Online preken

Menu

Hoe kunnen we de weg naar eeuwig leven vinden?

Wat is de weg van het eeuwige leven? Hoe kunnen we de weg van het eeuwige leven verkrijgen? Deze lezing van 3 minuten zal u de antwoorden geven.

Op een avond greep broeder Gao haastig de Bijbel en repte zich naar het huis van broeder Gui …

Toen hij daar aankwam, gingen ze samen op de bank zitten.

Broeder Gao opende de Bijbel en zei: “Broeder Gui, ik heb tijdens mijn bijbellezing een probleem ontdekt en ik weet niet hoe ik het moet oplossen. Ik heb het gevoel dat dit probleem de sleutel is tot het verkrijgen van het eeuwige leven door ons geloof in de Heer, en daarom kwam ik snel om samen met jou het antwoord te zoeken.”

Broeder Gui glimlachte, en zei: “OK, vertel me er alles over.”

Broeder Gao zei toen: “We weten allemaal dat de Bijbel de canon van het christendom is, die alle christenen moeten lezen. We moeten altijd de Bijbel volgen, ongeacht of we bijeenkomsten bijwonen, onze geestelijke devoties uitvoeren, het evangelie prediken of preken geven. Daarom zouden we kunnen zeggen dat de Bijbel een onmisbaar deel van ons leven is, en dat we zonder dit niet kunnen zijn. De eerdere werken van God en de getuigenissen van veel mensen zijn vastgelegd in de Bijbel. We zijn ervan overtuigd dat de Bijbel leven bevat en zolang we volharden in het lezen van de Bijbel, kunnen we het eeuwige leven verkrijgen. Maar toen ik deze avond de Bijbel bestudeerde, zag ik dat de Heer Jezus zei: Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen’ (Johannes 5: 39–40). Hierdoor werd ik verward, want als de Bijbel de woorden van God bevat en de getuigenissen van mensen, dan zouden we het eeuwige leven moeten kunnen verkrijgen door het lezen van de Bijbel. Waarom zei de Heer Jezus dan dat het eeuwige leven niet in de Bijbel ligt? Hoe moeten we deze woorden begrijpen? Ik begrijp dit niet echt duidelijk, en daarom vroeg ik me af hoe jij dit begrijpt.”

Broeder Gui zei: “Broeder Gao, dit probleem dat je aansnijdt is inderdaad belangrijk! Een aantal andere medewerkers en ik waren kort geleden ook in de war door dit probleem. Later, toen we naar een bijeenkomst buiten de stad gingen, hebben we samen met verschillende broeders en zusters naar het antwoord gezocht totdat we dit probleem eindelijk begrepen.”

Broeder Gao zei blij: “Echt? Dank de Heer! Haast je, en vertel me er meer over!”

Bevat de Bijbel de weg van het eeuwige leven?

Broeder Gui zei: “Goed! In feite, als we dit probleem willen begrijpen, moeten we eerst het innerlijke verhaal begrijpen van de in de Bijbel opgetekende werken die God heeft uitgevoerd in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade, evenals de resultaten die door deze werken zijn bereikt en dan zullen we begrijpen waarom de Heer Jezus zoiets zei. Ten eerste, in het Tijdperk van de Wet dat in het Oude Testament is opgetekend, dienden de woorden die Jehova God sprak voornamelijk om de wet en Zijn geboden te verkondigen en de Israëlieten in hun leven op aarde te leiden. De resultaten die Hij behaalde, waren dat Hij de mens leerde normaal te leven, te weten hoe hij offers moest brengen en God kon loven en weten wat zonde was, enzovoort. Dit waren echter slechts eenvoudige waarheden, en ze konden mensen zelfs niet bijna in staat te stellen om het leven te verkrijgen, laat staan om het eeuwige leven te verkrijgen. In het Nieuwe Testament staan de woorden en het werk van de Heer Jezus opgetekend, voornamelijk Zijn werk om de mensheid te verlossen, de mens de weg van bekering te geven, de mens te vertellen dat het hemelse koninkrijk nabij was en dat iedereen zich moest bekeren. De resultaten die Hij behaalde waren dat Hij mensen in staat stelde om te bekennen en zich te bekeren, waardoor hun zonden vergeven werden, en mensen een aantal externe goede daden konden verrichten, zoals niet stelen of roven, niet vechten met anderen of anderen verbaal misbruiken en geen alcohol drinken. Sommige mensen konden zelfs met grote ijver werken, zichzelf inzetten voor de Heer en alles opofferen om de Heer te volgen en Zijn evangelie te prediken, enzovoort.

“Daarom leren we door de Bijbel te lezen dat alle dingen in de hemel en op aarde door God zijn geschapen, dat God Zijn wet en geboden in het Tijdperk van de Wet heeft uitgeroepen, de mensheid heeft geleerd hoe volgens Gods vereisten te leven op aarde, en we begrepen dat Gods gezindheid levendig en echt was, en dat God mensen kon vervloeken en straffen en ons genade kon tonen. We kwamen ook te weten dat we onze zonden moeten belijden en bekeren tot God, dat we anderen moeten vergeven, onze vijanden moeten liefhebben en het zout en het licht moeten zijn. We moeten ons kruis dragen en het evangelie uitdragen, zien dat de Heer Jezus Zijn naaste liefhad zoals Zichzelf en dat Hij eindeloze genade en liefdevolle goedheid toonde aan de mens, en zien dat alleen door het aanvaarden van de redding van de Heer we van Gods overvloedige genade en zegen kunnen genieten. Daarom waren alle woorden en werken van God uit het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade die in de Bijbel zijn vastgelegd, gebaseerd op het niveau van de verdorvenheid van de mensheid en op onze behoeften in die tijd. De woorden van Jehova God in het Tijdperk van de Wet werden uitgesproken om ons in staat te stellen een normaal leven op aarde te leiden, en de woorden die de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade heeft uitgesproken, kunnen alleen de weg worden genoemd die de mens in staat stelde zich te bekeren, en niet de weg van het eeuwige leven.”

“Maar wat is dan precies de weg van het eeuwige leven? Het pad van het eeuwige leven is de weg die ons in staat stelt om niet langer onderworpen te zijn aan de banden en beperkingen van de zonde, die ons levensgezindheid in staat stelt te veranderen en het is de weg van de waarheid die ons in staat stelt eeuwig te leven. Meer bepaald kan het ons redden van de zonde. Het kan ons in staat stellen om de waarheid aan te nemen als ons leven, en de invloed van Satan volledig af te werpen. Het kan ons in staat stellen om God echt te kennen, God te gehoorzamen en God te aanbidden, en niet langer te zondigen en ons te verzetten tegen God, of God te verraden. Alleen als we deze resultaten bereiken, kunnen we de weg van het eeuwige leven vinden. Maar wanneer we over onszelf nadenken, zien we dat, hoewel we misschien goed thuis zijn in de Bijbel en we een aantal externe goede daden verrichten, maar onze zondige aard diepgeworteld in ons blijft en we nog steeds in staat zijn onvrijwillig zonden te begaan. We kunnen bijvoorbeeld nog steeds arrogant zijn en zelfingenomen, en we kunnen niet vredig opschieten met onze familieleden, vrienden en broeders en zusters in de kerk, in zulke mate dat we op anderen kunnen neerkijken, andere kleineren, anderen uitsluiten en anderen veroordelen. Wanneer we worden geconfronteerd met problemen die met geld te maken hebben of die onze eigen belangen aangaan, kunnen we tegen elkaar konkelen en elkaar bedriegen. Wanneer we God dienen kunnen we van onszelf getuigen en onszelf ophemelen om anderen naar ons te laten opkijken en ons te laten aanbidden. Wanneer we status bereiken, kunnen we anderen in de val laten lopen en beheersen, klieken vormen in de kerk, en onze eigen onafhankelijke koninkrijkjes oprichten. Bij rampen, door de mens veroorzaakt of natuurlijk, geven we God vaak de schuld en begrijpen we Hem verkeerd, zo erg zelfs dat we Hem verraden. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Het is daarom duidelijk dat dankzij de werken die God deed in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade, mensen zich bewust werden van hun zonden en dat ze zich konden bekeren en hun zonden belijden, maar het werk van het zuiveren en veranderen van onze levensgezindheid was nog niet klaar. God zei: Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een ​slaaf​ van de ​zonde. Nu blijft een ​slaaf​ niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig’ (Johannes 8:34–35). ‘Wees ​heilig, want ik ben ​heilig’ (Leviticus 11:45). Dat we nu in staat zijn om regelmatig te zondigen en dat onze verdorven gezindheden nog niet werden gereinigd, stelt ons gelijk aan slaven van de zonde; we hebben de weg naar het eeuwige leven nog niet gevonden en zijn onwaardig om God te ontmoeten.”

Nadat hij had geluisterd naar de communicatie door broeder Gui, zei broeder Gao bedachtzaam: “Broeder Gui, jij communiceert echt wel goed. Het werk dat Jehova God in het Tijdperk van de Wet verrichtte, was dat van het verkondigen van de wet en geboden, het leiden van het leven van de mens en het leren hoe God te dienen. In het Tijdperk van Genade heeft de Heer Jezus ons verlost en ons de weg van bekering gegeven. Nadat we geloof in de Heer hebben blijft onze zondige natuur diep geworteld, en hoewel onze zonden vergeven zijn, kunnen we nog steeds onvrijwillig zondigen, ons humeur verliezen en van tijd tot tijd leugens vertellen, en rebelleren tegen God. We zijn nog steeds niet gezuiverd. Broeder Gui, als dat het geval is, als we alleen de werken van het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade aanvaarden, zou dat dan betekenen dat we de zonde niet kunnen afleggen en het eeuwige leven niet kunnen verkrijgen? Heb ik dit goed begrepen?”

Broeder Gui zei: “Je hebt volkomen gelijk.”

Broeder Gao ging door: “Als we dus niet het eeuwige leven kunnen verkrijgen door de Bijbel te lezen, hoe kunnen we dan het eeuwige leven verkrijgen?”

Broeder Gui nam zijn bril af en veegde hem schoon. Na wat diep nadenken zei hij: “Door gesprekken te voeren met iedereen op die bijeenkomst die ik bijwoonde, begreep ik eindelijk dat de mensheid alleen onderhevig is aan de dood omdat we van God zijn afgeweken, omdat we Gods woorden niet als onze levens beschouwen, en omdat we in zonde leven. Als we dit probleem van de zonde kunnen oplossen en de waarheid aannemen als ons leven, zal God ons zegenen zodat we nooit zullen sterven, en zal Hij ons zegenen met het eeuwige leven. Daarom worden degenen die de weg naar het eeuwige leven vinden niet meer beheerst door de satanische verdorven gezindheden van arrogantie, bedrog, zelfzucht en slechtheid en, nadat ze de waarheid als hun leven hebben aanvaard, zondigen ze nooit meer en weerstaan ze God nooit meer, en worden ze compatibel met Christus. Alleen God bezit de weg van het eeuwige leven en alleen God kan het ons schenken. Dus precies wanneer zal God de weg van het eeuwige leven aan ons schenken? Wij waren het er allemaal over eens dat dit in de laatste dagen zal zijn, en de Bijbel ondersteunt die mening, want de Heer Jezus profeteerde: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat’ (Johannes 16:12–13). Hebreeën 9:28 stelt: ‘Net zo zeker is het dat ​Christus, die eenmaal is geofferd om de ​zonden​ van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de ​zonde.’ In Openbaring hoofdstukken 2 en 3 wordt ook zeven keer geprofeteerd: Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt. Er wordt ook gezegd dat de vrucht van de boom des levens die in het paradijs van God staat en het verborgen manna is, aan de mens zal worden gegeven. Daarom zien we dat, wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen, Hij de Bijbel zal overstijgen en alle waarheden zal uitdrukken waardoor we het eeuwige leven zullen kunnen verkrijgen. Wanneer we de waarheid aanvaarden die Christus tot uitdrukking heeft gebracht in de laatste dagen, wanneer onze levensgezindheid veranderd zijn, wanneer onze zonden zijn weggespoeld en we de waarheid als ons leven nemen, dan zullen we de weg van het eeuwige leven verkrijgen, en alleen dan zullen we gekwalificeerd zijn om opgenomen te worden in het hemelse koninkrijk.”

Broeder Gui nam een slokje van zijn thee en vervolgde: “Ik zag een passage van Gods woorden op een evangelische website die zei: ‘Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis. Degenen die worden beheerst door regels en letters en geketend zijn door de geschiedenis zullen nooit in staat zijn om het leven te verkrijgen en zullen nooit in staat zijn om de eeuwige weg van het leven te verkrijgen.’ De weg naar het eeuwige leven komt van Christus van de laatste dagen en niet van de Bijbel. De Bijbel vermeldt alleen Gods twee vorige stadia van het werk en het is gewoon een getuigenis van God; het vertegenwoordigt niet Gods gezag, Gods kracht en Gods eeuwige leven. Alleen Christus is de Heer van de Bijbel en de bron van al het leven. Precies zoals de Heer Jezus zei: Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen (Johannes 5: 39–40). Als we enkel vasthouden aan de Bijbel en het werk van de weergekeerde Heer niet zoeken of onderzoeken, dan zullen we nooit de verschijning van de Heer kunnen verwelkomen, en zal het voor ons onmogelijk worden om het eeuwige leven te verkrijgen. Het is cruciaal dat we deze dingen begrijpen om het eeuwige leven te verkrijgen en naar de hemel te gaan door ons geloof in de Heer.”

Het gezicht van broeder Gao lichtte op van vreugde en hij zei opgewonden: “Dank zij de Heer voor Zijn verlichting en leiding! Eindelijk begrijp ik dat de Bijbel gewoon een getuigenis voor God is en dat deze geen eeuwig leven bevat. Alleen Christus uit de laatste dagen is in het bezit van de weg van het eeuwige leven, en pas nadat we de waarheid hebben bereikt die door Christus van de laatste dagen is uitgedrukt en onze verdorven gezindheden zijn gezuiverd, kunnen we het eeuwige leven verkrijgen en het hemelse koninkrijk binnengaan. Klopt dat, broeder Gui?”

En broeder Gui zei: “Dat klopt! We moeten het werk van Christus van de laatste dagen aanvaarden, en pas dan zullen we de gelegenheid hebben om de weg van het eeuwige leven te vinden. Dank zij de Heer!”

Broeder Gao zei: “Dank zij de Heer!”

Lees meer:

Zijn alle woorden in de Bijbel geïnspireerd door God?

Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter