Online preken

Menu

Verandert de naam van Jezus nooit?

Vraag: Er staat duidelijk geschreven in de Bijbel: “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren,vandaag en tot in eeuwigheid!” (Hebr 13:8). Dus de naam van de Heer kan niet veranderen! Ze beweren dat de naam van Jezus in de laatste dagen verandert. Hoe verklaar je dan wat er in de Bijbel staat:“blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid”?

Verandert de naam van Jezus nooit?

Antwoord: Broeders en zusters, in de Bijbel staat: “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid” (Hebr. 13:8). Dit verwijst naar het feit dat Gods gezindheid en Zijn essentie eeuwig en onveranderlijk zijn. Het betekent niet dat Zijn naam niet zal veranderen. Laten we de woorden van Almachtige God bekijken.

Almachtige God zegt: “Je hebt mensen die zeggen dat God onveranderlijk is. Dat klopt, maar het verwijst naar de onveranderlijkheid van Gods gezindheid en Zijn substantie. Veranderingen in Zijn naam en werk bewijzen niet dat Zijn substantie is veranderd; met andere woorden, God zal altijd God zijn, en dit zal nooit veranderen. Als je zegt dat het werk van God onveranderlijk is, zou Hij dan Zijn zesduizend jaar durende managementplan kunnen voleinden? Jij weet alleen dat God altijd hetzelfde blijft, maar weet je ook dat God altijd nieuw is en nooit oud? Als het werk van God onveranderlijk is, had Hij dan de mensheid helemaal tot aan de huidige dag kunnen leiden? Als God onveranderlijk is, hoe kan Hij dan al twee tijdperken aan werk volbracht hebben? […] en de woorden “God is onveranderlijk” naar wat God inherent heeft en is. Hoe dan ook kun je het werk van zesduizend jaar niet aan één enkel punt ophangen of met dode woorden omvatten. Zo stom is de mens nu. God is niet zo eenvoudig als de mens zich voorstelt, en Zijn werk kan niet in één enkel tijdperk blijven dralen. Jehova bijvoorbeeld kan niet altijd staan voor de naam van God; God kan ook Zijn werk doen onder de naam Jezus. Dit is een teken dat Gods werk zich altijd in voorwaartse richting beweegt. 

God is altijd God en zal nooit Satan worden; Satan is altijd Satan en zal nooit God worden. Gods wijsheid, Gods wonderbaarlijkheid, Gods rechtvaardigheid en Gods majesteit zullen nooit veranderen. Zijn essentie en wat Hij heeft en is, zal nooit veranderen. Zijn werk gaat daarentegen altijd voorwaarts, altijd dieper, want Hij is altijd nieuw en nooit oud. In elk tijdperk neemt God een nieuwe naam aan, in elk tijdperk doet Hij nieuw werk, en in elk tijdperk staat Hij het Zijn schepselen toe Zijn nieuwe wil en nieuwe gezindheid te zien.

De woorden van Almachtige God tonen ons dat God Zelf onveranderlijk is. Dit slaat op Gods gezindheid en essentie, niet op Zijn naam. Hoewel God verscheidene werken heeft gedaan en verscheidene namen heeft aangenomen in verscheidene tijdperken tijdens Zijn proces van de redding van de mens, kan Zijn essentie nooit veranderen. God zal altijd God zijn. Ongeacht of Zijn naam Jehova of Jezus is, Zijn essentie verandert nooit. Het is altijd dezelfde God die Zijn werk doet. Maar destijds wisten de joodse farizeeën niet dat Gods naam verandert bij de overgang naar een nieuw tijdperk en Zijn nieuwe werk. Ze geloofden dat alleen Jehova hun God kon zijn, hun Redder, omdat ze eeuwenlang hadden volgehouden dat alleen Jehova God is en er geen andere Redder is dan Jehova. Dus toen God Zijn naam veranderde en het verlossingswerk kwam uitvoeren onder de naam ‘Jezus,’ veroordeelden en bestreden ze furieus de Heer Jezus. Uiteindelijk nagelden ze Hem zelfs aan het kruis, een gruwelijke misdaad waar God ze voor strafte. Nu we in de laatste dagen zijn, is het net zo. Als we Gods essentie loochenen en ontkennen dat dit het werk is van één God, omdat Hij Zijn werk en Zijn naam heeft veranderd, is dat menselijke roekeloosheid en onwetendheid. Elke naam die God in elk tijdperk aanneemt, heeft grote betekenis en bevat een grote redding voor de mensheid.

God is altijd nieuw en nooit oud. Hij is de God die alle dingen omvat. De afzonderlijke namen van God kunnen onmogelijk voor Zijn geheel staan. Dus met het veranderen van de tijdperken veranderen Zijn namen steeds. Almachtige God zegt: “De naam van Jezus is gekozen omwille van het verlossingswerk, zou Hij dan dezelfde naam houden als Hij terugkeert in de laatste dagen? Zou Hij nog altijd het verlossingswerk verrichten? Waarom zijn Jehova en Jezus één, maar hebben ze in verschillende tijdperken toch verschillende namen? Komt het niet doordat de tijdperken van hun werk anders zijn? Zou een enkele naam een volledige weergave van God kunnen bieden? Daarom moet God in een ander tijdperk bij een andere naam genoemd worden, en de naam gebruiken om het tijdperk te veranderen en het tijdperk weer te geven. Want geen enkele naam kan God volledig weergeven, en elke naam kan slechts een tijdelijke blik bieden op Gods gezindheid in een bepaald tijdperk; de naam hoeft alleen maar Zijn werk weer te geven. Daarom kan God enige naam kiezen die bij Zijn gezindheid past om het gehele tijdperk te vertegenwoordigen.” “Zou de naam van Jezus – “God met ons” – de gezindheid van God in zijn geheel kunnen weergeven? Kan het God volledig uitdrukken? Als de mens zegt dat God alleen Jezus kan worden genoemd, en geen andere naam mag hebben omdat God Zijn gezindheid niet kan veranderen, dan is dat zeker godslastering! Geloof jij dat alleen de naam Jezus, God met ons, God in zijn geheel kan vertegenwoordigen? God kan vele namen hebben, maar onder al die namen kan er niet één alles van God omvatten, niet één God volledig vertegenwoordigen. God heeft dus veel namen, maar al die namen kunnen Gods gezindheid niet volledig uitdrukken, want de veelzijdigheid van Gods gezindheid gaat het menselijke vermogen om Hem te kennen simpelweg te boven. De mens kan God met geen mogelijkheid volledig in menselijke woorden vatten. […] God kan nooit volledig worden weergegeven door één bepaald woord of één bepaalde naam, denk je dan soms dat Zijn naam kan worden vastgezet? God is zo groot en zo heilig, maar Hij mag van jou Zijn naam niet veranderen in elk nieuw tijdperk? Daarom gebruikt God, in elk tijdperk waarin Hij persoonlijk Zijn eigen werk doet, een naam die passend is bij het tijdperk om het werk te omschrijven dat Hij van plan is uit te voeren. Hij gebruikt deze specifieke naam, die tijdelijk van belang is, om Zijn gezindheid in die tijd weer te geven. Hier gebruikt God de taal van de mensheid om Zijn eigen gezindheid tot uitdrukking te brengen.” God is de wijze, almachtige Heerser. Hij is groots, Hij is overvloedig en Hij is alomvattend. Eén enkele naam kan onmogelijk alles weergeven wat God is. Daar komt nog bij dat in elk tijdperk God slechts een deel van Zijn werk heeft gedaan en Hij slechts een deel van zijn gezindheid heeft onthuld. Hij heeft niet alles wat Hij heeft en is uitgedrukt. Dus in elk stadium van Zijn werk gebruikt Hij een bepaalde naam die voor dat tijdperk betekenis heeft, om Zijn werk te beschrijven in dat tijdperk, en de gezindheid die Hij uitdrukt. Dit is een beginsel van Gods werk en het is de voornaamste reden dat Hij Zijn naam verandert.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Zal Gods naam in de laatste dagen nog steeds Jezus zijn?

Het laatste nieuws: De terugkomst van Jezus zal in het geheim komen

Hoe Gods stem te onderscheiden om de terugkeer van de Heer te verwelkomen

Laat een antwoord achter