Online preken

Menu

Hoe is je relatie met God?

Bij het geloven in God moet je op zijn minst de kwestie oplossen van het hebben van een normale relatie met God. Als je geen normale relatie met God hebt, is de betekenis van je geloof in God verloren. Een normale relatie met God tot stand brengen is volledig haalbaar met een hart dat stil is in Gods aanwezigheid. Een normale relatie met God hebben betekent dat je in staat bent aan niets van Zijn werk te twijfelen en niets ervan te ontkennen en dat je je aan Zijn werk kunt onderwerpen. Het betekent dat je juiste voornemens hebt in Gods aanwezigheid, geen plannen voor jezelf maakt en bij alle dingen eerst aan de belangen van Gods familie denkt; het betekent dat je Gods inspectie aanvaardt en Gods regelingen gehoorzaamt. Je moet in staat zijn om bij alles wat je doet je hart te stillen in Gods aanwezigheid. Zelfs als je Gods wil niet begrijpt, moet je nog altijd zo goed als je kunt je plichten en verantwoordelijkheden nakomen. Wanneer Gods wil eenmaal aan je geopenbaard is, kom dan in actie, dan zal het niet te laat zijn. Wanneer je relatie met God normaal is geworden, zul je ook normale relaties met mensen hebben. Alles is gebouwd op het fundament van Gods woorden. Eet en drink de woorden van God, breng dan Gods vereisten in de praktijk, corrigeer je zienswijzen en zorg ervoor dat je niets doet wat God weerstaat of de kerk hindert. Doe niets wat de levens van je broeders en zusters niet ten goede komt, zeg niets wat anderen niet verder brengt en doe niets schandelijks. Wees rechtvaardig en eerzaam bij alles wat je doet en verzeker jezelf ervan dat al je handelingen geschikt zijn om aan God voor te leggen. Hoewel het vlees soms zwak kan zijn, moet je de belangen van Gods familie voorrang kunnen geven, zonder gretig te zijn op persoonlijk gewin, en moet je rechtvaardig kunnen handelen. Als je op deze manier kunt beoefenen, zal je relatie met God normaal zijn.

Bij alles wat je doet, moet je nagaan of je voornemens juist zijn. Als je in overeenstemming met Gods vereisten kunt handelen, is je relatie met God normaal. Dit is de minimale norm. Onderzoek je voornemens en als je bemerkt dat er onjuiste voornemens zijn ontstaan, wees dan in staat die de rug toe te keren en gedraag je in overeenstemming met de woorden van God. Zo zul je iemand worden die juist is ten overstaan van God, wat op zijn beurt aantoont dat je relatie met God normaal is en dat alles wat je doet omwille van God is, niet omwille van jezelf. Wees bij alles wat je doet en alles wat je zegt in staat om je hart op de goede plaats te hebben en rechtvaardig te zijn in je handelingen, laat je niet leiden door je emoties en handel niet naar je eigen wil. Dit zijn principes waar zij die in God geloven naar moeten handelen. Iemands voornemens en gestalte kunnen blijken uit kleine dingen, en om het pad van vervolmaking door God op te gaan moet men daarom eerst zijn voornemens en zijn relatie met God corrigeren. Pas wanneer je relatie met God normaal is, kun je door Hem worden vervolmaakt; pas dan kunnen het behandelen, snoeien, disciplineren en louteren door God hun bedoelde effect op je hebben. Dat wil zeggen: als mensen God in hun hart kunnen houden, geen persoonlijk gewin nastreven en niet over hun eigen vooruitzichten nadenken (in vleselijke zin), maar in plaats daarvan de last van het binnengaan van het leven dragen, hun best doen de waarheid na te streven en zich onderwerpen aan Gods werk – als je dit kunt doen, zullen de doelen die je nastreeft juist zijn en zal je relatie met God normaal worden. Je relatie met God goedmaken kan de eerste stap worden genoemd van je geestelijke reis. Hoewel het lot van de mens in Gods handen ligt, door God wordt voorbestemd en niet door de mens kan worden veranderd, hangt de vraag of je door God kunt worden vervolmaakt of gewonnen ervan af of je relatie met God normaal is. Er zijn misschien delen van je die zwak of ongehoorzaam zijn, maar zolang je zienswijzen en je voornemens juist zijn en zolang je relatie met God juist en normaal is, ben je geschikt om door God te worden vervolmaakt. Als je niet de juiste relatie met God hebt en handelt omwille van het vlees of je familie, dan maakt het niet uit hoe hard je werkt: het zal vergeefs zijn. Als je relatie met God normaal is, zal al het andere op zijn plaats vallen. God kijkt naar niets anders; Hij kijkt alleen of je zienswijzen met betrekking tot je geloof in God juist zijn: in wie je gelooft, omwille van wie je gelooft en waarom je gelooft. Als je deze dingen duidelijk kunt zien en als je kunt beoefenen met goed gecorrigeerde zienswijzen, zul je vooruitgang boeken in je leven en ervan verzekerd zijn dat je het juiste pad zult betreden. Als je relatie met God niet normaal is en de zienswijzen van je geloof in God afwijkend zijn, is al het andere vergeefs en zul je, hoe hard je ook gelooft, niets ontvangen. Pas wanneer je relatie met God normaal is geworden, zul je lof van Hem ontvangen als je het vlees verzaakt, bidt, lijdt, verdraagt, je onderwerpt, je broeders en zusters helpt, jezelf meer inzet voor God enzovoorts. Of datgene wat je doet waarde en betekenis heeft, hangt ervan af of je voornemens goed en je zienswijzen juist zijn. Tegenwoordig geloven veel mensen in God alsof ze hun hoofd in hun nek leggen om naar een klok te kijken – hun perspectieven zijn verwrongen en moeten worden rechtgezet met een doorbraak. Als dit probleem wordt opgelost, zal alles goed zijn; zo niet, dan zal alles op niets uitlopen. Sommige mensen gedragen zich goed in mijn aanwezigheid, maar achter mijn rug om verzetten ze zich alleen maar tegen mij. Dit is een uiting van valsheid en bedrieglijkheid, en dit soort persoon is een dienaar van Satan; een typische belichaming van Satan, die is gekomen om God op de proef te stellen. Je bent alleen maar een juiste persoon als je jezelf kunt onderwerpen aan mijn werk en mijn woorden. Zolang je in staat bent de woorden van God te eten en drinken; zolang alles wat je doet toonbaar is voor God en je je rechtvaardig en eervol gedraagt bij alles wat je doet; zolang je geen schandelijke dingen doet, of dingen die de levens van anderen zouden schaden; en zolang je in het licht leeft en niet toestaat dat Satan je uitbuit, is je relatie met God in orde.

In God geloven vereist van je dat je je voornemens en zienswijzen op orde brengt; je moet een juist begrip hebben van, en een juiste omgangswijze hebben met, de woorden van God en Gods werk, alle omgevingen die God regelt, de mens voor wie God getuigt en de praktische God. Je moet niet beoefenen volgens je eigen ideeën, of je eigen kleingeestige plannetjes uitdenken. Wat je ook doet, je moet in staat zijn de waarheid te zoeken en je, in je positie als schepsel, onderwerpen aan al het werk van God. Als je vervolmaking door God en het betreden van het juiste levenspad wilt nastreven, moet je hart altijd in Gods aanwezigheid leven. Wees niet liederlijk, volg Satan niet, geef Satan geen enkele kans om zijn werk uit te voeren en sta Satan niet toe om gebruik van je te maken. Je moet jezelf volledig aan God geven en God over je laten heersen.

Ben je bereid de dienaar van Satan te zijn? Ben je bereid door Satan te worden uitgebuit? Geloof je in God en streef je Hem na, zodat je door Hem kunt worden vervolmaakt of zodat je een contrast kunt worden voor Gods werk? Zou je liever een betekenisvol leven willen waarin je door God wordt verkregen, of een waardeloos en ledig leven? Zou je liever door God worden gebruikt of door Satan worden uitgebuit? Zou je liever toestaan dat Gods woorden en waarheid je vullen, of je laten vullen door zonde en Satan? Denk zorgvuldig na over deze dingen. In je dagelijks leven moet je begrijpen welke woorden die je zegt en welke dingen die je doet een afwijking zouden kunnen veroorzaken in je relatie met God, en jezelf dan corrigeren om de juiste manier binnen te gaan. Onderzoek te allen tijde je woorden, je handelingen, elke stap die je zet en al je gedachten en ideeën. Verkrijg een juist begrip van je echte gesteldheid en ga de manier van het werk van de Heilige Geest binnen. Dit is de enige manier om een normale relatie met God te hebben. Door na te gaan of je relatie met God normaal is, zul je je voornemens kunnen corrigeren, de natuur en kern van de mens kunnen begrijpen en jezelf werkelijk kunnen begrijpen. Op die manier zul je werkelijke ervaringen kunnen binnengaan, jezelf op een echte manier kunnen verzaken en jezelf bewust kunnen onderwerpen. Bij het ervaren van deze dingen rond de vraag of je relatie met God normaal is, zul je kansen tegenkomen om door God te worden vervolmaakt en in staat zijn veel gesteldheden van het werk van de Heilige Geest te doorgronden. Ook zul je in staat zijn veel van Satans trucjes en samenzweringen te doorzien. Alleen dit pad voert naar vervolmaking door God. Je maakt je relatie met God goed, zodat je je kunt onderwerpen aan al Zijn regelingen en zodat je zelfs nog dieper de echte ervaring kunt binnengaan en zelfs nog meer van het werk van de Heilige Geest kunt ontvangen. Wanneer je oefent om een normale relatie met God te hebben, zal in de meeste gevallen succes worden behaald door het vlees te verzaken en door echt met God samen te werken. Je moet begrijpen dat ‘het zonder een meewerkend hart moeilijk is om het werk van God te ontvangen; als het vlees niet lijdt, zullen er geen zegeningen van God zijn; als de geest niet worstelt, zal Satan niet te schande worden gezet’. Als je deze beginselen in praktijk brengt en ze grondig begrijpt, zullen de zienswijzen van je geloof in God worden gecorrigeerd. In jullie huidige beoefening moeten jullie je ontdoen van de mentaliteit van ‘het zoeken van brood om honger te stillen’; jullie moeten je ontdoen van de mentaliteit dat ‘alles wordt gedaan door de Heilige Geest, en mensen niet in staat zijn in te grijpen’. Iedereen die dat zegt, denkt: mensen kunnen doen wat ze maar willen en wanneer de tijd rijp is, zal de Heilige Geest Zijn werk doen. Mensen hoeven het vlees niet te beteugelen en hoeven niet mee te werken; het enige wat telt, is dat ze door de Heilige Geest worden bewogen. Al deze meningen zijn absurd. In zulke omstandigheden kan de Heilige Geest niet werken. Het is dit soort zienswijze dat het werk van de Heilige Geest enorm in de weg zit. Vaak wordt het werk van de Heilige Geest bewerkstelligd via menselijke samenwerking. Zij die niet samenwerken en niet vastberaden zijn, maar toch een verandering in hun gezindheid willen bewerkstelligen, het werk van de Heilige Geest willen ontvangen en verlichting en illuminatie van God willen ontvangen, hebben behoorlijk buitenissige gedachten. Dit wordt ‘toegeven aan jezelf en Satan vergeven’ genoemd. Zulke mensen hebben geen normale relatie met God. Je moet in jezelf veel openbaringen en uitingen vinden van satanische gezindheid, en elke beoefening die je hebt die ingaat tegen wat God nu vereist. Zul je Satan nu kunnen verzaken? Je moet een normale relatie met God verkrijgen, handelen naar Gods bedoelingen en een nieuwe persoon met een nieuw leven worden. Blijf je niet bezighouden met overtredingen uit het verleden; wees niet onnodig berouwvol; wees in staat op te staan en met God samen te werken, en doe de plichten die je hoort te doen. Op deze manier zal je relatie met God normaal worden.

Als je, na dit te lezen, enkel beweert dat je deze woorden aanvaardt terwijl je hart onbewogen blijft en je niet probeert je relatie met God te normaliseren, bewijst dit dat je geen belang hecht aan je relatie met God. Het bewijst dat je zienswijzen nog niet zijn rechtgezet, dat je voornemens er nog niet op zijn gericht dat je gewonnen wordt door God en Hem glorie toebrengt, maar dat ze er in plaats daarvan op zijn gericht dat je toestaat dat Satans samenzweringen zegevieren en dat je je eigen doelen behaalt. Zulke mensen herbergen verkeerde voornemens en onjuiste zienswijzen. Wat God ook zegt en hoe Hij het ook zegt, zulke mensen blijven volledig onverschillig en totaal niet getransformeerd. Hun harten voelen geen angst en ze zijn schaamteloos. Een dergelijk iemand is een geesteloze dwaas. Lees alle uitspraken van God en praktiseer ze zodra je ze begrijpt. Misschien waren er gelegenheden waarbij je vlees zwak was of jij opstandig was of weerstand bood; hoe je je in het verleden ook hebt gedragen, dat doet er weinig toe en kan niet voorkomen dat je leven tegenwoordig rijper wordt. Zolang je tegenwoordig een normale relatie met God kunt hebben, is er hoop. Als er een verandering in je plaatsvindt telkens wanneer je Gods woorden leest, en anderen je kunnen vertellen dat je leven ten goede is veranderd, toont dat aan dat je relatie met God nu normaal is, dat deze is goedgemaakt. God gaat niet met mensen om op basis van hun overtredingen. Wanneer je het eenmaal hebt begrepen en bewust bent geworden, zolang je kunt ophouden in opstand te komen of weerstand te bieden, zal God nog steeds medelijden met je hebben. Wanneer je het begrip en de vastberadenheid hebt om vervolmaking door God na te streven, zal je gesteldheid in Gods aanwezigheid normaal worden. Wat je ook doet, vraag je het volgende af terwijl je het doet: wat zal God denken als ik dit doe? Zal het mijn broeders en zusters ten goede komen? Zal het gunstig zijn voor het werk in Gods huis? Of je nu bidt, communiceert, praat, werkt of contact hebt met anderen, onderzoek je voornemens en ga na of je relatie met God normaal is. Als je je eigen voornemens en gedachten niet kunt waarnemen, betekent dat dat je geen onderscheidingsvermogen hebt, wat bewijst dat je te weinig van de waarheid begrijpt. Als je alles wat God doet duidelijk kunt begrijpen, en dingen kunt waarnemen door de lens van Zijn woorden terwijl je aan Zijn kant staat, zullen je zienswijzen juist zijn geworden. Daarom is het aangaan van een goede relatie met God uiterst belangrijk voor iedereen die in God gelooft; iedereen moet het beschouwen als een taak van het grootste belang en de grootste gebeurtenis in het leven. Alles wat je doet, wordt afgemeten aan de vraag of je een normale relatie met God hebt. Als je relatie met God normaal is en je voornemens juist zijn, onderneem dan actie. Om een normale relatie met God te onderhouden, moet je niet bang zijn dat je persoonlijke belangen worden geschaad; je kunt niet toestaan dat Satan zegeviert, je kunt niet toestaan dat Satan grip op je krijgt en je kunt niet toestaan dat Satan van jou een lachertje maakt. Zulke voornemens hebben is een teken dat je relatie met God normaal is – niet omwille van het vlees, maar omwille van geestelijke vrede, om het werk van de Heilige Geest te winnen en om de wil van God tevreden te stellen. Om de juiste gesteldheid binnen te gaan, moet je een goede relatie met God aangaan en de zienswijzen over je geloof in God rechtzetten. Dit is zodat God je kan winnen en zodat Hij de vruchten van Zijn woorden in jou kan openbaren en je zelfs nog meer kan verlichten en illumineren. Zo zul je de juiste manier zijn binnengegaan. Blijf Gods woorden van tegenwoordig eten en drinken, ga de huidige werkwijze van de Heilige Geest binnen, handel naar Gods eisen van tegenwoordig, houd je niet aan ouderwetse beoefeningswijzen, klamp je niet vast aan oude handelswijzen en ga zo snel mogelijk de huidige werkwijze binnen. Zo zal je relatie met God volledig normaal worden en zul je het juiste pad van geloof in God zijn opgegaan.

Laat een antwoord achter