Online preken

Menu

Het is heel belangrijk om een normale relatie met God aan te gaan

De manier waarop mensen in God geloven, van God houden en God tevredenstellen is door de Geest van God aan te raken met hun hart en zo Zijn voldoening te verkrijgen, en door hun hart te gebruiken om contact te maken met Gods woorden en zo bewogen te worden door de Geest van God. Als je een normaal geestelijk leven wilt verkrijgen en een normale relatie met God wilt aangaan, moet je eerst je hart aan Hem geven. Pas wanneer je je hart hebt gestild tegenover Hem en je hele hart in Hem hebt uitgestort, zul je geleidelijk aan een normaal geestelijk leven kunnen ontwikkelen. Als mensen, in hun geloof in God, hun hart niet aan Hem geven en als hun hart niet in Hem is en zij Zijn last niet als de hunne behandelen, dan is alles wat ze doen een daad van misleiding van God, een daad die typisch is voor religieuze mensen en die niet door God geprezen kan worden. God kan niets winnen van dit soort persoon; dit soort persoon kan alleen dienen als contrast voor Gods werk, zoals een versiering in het huis van God, iets wat overbodig en nutteloos is. God maakt geen gebruik van dit soort persoon. In zulke personen is er niet alleen geen gelegenheid voor het werk van de Heilige Geest, maar heeft zelfs hun vervolmaking geen enkele waarde. Dit soort persoon is, om de waarheid te zeggen, een lopend lijk. Zulke mensen hebben niets wat door de Heilige Geest kan worden gebruikt, maar zijn integendeel allemaal tot eigendom van Satan gemaakt en diep verdorven door Satan. God zal deze mensen verwijderen. Op dit moment, bij het gebruiken van mensen, gebruikt de Heilige Geest niet alleen die delen van hen die wenselijk zijn om dingen gedaan te krijgen; Hij vervolmaakt en verandert ook hun ongewenste delen. Als je hart in God kan worden uitgestort en stil kan blijven tegenover Hem, zul je de kans en de bekwaamheid hebben om door de Heilige Geest te worden gebruikt, om de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest te ontvangen en, bovendien, de kans hebben dat de Heilige Geest je tekortkomingen vergoedt. Wanneer je je hart aan God geeft, kun je aan de positieve kant dieper intreden en een hoger niveau van inzicht verwerven, maar zul je aan de negatieve kant een groter begrip hebben van je eigen gebreken en tekortkomingen, gretiger zijn om te proberen Gods wil tevreden te stellen en niet passief zijn, maar actief binnengaan. Zo zul je een juiste persoon worden. Ervan uitgaand dat je hart stil kan blijven tegenover God, is wel of niet actief kunnen binnengaan de sleutel tot de vragen of je wel of geen lof krijgt van de Heilige Geest en of je God wel of niet bevalt. Wanneer de Heilige Geest iemand verlicht en gebruikt, maakt dat die persoon nooit negatief maar zorgt het er altijd voor dat hij actief vooruitgang boekt. Ook al heeft deze persoon zwaktes, hij kan voorkomen dat hij de manier waarop hij zijn leven leidt op die zwaktes baseert. Hij kan voorkomen dat hij de groei in zijn leven vertraagt en kan blijven proberen Gods wil tevreden te stemmen. Dit is een maatstaf. Als je dit kunt bereiken, is dat genoeg bewijs dat je de aanwezigheid van de Heilige Geest hebt verworven. Als iemand altijd negatief is en, zelfs na het ontvangen van verlichting en na zichzelf te hebben leren kennen, negatief en passief blijft, niet kan opstaan en niet samen met God kan handelen, dan ontvangt dit soort persoon gewoon de genade van God, maar de Heilige Geest is niet met hem. Wanneer iemand negatief is, betekent dat dat zijn hart zich niet naar God heeft gekeerd en dat zijn geest niet is bewogen door Gods Geest. Dit moet door iedereen worden begrepen.

Uit ervaring blijkt dat een van de belangrijkste zaken het stillen van je hart tegenover God is. Dit is een zaak die aan het geestelijke leven van mensen raakt, en aan de groei in hun leven. Pas wanneer je hart vrede heeft tegenover God zal je streven naar de waarheid en naar veranderingen in je gezindheid vruchten afwerpen. Omdat je voor God verschijnt terwijl je een last draagt, en omdat je altijd voelt dat je in zo veel opzichten tekortschiet, dat er veel waarheden zijn die je moet kennen, dat er veel werkelijkheid is die je moet ervaren en dat je alle zorg moet besteden aan Gods wil, denk je altijd aan deze dingen. Het is alsof ze op je drukken met een kracht die je het ademen onmogelijk maakt, en daarom voel je dat je hart bezwaard is (hoewel je je niet in een negatieve gesteldheid bevindt). Alleen zulke mensen zijn bevoegd de verlichting van Gods woorden te ontvangen en bewogen te worden door de Geest van God. Het komt door hun last, doordat ze een bezwaard hart hebben en – zoals je kunt zeggen – door de prijs die ze tegenover God hebben betaald en de kwelling die ze tegenover God hebben geleden, dat ze Zijn verlichting en illuminatie ontvangen. God geeft immers niemand een voorkeursbehandeling. Hij is altijd redelijk in de omgang met mensen, maar Hij geeft ook niet willekeurig of onvoorwaardelijk aan mensen. Dit is één aspect van Zijn rechtvaardige gezindheid. In het echte leven moeten de meeste mensen dit rijk nog bereiken. Op zijn allerminst moet hun hart zich nog volledig tot God keren, en daarom is er nog altijd geen grote verandering in hun levensgezindheid opgetreden. Dit komt doordat ze alleen in Gods genade leven en het werk van de Heilige Geest nog altijd moeten winnen. De criteria waaraan mensen moeten voldoen om gebruikt te worden door God zijn de volgende: hun hart keert zich tot God, ze dragen de last van de woorden van God, ze hebben een hunkerend hart en ze hebben de vastberadenheid om de waarheid te zoeken. Alleen zulke mensen kunnen het werk van de Heilige Geest winnen, en vaak winnen ze verlichting en illuminatie. De mensen die God gebruikt, lijken van buiten irrationeel en geen normale relaties met anderen te hebben, hoewel ze fatsoenlijk spreken, niet achteloos spreken en altijd een stil hart tegenover God kunnen hebben. Dit is precies het soort persoon dat toereikend is om gebruikt te worden door de Heilige Geest. Deze ‘irrationele’ personen waarover God het heeft, lijken geen normale relaties te hebben met anderen en niet genoeg aandacht te schenken aan uitwendige liefde of uitwendige praktijken, maar wanneer ze geestelijke zaken communiceren kunnen ze hun hart openen en onbaatzuchtig anderen de illuminatie en verlichting schenken die ze verkregen hebben door hun werkelijke ervaring tegenover God. Dit is hoe ze hun liefde voor God uitdrukken en aan Gods wil voldoen. Wanneer anderen hen allemaal belasteren en belachelijk maken, weten zij te voorkomen dat ze beheerst worden door mensen, kwesties of dingen van buiten en kunnen ze nog altijd stil zijn tegenover God. Zulke personen lijken hun eigen unieke inzichten te hebben. Wat andere mensen ook doen, hun hart verlaat God nooit. Wanneer anderen opgewekt en geestig kletsen, blijft hun hart nog altijd bij God en overdenkt Gods woord of bidt in stilte tot de God in hun hart, zoekend naar Gods bedoelingen. Ze hechten nooit belang aan het onderhouden van normale relaties met andere mensen. Zulke personen lijken geen levensfilosofie te hebben. Vanbuiten zijn ze levendig, beminnelijk en onschuldig, maar hebben ze ook een kalme instelling. Dit is de gelijkenis van het soort persoon waar God gebruik van maakt. Dingen zoals de levensfilosofie of ‘normale rede’ werken gewoon niet in dit soort persoon; dit is een soort persoon dat zijn hele hart aan Gods woord heeft gewijd en alleen God in zijn hart lijkt te hebben. Dit is het soort persoon waar God naar verwijst als een persoon ‘zonder rede’, en het is precies dit soort persoon dat door God wordt gebruikt. Het kenmerk van personen die door God worden gebruikt is: ongeacht wanneer of waar, hun hart bevindt zich altijd tegenover God, en hoe losbandig anderen ook zijn, hoezeer ze zich ook overgeven aan hun lust en hun vlees, het hart van deze personen verlaat God nooit en ze volgen de menigte niet. Alleen dit soort persoon is geschikt voor gebruik door God, en alleen dit soort persoon wordt vervolmaakt door de Heilige Geest. Als je deze dingen niet kunt bereiken, ben je niet bevoegd om door God te worden gewonnen en door de Heilige Geest te worden vervolmaakt. 

Als je een normale relatie met God wilt hebben, moet je hart zich tot God keren. Met dit als fundament zul je ook een normale relatie hebben met andere mensen. Als je geen normale relatie met God hebt, dan zal, ongeacht wat je doet om je relaties met andere mensen te onderhouden, ongeacht hoe hard je werkt of hoeveel energie je besteedt, alles alleen maar betrekking hebben op een menselijke levensfilosofie. Je onderhoudt je positie onder de mensen via een menselijk perspectief en een menselijke filosofie zodat mensen je zullen loven, maar je volgt niet het woord van God om normale relaties aan te gaan met mensen. Als je je niet richt op je relaties met mensen maar een normale relatie met God onderhoudt, als je bereid bent je hart aan God te geven en te leren Hem te gehoorzamen, dan zal je relatie met alle mensen natuurlijkerwijze normaal worden. Op deze manier worden deze relaties niet tot stand gebracht in het vlees, maar op het fundament van Gods liefde. Er zijn bijna geen vleselijke interacties, maar in de geest is er communicatie, onderlinge liefde, onderlinge troost en voorziening voor elkaar. Dit wordt allemaal gedaan op het fundament van een hart dat God tevredenstelt. Deze relaties worden niet onderhouden door te vertrouwen op een menselijke levensfilosofie, maar worden op een heel natuurlijke manier gevormd door een last voor God te dragen. Er is geen inspanning van de mens voor nodig. Je hoeft alleen maar te praktiseren volgens de principes van het woord van God. Ben je bereid rekening te houden met de wil van God? Ben je bereid iemand te zijn die ‘zonder rede’ is tegenover God? Ben je bereid je hart volledig aan God te geven en je positie onder de mensen te negeren? Met wie, van alle mensen met wie je contact hebt, heb je de beste relaties? Met wie heb je de slechtste relaties? Zijn je relaties met mensen normaal? Behandel je alle mensen gelijk? Worden je relaties met anderen onderhouden in overeenstemming met je levensfilosofie, of zijn ze gebouwd op het fundament van Gods liefde? Wanneer iemand zijn hart niet aan God geeft, raakt zijn geest verstompt, ongevoelig en onbewust. Dit soort persoon zal Gods woorden nooit begrijpen en nooit een normale relatie met God hebben; de gezindheid van dit soort persoon zal nooit veranderd worden. Je gezindheid veranderen is het proces van het volledig aan God geven van je hart, en van het ontvangen van verlichting en illuminatie uit de woorden van God. Gods werk kan iemand in staat stellen actief binnen te gaan en zich te zuiveren van negatieve aspecten nadat hij daarover kennis heeft verkregen. Wanneer je het punt bereikt waarop je je hart aan God geeft, zul je elke subtiele beweging binnen je geest kunnen waarnemen en zul je alle van God verkregen verlichting en illuminatie kennen. Houd je hieraan vast, dan zul je geleidelijk het pad opgaan van vervolmaking door de Heilige Geest. Hoe stiller je hart kan zijn tegenover God, hoe gevoeliger en delicater je geest zal zijn en hoe meer je geest zal kunnen waarnemen hoe de Heilige Geest deze beweegt. Dan zal je relatie met God steeds normaler worden. Een normale relatie tussen mensen komt tot stand op het fundament van het geven van hun hart aan God, niet via menselijke inspanning. Als mensen God niet in hun hart hebben, zijn hun interpersoonlijke relaties slechts relaties van het vlees. Ze zijn niet normaal; ze zijn juist een overgave aan lust. Dat zijn relaties die God veracht, die Hij verafschuwt. Als je zegt dat je geest is bewogen, terwijl je altijd wilt communiceren met mensen op wie je gesteld bent, met enige persoon voor wie je hoge achting hebt, en als iemand anders zoekt maar je niet op die persoon gesteld bent, als je zelfs bevooroordeeld bent tegenover die persoon en weigert ermee om te gaan, dan is dat verder bewijs dat je van je emoties afhangt en totaal geen normale relatie met God hebt. Je probeert God te misleiden en je eigen lelijkheid te verdoezelen. Zelfs als je enig begrip kunt delen maar toch verkeerde bedoelingen met je meedraagt, is alles wat je doet alleen maar goed volgens menselijke maatstaven. God zal je niet loven – je handelt naar het vlees, niet naar Gods last. Als je je hart kunt stillen tegenover God en normale interacties kunt hebben met al diegenen die van God houden, dan pas ben je geschikt voor gebruik door God. Op die manier zal, hoe je ook met anderen omgaat, die omgang niet volgens een levensfilosofie zijn, maar in Gods aanwezigheid, levend op een manier die rekening houdt met Zijn last. Hoeveel van zulke mensen zijn er onder jullie? Zijn je relaties met anderen echt normaal? Op welk fundament zijn ze gebouwd? Hoeveel levensfilosofieën zijn er binnen je? Zijn ze afgeworpen? Als je hart zich niet volledig tot God kan richten, dan ben je niet van God – dan kom je van Satan en zul je uiteindelijk terug naar Satan worden gestuurd. Je bent het niet waard deel uit te maken van Gods volk. Dit alles vergt je zorgvuldige overweging.

Laat een antwoord achter