Online preken

Menu

Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht

Het oude tijdperk is voorbij en het nieuwe tijdperk is begonnen. God heeft jaar in jaar uit, dag in dag uit veel werk verricht. Hij deed Zijn intrede in de wereld en is daarna weer vertrokken. Deze cyclus heeft zich talloze generaties herhaald. Ook nu nog zet God als vanouds het werk voort dat gedaan moet worden, het werk dat Hij nog moet voltooien, want tot op heden heeft Hij nog geen rust genomen. Al sinds de schepping heeft God heel veel tot stand gebracht, maar wist jij dat het werk dat God vandaag verricht veel meer omvat dan ooit tevoren, en dat het op veel grotere schaal wordt verricht? Daarom zeg ik dat God iets groots onder de mensen tot stand heeft gebracht. Al het werk van God – zowel voor God als voor de mensheid – is uiterst belangrijk, want elk bestanddeel ervan houdt verband met de mens.

Hoe kan Gods werk groots zijn, als het niet kan worden gezien of gevoeld, en als het zeker niet wordt gezien door de wereld? Wat voor iets mag groots worden genoemd? Ongetwijfeld zal niemand ontkennen dat al het werk van God groots mag worden genoemd, maar waarom zeg ik dat Gods werk van vandaag ook groots is? Als ik zeg dat God iets groots tot stand heeft gebracht, bevat dit ongetwijfeld veel mysteries die de mens nog doorgronden moet. Laten we het er nu eens over hebben.

Jezus is in een kribbe geboren, in een tijd die Zijn bestaan niet kon verdragen. Toch kon de wereld Hem niets in de weg leggen en leefde Hij drieëndertig jaar onder Gods hoede onder de mensen. Tijdens deze vele levensjaren, ervoer Hij de bitterheid van de wereld en maakte Hij kennis met het leven van ellende op aarde. Hij nam de zware verantwoordelijkheid op Zich van de kruisdood, om alle mensen te verlossen. Zo verloste Hij alle zondaren die onder het domein van Satan hadden geleefd. Zijn uit de dood herrezen lichaam keerde ten slotte terug naar Zijn rustplaats. Nu is het nieuwe werk van God begonnen en begint er ook een nieuw tijdperk. God neemt alle verlosten op in Zijn huis om Zijn nieuwe reddingswerk te beginnen. Dit keer is het reddingswerk grondiger dan voorheen. Het zal niet worden gedaan door de Heilige Geest, die in het innerlijk van de mens werkzaam is om de mens de gelegenheid te geven op eigen kracht te veranderen. Ook zal het niet gebeuren doordat Jezus’ lichaam verschijnt onder de mensen. En het zal zeker niet worden verricht op een andere manier. Deze keer zal het werk worden volbracht en geleid door de vleesgeworden God Zelf. Dit wordt gedaan om de mens naar het nieuwe werk te leiden. Is dit niet groots? God doet dit werk niet via een deel van de mensheid en evenmin door middel van profetieën: Hij verricht het Zelf. Wellicht zullen sommigen zeggen dat dit niet groots is en dat het de mens niet in vervoering kan brengen. Toch zeg ik jou dat het werk van God niet slechts hieruit bestaat, maar uit iets wat aanzienlijk groter is en veel meer omvat.

Deze keer komt God niet in een spiritueel lichaam werken, maar in een heel gewoon lichaam. Bovendien is het niet alleen het lichaam van Gods tweede incarnatie, het is ook het lichaam waardoor God terugkeert in het vlees. Het is een heel gewoon vlees. Je kunt niets zien waarin Hij Zich onderscheidt van anderen, maar je kunt voorheen ongehoorde waarheden van Hem verkrijgen. Dit onbeduidende vlees is datgene dat alle woorden van waarheid van God belichaamt, Gods werk in de laatste dagen op Zich neemt en Gods volledige gezindheid uitdrukt zodat de mens die kan begrijpen. Wens je niet vurig om de God in de hemel te aanschouwen? Wens je niet vurig om de God in de hemel te begrijpen? Wens je niet vurig om de bestemming van de mensheid te zien? Hij zal je al deze geheimen vertellen – geheimen die niemand je ooit heeft kunnen vertellen, en Hij zal je ook alle waarheden vertellen die je niet begrijpt. Hij is je poort naar het koninkrijk en je gids naar het nieuwe tijdperk. Dit zo gewone vlees draagt vele ondoorgrondelijke mysteries met Zich mee. Misschien zijn Zijn daden voor jou ondoorgrondelijk, maar het volledige doel van het werk dat Hij verricht, volstaat om je te laten inzien dat Hij niet, zoals mensen geloven, een eenvoudig vlees is. Want gedurende de laatste dagen vertegenwoordigt Hij Gods wil en de zorg die God de mens betoont. Hoewel je Zijn woorden, die hemel en aarde lijken te laten schudden, niet kunt horen, hoewel je Zijn ogen niet als een vlam kunt zien en hoewel je de discipline van Zijn ijzeren roede niet kunt ontvangen, kun je niettemin in Zijn woorden horen dat God vertoornd is en door Zijn woorden weten dat God de mens barmhartigheid toont. Je kunt de rechtvaardige gezindheid en wijsheid van God zien, en bovendien Gods bekommernis met de hele mensheid beseffen. Het werk van God in de laatste dagen dient om de mens de God in de hemel te laten zien die op aarde onder de mensen leeft, en om de mens in staat te stellen God te kennen, te gehoorzamen, te vereren en lief te hebben. Dat is de reden dat Hij voor de tweede maal naar het vlees is wedergekeerd. Hoewel wat de mens nu ziet een God is die hetzelfde is als de mens, een God met een neus en twee ogen, een onopmerkelijke God, zal God jullie uiteindelijk tonen dat als deze mens niet bestond, de hemel en de aarde een enorme verandering zouden ondergaan; als deze mens niet bestond, zouden de hemelen duister worden, zou de aarde in chaos worden gestort en zou de gehele mensheid leven te midden van hongersnoden en epidemieën. Hij zal jullie tonen dat als de vleesgeworden God niet was gekomen om jullie te redden in de laatste dagen, God lang geleden de gehele mensheid in de hel zou hebben vernietigd; dat als dit vlees niet bestond, jullie voor altijd aartszondaren zouden zijn, en voor eeuwig lijken zouden zijn. Jullie moeten weten dat als dit vlees niet bestond, de gehele mensheid een onontkoombare ramp tegemoet zou gaan en onmogelijk zou kunnen ontsnappen aan de zelfs nog strengere bestraffing waaraan God de mens in de laatste dagen onderwerpt. Was dit gewone vlees niet geboren, dan zouden jullie je allemaal in een gesteldheid bevinden waarin jullie smeken om leven zonder te kunnen leven en bidden om de dood zonder te kunnen sterven; als dit vlees niet bestond, zouden jullie tegenwoordig de waarheid niet kunnen verwerven en niet voor de troon van God kunnen verschijnen; in plaats daarvan zouden jullie door God worden gestraft vanwege jullie zware zonden. Wisten jullie dat als God niet in het vlees was teruggekeerd, niemand een kans zou maken om gered te worden, en dat als dit vlees niet was gekomen, God lang geleden het oude tijdperk tot een einde zou hebben gebracht? Zijn jullie, aangezien dit het geval is, nog steeds in staat de tweede incarnatie van God te verwerpen? Waarom zouden jullie, aangezien jullie zo veel baat kunnen hebben bij deze gewone mens, Hem niet graag aanvaarden?

Het werk van God is datgene wat je niet kunt begrijpen. Als je niet kunt overzien of je beslissing juist is en niet weten of Gods werk zal slagen, waarom zou je dan niet je geluk beproeven en eens kijken of deze gewone mens zo’n geweldige hulp voor jou zal zijn, en of God geweldig werk heeft verricht. Echter, ik moet je wel vertellen dat de mensen in Noachs tijd zo mateloos aten en dronken en trouwden, dat God het niet meer kon aanzien en daarom een grote vloed over de aarde zond om de mensheid volledig te vernietigen, met uitzondering van Noachs familie van acht en allerlei soorten dieren en vogels. In de laatste dagen zal God echter alle mensen bewaren die Hem tot het einde toe trouw zijn gebleven. Hoewel beide periodes zozeer verdorven waren dat God het niet meer kon aanzien, en de mens in beide tijdperken zo verdorven was dat hij God als zijn Heer verloochende, vernietigde God heel de mensheid in de tijd van Noach. De mensen in beide tijdperken hebben God veel verdriet gedaan, maar toch is God tot nu toe geduldig gebleven met de mensen in de laatste dagen. Waarom? Hebben jullie hierover nooit nagedacht? Als jullie het werkelijk niet weten, laat mij het dan vertellen. De reden dat God zo welwillend kan zijn tegenover mensen van de laatste dagen is niet dat zij minder verdorven zijn dan in Noachs tijd of berouw aan de dag leggen tegenover God; laat staan dat God het niet zou kunnen verdragen om de mensen van de laatste dagen te vernietigen, waarin de technologie al zo geavanceerd is. De reden is veeleer, dat God in de laatste dagen werk te doen heeft onder een groep mensen, en dat dit werk door de geïncarneerde God Zelf zal worden verricht. Daar komt bij dat God uit deze groep een deel zal kiezen als voorwerp van Zijn reddingswerk. Deze mensen zijn de vrucht van Zijn managementplan en mogen God vergezellen naar een volgend tijdperk. Hoe dan ook, de prijs die God heeft betaald, maakt daarom deel uit van de voorbereiding van het werk van Zijn incarnatie in de laatste dagen. Het feit dat jullie tot de dag van vandaag zijn gekomen, is dank zij dit vlees. Omdat God in het vlees leeft, hebben jullie de kans om te leven. Al dit geluk is verkregen dankzij deze gewone mens. En dat niet alleen: uiteindelijk zal elke natie deze gewone mens vereren. Zij zullen deze onbetekenende mens ook dankbaar zijn en Hem gehoorzamen omdat door de waarheid, het leven en de weg die Hij heeft gebracht, heel de mensheid is gered, het conflict tussen de mens en God is verzacht en zij nader tot elkaar zijn gekomen en er een verbinding is geopend tussen de gedachten van God en die van de mens. Hij is ook degene die God zelfs nog grotere glorie heeft gebracht. Is zo’n gewoon mens niet jouw vertrouwen en bewondering waard? Is het niet passend zo’n gewoon vlees Christus te noemen? Kan zo’n gewoon mens niet de uitdrukking van God onder de mensen zijn? Is zo’n mens die ertoe bijdraagt dat de mens een catastrofe bespaard blijft niet waardig dat jullie Hem liefhebben en behouden? Wat zal straks jullie lot zijn, als jullie de waarheden afwijzen die door Zijn mond worden verkondigd, en ook een afkeer hebben van Zijn bestaan onder jullie?

Al het werk van God wordt in de laatste dagen door deze gewone mens verricht. Hij zal je alles schenken en zal bovendien alles kunnen beslissen wat betrekking heeft op jou. Kan zo’n man zo zijn als jullie denken dat Hij is: een man die zo eenvoudig is dat Hij niet vermeldenswaardig is? Is Zijn waarheid niet voldoende om jullie helemaal te overtuigen? Zijn jullie niet helemaal overtuigd door getuige te zijn van Zijn daden? Of is het zo dat het pad dat Hij brengt het niet waard is voor jullie om te bewandelen? Wat is het nou eigenlijk dat jullie ertoe brengt Hem te verafschuwen, Hem weg te werpen en met een boog om Hem heen te lopen? Het is deze man die de waarheid uitdrukt, het is deze man die de waarheid beschikbaar maakt en het is deze man die jullie een pad geeft om te volgen. Is het misschien zo dat jullie in deze waarheden nog steeds geen sporen van Gods werk kunnen vinden? Zonder Jezus’ werk had de mensheid niet van het kruis neer kunnen komen; maar zonder de incarnatie van tegenwoordig zouden zij die van het kruis neerkomen nooit Gods goedkeuring kunnen verkrijgen of het nieuwe tijdperk kunnen binnengaan. Zonder de komst van deze gewone mens zouden jullie nooit in de gelegenheid zijn om het ware aangezicht van God te zien, en daar evenmin bevoegd voor zijn, want jullie zijn allemaal voorwerpen die al lang geleden vernietigd hadden moeten zijn. Dankzij de komst van de tweede incarnatie van God heeft God jullie vergiffenis geschonken en Zijn genade betoond. Hoe het ook zij, de woorden die ik jullie uiteindelijk zal nalaten, zijn nog steeds aldus: deze gewone mens, die de vleesgeworden God is, is van levensbelang voor jullie! Dit is de grootse daad die God al onder de mensen heeft verricht.

Laat een antwoord achter