Online preken

Menu

Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden

Het werk dat nu wordt gedaan heeft waarlijk als bedoeling dat mensen Satan, hun oude voorouder, verzaken. Alle oordelen door het woord zijn erop gericht de verdorven gezindheid van de mens aan de kaak te stellen en mensen inzicht te geven in de essentie van het leven. Al deze herhaalde oordelen dringen het hart van mensen binnen. Elk oordeel heeft directe gevolgen voor hun lot en is bedoeld om hun hart te verwonden. Zo kunnen ze dat alles loslaten en het leven leren kennen, deze vuile wereld en ook Gods wijsheid en almacht, alsmede deze door Satan verdorven mensheid. Hoe meer van dit soort tuchtiging en oordeel, hoe meer het hart van een mens gewond kan raken en hoe meer zijn geest kan ontwaken. De geest van deze uitermate verdorven en zeer grondig misleide mensen opwekken, is het doel van een dergelijk oordeel. De mens heeft geen geest, dat wil zeggen, zijn geest is lang geleden gestorven. Hij weet niet dat de Hemel er is, weet niet dat er een God is en al helemaal niet dat hij worstelt in de afgrond van de dood. Hoe kan hij ooit weten dat hij in deze goddeloze hel op aarde leeft? Hoe kan hij ooit weten dat zijn ranzige lijk door Satans verdorvenheid in het Hades van de dood is gevallen? Hoe kan hij ooit weten dat alles op aarde al lang onherstelbaar is verwoest door de mensheid? En hoe kan hij ooit weten dat de Schepper nu op aarde is gekomen en op zoek is naar een groep verdorven mensen die Hij kan redden? Zelfs nadat een mens elke mogelijke loutering en elk oordeel heeft ondergaan, raakt zijn afgestompte bewustzijn nauwelijks geprikkeld en reageert het amper. De mensheid is zo gedegenereerd! Hoewel een dergelijk oordeel als de striemende hagel uit de lucht is, is het de mens tot grote zegen. Zonder dit oordeel van mensen zou er geen resultaat zijn. Het zou dan volstrekt onmogelijk zijn om mensen uit de afgrond van ellende te redden. Zonder dit werk zou het voor mensen heel moeilijk zijn om aan Hades te ontsnappen. Hun hart is immers lang geleden gestorven en hun geest lang geleden door Satan onder de voet gelopen. Jullie zijn tot in de grootste dieptes van degeneratie gezonken. Om gered te worden, moeten jullie onverdroten worden aangesproken en onverdroten worden geoordeeld en pas dan zal dat ijskoude hart van jullie wakker worden.

Jullie vlees, jullie buitensporige verlangens, jullie hebzucht en jullie lust zijn te diep geworteld. Jullie harten worden zo constant door die dingen beheerst, dat jullie geen schijn van kans hebben om het juk van die feodale en verdorven gedachten af te schudden. Jullie smachten er niet naar om jullie huidige situatie te veranderen of de invloed van duisternis te ontvluchten. Jullie zijn gewoon gebonden door die dingen. Zelfs als jullie weten dat een dergelijk leven te pijnlijk is en een dergelijke wereld te duister, heeft werkelijk niemand van jullie de moed om zo’n leven te veranderen. Jullie willen alleen ontsnappen aan dit soort echt leven, jullie zielen aan het vagevuur onttrekken en in een vredige, gelukkige, hemelse omgeving vertoeven. Jullie zijn niet bereid om moeilijkheden te doorstaan om jullie huidige leven te veranderen. Evenmin zijn jullie bereid om in dit oordeel en deze tuchtiging te zoeken naar het leven dat jullie zouden moeten binnengaan. Liever koesteren jullie volkomen onrealistische dromen over die prachtige wereld voorbij het vlees. Het leven waar jullie naar verlangen, kan moeiteloos worden verkregen zonder enige pijn te verduren. Dat is volslagen onrealistisch! Want jullie hopen niet op een zinvol leven en op het verkrijgen van de waarheid in de loop van dat leven, oftewel jullie hopen niet voor de waarheid te leven en te staan voor gerechtigheid. Dat beschouwen jullie niet als een stralend, flitsend leven. In jullie ogen zou het beleven van een dergelijk leven als een onrechtvaardigheid aanvoelen! Met een dergelijk leven zouden jullie jezelf in jullie ogen echt tekortdoen! Ook al accepteren jullie deze tuchtiging nu, jullie streven niet naar de waarheid en proberen niet heden naar de waarheid te leven, maar willen later een gelukkig leven voorbij het vlees. Jullie zoeken niet naar de waarheid, staan niet pal voor de waarheid en leven al helemaal niet voor de waarheid. Jullie streven vandaag niet naar intreding, maar in plaats daarvan denken steeds aan “die ene dag” waarbij jullie naar de blauwe lucht kijken, bittere tranen vergieten en verwachten dat jullie op een dag in de hemel worden opgenomen. Weten jullie niet dat dergelijke gedachten alleen al van weinig realiteitszin getuigen? Jullie blijven maar denken dat de Heiland, die oneindig mild en barmhartig is, je ongetwijfeld op een dag tot Hem zal komen nemen, jij die moeilijkheden en leed in deze wereld hebt ondervonden, en dat Hij jou, een onderdrukt slachtoffer, ongetwijfeld zal wreken. Ben je niet vol zonde? Ben je de enige die in deze wereld heeft geleden? Je bent zelf onder het domein van Satan gekomen en hebt geleden. Moet God je echt nog steeds wreken? Zij die niet aan Gods eisen kunnen voldoen – zijn zij niet allemaal Gods vijanden? Zij die niet in de vleesgeworden God geloven – zijn zij niet de antichrist? Wat heb je aan je goede daden? Kunnen die de plaats innemen van een hart dat God aanbidt? Je kunt Gods zegen niet verkrijgen door simpelweg een paar goede daden te verrichten. God zal ook niet het onrecht tegen jou wreken alleen maar omdat je slachtoffer en onderdrukt bent geweest. Zij die in God geloven en God desondanks niet kennen, maar die wel goede daden verrichten – worden zij ook niet allemaal getuchtigd? In God geloven is het enige wat je doet, je wilt alleen dat God het onrecht tegen jou rechtzet en wreekt. Je wilt ook dat God je een ontsnappingsroute uit je ellende biedt. Maar je weigert aandacht te schenken aan de waarheid. Je dorst er ook niet naar om naar de waarheid te leven, laat staan dat je in staat zou zijn om aan dit zware, ledige leven te ontsnappen. Nee, je leidt je leven in het vlees en je zondige leven, terwijl je verwachtingsvol naar God opziet om je grieven recht te zetten en de mist van je bestaan op te helderen. Hoe is dat mogelijk? Als je de waarheid bezit, kun je God volgen. Als je aan naleving doet, kun je een manifestatie van Gods woord zijn. Als je het leven hebt, kun je Gods zegen genieten. Zij die de waarheid bezitten, kunnen Gods zegen genieten. God zal zaken zeker rechtzetten voor degenen die Hem met heel hun hart liefhebben en daarnaast tegenspoed en lijden doorstaan. Dat geldt niet voor mensen die alleen zichzelf liefhebben en ten prooi zijn gevallen aan de misleidingen van Satan. Hoe kan er goedheid zijn in mensen die de waarheid niet liefhebben? Hoe kan iemand rechtvaardig zijn die alleen het vlees liefheeft? Zijn rechtvaardigheid en goedheid niet verbonden met de waarheid? Zijn ze niet voorbehouden aan hen die God met heel hun hart liefhebben? Zij die de waarheid niet liefhebben en slechts een ranzig lijk zijn – zijn zij niet allen kwaadaardig? Wie niet naar de waarheid kunnen leven – zijn zij niet allemaal vijanden van de waarheid? Hoe zit dat met jullie?

Als je aan deze invloeden van duisternis kunt ontsnappen en van deze onreine dingen afstand kunt doen, als je heilig kunt worden, dan betekent dit dat je de waarheid bezit. Het is niet dat je natuur verandert, maar alleen dat je in staat bent de waarheid in praktijk te brengen en het vlees te verzaken. Dit is wat zij hebben die gereinigd zijn. Het overwinningswerk is bovenal bedoeld om de mensheid te reinigen zodat de mens de waarheid kan bezitten, want de mens begrijpt nu te weinig waarheid! Overwinningswerk op deze mensen verrichten, is van het grootste belang. Jullie zijn allemaal onder de invloed van duisternis gevallen en zwaar beschadigd. Het doel van dit werk is dan ook om jullie de menselijke aard te leren kennen en daardoor naar de waarheid te laten leven. Alle geschapen wezens zouden hun vervolmaking moeten accepteren. Als het werk in dit stadium alleen de vervolmaking van mensen betreft, zou het in Engeland, Amerika of Israël kunnen plaatsvinden. Het zou dan op mensen uit om het even welk land kunnen worden toegepast. Maar het overwinningswerk is selectief. De eerste stap ervan is op de korte termijn gericht. Daarbij wordt Satan vernederd en het hele universum overwonnen. Dit is het aanvankelijke overwinningswerk. Je kunt zeggen dat elk schepsel dat in God gelooft, vervolmaakt kan worden. Vervolmaakt worden is immers iets dat men alleen na een verandering op de lange termijn kan bereiken. Maar overwonnen worden is anders. Het voorbeeld en model die overwonnen moet worden, moet het verst zijn achtergebleven, in de diepste duisternis leven, ook het meest laaghartig zijn, totaal niet bereid zijn God aan te nemen en God uiterst ongehoorzaam zijn. Een dergelijke persoon kan ervan getuigen dat hij overwonnen is. Het hoofddoel van het overwinningswerk is Satan verslaan. Het hoofddoel om mensen te vervolmaken, aan de andere kant, is mensen te winnen. Het is mensen in staat stellen om te getuigen nadat ze zijn overwonnen dat dit overwinningswerk hier is geplaatst, op mensen zoals jullie. Het doel is mensen te laten getuigen nadat ze zijn overwonnen. Deze overwonnen mensen zullen worden gebruikt om het doel te bereiken, namelijk Satan vernederen. Wat is dan de voornaamste methode om te overwinnen? Tuchtigingen, oordelen, vervloekingen en openbaringen – de rechtvaardige gezindheid gebruiken om mensen te overwinnen zodat ze helemaal overtuigd raken, vanwege Gods rechtvaardige gezindheid. De realiteit en het gezag van het woord gebruiken om mensen te overwinnen en hen volledig te overtuigen – dat is wat het betekent om overwonnen te worden. Zij die zijn vervolmaakt, weten niet alleen gehoorzaamheid te bereiken nadat ze zijn overwonnen, maar zijn ook in staat om kennis van het werk des oordeels te verkrijgen, hun gezindheid te veranderen en God te kennen. Zij ervaren het pad van God liefhebben en zijn vervuld met de waarheid. Zij weten hoe ze Gods werk moeten ervaren, zijn in staat om voor God te lijden en hebben hun eigen wil. De vervolmaakten zijn degenen die werkelijk begrip van de waarheid hebben omdat zij Gods woord hebben ervaren. De overwonnenen zijn degenen die de waarheid kennen maar de echte betekenis van de waarheid niet hebben aanvaard. Nadat ze overwonnen zijn, gehoorzamen ze, maar hun gehoorzaamheid komt volledig voort uit het oordeel dat ze hebben ontvangen. Zij hebben geen enkel begrip van de echte betekenis van vele waarheden. Zij erkennen de waarheid met hun mond, maar zijn de waarheid niet binnengegaan. Zij begrijpen de waarheid, maar hebben de waarheid niet ervaren. Het werk dat wordt verricht op degenen die vervolmaakt worden, omvat tuchtigingen en oordelen, naast het verschaffen van leven. Iemand die eraan hecht om de waarheid binnen te gaan, is iemand die vervolmaakt kan worden. Het verschil tussen degenen die vervolmaakt kunnen worden en de overwonnenen, ligt in de vraag of ze de waarheid kunnen binnengaan. Zij die de waarheid begrijpen, de waarheid zijn binnengegaan en naar de waarheid leven, zijn de vervolmaakten. Zij die de waarheid niet begrijpen, gaan de waarheid niet binnen; dat wil zeggen, zij die niet naar de waarheid leven, zijn mensen die niet vervolmaakt kunnen worden. Als zulke mensen nu in staat zijn om volledig te gehoorzamen, dan zijn ze overwonnen. Als de overwonnenen de waarheid niet zoeken – als zij de waarheid volgen maar er niet naar leven, als zij de waarheid zien en horen maar er geen waarde aan hechten om ernaar te leven – kunnen zijn niet vervolmaakt worden. Zij die vervolmaakt kunnen worden, beoefenen de waarheid overeenkomstig het pad van volmaaktheid, dat wil zeggen, zij beoefenen de waarheid op basis van het pad van volmaaktheid. Zij vervullen daardoor Gods wil en worden vervolmaakt. Iemand die tot het eind volhardt voordat het overwinningswerk eindigt, is een overwonnene, maar je kunt niet zeggen dat hij een vervolmaakte is. De vervolmaakte verwijst naar hen die in staat zijn om, nadat het overwinningswerk eindigt, naar de waarheid te streven en door God te worden gewonnen. Het verwijst naar degenen die, nadat het overwinningswerk eindigt, standvastig blijven in moeilijkheden en naar de waarheid leven. De verschillen in de werkzame stappen en de mate waarin men de waarheid begrijpt en binnengaat, onderscheiden overwonnen zijn van vervolmaakt zijn. Allen die zich niet op het pad naar volmaaktheid hebben begeven, dat wil zeggen zij die de waarheid niet bezitten, zullen uiteindelijk alsnog worden geëlimineerd. Alleen zij die de waarheid bezitten en naar de waarheid leven, kunnen volledig door God worden gewonnen. Dat wil zeggen, zij die naar Petrus’ beeld leven, zijn de vervolmaakten, terwijl alle anderen de overwonnenen zijn. Het werk dat wordt verricht op allen die worden overwonnen, bestaat eenvoudigweg uit het uitspreken van vervloekingen, tuchtigingen en uitingen van toorn. Zij ontvangen simpelweg rechtvaardigheid en vervloekingen. Op zo iemand inwerken is botweg openbaren – de verdorven gezindheid in hem openbaren, zodat hij deze zelf herkent en volledig overtuigd raakt. Zodra de mens volkomen gehoorzaam wordt, eindigt het overwinningswerk. Ook al proberen de meeste mensen nog steeds de waarheid niet te begrijpen, het overwinningswerk zal dan beëindigd zijn. 

Er zijn voorwaarden om aan te voldoen als je vervolmaakt wilt worden. Dankzij je vastberadenheid, je doorzettingsvermogen, je geweten en je streven zul je in staat zijn om het leven te ervaren en Gods wil te vervullen. Dat is je intreding en daarmee voldoe je aan de vereisten op het pad naar volmaaktheid. Het werk van vervolmaking kan op alle mensen worden toegepast. Ieder die God zoekt, kan vervolmaakt worden en heeft de kans en kwalificaties om vervolmaakt te worden. Er geldt in dit opzicht geen vaste regel. Of iemand kan worden vervolmaakt, hangt vooral af van waar hij naar streeft. Mensen die de waarheid liefhebben en in staat zijn om naar de waarheid te leven, kunnen zeker worden vervolmaakt. Mensen die de waarheid niet liefhebben worden niet door God geprezen; zij leiden niet een leven dat God vereist en ze kunnen niet worden vervolmaakt. Het werk van vervolmaking is alleen bedoeld om mensen door God te laten winnen, niet een stap in het bestrijden van Satan. Het overwinningswerk is alleen bedoeld om Satan te bestrijden, oftewel het overwinnen van de mens dient om Satan te verslaan. Dit laatste is het belangrijkste werk, het nieuwste werk dat in alle tijden nooit is gedaan. Je zou kunnen zeggen dat het doel van dit stadium van het werk vooral is alle mensen te overwinnen om Satan zo te verslaan. Het werk om mensen te vervolmaken, is geen nieuw werk. Al het werk in de periode waarin God in het vlees werkzaam is, heeft als voornaamste doel mensen te overwinnen. Dit is als in het Tijdperk van Genade. De verlossing van de gehele mensheid door de kruisiging was het voornaamste werk. “Mensen door God laten winnen” was aanvullend op het werk in het vlees en gebeurde pas na de kruisiging. Toen Jezus kwam en Zijn werk deed, was Zijn hoofddoel om met Zijn kruisiging over de banden van de dood en Hades te zegevieren, om over Satans invloed te zegevieren, oftewel om Satan te verslaan. Petrus begaf zich pas na de kruisiging van Jezus stap voor stap op het pad naar volmaaktheid. Hij bevond zich uiteraard onder hen die Jezus volgden toen Jezus Zijn werk deed, maar hij werd in die tijd niet vervolmaakt. Petrus kreeg pas nadat Jezus Zijn werk had volbracht steeds meer begrip van de waarheid en werd toen vervolmaakt. De vleesgeworden God komt alleen naar de aarde om een belangrijk, cruciaal stadium van het werk in een korte tijdsperiode te voltooien, niet om langdurig onder de mensen op aarde te leven en hen doelbewust te vervolmaken. Dat werk doet hij niet. Hij wacht niet tot de tijd wanneer de mens volkomen vervolmaakt is om zijn werk te voltooien. Dat is niet het doel en de betekenis van Zijn vleeswording. Hij komt alleen voor het kortstondige werk om de mensheid te redden, niet voor het werk op de zeer lange termijn om de mensheid te vervolmaken. Het werk om de mensheid te redden, is representatief. Het kan een nieuw tijdperk inluiden en in korte tijd worden voltooid. Maar de mensheid vervolmaken, vereist dat de mens op een bepaald niveau komt. Dat werk vergt veel tijd en moet door de Geest van God worden gedaan. Het vindt plaats op het fundament van de waarheid die wordt uitgesproken tijdens het werk in het vlees. Of Hij wekt ook de apostelen op om hen het herderlijke werk voor de lange termijn te laten doen, zodat Hij Zijn doel kan verwezenlijken om de mensheid te vervolmaken. De vleesgeworden God doet dit werk niet. Hij spreekt alleen over de weg van het leven zodat mensen het begrijpen. Hij geeft de mensheid alleen de waarheid en begeleidt de mensen niet voortdurend om de waarheid in praktijk te brengen, want dat valt niet onder Zijn bediening. Hij begeleidt de mens dus niet tot deze de waarheid volledig begrijpt en de waarheid volledig verkrijgt. Zijn werk in het vlees eindigt wanneer de mens het juiste pad van geloof in God formeel betreedt, wanneer de mens zich op het juiste pad van vervolmaking begeeft. Dan heeft Hij uiteraard ook Satan geheel en al verslagen en over de wereld gezegevierd. Het maakt Hem niet uit of de mens op dat moment de waarheid is binnengegaan. Het maakt Hem ook niet uit of het leven van de mens veel of weinig voorstelt. Niets daarvan is wat Hij dient te beheren in het vlees. Niets daarvan valt onder de bediening van de vleesgeworden God. Zodra Hij Zijn beoogde werk voltooit, besluit Hij Zijn werk in het vlees. Het werk dat de vleesgeworden God dus doet, is alleen het werk dat Gods Geest niet rechtstreeks kan doen. Het is bovendien het kortstondige reddingswerk, niet het werk op de lange termijn op aarde.

Jullie kaliber opvijzelen, valt niet onder mijn werk. Ik vraag jullie dit alleen te doen omdat jullie kaliber te laag is. Dit behoort in feite niet tot het werk van vervolmaking, maar is extra werk dat op jullie wordt uitgevoerd. Het werk dat nu op jullie wordt uitgevoerd, vindt op basis van jullie behoeften plaats. Het is geïndividualiseerd, niet een pad waarop iedereen zich moet begeven die vervolmaakt wordt. Jullie kaliber is lager dan dat van degenen die in het verleden werden vervolmaakt. Daarom krijgt dit werk ten behoeve van jullie met te veel obstakels te maken. Ik doe dit extra werk onder jullie omdat de doelen van vervolmaking anders zijn. Wanneer God op aarde komt, beperkt Hij Zich in essentie tot Zijn eigen domein, en doet Zijn werk zonder zich al te veel met andere zaken te bemoeien. Hij laat Zich niet in met familiekwesties of het leven van mensen. Hij houdt Zich geenszins met dergelijke onbeduidende zaken bezig. Die maken geen deel uit van Zijn bediening. Maar jullie kaliber is zoveel lager dan wat ik heb vereist – het lijkt er in geen velden of wegen op – dat het werk voor extreme hindernissen gesteld wordt. Bovendien moet dit werk worden verricht onder de mensen in dit land, China. Jullie zijn zo onderontwikkeld dat ik alleen maar kan eisen dat jullie je ontwikkelen. Ik heb jullie gezegd dat dit extra werk is, maar dit hebben jullie wel nodig en zal jullie vervolmaking ten goede komen. In feite hebben jullie eerst onderricht nodig, basiskennis over hoe jullie je moeten gedragen en basiskennis over het leven. Daar zou ik niet met jullie over moeten hoeven spreken. Maar aangezien jullie deze dingen niet hebben, heb ik geen andere keuze dan, nadat jullie in deze wereld geboren zijn, deze dingen geleidelijk aan bij jullie in te prenten. Ook al hebben jullie allerlei opvattingen over mij, toch vraag ik dit van jullie, eis ik dat jullie je kaliber opvijzelen. Het is niet mijn bedoeling om dit werk te komen doen, want mijn werk is alleen jullie te overwinnen, alleen jullie volledig te overtuigen door over jullie te oordelen. Ik wijs jullie daarmee op de weg van het leven die jullie behoren in te slaan. Anders gezegd: hoe ontwikkeld jullie zijn en of jullie kennis hebben van het leven zou niets met mij van doen hebben, ware het niet dat ik jullie moet overwinnen met mijn woord. Al dit werk komt er extra bij om de resultaten van het overwinningswerk te garanderen en ten behoeve van jullie vervolmaking daarna. Het is niet een stap van het overwinningswerk. Omdat jullie van een laag kaliber, lui, nalatig, dwaas, stompzinnig, gevoelloos en idioot zijn – omdat jullie uitermate abnormaal zijn – eis ik dat jullie je kaliber eerst opvijzelen. Iedereen die vervolmaakt wil worden, moet aan bepaalde criteria voldoen. Wil je vervolmaakt worden, dan moet je helder en nuchter van aard zijn, en een zinvol leven willen leiden. Ben je iemand die niet doelloos wil leven, iemand die naar de waarheid streeft, iemand die oprecht is in alles wat hij doet en iemand van een uitzonderlijk normale menselijkheid, dan kom je in aanmerking om te worden vervolmaakt.

Dit werk onder jullie wordt uitgevoerd op basis van wat er nodig is. Na de overwinning van deze personen zal een groep mensen vervolmaakt worden. Veel werk nu dient dan ook ter voorbereiding op het doel om jullie te vervolmaken, want velen die hongeren naar de waarheid kunnen vervolmaakt worden. Als het overwinningswerk op jullie zou worden uitgevoerd en er vervolgens verder geen werk zou worden verricht, zou het dan niet zo zijn, dat sommigen die naar de waarheid smachten die niet zouden verkrijgen? Het huidige werk beoogt een pad te banen om mensen later te kunnen vervolmaken. Hoewel ik mij alleen met het overwinningswerk bezighoudt, dient nochtans de weg van het leven waarover ik spreek ter voorbereiding op de latere vervolmaking van mensen. Het werk na overwinning richt zich op de vervolmaking van mensen. Het overwinningswerk legt dus een fundament voor de vervolmaking. De mens kan alleen worden vervolmaakt na overwonnen te zijn. De voornaamste taak nu is overwinnen. Later worden zij die streven en verlangen naar de waarheid, vervolmaakt. Vervolmaakt worden, behelst onder meer de volgende positieve aspecten van intreding: heeft je hart God lief? Hoe diep was je ervaring terwijl je dit pad bewandelde? Hoe zuiver is je liefde voor God? Hoe nauwgezet breng je de waarheid in praktijk? Wil je vervolmaakt worden, dan heb je een basiskennis van alle menselijke aspecten nodig. Dit is een minimale vereiste. Allen die niet kunnen worden vervolmaakt nadat ze zijn overwonnen, worden gebruiksvoorwerpen en worden uiteindelijk alsnog in de poel van vuur en zwavel geworpen. Ze vallen alsnog in de bodemloze afgrond omdat hun gezindheid niet is veranderd en ze nog steeds tot Satan behoren. Als iemand niet voor vervolmaking in aanmerking komt, is hij nutteloos. Hij is dan als niets, een stuk gereedschap, iets wat de vuurproef niet kan doorstaan! Hoe groot is je liefde voor God op dit moment? Hoezeer ben je jezelf beu? In hoeverre ken je Satan echt? Is jullie vastberadenheid verankerd? Is jullie leven onder de mensen goed geregeld? Is jullie leven veranderd? Leiden jullie een nieuw leven? Is jullie kijk op het leven veranderd? Zijn deze dingen niet veranderd, dan kun je niet vervolmaakt worden, ook al houd je stand. Je bent dan alleen overwonnen. Op het moment dat je beproefd wordt, heb je de waarheid niet, is je menselijkheid abnormaal, en ben je zo laag als een wildeman. Je bent alleen overwonnen, alleen iemand die door mij is overwonnen. Net zoals een ezel, na het voelen van de zweep van zijn meester, bang is om uit de band te springen wanneer hij de meester ziet, ben jij als deze getemde ezel. Als iemand die positieve aspecten mist en in plaats daarvan passief en angstig is, bang en terughoudend in alles, niet in staat om wat dan ook duidelijk te onderscheiden, de waarheid niet kan aanvaarden, nog steeds zonder oefenpad is, en bovenal: geen hart heeft dat God liefheeft – als iemand niet weet hoe hij God moet liefhebben, hoe hij een zinvol leven moet leiden of hoe hij echt iemand kan zijn – hoe kan zo iemand dan van God getuigen? Hieruit blijkt dat je leven weinig waarde heeft en je niet meer dan een getemde ezel bent. Je bent overwonnen, maar dat betekent alleen dat je de grote rode draak hebt afgezworen en weigert om je aan zijn domein te onderwerpen. Het betekent dat je gelooft dat er een God is, alle plannen van God wilt gehoorzamen en geen klachten hebt. Maar ben je in staat in de positieve aspecten Gods woord na te leven en God te manifesteren? Als je daar geenszins over beschikt, wil dat zeggen dat je niet gewonnen bent door God en dat je niet meer dan een getemde ezel bent. Er is niets begerenswaardig in je en de Heilige Geest werkt niet in je. Je menselijkheid schiet erg tekort en God kan je onmogelijk gebruiken. Je moet door God worden goedgekeurd en honderd keer beter zijn dan de ongelovige dieren en dan de levende doden. Alleen wie dat niveau bereikt, komt in aanmerking om vervolmaakt te worden. Alleen iemand die menselijk is en een geweten heeft, is geschikt om door God te worden gebruikt. Alleen wanneer jullie vervolmaakt zijn, kunnen jullie als mens worden beschouwd. Alleen de vervolmaakten leiden een zinvol leven. Alleen zulke mensen kunnen nog krachtiger van God getuigen.

Laat een antwoord achter