Online preken

Menu

Ken je het mysterie van de opstanding van de doden?

Om 15:00 uur zat Jiang Xun in een boot midden in een rivier te kletsen met zijn tante die was teruggekeerd naar China om te prediken.

Tijdens hun gesprek ontdekte Jiang Xun dat zijn tante de dingen met betrekking tot geloof nu duidelijker zag en een zeer uniek inzicht in hen had. Dus zei Jiang Xun jaloers: “Tante, nadat je deze keer terugkwam uit Amerika, is veel van waar je het over hebt gehad, wat ik nog nooit heb gehoord. Je hebt vast veel hebben verkregen in Amerika. Ik wil je graag een vraag stellen. De Bijbel zegt: ‘Aldus zegt de Heer Jehova tegen deze beenderen: “Zie, ik zal adem in jullie brengen en jullie zullen tot leven komen. Ik zal ook pezen op jullie leggen, jullie met vlees bekleden, een huid over jullie heen trekken en adem in jullie blazen, zodat jullie tot leven zullen komen en zullen weten dat ik Jehova ben”’ (Ezechiël 37:5-6). ‘In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt’ (1 Korintiërs 15:52). ‘Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de ​Heer​ zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die ​Christus​ toebehoren opstaan’ (Tessalonicenzen 4:16). Deze verzen zeggen duidelijk dat wanneer de Heer terugkomt, Hij grote wonderen zal tonen zodat de doden onmiddellijk tot opstanding zullen komen, en uit hun graven tevoorschijn komen zoals Lazarus deed. Op dat moment zullen we de martelaren tot de Heer zien. Niet lang geleden vertelde mijn oude klasgenoot me echter dat de opstanding van de doden niet is, zoals ik me had voorgesteld, dat de doden weer tot leven worden gebracht en uit hun graven komen. In plaats daarvan verwijst het naar degenen wier geest dood zijn en na de verdorvenheid van Satan tot leven komen. Ik begrijp niet helemaal wat hij me vertelde. Zou het kunnen dat mijn mening verkeerd is? Tante, kun je je mening bespreken?”

Ken je het mysterie van de opstanding van de doden?

Zijn tante antwoordde met een glimlach: “Mijn begrip was ook hetzelfde als dat van jou. Ik dacht dat de opstanding van de doden verwezen naar de doden die weer tot leven kwamen. Totdat op een dag de communicatie van een zuster me deed beseffen dat wat ik had begrepen de letterlijke betekenis van de verzen was, niet hun ware betekenis. Zoals bij iedereen bekend is, is Gods wijsheid hoger dan de hemel en wat God doet overtreft onze gedachten en verbeeldingen. Bovendien verwijzen profetieën naar iets dat in de toekomst zal gebeuren, en voordat ze worden vervuld, kent niemand van ons hun ware betekenis. Bovendien staat er in de Bijbel: ‘Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend’ (2 Korintiërs 3:6). Deze woorden waarschuwen ons dat we de verzen niet moeten begrijpen op basis van hun letterlijke betekenis, maar in plaats daarvan moeten we hun ware betekenis zoeken. Als we de tekst gewoon letterlijk interpreteren, kunnen we de profetieën verkeerd interpreteren. Het boek Jesaja profeteerde bijvoorbeeld dat de Messias aan de macht zou komen en Gods koninkrijk zou beheren. Op dat moment interpreteerden mensen de profetieën vanuit een letterlijk perspectief en geloofden dat aangezien de Messias aan de macht zou komen, Hij zeker in een paleis zou worden geboren en hen zou leiden om het Romeinse regime omver te werpen. In feite werd de Heer Jezus echter niet in een paleis geboren en leidde Hij hen ook niet in de omverwerping van het Romeinse regime. We kunnen hieruit zien dat er mysteries verborgen zijn in de profetieën en hun vervulling is heel anders dan hun letterlijke betekenis. We moeten dus een les trekken uit het falen van die mensen – we kunnen de profetieën niet letterlijk interpreteren en we moeten onze eigen ideeën en fantasieën achter ons laten.”

Jiang Xun zei toen: “Wel, het is inderdaad zo. Ons begrip is beperkt en we kunnen Gods werk helemaal niet waarnemen. Dus als het op profetieën aankomt, moeten we nog meer eerbied handhaven en kunnen we niet op onze eigen persoonlijke betekenis vertrouwen om ze lichtjes uit te leggen. Tante, kun je alsjeblieft met mij communiceren over wat ‘de doden’ in ‘opstanding’ naar verwijzen?”

Wat deze vraag betreft, communiceerde Jiang Xun's tante geduldig: “Waar verwijst ‘de doden’ in de profetieën naar? In feite verschilt ‘de doden’ waarover God spreekt, van degenen waarover wij spreken. In Gods ogen zijn allen zonder geest dood, ook al leeft hun vlees nog. Neem bijvoorbeeld onze voorouders Adam en Eva. Voordat ze zonden begingen, noemde God ze levende mensen met geesten. Maar nadat ze de vrucht hadden gegeten van de boom van goed en kwaad waarvan God hen had opgedragen om niet van te eten, werden ze de geesteloze doden in Gods ogen. Net zoals er in Genesis staat: Je moet alleen niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, want zodra je daarvan eet, zul je sterfelijk worden’ (Genesis 2:17). Van buitenaf, stierven Adam en Eva geenszins, maar leefden ze nog enkele honderden jaren op aarde. Maar ze werden de doden in Gods ogen sinds de dag dat ze de verboden vrucht aten.”

“Laten we twee passages lezen en dan zullen we het beter begrijpen. God zegt: ‘Vanuit mijn standpunt bezien is de dood van het vlees geen echte dood. Wanneer mijn Geest wordt teruggeroepen van een persoon, sterft die persoon. Daarom noem ik al die demonen die door Satan verdorven zijn gemaakt (diegenen die geen geloof hebben, alle ongelovigen) de doden.’  ‘“De doden” zijn zij die zich tegen God verzetten en rebelleren, hun ziel is verdoofd en zij begrijpen Gods woorden niet, het zijn zij die de waarheid niet in praktijk brengen en niet loyaal zijn aan God en het zijn zij die in het rijk van Satan leven en gebruikt worden door Satan.’ Deze twee passages verklaren duidelijk ‘de doden’. Enerzijds verwijzen ‘de doden’ naar degenen die niet in God geloven of God niet aanbidden.Aan de andere kant, verwijzen ‘de doden’ naar degenen die in God geloven maar falen de woorden van God in praktijk brengen. Hoewel we bijvoorbeeld in de Heer geloven, houden we ons gewoon aan religieuze ceremonies, zingen we hymnes in overeenstemming met onze voorgeschreven routine, lezen we de Bijbel en prijzen we de Heer, en hebben we een aantal goede uiterlijke gedragingen. Maar zodra onze belangen worden geschonden, zijn we eenvoudigweg niet in staat om de woorden van de Heer in praktijk te brengen en leven we vaak in wrok tegen anderen. Wij gelovigen blijven zeggen dat we van de Heer houden en loyaliteit aan Hem hebben, maar wanneer we tegenslagen en ontberingen tegenkomen, klagen we vaak en geven we de Heer de schuld. We weten heel goed dat God van eerlijke mensen houdt, maar als het onze reputatie en status betreft, zijn we nog steeds in staat om trucjes te spelen om mensen en God te bedriegen, vertrouwend op Satans vergiften, ‘Een man laat zijn naam achter, waar hij ook blijft, net zoals een gans overal roept waar hij vliegt,’ ‘De fouten van goede vrienden verzwijgen draagt bij tot een lange, goede vriendschap,’ ‘Denk na voordat je spreekt en dan alleen met voorzichtigheid’ enzovoort. … We kunnen aan dit alles zien dat we vol zijn van egoïsme, verachtelijkheid, kromheid, bedrog, arrogantie, eigengerechtigheid en andere satanische neigingen. Dit betekent dat we nog steeds onder invloed van Satan leven. Dit soort mensen zijn de geesteloze doden waarover door God wordt gesproken.”

Toen hij deze communicatie hoorde, bleef Jiang Xun zijn hoofd knikken en zei: “Door jouw communicatie zie ik plotseling het licht. Het blijkt dat ‘de doden’ verwijzen naar degenen die in God geloven maar Gods woorden niet praktiseren, zich niet aan Gods pad houden, geen gehoorzaamheid aan God hebben, geen verandering in gezindheid hebben en zich nog steeds tegen God verzetten. Wat ik begrijp, schiet deze ware betekenis ver te kort. Dus wat bedoelen we als we spreken van ‘de herrezen doden’?”

Jiang Xun's tante zei: “Laat me je nog een passage van Gods woorden lezen en je zult het weten. God zegt: ‘Nadat je bent veranderd, zul je anders zijn dan deze dode lichamen. Het zijn de woorden van God die leven geven aan de ziel van mensen en ervoor zorgen dat zij herboren worden en wanneer de ziel van mensen herboren wordt, is zij tot leven gekomen. Het noemen van de “doden” verwijst naar lichamen die geen ziel hebben, naar mensen van wie de ziel gestorven is. Wanneer de ziel van mensen leven ontvangt komt zij tot leven. De heiligen waar eerder over gesproken werd verwijzen naar mensen die tot leven zijn gekomen, zij die onder invloed van Satan zijn geweest, maar Satan hebben verslagen.’ Uit Gods woorden kunnen we zien dat de herrezen doden betekent dat wij, onder de bewatering van Gods woorden, in staat zijn Gods woorden als onze gids in alle dingen te aanvaarden, aan de kant van de waarheid kunnen staan ​​wanneer Satan verstoringen veroorzaakt, en de verleidingen van Satan kunnen doorzien en God verheerlijken wanneer we Satans verleidingen tegenkomen. Dat wil zeggen, ongeacht waar of wanneer, wij gelovigen kunnen Gods wil uitvoeren als onze roeping. Net als Peter en Job, hoewel ze zwakheid en pijn hadden in beproevingen, konden ze Satan nog steeds verlaten en Gods wil als hun roeping uitvoeren en uiteindelijk Satan beschamen. Alleen dit soort mensen zijn tot leven gekomen.”

Met een luchtje van begrip knikte Jiang Xun opnieuw en zei glimlachend: “Oh, ik begrijp het. Het blijkt dat de herrezen doden betekenen dat wij, gelovigen in God die onder het domein van Satan zijn, niet toegeven aan zijn duistere invloed, en Gods wil kunnen zoeken en beoefenen volgens de vereisten van God wanneer dingen opduiken. Maar er is nog iets waar ik niet duidelijk over ben. Ik wil de woorden van de Heer in daden omzetten, maar soms faal ik ondanks mezelf. Dus, wat kan ik doen om een ​​levend persoon te worden?”

De tante van Jiang Xun ging verder en zei: “Eigenlijk kunnen we het niet redden door op onszelf te vertrouwen, en we moeten nog steeds binnenkomen in overeenstemming met de woorden die God heeft uitgedrukt. Hier, waarom lees je deze passage niet?” Terwijl ze dit zei, gaf ze haar tablet door aan Jiang Xun.

Jiang Xun las toen, “Als mensen levende wezens willen worden en getuigenis willen geven van God en door God willen worden goedgekeurd, zullen zij Gods redding moeten aanvaarden, ze zullen zich graag moeten onderwerpen aan Zijn oordeel en tuchtiging en verheugd het snoeien en behandelen van God moeten accepteren. Alleen dan kunnen zij alle waarheden die door God geëist worden in praktijk brengen en alleen dan zullen zij Gods redding ontvangen en daadwerkelijk levende wezens worden. De levenden worden gered door God, zij zijn geoordeeld en getuchtigd door God, zij zijn bereid om zichzelf aan God te wijden en hun leven aan God te geven en zij willen graag hun hele leven aan God opdragen. Alleen wanneer de levenden getuigenis geven van God kan Satan te schande worden gemaakt, alleen de levenden kunnen het evangelische werk van God verspreiden, alleen de levenden zullen mensen naar Gods hart zijn en alleen de levenden zijn echte mensen.” Na het lezen zei Jiang Xun: “Hier staat dat de manier om de levenden te worden is om Gods oordeel, tuchtiging, snoeien en handelen te accepteren. We kunnen echt niet de levenden worden door op onszelf te vertrouwen.”

De tante van Jiang Xun zei bezorgd: “Ja. Als we de levenden willen worden, is de enige manier om het oordeel, de tuchtiging, het snoeien en het handelen in Gods woorden te accepteren. Zonder het oordeel en de tuchtiging van God zijn we niet in staat onze verdorven gezindheid te kennen, en zullen we nog steeds Satan volgen, onder zijn domein leven en voor altijd zijn dienaren zijn. Als gevolg hiervan zullen we voor altijd in een staat van zondigen en belijden leven zonder vrijlating. Psalm 96:13 ‘Voor de HEER, want hij is in aantocht, in aantocht is hij als rechter van de aarde. Rechtvaardig​ zal hij de wereld berechten, de volken oordelen, trouw aan zijn woord.’ Johannes 9:39 ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien … In deze verzen vermeldt het ‘in aantocht is hij als rechter van de aarde’ en ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen’. Hieruit kunnen we zien dat God in de laatste dagen persoonlijk naar de wereld van mensen moet komen, en Hij zal komen om alle volkeren en alle naties te oordelen. Dus als we de levenden willen worden en door God willen worden verkregen, moeten we, wanneer de Heer terugkeert, Zijn oordeel aanvaarden. Alleen dan zullen we de kans hebben om de echt levende mens te worden.”

Jiang Xun zei serieus: “Mm. Door uw communicatie vandaag, ben ik te weten gekomen dat de herrijzing van de doden niet is, zoals ik me voorstel, dat de doden uit hun graven komen. In plaats daarvan verwijst het naar het veranderen van onze satanische aard en het afwerpen van onze verdorven gezindheid. Als we het willen redden, moeten we Gods werk van oordeel en tuchtiging in de laatste dagen aanvaarden. Dit is de enige manier voor ons om de levenden te worden.”

Zijn tante zei: “Godzijdank! Het wordt donker. Laten we naar huis gaan en ons gesprek voortzetten.”

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Waarom oordeelt en tuchtigt God de mens?

Hoe zullen de mensen Gods oordeel en tuchtiging meemaken om gered te worden?

Laat een antwoord achter