Online preken

Menu

Het is heel belangrijk om een normale relatie met God aan te gaan

Wanneer mensen in God geloven, God liefhebben en God tevredenstellen, raken ze de Geest van God met hun hart en verkrijgen zo Zijn voldoening, gebruiken ze hun hart om met Gods woorden om gaan en worden ze zodoende bewogen door Zijn Geest. Als je een normaal geestelijk leven wilt leiden en een normale relatie met God wilt aangaan, moet je Hem eerst je hart geven. Pas nadat je je hart voor Zijn aangezicht hebt gestild en je hele hart in Hem hebt gegoten, zul je geleidelijk een normaal geestelijk leven kunnen ontwikkelen. Als mensen in hun geloof in God hun hart niet aan Hem geven, als hun hart niet bij Hem is en zij niet omgaan met Zijn last als hun eigen last, is alles wat ze doen een daad van het misleiden van God, een daad die kenmerkend is voor religieuze mensen. Dit zal Gods lof niet ontvangen. God kan niets winnen van dit soort personen; ze kunnen alleen dienen als contrast voor Zijn werk. Deze mensen zijn als versieringen in het huis van God – ze zijn plaatsbewaarders en ze zijn uitschot, en God maakt geen gebruik van hen. Niet alleen is er geen kans dat de Heilige Geest in hen werkt; het vervolmaken van hen heeft geen waarde. Dit soort personen is echt een wandelend lijk. Geen enkel deel van hen kan door de Heilige Geest worden gebruikt; ze zijn grondig overheerst en diep verdorven door Satan. God zal deze mensen verstoten. Wanneer de Heilige Geest tegenwoordig gebruikmaakt van mensen, gebruikt Hij niet alleen hun wenselijke delen om dingen gedaan te krijgen. Hij vervolmaakt en verandert ook die delen van hen die ongewenst zijn. Als je in staat bent je hart in God te gieten en het voor Zijn aangezicht te stillen, zul je gelegenheid hebben en geschikt zijn om door de Heilige Geest te worden gebruikt en om Zijn verlichting en illuminatie te ontvangen. Bovendien zul je de kans hebben dat de Heilige Geest je tekortkomingen verhelpt. Wanneer je je hart aan God geeft, zul je aan de positieve kant diepere intrede en een hoger niveau van inzicht kunnen verwerven. Aan de negatieve kant zul je meer kennis hebben van je gebreken en tekortkomingen en zul je meer smachten en meer proberen Gods wil tevreden te stellen. Voorts zul je niet passief zijn; je zult actief kunnen binnengaan. Dit toont aan dat je een correct iemand bent. Aangenomen dat je hart in staat is stil te blijven voor Gods aangezicht, hangt de vraag of je lof ontvangt van de Heilige Geest en of je God welgevallig bent er sterk van af of je actief kunt binnengaan. Wanneer de Heilige Geest mensen verlicht en gebruikt, maakt Hij hen nooit negatief; Hij laat hen altijd actief vooruitgaan. En wanneer Hij dit doet, hebben mensen nog altijd hun zwaktes, maar leven ze daar niet naar. Ze stellen hun vooruitgang in het leven niet uit en ze blijven streven naar het tevredenstellen van Gods wil. Dit is een maatstaf. Als je dit kunt bereiken, bewijst het dat je de aanwezigheid van de Heilige Geest hebt verkregen. Als iemand altijd negatief is en, zelfs na het ontvangen van verlichting en na zichzelf te hebben leren kennen, negatief en passief blijft, en niet in staat is op te staan en met God te werken, dan heeft die persoon alleen de genade van God ontvangen en is de Heilige Geest niet met hem. Zijn negativiteit betekent dat zijn hart niet naar God is gekeerd en dat zijn geest niet is bewogen door Gods Geest. Dit moet iedereen begrijpen.

Uit ervaring valt op te maken dat het tot rust brengen van je hart voor Gods aangezicht van het grootste belang is. Het heeft te maken met kwesties rond het geestelijke leven van mensen en hun vooruitgang in het leven. Jouw streven naar de waarheid en naar verandering van gezindheid zal alleen vruchten afwerpen als je hart rustig is voor Gods aangezicht. Dat is omdat je voor Hem bent verschenen terwijl je een last draagt, omdat je altijd voelt dat je op zo veel manieren tekortschiet, dat er veel waarheden zijn die je moet weten, dat er veel werkelijkheid is die je moet ervaren en dat je achting voor Gods wil moet tonen. Aan deze dingen denk je altijd; het voelt alsof ze op je drukken met een kracht waardoor je niet kunt ademen; daarom voelt je hart bezwaard (hoewel je je niet in een negatieve gesteldheid bevindt). Alleen zo iemand is bekwaam om de verlichting van Gods woorden te aanvaarden en door de Geest van God te worden bewogen. Het komt door hun last, doordat ze een bedrukt hart hebben, en je zou kunnen zeggen door de prijs die ze hebben betaald en het leed dat ze hebben verduurd voor Gods aangezicht, dat ze Zijn verlichting en illuminatie ontvangen. Want God verleent aan niemand een voorkeursbehandeling. Hij is altijd eerlijk in de manier waarop Hij met mensen omgaat, maar geeft ook niet willekeurig of onvoorwaardelijk aan mensen. Dit is één aspect van Zijn rechtvaardige gezindheid. In het echte leven hebben de meeste mensen dit rijk nog niet bereikt. Op zijn allerminst moet hun hart zich nog volledig naar God keren, dus is er nog altijd geen grote verandering in hun levensgezindheid opgetreden. Dit komt doordat ze alleen in Gods genade leven en het werk van de Heilige Geest nog moeten verkrijgen. De criteria waaraan mensen moeten voldoen om door God te worden gebruikt zijn de volgende: hun hart moet naar God gekeerd zijn, ze moeten de last van Zijn woorden dragen, ze moeten een smachtend hart hebben en ze moeten vastberaden zijn om de waarheid te zoeken. Alleen deze mensen kunnen het werk van de Heilige Geest verkrijgen en verwerven vaak Zijn verlichting en illuminatie. De mensen die God gebruikt lijken uiterlijk verstoken van rede en van normale relaties met anderen, maar ze spreken zorgvuldig en gepast en zijn altijd in staat om voor Gods aangezicht een rustig hart te hebben. Dit is precies het soort persoon dat het waard is om door de Heilige Geest gebruikt te worden. Deze ‘redeloze’ mensen over wie God spreekt lijken normale relaties met anderen te ontberen, en uiterlijke liefde of uiterlijke praktijken kunnen hen niet schelen. Maar wanneer ze over geestelijke zaken communiceren, kunnen ze hun hart openstellen en anderen onbaatzuchtig voorzien van de illuminatie en verlichting die ze hebben verkregen uit hun werkelijke ervaringen voor Gods aangezicht. Dat is hoe ze hun liefde voor God uitdrukken en aan Zijn wil voldoen. Wanneer anderen hen belasteren en bespotten, vermijden zij het om beïnvloed te worden door mensen, zaken of dingen van buiten en blijven zij rustig voor Gods aangezicht. Zij lijken hun eigen unieke inzichten te hebben. Ongeacht wat andere mensen doen, hun hart verlaat God nooit. Wanneer anderen praten en lachen, blijft hun hart zich voor Gods aangezicht bevinden, overdenken zij Zijn woord of bidden ze in stilte tot de God in hun hart en zoeken ze Zijn bedoelingen. Deze mensen hechten geen belang aan het onderhouden van normale interpersoonlijke relaties en lijken geen levensfilosofie te hebben. Ze komen levendig, beminnelijk en onschuldig over, maar hebben ook een zekere rust over zich. Dit is de gelijkenis van het soort persoon waarvan God gebruikmaakt. Zaken als levensfilosofieën of ‘normaal verstand’ werken eenvoudigweg niet voor dit soort persoon. Ze hebben hun hele hart in Gods woord gestort en lijken alleen God in hun hart te hebben. Dit is het soort ‘redeloze’ persoon waarnaar God verwijst, en het is precies dit soort persoon dat door God wordt gebruikt. Het kenmerk van een persoon die door God wordt gebruikt is: ongeacht wanneer of waar, zijn hart bevindt zich altijd voor Gods aangezicht, en ongeacht hoe losbandig anderen zijn of hoezeer anderen zich overgeven aan lust en aan het vlees, het hart van deze persoon verlaat God nooit en hij volgt de menigte niet. Alleen dit soort persoon is geschikt voor gebruik door God, en alleen dit soort persoon wordt vervolmaakt door de Heilige Geest. Als je dit niet kunt bereiken, ben je niet bekwaam om door God te worden gewonnen of om door de Heilige Geest te worden vervolmaakt.

Als je een normale relatie met God wilt aangaan, moet je hart naar Hem gekeerd zijn. Met dit als fundament zul je ook met andere mensen normale relaties hebben. Als je geen normale relatie met God hebt, dan maakt het niet uit wat je doet om je relaties met andere mensen te onderhouden, hoe hard je werkt en hoeveel energie je besteedt: het zal allemaal bij een menselijke levensfilosofie horen. Je zult je positie onder de mensen beschermen en hun lof verkrijgen vanuit menselijke zienswijzen en menselijke filosofieën, in plaats van normale interpersoonlijke relaties aan te gaan volgens het woord van God. Als je je niet richt op je relaties met mensen, en in plaats daarvan een normale relatie met God onderhoudt, als je bereid bent je hart aan God te geven en te leren Hem te gehoorzamen, dan zullen je interpersoonlijke relaties natuurlijkerwijze normaal worden. Deze relaties zullen dan niet op het vlees gebaseerd zijn, maar op het fundament van Gods liefde. Je zult bijna geen vleselijke interacties met andere mensen hebben, maar op geestelijk niveau zal er communicatie, wederzijdse liefde, troost en voorziening tussen jullie zijn. Dit alles wordt gedaan met als basis de wens om God tevreden te stellen – deze relaties worden niet onderhouden door menselijke levensfilosofieën; ze komen natuurlijkerwijze tot stand wanneer men voor God een last draagt. Ze hebben geen kunstmatige, menselijke inspanning van jou nodig; je hoeft alleen maar te praktiseren volgens de principes van Gods woorden. Ben je bereid Gods wil in overweging te nemen? Ben je bereid iemand te zijn die ‘redeloos’ is voor Zijn aangezicht? Ben je bereid je hart volledig aan God te geven en je positie onder andere mensen te veronachtzamen? Met wie, van alle mensen met wie je omgang hebt, heb je de beste relaties? Met wie heb je de slechtste relaties? Zijn je relaties met mensen normaal? Behandel je alle mensen gelijk? Worden je relaties met anderen onderhouden in overeenstemming met je levensfilosofie, of bouwen ze op het fundament van Gods liefde? Wanneer mensen hun hart niet aan God geven, wordt hun geest loom, verdoofd en bewusteloos. Zulke mensen zullen Gods woorden nooit begrijpen, ze zullen nooit een normale relatie met God hebben en ze zullen nooit een verandering in hun gezindheid bewerkstelligen. Het veranderen van je gezindheid is het proces van je hart volledig aan God geven en verlichting en illuminatie uit Zijn woorden verkrijgen. Gods werk staat mensen toe actief binnen te gaan en stelt hen in staat hun negatieve delen af te werpen na daar kennis van te hebben verkregen. Wanneer je je hart aan God hebt gegeven, zul je het kunnen aanvoelen telkens wanneer je geest lichtelijk wordt bewogen en zul je elk deel van Gods verlichting en illuminatie kennen. Als je volhardt, zul je geleidelijk het pad opgaan van vervolmaking door de Heilige Geest. Hoe rustiger je hart is voor Gods aangezicht, des te gevoeliger en verfijnder je geest zal zijn, des te meer deze zal kunnen waarnemen hoe de Heilige Geest hem beweegt en des te normaler je relatie met God zal worden. Normale interpersoonlijke relaties worden aangegaan op het fundament van het naar God keren van je hart; niet door menselijke inspanning. Als God afwezig is in iemands hart, zullen diens relaties met andere mensen louter vleselijke relaties zijn. Deze zijn niet normaal; het is toegeven aan wellust, en God haat ze en walgt ervan. Als je zegt dat je geest is bewogen, maar je alleen bereid bent te communiceren met mensen die jou bevallen en die jij respecteert, en je bevooroordeeld bent jegens mensen die jou niet bevallen wanneer ze bij jou komen zoeken, en je weigert met hen te spreken, dan is dat zelfs nog meer bewijs dat je beheerst wordt door emotie en dat je volstrekt geen normale relatie met God hebt. Het toont aan dat je probeert God te misleiden en je eigen lelijkheid toe te dekken. Je bent misschien in staat iets van je kennis te delen, maar als je bedoelingen verkeerd zijn, is alles wat je doet alleen goed naar menselijke maatstaven en zal God je niet loven. Je handelingen zullen aangedreven worden door je vlees, niet door Gods last. Je bent alleen geschikt om door God te worden gebruikt als je je hart voor Zijn aangezicht kunt stillen en normale omgang hebt met iedereen die van Hem houdt. Als je dat kunt doen, dan zul je, ongeacht op welke manier je omgang met anderen hebt, geen levensfilosofie in praktijk brengen en zul je Gods last in acht nemen en voor Zijn aangezicht leven. Hoeveel van dergelijke mensen bevinden zich onder jullie? Zijn jouw relaties met anderen werkelijk normaal? Op wat voor fundament stoelen ze? Hoeveel levensfilosofieën zijn er in je? Heb je ze afgeworpen? Als je hart zich niet volledig naar God kan keren, ben je niet van God; dan ben je van Satan afkomstig, zul je uiteindelijk naar Satan terugkeren en verdien je het niet een van Gods mensen te zijn. Deze dingen moet je zorgvuldig onderzoeken.

Laat een antwoord achter