Online preken

Menu

Is het werk van God zo eenvoudig als de mens zich voorstelt?

Als mensen die in God geloven moeten jullie allemaal beseffen hoe jullie werkelijk de opperste verheerlijking en redding hebben verkregen door het werk van God in de laatste dagen te ontvangen, en het werk van Zijn plan dat Hij tegenwoordig in jullie verricht. God heeft deze groep mensen tot het enige aandachtspunt van Zijn werk gemaakt in het hele heelal. Hij heeft al het bloed van Zijn hart voor jullie opgeofferd; Hij heeft al het werk van de Geest in het hele heelal gevorderd en aan jullie gegeven. Dat is waarom jullie de gelukkigen zijn. Bovendien heeft Hij Zijn glorie verplaatst van Israël, Zijn uitverkoren volk, naar jullie, en door middel van deze groep zal Hij de bedoeling van Zijn plan volledig duidelijk maken. Daarom zijn jullie degenen die het erfdeel van God zullen ontvangen; bovendien zijn jullie de erfgenamen van Gods glorie. Misschien herinneren jullie je allemaal deze woorden: “Want onze lichte last, die maar voor even is, creëert voor ons een veel zwaarder gewicht van glorie, dat voor eeuwig is.” Jullie allen hebben deze woorden eerder gehoord, maar niemand van jullie begreep de ware betekenis ervan. Tegenwoordig zijn jullie je diep bewust van hun ware belang. Deze woorden zullen in de laatste dagen door God worden vervuld, en ze zullen worden vervuld in hen die wreed zijn vervolgd door de grote rode draak in het land waar deze opgerold ligt. De grote rode draak vervolgt God en is de vijand van God, en dus worden in dit land zij die in God geloven blootgesteld aan vernedering en verdrukking; als gevolg daarvan worden deze woorden vervuld in jullie, deze groep mensen. Omdat het ondernomen wordt in een land dat zich tegen God verzet, heeft al Gods werk te maken met enorme hindernissen, en het vervullen van veel van Zijn woorden kost tijd. Zodoende worden mensen gelouterd als gevolg van Gods woorden, wat ook deel uitmaakt van het lijden. Het is voor God bijzonder moeilijk om Zijn werk uit te voeren in het land van de grote rode draak – maar het is door deze moeilijkheid dat God één fase van Zijn werk uitvoert, waarbij Hij Zijn wijsheid en Zijn wonderbaarlijke daden duidelijk maakt en deze gelegenheid gebruikt om deze groep mensen compleet te maken. Het is door het lijden van mensen, door hun kaliber en door alle satanische gezindheden van het volk van dit vuile land dat God Zijn werk van zuivering en overwinning doet, zodat Hij hierdoor glorie kan verwerven en diegenen kan winnen die van Zijn daden zullen getuigen. Dat is het volledige belang van alle offers die God omwille van deze groep mensen heeft gebracht. Dat wil zeggen: het is door hen die zich tegen Hem verzetten dat God het overwinningswerk doet, en alleen zo kan de grote kracht van God duidelijk worden gemaakt. Met andere woorden: alleen degenen in het onreine land zijn het erven van Gods glorie waardig, en alleen dit kan de grote kracht van God benadrukken. Dit is de reden dat de glorie van God wordt gewonnen van het onreine land en van hen die in het onreine land wonen. Dit is de wil van God. Jezus’ fase van het werk was hetzelfde: Hij kon alleen glorie winnen onder die farizeeërs die Hem vervolgden; als de farizeeërs Hem niet hadden vervolgd en Judas Hem niet had verraden, zou Jezus niet zijn bespot en belasterd, laat staan gekruisigd, en had Hij dus geen glorie kunnen winnen. Daar waar God werkt in elk tijdperk, en waar Hij Zijn werk in het vlees doet, is waar Hij glorie wint en waar Hij diegenen wint die Hij voornemens is te winnen. Dit is het plan van Gods werk, en dit is Zijn management.

In Gods plan van enkele duizenden jaren worden twee delen van het werk gedaan in het vlees: het eerste is het werk van de kruisiging, waarvoor Hij glorie verwerft; het andere is het werk van de overwinning en vervolmaking in de laatste dagen, waarvoor Hij glorie verwerft. Dit is het management van God. Beschouw Gods werk, of Gods opdracht aan jullie, daarom niet als een eenvoudige zaak. Jullie zijn allemaal erfgenamen van Gods veel meer overstijgende en eeuwige gewicht van glorie, en dit is speciaal voorbestemd door God. Van de twee delen van Zijn glorie is één deel zichtbaar in jullie; één deel van Gods glorie is volledig aan jullie geschonken, om te dienen als jullie erfdeel. Dit is Gods verheerlijking van jullie, en het is ook het plan dat Hij lang geleden heeft voorbestemd. Gezien de grootsheid van het werk dat God heeft verricht in het land waar de grote rode draak woont, zou het lang geleden vruchten hebben afgeworpen en zonder meer door de mens zijn aangenomen als het naar elders was verplaatst. Bovendien zou dit werk veel te eenvoudig te aanvaarden zijn voor die geestelijken in het Westen die in God geloven, want de fase van het werk van Jezus dient als precedent. Dit is waarom God niet in staat is deze fase van het werk van het verwerven van glorie elders te verwezenlijken; wanneer het werk gesteund wordt door de mensen en herkend wordt door de naties, kan Gods glorie zich niet vestigen. Dit is nu juist het bijzondere belang van deze fase van het werk in dit land. Er is onder jullie niemand die door de wet wordt beschermd – in plaats daarvan worden jullie door de wet gestraft. Nog problematischer is dat mensen jullie niet begrijpen: of het nu jullie familieleden, jullie ouders, jullie vrienden of jullie collega’s zijn, niemand van hen begrijpt jullie. Wanneer jullie door God worden verlaten, kunnen jullie onmogelijk op aarde blijven wonen. Niettemin kunnen mensen het niet verdragen om weg van God te zijn; dat is het belang van Gods overwinning van mensen en is de glorie van God. Wat jullie deze dag hebben geërfd, overtreft datgene van de apostelen en profeten door de tijden heen en is zelfs groter dan datgene van Mozes en Petrus. Zegeningen kunnen niet in één of twee dagen worden verkregen; ze moeten worden gewonnen door grote opoffering. Dat wil zeggen: jullie moeten een liefde bezitten die loutering heeft ondergaan, jullie moeten een groot geloof bezitten en jullie moeten de vele waarheden hebben waarvan God vereist dat jullie ze verwerven; bovendien moeten jullie je tot gerechtigheid wenden, zonder geïntimideerd of ontwijkend te zijn, en jullie moeten een liefde voor God hebben die aanhoudend is tot aan de dood. Jullie moeten vastberaden zijn, in jullie levensgezindheid moeten veranderingen optreden, jullie verdorvenheid moet worden genezen, jullie moeten alle orkestraties van God zonder morren aanvaarden en jullie moeten helemaal tot de dood gehoorzaam zijn. Dit is wat jullie horen te bereiken, dit is het einddoel van Gods werk, en het is wat God vergt van deze groep mensen. Aangezien Hij aan jullie geeft, zal Hij als tegenprestatie beslist ook van jullie vragen, en zal Hij beslist gepaste eisen aan jullie stellen. Daarom zit er logica achter al het werk dat God doet; dit toont aan waarom God steeds weer werk doet waarbij de norm hoog ligt en er strikte vereisten gelden. Het is hierom dat jullie vervuld moeten zijn van geloof in God. Kortom: al het werk van God wordt omwille van jullie gedaan, zodat jullie het waard kunnen zijn om Zijn erfenis te ontvangen. Dit is niet zozeer omwille van Gods eigen glorie als omwille van jullie redding en de vervolmaking van deze groep mensen die zo zwaar is geteisterd in het onreine land. Jullie moeten de wil van God begrijpen. En daarom maan ik de vele onwetende mensen aan die geen enkel inzicht of verstand hebben: stel God niet op de proef en stel je niet langer teweer. God heeft al leed ondergaan dat nog nooit door enige mens is ondergaan, en Hij heeft al lange tijd in de plek van de mens nog grotere vernedering ondergaan. Wat is er verder nog wat jullie niet kunnen loslaten? Wat zou er belangrijker kunnen zijn dan de wil van God? Wat zou er hoger kunnen zijn dan Gods liefde? Het is voor God al moeilijk genoeg om Zijn werk uit te voeren in dit onreine land; als de mens daarbij nog eens willens en wetens overtredingen begaat, zal het werk van God verlengd moeten worden. Dit komt, kortom, niemand ten goede, niemand is erbij gebaat. God is niet gebonden aan tijd; Zijn werk en Zijn glorie komen voorop. Daarom zal Hij enige prijs betalen voor Zijn werk, hoe lang het ook duurt. Dit is Gods gezindheid: Hij zal niet rusten tot Zijn werk gedaan is. Zijn werk zal pas eindigen wanneer Hij het tweede deel van Zijn glorie verwerft. Als God nergens in het heelal het tweede deel van Zijn werk van het verwerven van glorie voltooit, zal Zijn dag nooit komen, zal Zijn hand Zijn uitverkoren volk nooit verlaten, zal Zijn glorie nooit neerdalen op Israël en zal Zijn plan nooit voltooid zijn. Jullie zouden Gods wil moeten kunnen zien, en jullie moeten zien dat Gods werk niet zo eenvoudig is als de schepping van de hemel en de aarde en alle dingen. Dat komt doordat het werk van tegenwoordig de transformatie is van degenen die verdorven zijn, die zo gevoelloos zijn als maar mogelijk is; het dient om hen te zuiveren die geschapen zijn, maar bewerkt zijn door Satan. Het is niet de schepping van Adam en Eva, laat staan de schepping van het licht, of de schepping van elke plant en elk dier. God maakt de dingen die door Satan zijn verdorven weer zuiver en wint ze dan opnieuw; ze worden dingen die Hem toebehoren, en ze worden Zijn glorie. Dit is niet hoe de mens het zich voorstelt, het is niet zo eenvoudig als de schepping van de hemel en aarde en alles wat die bevatten, of het werk van het vervloeken van Satan tot de pit van de afgrond; veeleer is het het werk van de transformatie van de mens, de verandering van dingen die negatief zijn en Hem niet toebehoren in dingen die positief zijn en Hem wel toebehoren. Dit is de waarheid achter deze fase van Gods werk. Jullie moeten dit begrijpen en voorkomen dat je de dingen al te simplistisch benadert. Het werk van God is anders dan enig normaal werk. De geweldigheid en wijsheid ervan gaan het menselijk verstand te boven. Tijdens deze fase van het werk schept God niet alle dingen, maar Hij vernietigt ze evenmin. In plaats daarvan transformeert Hij alle dingen die Hij heeft geschapen en zuivert Hij alle dingen die door Satan zijn bezoedeld. En zo begint God aan een grote onderneming, wat het volledige belang is van het werk van God. Zie je in deze woorden dat het werk van God echt zo eenvoudig is?

Laat een antwoord achter