Online preken

Menu

Grijp deze 4 beginselen van de praktijk en ontsnap aan het lijden van ziekten

De zinsnede “je haasten om een dokter te vinden wanneer je ziek bent” verwoordt heel direct de gevoelens van zorg, hulpeloosheid en paniek die mensen bevangt wanneer ze ziek worden. Hoewel we weten dat alles door God is geschapen, dat God ons elke adem heeft gegeven en dat God heerst over het leven en de dood van de mens en alles regelt, toch voelen we als Christenen dat we geen antwoord hebben op de vraag wat we moeten doen wanneer we worden geconfronteerd met ziekte. Ook voor mij was de volgende kwestie dus niet duidelijk: hoe moeten we als we ziek worden de ziekte beleven zodat we haar rustig onder ogen kunnen zien en werkelijk geloof in God kunnen hebben? Ik bad hierover vaak tot God en zocht met Hem naar een antwoord. Ik zocht en communiceerde ook met mijn broeders en zusters totdat ik na enige tijd begreep dat: wanneer we ziek worden, we onze gevoelens van onrust, paniek en hulpeloosheid alleen kunnen wegnemen en werkelijk geloof in God kunnen genereren door te begrijpen wat Gods bedoeling is als we ziek worden, en door de vier principes van het oefenen te beheersen. Ik zal hier mijn kleine, eenvoudige beetje begrip delen met mijn broeders en zusters in de hoop dat jullie er allemaal een beetje baat bij hebben.

1. Begrijp de oorsprong van ziekte en klaag niet tegen God

Wanneer we ziek worden, heeft iedereen er zo zijn eigen ideeën over. Er zullen sommige broeders en zusters zijn die zullen klagen over hun ziektes en dingen zeggen zoals: “Hoe kan ik deze ziekte krijgen als ik in God geloof?” en “Waarom waakt God niet over me en beschermt Hij me niet?” Er zijn ook sommige broeders en zusters die denken dat ze ziek zijn geworden omdat ze God op de een of andere manier hebben geërgerd en God niet blij met hen is. Ze raken dus wanhopig en geven het op, ze begrijpen God verkeerd en geven Hem in hun negatieve gesteldheid de schuld ... Dit zijn uitdrukkingen van de gesteldheid waarin we kunnen verkeren als we ziek worden. Dit komt allemaal omdat we de oorsprong van ziekte niet begrijpen. Wat voor soort ziekte we ook krijgen, we zouden God eigenlijk nooit de schuld moeten geven of Hem verkeerd moeten begrijpen. Ziekte is immers van Satan afkomstig, het is ontstaan nadat we werden verdorven door Satan. Gods woord zegt: “Waar komt de pijn van het baren, van dood, ziekte en ouderdom, die in het hele leven van de mens een rol spelen, vandaan? Waarom zijn mensen die dingen gaan krijgen? De mens leed niet aan deze dingen toen ze net waren geschapen, nietwaar? Dus waar komen deze dingen dan vandaan? De pijn van het vlees, de problemen en de leegte van het vlees en de extreme ellende van de wereld deden hun intrede nadat de mens door Satan verdorven werd. Nadat de mens door Satan verdorven werd, raakte de mens steeds erger ontaard, de ziekten van de mens werden heviger en zijn lijden werd steeds ernstiger. … Dit lijden werd dus over de mens gebracht door Satan, en het ontstond pas nadat de mens door Satan was verdorven en het vlees van de mens was ontaard”.

Begrijp de oorsprong van ziekte en klaag niet tegen God

Zoals we allemaal weten luisterden Adam en Eva aan het begin naar Gods woorden en gehoorzaamden Hem. Ze leefden in de Hof van Eden onder Gods zorg en bescherming en maakten zich nergens zorgen over. Ze kenden geen ziekte of dood, laat staan enig leed of enige bezorgdheid. Later werden Adam en Eva door Satan verleid van het fruit van de boom der kennis van goed en kwaad te eten, waarvan God het hen verboden had te eten. Het gevolg was dat ze God vermeden en verraadden, Gods zorg en bescherming verloren en onder het domein van Satan vielen. Daarom werd de mensheid getroffen door ziekte, zorgen, leegte, dood enzovoorts. Duizenden jaren lang heeft Satan de ketterijen en drogredeneringen van beroemde en grote mensen gebruikt om de mens te bedriegen en te verderven, bijvoorbeeld atheïsme, materialisme en de evolutieleer, alsmede verschillende satanische filosofieën zoals “Ieder voor zich en God voor ons allen”, “Er is nooit een verlosser geweest”, “Je lot ligt in je eigen handen”, “De mens zal alles doen om rijk te worden“, “Je eigen geluk moet je zien te winnen“, “Geld houdt de wereld draaiende.” Satan indoctrineert mensen voortdurend met deze ketterijen en drogredeneringen via kanalen zoals het onderwijs op scholen, de invloed van ouders en communicatie via de sociale omgeving. Als we eenmaal zijn vergiftigd en beïnvloed door deze ketterijen en drogredeneringen gaan we het bestaan en de soevereiniteit van God ontkennen, geloven we niet meer dat God degenen is die voor ons zorgt en ons onderhoudt, en geloven we niet meer dat God van elk van ons het lot bepaalt. In plaats daarvan vertrouwen we voor ons leven op verschillende ketterijen, drogredeneringen, filosofieën en axioma’s van Satan en staan we geld voor, raken we gehecht aan ijdelheid en streven we roem, rijkdom en status na. We besteden al onze gedachten aan de vraag hoe we een hoger niveau van materieel genot kunnen bereiken, we pijnigen onze hersens, rennen rond, werken ontzettend hard en betalen elke prijs, zelfs ten koste van onze eigen gezondheid. Wanneer we hard hebben gewerkt, maar ons verlangen naar geld, roem, rijkdom en status niet is bevredigd, worden we ongerust, boos en geïrriteerd, en kunnen we zelfs gedesillusioneerd raken over het leven. Langdurige gevoelens van beklemming en pijn in het leven kunnen niet alleen onze lichaam en geest uitputten en ons extreem lijden laten ondergaan, maar kunnen er ook toe leiden dat we last krijgen van allerlei verschillende lichamelijke aandoeningen, zoals duizeligheid, benauwdheid in de borst en neurasthenie. In ernstige gevallen kunnen we zelfs ziekten ontwikkelen zoals depressie, hypertensie en hartaandoeningen. Om op een ​goede school toegelaten te worden en zich te onderscheiden van de massa, storten sommige studenten zich volledig op de studie en studeren zo hard als ze kunnen. Op deze manier ontwikkelen ze op jonge leeftijd cervicale spondylose en neurasthenie. Sommige studenten kunnen het niet aan als ze hun toelatingsexamens voor de universiteit of hogeschool niet halen en voelen zich elke dag terneergeslagen en ontwikkelen een ernstige depressie. Er zijn ook veel mensen die om meer geld te verdienen of een toppositie te behalen harder werken dan hun lichaam kan verdragen en problemen met hun rug, benen, nek, schouders, maag en hart ontwikkelen. Ze kunnen zelfs van uitputting overlijden. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Uit deze voorbeelden kunnen we opmaken dat ziekte het gevolg is van de verdorvenheid en de schade die ons wordt berokkend door Satan. Het komt doordat we God ontkennen, Hem ontwijken en bedriegen, en door ons streven naar vermogen, roem, rijkdom en status waarbij we vertrouwen op ons eigen harde werk. Wanneer we in de toekomst ziek worden, zouden we daarom redelijk moeten zijn en de ziekte op de juiste manier moeten benaderen. We zouden God niet de schuld moeten geven of Hem verkeerd moeten begrijpen.

2. Door de levenswetten zoals vastgelegd door God te volgen kunnen we minder vaak ziek worden

Soms kunnen we ziek worden omdat we de levenswetten hebben geschonden die God voor de mens heeft vastgelegd. Gods woord zegt: “Er zijn duizenden jaren verstreken en de mensheid geniet nog steeds van het licht en de lucht die door God zijn geschonken, ademt nog steeds de adem uit die God Zelf heeft uitgeademd, geniet nog steeds van de bloemen, vogels, vissen en insecten die door God zijn geschapen en geniet van alle dingen die door God zijn gegeven; dag en nacht vervangen elkaar nog steeds voortdurend; de vier seizoenen wisselen elkaar af zoals gebruikelijk…. Elk levend wezen onder alle dingen vertrekt en keert terug en vertrekt weer, een miljoen veranderingen die in een oogwenk gebeuren − maar wat niet verandert, zijn hun instinct en de wetten om te overleven. Ze leven onder de zorg en voeding van God en niemand kan hun instinct veranderen en niemand kan hun overlevingsregels schaden”.

God heeft alle dingen in de hemel en op de aarde geschapen en Hij schiep de mensheid. God legde ook voor de mensheid en voor alle dingen leefregels en levenswetten vast. God schreef de mensheid bijvoorbeeld voor dat we drie maaltijden per dag moeten eten, overdag moeten werken en ‘s nachts moeten rusten, het voedsel moeten eten dat God ons schenkt volgens de seizoenen, enzovoorts. Alleen door de levenswetten die God voor de mensheid heeft vastgelegd te volgen, door te genieten van het dagelijks brood dat God ons schenkt en door op ordelijke wijze op aarde te leven, kunnen we een aantal ziektes voorkomen. Zo zullen we op natuurlijke wijze gezonde lichamen krijgen. We worden echter meer en meer verdorven door Satan en er is geen plaats voor God in ons hart. Om onze fysieke verlangens te bevredigen schenden we meestal de levenswetten die God voor de mensheid heeft vastgelegd en leven we geen ordelijke levens. Dit heeft weer tot gevolg dat onze lichamen aan allerlei soorten ziekten lijden. Sommige mensen spelen bijvoorbeeld tot vroeg in de ochtend of zelfs de hele nacht veel spelletjes op hun telefoon of gaan uit. Hun onregelmatig leven en hun werk- en rustpatroon heeft tot gevolg dat ze endocriene stoornissen, lethargie, leverschade enzovoort ontwikkelen, wat op de lange termijn kan leiden tot verschillende fysieke problemen. Sommige mensen begeren lichamelijke genoegens en vaak eten en drinken ze zoveel als ze willen om hun honger te stillen. Ze eten voedsel dat niet in het seizoen is of voedsel dat rauw, koud of vet is, en ze eten zelfs een langere periode junkfood. Dit leidt vervolgens tot voedingstekorten en verminderde immuniteit, en deze mensen ontwikkelen enteritis, maagproblemen en cardiovasculaire en cerebrovasculaire aandoeningen. Sommigen ontwikkelen hypertensie, diabetes, hyperlipidemie en zelfs kanker, enzovoorts. Vooral in deze tijd van geavanceerde wetenschap en technologie kunnen mensen alles kopen wat ze nodig hebben zonder ook maar hun huis te hoeven verlaten, en veel mensen krijgen niet genoeg beweging. Lange tijd achter een computer zitten kan een slechte bloedsomloop, irritatie en pijn in de rug, benen, nek en schouders veroorzaken en in ernstige gevallen leiden tot cervicale spondylose en een hernia van de lendenwervelkolom. Dit zijn voorbeelden van de bittere vruchten die het schenden van de levenswetten die God voor ons heeft vastgelegd opleveren. Daarom moeten we de levenswetten die door God zijn vastgelegd volgen en naar onze individuele omstandigheden de juiste aanpassingen aanbrengen aan ons werk- en rustpatroon zodat we overdag werken en ‘s nachts rusten. Ook moeten we genoeg blijven bewegen en vaker naar buiten gaan in de frisse lucht. Wat betreft het dieet zouden we ons niet moeten focussen op smaak, maar op voedingswaarde. Zo’n geregeld, ordelijk leven kan het aantal ziektegevallen verminderen.

3. Leef vredig voor God, denk na over jezelf, biecht en toon Hem berouw

Grijp deze 4 beginselen van de praktijk en ontsnap aan het lijden van ziekten

Gods woord zegt: “Hoe moeten mensen het lijden van ziekte ervaren? Ze zouden voor God moeten komen om te bidden en te proberen Gods bedoelingen te voelen, terwijl ze tegelijkertijd inspecteren welke overtredingen ze hebben begaan en welke verdorvenheden ze nog niet hebben opgelost. Het is onaanvaardbaar dat het vlees niet lijdt. Mensen moet gehard worden door het lijden zodat ze niet losbandig worden en in staat zijn altijd voor God te leven. Als het hart van mensen pijn lijdt dan zullen ze altijd bidden en zichzelf inspecteren om te zien of ze iets fout hebben gedaan of God op een of andere manier hebben beledigd. Dit is goed voor hen. Het is zeker geen toeval dat de beproeving van groot lijden op mensen kan neerdalen”. Gods woorden tonen ons het pad van de beoefening met betrekking tot de vraag hoe we ziekte moeten ervaren. Er zijn een aantal ziekten die veroorzaakt worden door de natuurwetten en ook andere ziekten ontstaan niet zomaar – Gods goede bedoelingen en goede wil zitten achter deze ziekten, want God plant ze zo dat ze onze verdorvenheid en opstandigheid kunnen reinigen en veranderen. Omdat we diep zijn verdorven door Satan en we zijn vervuld van zulke satanische gezindheden zoals arrogantie en verwaandheid, egoïsme en verachtelijkheid, valsheid en bedrieglijkheid, zondigheid en hebzucht, zijn we vaak niet in staat om te voorkomen dat we zondigen en ons verzetten tegen God. Wanneer we voor God werken en prediken scheppen we bijvoorbeeld vaak op en staan ons erop voor hoeveel we hebben geleden, hoe ver we zijn gegaan en hoeveel werk we hebben verricht, wat ertoe leidt dat broeders en zusters ons verafgoden en naar ons opzien, waardoor ze geen plaats voor God in hun hart hebben. Soms, als we ons prestige en onze status willen behouden, kunnen we onszelf er niet van weerhouden leugens te vertellen en mensen te bedriegen, en we zeggen vaak het een in iemands gezicht en iets anders achter zijn rug. Soms, wanneer we zien dat onze medewerkers beter zijn in het houden van preken dan wij, en broeders en zusters allemaal naar hen willen luisteren, kunnen we ons jaloers en haatdragend voelen. We willen niet dat er iemand is die beter of sterker is dan wijzelf. Dit gaat zo ver dat we hen gaan oordelen, kleineren en uitsluiten. Soms worden onze harten aangetrokken door boosaardige trends, klampen we ons vast aan geld en genieten we van materiële dingen, we ontwijken God en streven de waarheid niet na. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Om ons wakker te schudden en ervoor te zorgen dat we niet langer tegen Hem rebelleren of Hem weerstand bieden, en om ervoor te zorgen dat we niet voor de gek worden gehouden en schade oplopen onder Satans domein, gebruikt God de loutering van ziekte om ons te laten nadenken, onszelf te laten kennen en ons op tijd tot Hem terug te laten keren. Dit vervult precies de woorden in de Bijbel: “Want de ​Heer​ berispt wie hij liefheeft” (Hebreeën 12:6). Daarom moeten we als we ziek worden voor God komen, bidden en Gods wil zoeken en nadenken over onze relatie met God en over de vraag of we misschien iets hebben gedaan dat tegen Gods wil en eisen inging. Tijdens ons bidden, zoeken en nadenken zal God ons verlichten en leiden, zodat we in staat zullen zijn om duidelijk onze verdorvenheid en opstandigheid in te zien, terwijl we tegelijkertijd Gods gerechtigheid en heiligheid gaan begrijpen, begrijpen dat God het haat wanneer we in zonde leven en blij is als we Zijn woorden in praktijk brengen en leven volgens Zijn woorden om een ​​menselijke gelijkenis uit te leven. Dit laat ons Gods nauwgezette pogingen ons te redden waarderen. Ons hart kan niet anders dan Hem eren en we gaan onze verdorven gezindheid nog meer haten. Dan kunnen we tot het besluit komen berouw te tonen en te veranderen en besluiten het leven na te streven.

Ik hoorde ooit een zuster verslag doen van haar ervaringen op dit gebied. Op een dag vatte de zuster plotseling kou. Haar koorts liep op tot 39 graden en haar toestand verbeterde niet, zelfs niet toen ze injecties had gekregen en medicijnen had genomen. Ze kon niet anders dan zich afvragen: “Mijn verkoudheid gaat niet over, kan het misschien komen omdat ik iets heb gedaan dat tegen Gods wil ingaat?” De zuster kwam voor God om Zijn wil te zoeken en ze dacht na over haar situatie van de laatste paar dagen. Ze overdacht dat ze sinds ze de functie van kerkleider op zich had genomen enige preken had kunnen geven en wat goed werk had kunnen verrichten, en dat ze in staat was geweest een paar moeilijkheden en problemen van haar broeders en zusters op te lossen. Ze voelde dus dat ze goed was in het nastreven van de waarheid, beter dan alle anderen. Ze had zich vaak erg tevreden met zichzelf gevoeld en had zichzelf enorm bewonderd. Wanneer medewerkers op wat tekortkomingen in haar werk wezen, kon haar hart de kritiek niet accepteren, hoewel het oppervlakkig leek of ze deze aanvaardde, en probeerde ze soms haar handelingen tegenover haar medewerkers te rechtvaardigen. Wanneer haar medewerkers een paar redelijke suggesties deden over het kerkelijk werk, onderzocht of overwoog ze niet of deze suggesties overeenstemden met de waarheid, maar klampte zich in plaats daarvan vast aan haar eigen opvattingen en wees de opvattingen en opinies van haar medewerkers af. Dit leidde ertoe dat ze niet in staat was harmonieus samen te werken met haar medewerkers in de dienst van God en zorgde voor obstakels in het werk van de kerk. Nadat ze over zichzelf had nagedacht, realiseerde de zuster zich dat ze te arrogant en verwaand was geweest, dat ze de waarheid niet aanvaardde en zich er niet aan onderwierp, dat ze geen godvrezend hart had en dat ze niet alleen haar leven had geschaad, maar dat ze ook het werk van de kerk had opgehouden. De zuster realiseerde zich dat ze iemand was die door Satan was verdorven en dat ze zonder de leiding van God niet in staat zou zijn geweest ook maar enig werk uit te voeren. Dat ze in staat was om een klein beetje werk uit te voeren en enkele van de moeilijkheden en problemen van haar broeders en zusters op kon lossen, was geheel en al te danken aan Gods werk. Haar pogingen Gods glorie te stelen, vervulde Hem van weerzin. Tegelijkertijd drong het tot de zuster door dat het Gods wil voor haar was dat ze de waarheid zou nastreven bij het uitvoeren van haar plicht, harmonieus zou samenwerken met broeders en zusters, ieders sterke punten zou moeten inzetten, iedereen zou moeten laten leren van de sterke punten van anderen en het werk dat God hun had opgedragen samen te laten vervullen, want alleen op deze manier zou het werk van de kerk steeds beter worden gedaan. Nadat dit tot haar doorgedrongen was, voelde de zuster zich beschaamd en berouwvol, en ze haastte zich berouw te tonen en haar zonden aan God op te biechten. Ze oefende vervolgens een eerlijk mens te zijn in overeenstemming met Gods woorden en werd heel openhartig over haar eigen verdorvenheden tegenover haar broeders en zusters. Wanneer ze daarna kerkelijk werk uitvoerde en met succes de problemen van haar broeders en zusters oploste, dankte en prees ze God en erkende ze Gods glorie. Wanneer ze samenwerkte met haar medewerkers in de dienst van God was ze in staat zichzelf bewust te verloochenen en voor zover een suggestie van een medewerker in overeenstemming met de waarheid was en voordelig voor het werk van de kerk, aanvaardde ze die altijd. Toen de zuster op deze manier begon te oefenen, werd haar gesteldheid geheeld en, zonder dat ze er erg in had, werd ze beter. Na deze ervaring begreep de zuster dat de loutering van ziekte en pijn mensen veel goed doet, want ze is in feite Gods ware liefde en bescherming voor de mens. Tijdens haar ervaring verwierf ze kennis over Gods rechtvaardige gezindheid: terwijl ze in verdorvenheid leefde, onbewust van het feit dat ze van richting moest veranderen, gebruikte God haar ziekte om haar te disciplineren en haar ertoe aan te zetten haar hart tot rust te brengen en over zichzelf na te denken. Toen ze terugkeerde naar God, leidde God haar en verlichtte haar om haar eigen verdorven gezindheid te laten kennen en Gods wil te begrijpen. Toen ze berouw toonde voor God en begon de waarheid in praktijk te brengen, genoot ze het werk van de Heilige Geest en werd ze geleidelijk beter. De zuster begon te beseffen dat God naast ons staat en op een praktische wijze werkt om ons te redden van verdorvenheid. Het drong tot haar door dat, wanneer we door ziekte worden getroffen, we er vele lessen uit kunnen trekken door tot God te bidden en te leren Gods wil te begrijpen, en door na te denken over onszelf en onszelf te leren kennen – ziekte biedt ons in feite een uitstekende gelegenheid de waarheid binnen te gaan.

4. Houd vertrouwen en getuig voor God tijdens de loutering van ziekte

Er zijn een aantal gezegdes die als volgt luiden: “Wanneer een ouder lang ziek is, verlaat zelfs de meest trouwe zoon het bed van de ouder” en “Tijd openbaart het hart van de mens.” Wanneer we nog maar net ziek geworden zijn, hebben we nog het vertrouwen dat we er doorheen zullen komen. We kunnen tot God bidden, in onszelf naar problemen zoeken en ons focussen op het herstel van onze verkeerde gesteldheid. Maar wanneer onze ziekte voortduurt en we niet beter worden, dan beginnen we misschien onredelijke eisen aan God te stellen en kunnen Hem zelfs de schuld gaan geven en verkeerd begrijpen. Hoe zouden we dus een situatie als deze moeten ervaren? Wat is Gods wil? Gods woord zegt: “En ik zal dat derde deel in het vuur houden en het louteren zoals zilver wordt gelouterd, ook zal ik hun beproeven zoals goud wordt beproefd: zij zullen mijn naam roepen en ik zal hen horen(Zacharia 13:9). Uit Gods woorden kunnen we begrijpen dat tijdens het proces waarmee God ons redt Hij allerlei soorten situaties creëert om ons te beproeven en te louteren, waarbij onze verdorven gezindheden en bezoedelingen in ons geloof worden geopenbaard en gezuiverd. Tegelijkertijd creëert Hij situaties om ons geloof in Hem en liefde voor Hem te vervolmaken. Ziekte is een van de manieren waarop God ons loutert. Wanneer we ziekte ervaren, moeten we op God blijven vertrouwen. Of we nu herstellen van onze ziekte of niet, we moeten geen onredelijke eisen aan God stellen, maar moeten de plaats van een schepsel blijven innemen, ons onderwerpen aan Gods orkestraties en regelingen, en getuigen voor God.

Zoals vastgelegd in de Bijbel volgde bijvoorbeeld Job Gods weg, vreesde Hij God en ging het kwaad uit de weg. God prees Jobs geloof en noemde Job een perfect mens in Zijn ogen. Maar Satan was niet overtuigd en wilde dat Job God zou ontkennen en bedriegen. Hij verleidde Job dus vele malen en zorgde ervoor dat zijn lichaam van kop tot teen werd overdekt door pijnlijke zweren. Hoewel Job verschrikkelijk pijn leed, gaf hij toch nooit God de schuld, maar zei in plaats daarvan rationele dingen zoals: “Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?” (Job 2:10) en hield uiteindelijk stand in zijn getuigenis voor God. Toen hij deze beproeving onderging kon Job het vermijden zondig te spreken omdat hij in zijn dagelijks leven van binnenuit alle dingen die God had geschapen had gewaardeerd, Gods almacht en soevereiniteit alsook Gods liefde voor de mens. Hij wist heel goed dat hij slechts een schepsel was dat zich moest onderwerpen aan Gods orkestraties. Hoewel zijn lichamelijke pijn hem ongelofelijk deed lijden, bleef hij God in zijn hart vrezen, was hij in staat om wat hem overkwam vanuit het diepst van zijn hart te aanvaarden en te gehoorzamen. Hij werd niet belemmerd door zijn ziekte en uiteindelijk schaamde Satan zich en vluchtte. Daarom prees God Job, verscheen voor hem in de wind en sprak tot hem. Jobs geloof in God werd door zulke beproevingen gedestilleerd. Job koesterde en genoot van zulke beproevingen en zijn hart was vervuld van vrede en vreugde. Uit de beproevingen van Job kunnen we opmaken dat sommige ziekten beproevingen van God zijn, maar omdat we een verdorven gezindheid hebben, kan ook gezegd worden dat ze verleidingen van Satan zijn. Satan wil ziekte gebruiken om ons geloof in God te vernietigen, ons God de schuld te laten geven, God te verraden en God te verlaten.  God oefent Zijn wijsheid echter uit op basis van de bedrieglijke listen van Satan en God vervolmaakt ons geloof in Hem door middel van ziekte. We geloven dat ons lot in Gods handen ligt en dat God bepaalt wanneer we worden geboren, wanneer we sterven en welke ziekten we zullen krijgen. Onze beste keuze is God met dit alles te belasten en ons te onderwerpen aan Zijn orkestraties. Op deze manier kunnen we ons onderwerpen aan Gods orkestraties en regelingen, worden we niet langer beperkt door ziekte, en kunnen we op de plaats blijven staan van een wezen dat is geschapen om God te aanbidden. We kunnen, zoals we zouden moeten, dichter bij God komen, en, zoals we zouden moeten, de waarheid goed nastreven. We kunnen de plicht van een schepsel blijven doen en we kunnen het kalm opnemen, of God onze ziekte nu wegneemt of niet. Zelfs als we ons hele leven ziek zijn, zullen we niet klagen, maar zullen in staat zijn te volharden in ons geloof in God en in het nastreven van de waarheid, en we zullen onze plichten zo goed mogelijk uitvoeren en het niet toestaan dat onze ziekte ons in de weg staat bij onze vooruitgang in het leven. Dit is het getuigenis dat we voor God zouden moeten afleggen, en door op deze manier te oefenen, zal ons hart zich vredig en op hun gemak voelen.

Ten slotte zij opgemerkt dat als we onszelf onderzoeken en Gods werk ervaren wanneer we ziek worden, we er zowel voor kunnen kiezen om medische hulp te zoeken als kunnen besluiten op ons geloof te vertrouwen om erdoorheen te komen – hier zijn geen regels voor. Wat het allerbelangrijkste is dat we in staat zijn de waarheid eruit te winnen en dat ons leven wat vooruitgang laat zien en we wat resultaten boeken.

Broeders en zusters, levend in deze wereld zullen we elke dag dingen tegenkomen die we nooit hadden verwacht, zoals de kwelling van ziekte, de tekortkomingen van het leven, de vervolging van onze families en de belastering van wereldse mensen, enzovoorts. Als christenen zouden we op zoek moeten gaan naar hoe we Gods wil moeten zoeken en begrijpen en hoe we de lessen moeten leren om de waarheid te verwerven in allerlei beproevingen en dit zouden we moeten binnengaan. Ik hoop dat de vier principes van de beoefening waarover hierboven is gecommuniceerd jullie helpen de horde van ziekte te overwinnen, en ik wens van harte dat broeders en zusters Gods wil kunnen begrijpen, de waarheid verwerven en getuigenis afleggen in elke beproeving. Moge God ons leiden en zegenen. Amen.

Lees meer: Beproevingen – een ander soort zegening van God

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter