Online preken

Menu

Je moet je toewijding aan God in stand houden

Hoe werkt de Heilige Geest nu in de kerk? Begrijp je dit? Wat zijn de grootste moeilijkheden van de broeders en zusters? Wat missen ze het meest? Momenteel zijn er enkele mensen die te midden van de beproevingen negatief zijn, en sommigen van hen klagen zelfs, en sommigen komen niet langer vooruit omdat God niet langer spreekt. Mensen zijn niet het goede pad van het geloof in God opgegaan. Ze kunnen niet zelfstandig leven, en kunnen hun eigen spirituele leven niet onderhouden. Er zijn mensen die wel meegaan, vol energie nastreven en bereid zijn om te praktiseren wanneer God spreekt. Maar wanneer God niet spreekt, komen ze niet meer vooruit. Mensen hebben Gods wil nog steeds niet met hun hart begrepen, en ze hebben geen vanzelfsprekende liefde voor God; zij volgden God in het verleden, omdat ze gedwongen werden. Nu zijn er sommige mensen die moe zijn van Gods werk. Zijn zij niet in gevaar? Veel mensen verkeren in een toestand waarin ze er maar nauwelijks tegen zijn opgewassen. Hoewel ze Gods woorden eten en drinken en tot Hem bidden, is het allemaal halfslachtig. Ze hebben niet de drijvende kracht die ze ooit hebben gehad, en de meeste mensen zijn niet geïnteresseerd in Gods werk van loutering en vervolmaking. Het is net alsof ze nooit enige interne drijfveer hebben, en als ze zonden niet de baas kunnen worden, voelen ze geen schuld naar God toe, noch hebben ze zelf spijt. Ze streven de waarheid niet na of verlaten de kerk. Ze streven alleen tijdelijke pleziertjes na. Dit is de meest dwaze soort idioot! Als de tijd daar is, zullen ze allemaal worden uitgeworpen, en geen enkele zal worden gered! Denk je dat als iemand eenmaal is gered, ze altijd gered zullen worden? Mensen worden gewoon voor de gek gehouden! Al degenen die er niet naar streven het leven binnen te gaan, zullen getuchtigd worden. De meeste mensen hebben absoluut geen interesse om het leven binnen te gaan, in visies, of om de waarheid in praktijk te brengen. Ze streven er niet naar om binnen te gaan, en al helemaal niet om dieper binnen te gaan. Verwoesten ze zichzelf niet? Op dit moment is er een deel van de mensen van wie de omstandigheden steeds beter worden. Hoe meer de Heilige Geest werkt, des te meer vertrouwen zij hebben, en hoe meer zij ervaren hoe meer zij het diepe mysterie van Gods werk voelen. Hoe dieper ze binnengaan, hoe meer ze begrijpen. Ze voelen dat Gods liefde zo groot is, en ze voelen zich gestaag en verlicht vanbinnen. Ze hebben begrip voor Gods werk. Dit zijn de mensen in wie de Heilige Geest werkt. Sommige mensen zeggen: “Alhoewel er geen nieuwe woorden van God zijn, moet ik toch proberen om dieper in de waarheid te gaan, moet ik serieus zijn over alles in mijn werkelijke ervaring en moet ik de realiteit van Gods woorden binnengaan.” Zo’n persoon heeft het werk van de Heilige Geest. Hoewel God Zijn gelaat niet toont en verborgen is voor elke persoon, en Hij geen woord uitspreekt, en er tijden zijn dat mensen enige interne loutering ervaren, heeft God mensen nog niet volledig verlaten. Als iemand de waarheid, waarmee ze zouden moeten werken, niet kan handhaven, zullen ze het werk van de Heilige Geest niet hebben. Als je gedurende de periode van loutering, waarin God Zichzelf niet laat zien, geen vertrouwen hebt en je ineenkrimpt, als je je niet concentreert op het ervaren van Zijn woorden, dan ben je aan het vluchten voor Gods werk. Later, zul je worden uitgeworpen. Degenen die niet proberen het woord van God binnen te gaan, kunnen onmogelijk als getuige voor Hem optreden. Mensen die in staat zijn om van God te getuigen en aan zijn wil te voldoen, zijn allemaal volledig afhankelijk van hun drijfveer om Gods woorden na te streven. Het werk dat God in mensen verricht, is voornamelijk om hen in staat te stellen de waarheid te verwerven; je wordt ertoe aangezet naar leven te streven teneinde je te vervolmaken – en dit is allemaal om je geschikt te maken voor gebruik door God. Het enige dat je nu najaagt, is het aanhoren van mysteries, het luisteren naar Gods woorden, je ogen laten smullen, het bekijken van iets nieuws of het zien wat de trend is en het bevredigen van je nieuwsgierigheid. Als dit de bedoeling in je hart is, kun je op geen enkele manier aan Gods vereisten voldoen. Degenen die de waarheid niet nastreven kunnen niet helemaal tot het einde toe volgen. Momenteel is het niet zo dat God iets niet doet, maar wat er gebeurt is dat mensen niet meewerken omdat ze Zijn werk beu zijn. Ze willen alleen woorden van Zijn zegen horen, en ze zijn niet bereid om woorden van Zijn oordeel en tuchtiging te horen. Wat is de reden hiervoor? Het is omdat het verlangen van mensen om zegeningen te verkrijgen niet is vervuld, en ze negatief en zwak zijn. Het is niet zo dat God mensen opzettelijk niet toestaat om Hem te volgen en het is ook niet zo dat Hij de mensen opzettelijk tegenslagen levert. Mensen zijn alleen negatief en zwak omdat hun intenties onjuist zijn. God is de God die de mens leven geeft, en Hij kan de mens niet tot de dood brengen. Negativiteit, zwakte en terugtrekking bij mensen worden allemaal door henzelf veroorzaakt. 

Gods huidige werk brengt mensen enige loutering, en alleen degenen die standvastig kunnen blijven tijdens deze loutering zullen Gods goedkeuring verkrijgen. Het maakt niet uit hoe Hij Zichzelf verbergt, niet spreekt of werkt, je kunt toch krachtig blijven streven. Zelfs als God zou zeggen dat Hij je afwijst, zou je Hem nog steeds volgen. Dit is wat getuigenis staan voor God betekent. Als God Zich voor je verbergt en je Hem niet langer volgt, is dit dan als getuige voor God staan? Als mensen niet echt binnengaan, hebben ze niet echt gestalte, en als ze echt een zware beproeving tegenkomen, struikelen zij. God spreekt nu niet, of wat Hij doet strookt niet met je eigen ideeën, dus ben je niet in orde. Als God op dit moment volgens jouw eigen ideeën handelde, als Hij aan je wil voldeed en je in staat was om op te staan en energiek na te streven, waar zou je dan echt van leven? Ik zeg dat er veel mensen zijn wier leven volledig berust op menselijke nieuwsgierigheid. Ze hebben absoluut geen hart om iets na te streven. Allen die geen ingang tot de waarheid zoeken maar op hun nieuwsgierigheid in het leven vertrouwen, zijn verachtelijke mensen die in gevaar verkeren! Gods verschillende soorten werk zijn allemaal om de mensheid te vervolmaken. Mensen zijn echter altijd nieuwsgierig, ze willen graag geïnformeerd blijven over allerlei geruchten, ze maken zich zorgen over wat er in het buitenland gebeurt – wat er in Israël gebeurt en over een aardbeving in Egypte – ze zijn altijd op zoek naar nieuwe, vreemde dingen om hun zelfzuchtige verlangens te bevredigen. Ze streven niet naar het leven, noch streven ze ernaar om vervolmaakt te worden. Ze proberen alleen maar om de dag van God eerder te laten aanbreken, zodat hun mooie droom kan worden gerealiseerd en hun extravagante verlangens kunnen worden vervuld. Zo’n persoon is niet praktisch – het is iemand met een ongepast perspectief. Het nastreven van de waarheid is het fundament van het geloof van de mensheid in God. Als mensen geen toegang tot het leven nastreven, als ze niet proberen om God tevreden te stellen, dan zullen ze onderworpen worden aan straf. Degenen die gestraft moeten worden, zijn degenen die het werk van de Heilige Geest niet hebben gehad tijdens Gods werktijd.

Hoe moeten mensen met God samenwerken in deze fase van Zijn werk? Op dit moment test God mensen. Hij spreekt geen woord; Hij verbergt Zichzelf en neemt geen direct contact met mensen op. Van buiten lijkt het alsof Hij niet werkt, maar de waarheid is dat Hij nog steeds in de mens werkt. Iedereen die toegang tot leven nastreeft, heeft een visie van zijn zoektocht naar leven en heeft geen twijfels, zelfs als men Gods werk niet volledig begrijpt. Zelfs als je te midden van beproevingen niet weet wat God wil doen en welk werk Hij wil volbrengen, zou je moeten weten dat Gods bedoelingen voor de mensheid altijd goed zijn. Als je Hem nastreeft met een waarachtig hart, zal Hij je nooit verlaten, en uiteindelijk zal Hij je zeker vervolmaken, en mensen naar een geschikte bestemming brengen. Ongeacht hoe God momenteel mensen aan het testen is, zal er ooit een dag zijn waarop Hij de mensen een passend resultaat zal geven en hun de gepaste beloning zal geven gebaseerd op wat ze hebben gedaan. God zal de mensen niet naar een bepaald punt leiden en ze vervolgens gewoon terzijde schuiven en negeren. Dit komt doordat Hij een trouwe God is. In dit stadium doet de Heilige Geest het werk van loutering. Hij loutert elke persoon. In de fases van het proces van de beproeving van de dood en de beproeving van tuchtiging, betrof de loutering gedurende die tijd allemaal loutering door middel van woorden. Om mensen Gods werk te laten ervaren, moeten ze eerst Zijn huidige werk begrijpen en begrijpen hoe de mensheid zou moeten samenwerken. Dit is iets wat iedereen zou moeten begrijpen. Ongeacht wat God doet, of het nu gaat om loutering of als Hij niet spreekt, elke stap van Gods werk strookt niet met de opvattingen van de mensheid. Ze vallen allemaal uiteen en breken door de opvattingen van mensen heen. Dit is Zijn werk. Maar je moet geloven dat wanneer Gods werk een bepaald stadium bereikt, Hij, wat er ook gebeurt, de hele mensheid niet zal doden. Hij geeft zowel beloften als zegeningen aan de mensheid en iedereen die Hem zoekt, zal Zijn zegeningen kunnen ontvangen, terwijl degenen die dat niet doen door God worden buiten geworpen. Dit hangt af van je streven. Wat dan ook, je moet geloven dat wanneer Gods werk is voltooid, elke persoon een gepaste bestemming zal hebben. God heeft de mensheid mooie aspiraties gegeven, maar als ze deze niet najagen, kunnen ze deze niet bereiken. Je zou dit nu moeten kunnen zien – Gods loutering en tuchtiging van mensen is Zijn werk, maar mensen moeten te allen tijde een verandering in gezindheid nastreven. Met het oog op je praktijkervaring moet je eerst weten hoe je Gods woorden moet eten en drinken; je moet datgene vinden van je moet binnengaan en je tekortkomingen binnen Zijn woorden, intreding zoeken in je praktijkervaring, en dat gedeelte nemen van Gods woorden dat in praktijk moet worden gebracht, en proberen het te praktiseren. Neem het deel van Gods woorden dat in de praktijk moet worden gebracht en probeer het uit te oefenen. Eten en drinken van Gods woorden is één aspect, het leven van de kerk moet ook in stand worden gehouden, je moet een normaal spiritueel leven leiden en in staat zijn al je huidige situaties aan God over te dragen. Hoe Zijn werk ook verandert, je spirituele leven moet normaal blijven. Een spiritueel leven kan ervoor zorgen dat je naar behoren binnentreedt. Wat God ook doet, je kunt je geestelijk leven ononderbroken voortzetten en je plicht vervullen. Dit is wat mensen zouden moeten doen. Het is allemaal werk van de Heilige Geest, maar voor degenen met een normale instelling wordt het vervolmaakt. Voor mensen met een afwijkende instelling is het een beproeving. In de huidige fase van het werk van de loutering door de Heilige Geest vinden sommige mensen dat Gods werk zo groot is en dat mensen erg veel loutering nodig hebben, omdat anders hun gestalte te klein zal zijn en ze geen enkele manier zullen hebben om Gods wil te bereiken. Maar voor mensen met een instelling die niet juist is, wordt het een reden om niet naar God te streven en een reden om niet naar bijeenkomsten te komen of Gods woord te eten en te drinken. Aangaande Gods werk, ongeacht wat Hij doet of wat er verandert, moeten mensen op zijn minst een normaal geestelijk leven blijven leiden. Misschien ben je niet laks geweest in deze huidige fase van je geestelijk leven, maar heb je nog steeds niet veel gewonnen; heb je niet veel geoogst. Onder dit soort omstandigheden moet je nog steeds de regels volgen. Je moet je aan deze regels houden, zodat je geen verliezen in je leven lijdt en zodat je voldoet aan Gods wil. Als je geestelijk leven niet normaal is, kun je Gods huidige werk niet begrijpen. Je voelt altijd dat het volledig onverenigbaar is met je eigen ideeën, en je bent weliswaar bereid om Hem te volgen, maar je hebt geen innerlijke drijfveer. Dus ongeacht wat God op dit moment doet moeten mensen samenwerken. Als mensen niet samenwerken, kan de Heilige Geest Zijn werk niet doen en als mensen geen hart hebben om samen te werken, is het voor hen nauwelijks mogelijk om het werk van de Heilige Geest te verkrijgen. Als je het werk van de Heilige Geest in je wilt hebben en Gods goedkeuring wilt krijgen, moet je je oorspronkelijke toewijding aan God behouden. Nu is het niet nodig dat je een dieper inzicht, een meer hoogstaande theorie of meer van die dingen hebt – alles wat nodig is, is dat je Gods woord op het oorspronkelijke fundament handhaaft. Als mensen niet met God samenwerken en niet dieper proberen binnen te gaan, zal God wegnemen wat ze eens hadden. Van binnen zijn mensen gemakshalve altijd hebzuchtig en genieten ze liever van wat reeds beschikbaar is. Ze willen Gods beloften verkrijgen zonder ook maar iets te betalen. Dit zijn de extravagante gedachten binnen de mensheid. Het leven zelf verkrijgen zonder een prijs te betalen – wat is er ooit zo gemakkelijk geweest? Wanneer iemand in God gelooft en ernaar streeft om het leven binnen te gaan en een verandering in zijn gezindheid zoekt, moeten ze een prijs betalen en een staat bereiken waarin ze God altijd zullen volgen, ongeacht wat Hij doet. Dit is iets wat mensen moeten doen. Zelfs als je dit allemaal als regel navolgt, moet je je eraan houden, en hoe groot de beproevingen ook zijn, je kunt je normale relatie met God niet loslaten. Je zou in staat moeten zijn om te kunnen bidden, je kerkleven in stand te houden en bij broeders en zusters te blijven. Wanneer God je beproeft, moet je nog steeds de waarheid zoeken. Dit is de minimale vereiste voor een geestelijk leven. Is het mogelijk om altijd een zoekend hart te hebben en te streven naar samenwerking en al je energie aan te wenden? Op deze basis, zal onderscheidingsvermogen en het ingaan van de realiteit iets zijn wat je kunt bereiken. Het is gemakkelijk om Gods woord te accepteren als je eigen instelling normaal is, en het niet moeilijk voelt om de waarheid in praktijk te brengen, en je voelt dat Gods werk geweldig is. Echter als jouw instelling magertjes is, maakt het niet uit hoe geweldig Gods werk is en met wat voor mooie woorden iemand ook spreekt, je zult er geen aandacht aan besteden. Wanneer de instelling van een persoon niet normaal is, kan God niet in hem werken en kan diegene geen verandering in zijn gezindheid teweeg brengen. 

Als mensen geen enkel vertrouwen hebben, is het niet gemakkelijk om dit pad te volgen. Iedereen kan nu zien dat Gods werk helemaal niet strookt met de ideeën van mensen – ongeacht hoeveel werk Hij doet of hoeveel Hij spreekt, het strookt totaal niet met menselijke ideeën. Dit vereist dat mensen vertrouwen hebben en vastberaden zijn om te kunnen blijven bij wat ze al hebben gezien en wat ze uit ervaring hebben opgedaan. Ongeacht wat God doet in mensen, moeten ze hooghouden wat zij zelf bezitten, oprecht zijn tegenover God en aan Hem toegewijd zijn tot het einde toe. Dit is de plicht van de mensheid. Dit is wat mensen zouden moeten doen – ze moeten dit hooghouden. Geloof in God vereist gehoorzaamheid aan Hem en ervaring met Zijn werk. God heeft zoveel werk gedaan – het zou gezegd kunnen worden dat het voor mensen allemaal vervolmaking is, dat het allemaal loutering is, en bovendien, allemaal tuchtiging is. Er is geen enkele stap in Gods werk geweest die strookte met menselijke ideeën; wat mensen hebben genoten zijn Gods harde woorden. Wanneer God komt, zouden mensen moeten genieten van Zijn majesteitelijkheid en Zijn toorn, maar hoe hard Zijn woorden ook zijn, Hij komt om de mensheid te redden en te vervolmaken. Als schepselen zouden mensen de plichten moeten vervullen zoals zij behoren te doen, en als getuige moeten staan van God te midden van loutering. Bij elke beproeving moeten ze de getuigenis hooghouden die ze moeten meedragen en een klinkende getuigenis van God geven. Dat is een overwinnaar; ongeacht hoe God je loutert, je blijft vol vertrouwen en verliest nooit het vertrouwen in God. Je doet wat de mens zou moeten doen. Dit is wat God van de mens verlangt en het hart van de mens zou in staat moeten zijn volledig naar Hem terug te keren en zich op elk moment naar Hem toe te wenden. Dit is een overwinnaar. Degenen die door God worden aangeduid als overwinnaars zijn degenen die nog steeds in staat zijn om te getuigen, hun vertrouwen te bewaren en hun toewijding aan God te behouden wanneer ze onder invloed van Satan zijn en belegerd zijn door Satan, dat wil zeggen, wanneer ze binnen de krachten van de duisternis zijn. Als je nog steeds in staat bent om, ongeacht wat er ook gebeurt, een hart van zuiverheid en je oprechte liefde voor God te behouden, dan getuig je van God, en dit is waarnaar God verwijst als zijnde een overwinnaar. Als je navolging voortreffelijk is wanneer God je zegent, maar je je terugtrekt wanneer Zijn zegeningen ontbreken, kun je dat dan zuiverheid noemen? Omdat je er zeker van bent dat dit het ware pad is, moet je het tot het einde toe volgen; je moet je toewijding aan God in stand houden. Omdat je hebt gezien dat God Zelf naar de aarde is gekomen om je te vervolmaken, zou je je hart helemaal aan Hem moeten geven. Ongeacht wat Hij doet, zelfs als Hij helemaal aan het einde een ongunstige uitkomst voor jou bepaalt, kun je Hem nog steeds volgen. Dit is het handhaven van je zuiverheid voor het aangezicht van God. Het aanbieden van een heilig geestelijk lichaam en een zuivere maagd aan God betekent een hart van oprechtheid voor God behouden. Voor de mensheid is oprechtheid zuiverheid en is het vermogen om oprecht te zijn tegenover God het handhaven van zuiverheid. Dit moet je in de praktijk brengen. Wanneer je moet bidden, dan bid je; wanneer je moet samenkomen om te communiceren, dan doe je dat; wanneer je hymnes moet zingen, zing je hymnes; en wanneer je het vlees moet verzaken, verzaak je het vlees. Wanneer je je plicht vervult, moet je niet maar wat aanmodderen; als je voor beproevingen staat, sta dan stevig. Dit is toewijding voor God. Als je je niet houdt aan wat mensen zouden moeten doen, zijn al je eerdere beslissingen en je leed zinloos. 

Bij elke stap van Gods werk is er een manier waarop mensen zouden moeten samenwerken. God zuivert mensen zodat ze vertrouwen hebben te midden van louteringen. God vervolmaakt mensen zodat ze vertrouwen hebben om door God vervolmaakt te worden en bereid zijn om Zijn louteringen te accepteren en aangepakt en gesnoeid te worden door God. De Geest van God werkt in mensen om hun verlichting en illuminatie te geven en om hen met Hem te laten samenwerken en te oefenen. God spreekt niet tijdens louteringen. Hij laat Zijn stem niet horen, maar er is voor de mensen nog steeds werk te verrichten. Je moet hooghouden wat je al hebt, je zou nog steeds in staat moeten zijn om tot God te bidden, dicht bij God te zijn, en als een getuige voor God te staan; op deze manier zul je je eigen plicht vervullen. Jullie moeten allemaal duidelijk zien in Gods werk dat Zijn beproevingen van het vertrouwen en de liefde van mensen vereisen dat ze meer tot God bidden en dat ze vaker Gods woorden proeven voor Zijn aangezicht. Als God je verlicht en je Zijn wil heeft laten begrijpen maar je die helemaal niet in praktijk brengt, zul je niets winnen. Wanneer je Gods woorden in praktijk brengt, zou je nog steeds in staat moeten zijn om tot Hem te bidden, en wanneer je Zijn woorden proeft, moet je altijd zoeken voor Zijn aangezicht en vol vertrouwen in Hem zijn zonder ontmoedigd of koud te zijn. Degenen die Gods woorden niet in praktijk brengen zijn vol energie tijdens samenkomsten, maar vallen in duisternis wanneer ze naar huis terugkeren. Er zijn ook sommigen die niet eens willen samenkomen. Dus je moet duidelijk zien welke plicht het is die mensen moeten vervullen. Je weet misschien niet wat de wil van God werkelijk is, maar je kunt je plicht vervullen, je kunt bidden wanneer het moet, je kunt de waarheid in praktijk brengen wanneer het moet, en je kunt doen wat mensen zouden moeten doen. Je kunt je oorspronkelijke visie hooghouden. Op deze manier zul je beter in staat zijn Gods volgende stap van het werk te accepteren. Het is een probleem als je niet op zoek bent wanneer God op een verborgen manier werkt. Wanneer Hij tijdens vergaderingen spreekt en predikt, luister je met enthousiasme, maar wanneer Hij niet spreekt, ontbreekt het je aan energie en trek je je terug. Wat voor soort persoon doet dit? Dit is iemand die gewoon meegaat met de stroom. Ze hebben geen standpunt, geen getuigenis en geen visie! De meeste mensen zijn zo. Als je zo doorgaat, zul je op een dag, wanneer je een grote beproeving tegenkomt, afdalen in bestraffing. Een standpunt hebben is erg belangrijk bij Gods vervolmaking van mensen. Als je aan geen enkele stap van Gods werk twijfelt, vervul je de plicht van de mens, houd je oprecht hoog wat God je in praktijk heeft laten brengen, dat wil zeggen, je herinnert je Gods vermaningen, en ongeacht wat Hij nu doet, vergeet je Zijn aansporingen niet, twijfel je niet aan Zijn werk, handhaaf je je standpunt, verdedig je je getuigenis en ben je bij elke stap op het pad aan de winnende hand, uiteindelijk zul je door God vervolmaakt worden tot een overwinnaar. Als je in staat bent om elke stap van Gods beproevingen standvastig te doorstaan, en je nog steeds standvastig kunt blijven tot het einde, ben je een overwinnaar, en ben je iemand die vervolmaakt is gemaakt door God. Als je niet kunt standhouden in je huidige beproevingen, zal het in de toekomst zelfs nog moeilijker worden. Als je alleen een beetje onbeduidend lijden ondergaat en je de waarheid niet nastreeft, zul je uiteindelijk niets winnen. Je zult met lege handen staan. Er zijn sommige mensen die hun streven opgeven als ze zien dat God niet spreekt, en hun hart wordt verstrooid. Is dit geen dwaas? Dit soort mensen heeft geen realiteit. Als God spreekt, zijn ze druk in de weer, druk en enthousiast aan de buitenkant, maar nu Hij niet spreekt, zoeken ze niet langer meer. Dit soort persoon heeft geen toekomst. Tijdens louteringen moet je vanuit een positief perspectief binnengaan en de lessen leren die je moet leren; wanneer je tot God bidt en Zijn woord leest, zou je je eigen situatie ermee moeten vergelijken, je tekortkomingen moeten ontdekken en moeten constateren dat je zoveel lessen moet leren. Hoe oprechter je zoekt te midden van louteringen, hoe meer je zult merken dat je ontoereikend bent. Wanneer je louteringen ervaart, zijn er veel kwesties die je tegenkomt; je kunt ze niet duidelijk zien, je klaagt en openbaart je eigen vlees – alleen hierdoor ontdek je hoe enorm verziekt je gezindheid is. 

Mensen hebben een tekort aan kwaliteit en ze schieten ruim tekort bij Gods normen, in de toekomst zullen ze misschien zelfs meer behoefte hebben aan vertrouwen om dit pad te bewandelen. Gods werk in de laatste dagen vereist een enorm zelfvertrouwen – het vereist vertrouwen dat zelfs nog groter is dan dat van Job. Zonder vertrouwen zullen mensen niet in staat zijn om ervaring te blijven vergaren en zullen ze niet vervolmaakt kunnen worden gemaakt door God. Wanneer de dag aanbreekt dat grote beproevingen komen, zullen sommige mensen deze kerk verlaten en sommigen zullen die kerk verlaten. Er zullen sommigen zijn die het op momenten voorheen vrij goed gedaan hebben in hun streven en het is niet duidelijk waarom ze niet langer geloven. Er zullen veel dingen gebeuren en je zult niet weten wat er gaande is, en God zal geen tekenen of wonderen onthullen, of iets bovennatuurlijks doen. Dit is om te zien of je standvastig kunt zijn – God gebruikt feiten om mensen te zuiveren. Je hebt nog niet veel geleden. In de toekomst, wanneer grote beproevingen komen, zal op sommige plaatsen elke persoon in de kerk vertrekken, en degenen met wie je heel goed bent omgegaan zullen hun geloof opgeven en in de steek laten. Zul je in staat zijn om dan stand te houden? Welnu, de beproevingen waar je mee te maken kreeg waren slechts gering en je hebt ze waarschijnlijk nauwelijks kunnen weerstaan. Deze stap omvat louteringen en vervolmaking door alleen woorden. Bij de volgende stap, zullen de feiten over je heen komen om je te zuiveren, en dan zul je midden in de gevarenzone zitten. Als het echt serieus wordt, zal God je adviseren om je te haasten en te vertrekken, en zullen religieuze mensen je proberen in te binden. Dit is om te zien of je op het pad kunt blijven. Dit zijn allemaal beproevingen. De huidige beproevingen zijn gering, maar de dag zal komen dat er ouders en kinderen in huis zijn die niet langer geloven. Zul je in staat zijn om door te gaan? Hoe verder je voorwaarts gaat, hoe zwaarder je beproevingen worden. God verricht Zijn werk om mensen te zuiveren naar hun behoeften en hun houding. In de fase waarin God de mensheid vervolmaakt, is het niet mogelijk dat het aantal mensen blijft groeien – het zal alleen maar krimpen. Alleen door deze louteringen kunnen mensen worden vervolmaakt. Aangepakt worden, gedisciplineerd, getest, getuchtigd, vervloekt – kun je dit allemaal weerstaan? Wanneer je een kerk tegenkomt met een bijzonder goede instelling, en waar de zusters en broeders allemaal op zoek zijn naar energie, dan voel je jezelf aangemoedigd. Als de dag aanbreekt dat ze allemaal zijn vertrokken en sommigen van hen niet langer geloven, sommigen vertrokken zijn om zaken te doen of te trouwen en sommigen zich bij de religie hebben aangesloten, zul je dan in staat zijn om stand te houden? Zul je dan in staat zijn om daarin onaangetast te blijven? Gods vervolmaking van de mensheid is niet zo’n eenvoudige kwestie! Hij gebruikt veel dingen om mensen te zuiveren. Mensen zien deze als methoden, maar in Gods oorspronkelijke bedoeling zijn dit helemaal geen methoden, maar feiten. Uiteindelijk, wanneer Hij mensen tot een bepaald punt heeft gezuiverd en ze geen klachten meer hebben, zal deze fase van Zijn werk voltooid zijn. Het grote werk van de Heilige Geest is om je te vervolmaken, en wanneer Hij niet werkt en Zich verbergt, is het zelfs nog meer vanwege het doel om je te vervolmaken, en op deze manier in het bijzonder kan worden nagegaan of mensen liefde voor God hebben en of ze echt vertrouwen in Hem hebben. Wanneer God duidelijk spreekt, hoef je niet te zoeken; het is pas wanneer Hij verborgen is dat je moet zoeken, je moet je weg er doorheen voelen. Je bent in staat om de plicht van een schepsel te vervullen, en ongeacht wat in de toekomst je uitkomst en je bestemming zijn, je bent in staat om kennis en liefde van God na te streven gedurende de jaren dat je leeft, en ongeacht hoe God je behandelt, je bent in staat om niet te klagen. Er is één voorwaarde bij het werk van de Heilige Geest in mensen. Zolang ze dorsten en zoeken en niet halfhartig of twijfelachtig zijn over Gods daden, en ze in staat zijn om hun plicht te allen tijde hoog te houden, kunnen ze alleen op deze manier het werk van de Heilige Geest verkrijgen. Bij elke stap van Gods werk, is wat van de mensheid wordt vereist een enorm vertrouwen en zoeken voor het aangezicht van God – alleen door ervaring kunnen mensen ontdekken hoe beminnelijk God is en hoe de Heilige Geest werkt in mensen. Als je niet ervaart, als je niet je weg er doorheen voelt, als je niet zoekt, krijg je niets. Je moet je weg voelen door je ervaringen, en alleen door je ervaringen kun je Gods daden zien en Zijn wonderlijkheid en ondoorgrondelijkheid herkennen.

Lees meer:

Over je hart stil maken voor God

In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Laat een antwoord achter