voorbeeld nemen uit de woorden van Paulus de apostel: “Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de ​gerechtigheid​ die de ​Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag” (2 Timoteüs 4:7–8). Ik keurde deze woorden enorm goed toen ik ze las, en dus ging ik het evangelie prediken in alle weersomstandigheden, van zonsopgang tot zonsondergang, en ik stichtte kerken en ondersteunde de zwakke broeders en zusters, in de hoop deze daden als kapitaal te gebruiken, om mezelf glorie te kopen en een kroon om te dragen. Ik vertrouw erop dat meer dan een of twee van ons dergelijke ideeën koesteren. Maar wat we nooit hebben overwogen, is dat door het doen van toewijdingen, ons haasten en onszelf op deze manier uitgeven, we niet de plicht van een geschapen wezen vervullen, maar dat we eerder overeenkomsten met God sluiten en deze dingen doen om in ruil daarvoor nog grotere zegeningen van God te verkrijgen. In dat geval, ongeacht hoeveel we kunnen wijden, of hoeveel we ons kunnen haasten of hoeveel we kunnen lijden, wat is in elk geval het nut hiervan? God onderzoekt nauwkeurig het diepste hart van de mens, dus hoe kunnen we door God worden geprezen door te proberen God te misleiden en Hem op deze manier te gebruiken? En hoe kunnen we een normale relatie met God tot stand brengen als we dit soort dingen doen? De Heer Jezus zei: “Heb de ​Heer, uw God, lief met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod” (Matteüs 22:37–38). “Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn ​leerlingen” (Johannes 8:31). God vereist dat we Zijn weg volgen, en Hij vereist duidelijk dat we onszelf toewijden en onszelf voor Hem besteden zonder enig persoonlijk motief of onzuivere intentie, en zonder deals met Hem te maken of er iets voor terug te verwachten. We moeten onszelf uitsluitend voor God besteden om Gods liefde terug te betalen en uit onze liefde voor God, en we moeten alles geven om God te bevredigen en God te dienen – dit is de manier die we moeten volgen als geschapen wezens, en het is de norm waardoor er wordt besloten of ons geloof door God wordt geprezen en aanvaardbaar is voor God. Daarom moeten we, om een ​​normale relatie met God tot stand te brengen, onze doelstellingen onderzoeken om onszelf toe te wijden, lijden en onszelf besteden voor God, en onmiddellijk alle verschillende onzuiverheden en onjuiste motieven verwijderen die binnen ons geloof in God bestaan.

4.Men moet de waarheid in alle dingen zoeken, trachten God lief te hebben en het liefhebben van God in zijn hart beoefenen, en God toestaan in alle dingen te regeren.

Onze levens zijn elke dag gevuld met onzekerheden en we hebben geen idee wanneer we iets kunnen tegenkomen dat haaks staat op onze eigen ideeën. Als we geen plaats voor God in ons hart hebben en we de waarheid niet zoeken, dan is alles wat we kunnen doen alleen maar onze hersenen gebruiken om de dingen die gebeuren te analyseren en te bestuderen, en dan raken we verstrikt in de rechten en fouten van dingen. We zijn niet in staat om ons te onderwerpen aan Gods soevereiniteit en regelingen, we geven God zelfs de schuld en begrijpen God verkeerd, en we vallen in een duisternis van groot lijden. Onlangs verloor een kerkvriend van mij de stem als leidinggevende in haar bedrijf te zijn, waardoor ze het gevoel had dat ze veel aangezicht was kwijtgeraakt. Qua kwalificatie en zakelijk inzicht was ze de beste in het bedrijf. Dus waarom werd ze niet gekozen? Ze nam wat er met haar gebeurde ter harte en was niet in staat haar hart voor God tot rust te brengen. Een goede vriend zei toen tegen haar: “Je moet in deze kwestie vertrouwen in Gods soevereiniteit. Gods goede wil zit achter alles wat je overkomt. Je moet de waarheid zoeken in Gods woorden, en je moet begrijpen wat Gods goede wil voor jou is nu je de stemmen bent kwijtgeraakt, en welke lessen je moet leren.” Dankzij de herinnering van haar goede vriend, ging ze vóór God om over zichzelf na te denken. Na vele keren bidden en zoeken, en door het lezen van Gods woorden, zag ze eindelijk dat de goede bedoelingen van God achter haar zaten om de stemmen als leidinggevende te verliezen. Nadat ze enkele prestaties in het bedrijf had behaald, was ze vervuld van wilde ambities en verlangens, en had ze hoger willen groeien in het bedrijf en betere vooruitzichten willen hebben. Om haar plannen te realiseren, had ze zich lange tijd alleen beziggehouden met werk, en had ze noch gebeden, noch Gods woorden gelezen, noch regelmatig kerkbijeenkomsten bijgewoond. Haar hart was verder en verder van God gegroeid, ze had in zonde geleefd zonder veel zelfverwijt te voelen en was zelfs moedwillig zondig geweest. God zag dat ze leefde in het nastreven van roem en winst en was niet in staat zichzelf te bevrijden, en dus gebruikte Hij de stemmen om haar te laten verliezen om haar eraan te herinneren en haar aan te sporen om voor God te komen in haar lijden om over zichzelf na te denken, om haar gedegenereerde manieren te stoppen, om nog een keer tot God terug te keren en zichzelf te gedragen en op een nuchtere manier te handelen. Mijn kerkvriend zag eindelijk dat wat een slechte zaak leek te zijn, eigenlijk een goede zaak bleek te zijn, en dat Gods goede bedoelingen er allemaal achter zaten! Daarom zijn het zoeken naar de waarheid in alle dingen, het onderwerpen aan Gods leiding en beoefenen in overeenstemming met Gods wil ook praktijken die cruciaal zijn voor het tot stand brengen van een normale relatie met God.

Hierboven staan ​​de vier principes van het tot stand brengen van een normale relatie met God, en door in overeenstemming met deze principes te beoefenen, zullen we zeker in staat zijn een normale relatie met God tot stand te brengen en te behouden. Dank aan de verlichting en leiding van God! Mogen we allemaal normale relaties met God tot stand brengen, en moge al onze daden voldoen aan Gods acceptatie. Amen!

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

De ware stille tijd met God

Leren bidden: 4 punten om je te laten weten hoe te bidden

Laat een antwoord achter