Online preken

Menu

Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?

Het is belangrijk dat jij, als iemand die in God gelooft, begrijpt dat, doordat je het werk van God in de laatste dagen mag ontvangen alsook al het werk van Gods plan in jou, je werkelijk buitengewone glorie en redding van God heb gekregen. Al het werk van God in het hele universum is gericht op deze groep mensen. Hij heeft zich volledig voor jullie ingespannen en alles voor jullie opgeofferd. Vanuit het hele universum heeft Hij al het werk van de Geest herwonnen en aan jullie gegeven. Daarom zeg ik: jullie zijn de gelukkigen. Bovendien heeft Hij Zijn glorie van Israël, Zijn uitverkoren volk, verplaatst naar jullie om het doel van Zijn plan volledig door jullie groep mensen te openbaren. Daarom zijn jullie degenen die Gods erfdeel zullen ontvangen en zelfs meer nog: jullie zullen de erfgenamen van Gods glorie zijn. Misschien herinneren jullie je allemaal deze woorden: “De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.” Vroeger hebben jullie dit allemaal horen zeggen, maar niemand begreep de ware betekenis van de woorden. Tegenwoordig kennen jullie de echte betekenis hiervan wel. Deze woorden beschrijven wat God in de laatste dagen tot stand zal brengen. En ze zullen worden volbracht in hen die geteisterd zijn door de grote rode draak in het land waar deze zich bevindt. De grote rode draak vervolgt God en is de vijand van God. In dit land zijn zij die in God geloven dus onderworpen aan vernedering en vervolging. Daarom worden deze woorden in jullie groep mensen de realiteit. Aangezien het werk wordt uitgevoerd in een land dat tegen God is, wordt al Zijn werk buitensporig tegengewerkt en veel van Zijn woorden kunnen niet op tijd tot stand worden gebracht. Derhalve worden mensen gelouterd vanwege de woorden van God. Dit is ook een onderdeel van het lijden. Het is bijzonder zwaar voor God om Zijn werk te volbrengen in het land van de grote rode draak, maar het is door deze moeite dat God een fase van Zijn werk doet om Zijn wijsheid en wonderbaarlijke daden openbaar te maken. God grijpt deze gelegenheid aan om deze groep mensen compleet te maken. Vanwege het lijden van mensen, hun kaliber en de hele satanische gezindheid van mensen in dit onreine land doet God Zijn werk van zuivering en overwinning, zodat Hij hierdoor glorie verkrijgt en hen kan winnen die getuigen van Zijn daden. Dit is de volledige betekenis van alle offers die God heeft gebracht voor deze groep mensen. Dat wil zeggen: God doet het werk van de overwinning gewoon door hen die tegen Hem opstaan. Alleen op deze manier kan de grote macht van God duidelijk worden. Met andere woorden: alleen diegenen in het onreine land zijn het waard om de glorie van God te erven en alleen dit kan bekendheid geven aan de grote macht van God. Daarom zeg ik dat de glorie van God wordt verkregen in het onreine land en door hen die erin wonen. Dit is de wil van God. Dit is precies als in de fase van het werk van Jezus. Hij kon alleen verheerlijkt worden te midden van die farizeeërs die Hem vervolgden. Als dergelijke vervolging en het verraad van Judas niet hadden plaatsgevonden, was Jezus niet belachelijk gemaakt of belasterd, laat staan gekruisigd, en kon Hij zodoende de glorie nooit hebben verkregen. Waar God ook werkt in ieder tijdperk, en waar Hij Zijn werk in het vlees ook doet, Hij ontvangt dan en daar de glorie en wint diegenen die Hij wil. Dit is het plan van Gods werk en dit is Zijn management.

In Gods plan van enkele duizenden jaren wordt het werk in het vlees in twee delen voltrokken: Eerst heb je het werk van de kruisiging, waarvoor Hij verheerlijkt wordt, en dan krijg je het werk van de overwinning en vervolmaking in de laatste dagen, waardoor Hij glorie zal krijgen. Dit is het management van God. Schat het werk van God of Gods opdracht voor jou daarom niet te eenvoudig. Jullie zijn allemaal erfgenamen van het ver overstijgende, en eeuwige gewicht van de glorie van God, en dit was speciaal door God voorbestemd. Van de twee onderdelen van Zijn glorie is er één in jullie geopenbaard. Het geheel van één deel van Gods glorie is aan jullie toebedeeld, opdat het jullie erfenis moge zijn. Dit is de verheffing van God en Zijn lang geleden voorbestemde plan. In het licht van de grootheid van het werk dat God heeft gedaan in het land waarin de grote rode draak verblijft kun je zeggen dat, als zo’n werk ergens anders gedaan zou zijn, het allang al veel vruchten zou hebben voortgebracht en gemakkelijk door de mens zou zijn aanvaard. En zo’n werk zou door de geestelijken uit het Westen die in God geloven veel te gemakkelijk aanvaard worden, want de fase van het werk van Jezus dient als een precedent. Hierom kan Hij deze werkfase van verheerlijking niet ergens anders tot stand brengen. Dat wil zeggen: als er een draagvlak is van alle mensen en erkenning van alle naties, dan kan Gods glorie nergens op rusten. En dat is precies de buitengewone waarde van deze werkfase in dit land. Onder jullie is er niemand die door de wet wordt beschermd. Integendeel, jullie worden gestraft door de wet en daar komt als bemoeilijkende factor bij dat niemand jullie begrijpt, noch familieleden, noch ouders, noch vrienden, noch jullie collega’s. Niemand begrijpt jullie. Wanneer God jullie afwijst, houdt het leven op aarde voor jullie zeker op. Mensen kunnen het echter toch niet verdragen om God te verlaten. Dit is de betekenis van Gods overwinning van mensen en dit is Gods glorie. Wat jullie deze dag hebben geërfd, overstijgt alles van eerdere apostelen en profeten en is zelfs geweldiger dan dat van Mozes en Petrus. Zegeningen ontvang je niet in een of twee dagen. Ze moeten via veel opoffering verdiend worden. Dat wil zeggen: jullie moeten een gelouterde liefde hebben, een groot geloof en de vele waarheden, waarvan God wil dat jullie je ze toe-eigenen. Bovendien moeten jullie gericht zijn op gerechtigheid, je nooit laten ontmoedigen of zwichten en een constante en onverminderde liefde voor God hebben. Vastberadenheid wordt van jullie verlangd, evenals verandering in de gezindheid van jullie leven. Jullie moeten genezen van jullie verdorvenheid en alle orkestratie van God zonder klachten accepteren en zelfs gehoorzaam zijn tot in de dood. Dit is wat jullie zouden moeten bereiken. Dit is het uiteindelijke doel van Gods werk en de eisen die God aan deze groep mensen stelt. Naar wat Hij jullie geeft, moet Hij in ruil ook van jullie vragen en een passend beroep op jullie doen. Al het werk van God is dus niet zonder reden en hieruit kan worden geconcludeerd waarom God telkens hoge normen en strikte eisen hanteert in Zijn werk. Hierom zouden jullie vol moeten zijn van geloof in God. Samengevat is al het werk van God voor jullie eigen bestwil, zodat jullie waardig zijn om Zijn erfenis te ontvangen. Dit is niet zozeer voor Gods eigen glorie maar voor jullie eigen redding en voor de vervolmaking van deze in het onreine land zwaar geteisterde groep mensen. Jullie moeten de wil van God begrijpen. En daarom doe ik een dringende oproep aan de vele onwetende mensen zonder inzicht en verstand: beproef God niet en biedt geen weerstand meer. God heeft al het lijden al te verduren gehad dat de mens nooit heeft hoeven te verduren en lang geleden werd Hij in plaats van de mens vernederd. Wat kunnen jullie nog meer niet uit jullie hoofd zetten? Wat kan belangrijker zijn dan de wil van God? Wat kan boven Gods liefde uitsteken? Het is voor God al dubbel zo zwaar om Zijn werk in dit onreine land uit te voeren. Als de mens willens en wetens zondigt, zal het werk van God verlengd moeten worden. Dit is nooit in iemands belang of iemands voordeel. God is niet gebonden aan tijd. Zijn werk en glorie staan voorop. Hoelang het ook duurt, Hij zal daarom kosten noch moeite sparen als het Zijn werk betreft. Dit is de eigenlijke gezindheid van God: Hij zal niet rusten voordat Zijn werk is voltooid. Pas als de tijd komt dat Hij het tweede deel van Zijn glorie verkrijgt, kan Zijn werk worden afgesloten. Als God niet in staat zou zijn om in het heelal het werk van het tweede deel van Zijn verheerlijking te voltooien, dan zou Zijn dag nooit komen, Zijn hand Zijn uitverkorenen nooit verlaten, Zijn glorie nooit op Israël komen en Zijn plan nooit tot stand komen. Jullie moeten de wil van God zien en zien dat het werk van God niet zo eenvoudig is als het scheppen van de hemel, de aarde en alle dingen. Want het werk van vandaag is om de verdorven mensen, die zeer verdoofd zijn, te transformeren, en hen te reinigen die zijn geschapen en toen door Satan zijn bewerkt; niet om Adam en Eva te scheppen, nog minder om het licht of alle soorten planten en dieren te maken. Het is nu Zijn werk om allen te reinigen die door Satan zijn verdorven, zodat zij teruggewonnen mogen worden en Zijn bezit en Zijn glorie mogen worden. Dit werk is niet zo eenvoudig als men denkt dat het is om de hemel, de aarde en alle dingen die er zijn te scheppen, en het is niet te vergelijken met het vervloeken van Satan tot de bodemloze put, zoals men wel denkt. Het is eerder om de mens te transformeren, om datgene wat negatief is in iets positiefs om te zetten en datgene wat Hem niet toebehoort tot Zijn bezit te maken. Dit is de waarheid achter deze fase van Gods werk. Jullie moeten dit beseffen en de zaken niet simpeler zien dan ze zijn. Het werk van God is geen gewoon werk. Het is een wonder dat niet te bevatten is voor de mens en de wijsheid ervan kan door de mens niet worden bereikt. Tijdens deze fase van Zijn werk, maakt God niet alle dingen en vernietigt Hij ze niet. Maar Hij verandert Zijn gehele schepping en zuivert alle dingen die door Satan verontreinigd zijn. Daarom zal God een werk van grote omvang beginnen en dit is de volledige betekenis van het werk van God. Denk je na deze woorden nog steeds dat het werk van God zo eenvoudig is?

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter