Online preken

Menu

Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen

Degenen die te midden van broeders en zusters altijd hun negativiteit uiten zijn de lakeien van Satan en zij verstoren de kerk. Deze mensen moeten op een dag weggestuurd en verbannen worden. In hun manier van in God geloven zullen mensen die geen godvrezend hart hebben, of geen hart dat God gehoorzaam is, niet alleen niet staat zijn om enig werk voor God te doen, maar juist het tegenovergestelde, ze zullen mensen worden die Gods werk verstoren en die God weerstaan. Het is de grootste schande voor een gelovige, wanneer iemand die in God gelooft, God niet gehoorzaamt of God vereert, maar in plaats daarvan Hem weerstaan. Als het woord en gedrag van een gelovige altijd even nonchalant en onbeheerst zijn als van een ongelovige, dan is deze gelovige zelfs nog kwaadaardiger dan de ongelovige; ze zijn een typische demon. Degenen in de kerk, die hun giftige praat uiten, die onder broeders en zusters geruchten verspreiden, onenigheid aanwakkeren en kliekjes vormen, hadden uit de kerk gezet moeten worden. Maar omdat het nu een afwijkend tijdperk van Gods werk is, zijn deze mensen ingeperkt, want ze zijn gedoemd om onderwerp van verbanning te zijn. Degenen die verdorven zijn gemaakt door Satan hebben allemaal een verdorven gezindheid. Maar terwijl sommige mensen slechts een verdorven gezindheid hebben, zijn er anderen die niet zo zijn, omdat ze niet alleen verdorven satanische gezindheid hebben, maar hun natuur is ook uiterst kwaadaardig. Alles wat dit type persoon doet en zegt, zijn niet alleen uitingen van hun verdorven satanische gezindheid, maar zij zijn zelf de echte duivel Satan. Alles wat ze doen is het werk van God onderbreken en verstoren, het binnengaan van het leven van broeders en zusters verstoren en het normale leven in de kerk verwoesten. Deze wolven in schaapskleren moeten vroeg of laat worden verwijderd en men moet een genadeloze houding aannemen tegenover deze lakeien van Satan; men moet een houding aannemen van afwijzing jegens hen. Alleen door dit te doen kan iemand aan Gods zijde staan en degenen die dit niet kunnen doen spannen samen met Satan. God is altijd in de harten van hen die oprecht in God geloven en zij dragen altijd een hart in zich dat God vereert, een hart dat God liefheeft. Degenen die in God geloven moeten dingen doen met een behoedzaam en zorgvuldig hart en alles wat ze doen moet in overeenstemming zijn met Gods voorschriften en ze moeten in staat zijn om Gods hart te vervullen. Ze moeten niet eigengereid zijn, doen wat ze ook maar willen; dat past niet bij heilig fatsoen. Mensen kunnen niet met Gods vaandel pronken en er overal mee rondbanjeren, ermee paraderen en zwendelen; dit is het meest rebelse gedrag wat men kan doen. Gezinnen hebben hun regels en naties hebben hun wetten: is dit niet nog meer het geval in het huis van God? Zijn de normen niet nog strenger? Zijn er niet nog meer bestuurlijke decreten? Mensen zijn vrij om te doen wat ze willen, maar de heersende geboden van God kunnen niet naar believen worden gewijzigd. God is een God die niet toestaat dat mensen Hem beledigen en God is een God die mensen doodt – weten mensen dit eigenlijk niet al?

Elke kerk heeft mensen die de kerk verstoren, mensen die Gods werk onderbreken. Deze mensen zijn allemaal Satan, vermomd in Gods familie. Dit type mens is vooral erg goed om zich anders voor te doen, zich respectvol aan mij te tonen, te knikken en te buigen, zich te gedragen als schurftige honden, hun ‘alles’ toe te wijden om hun eigen doelen te bereiken, maar hun lelijke gezicht te tonen aan broeders en zusters. Wanneer ze iemand de waarheid in praktijk zien brengen, vallen ze hen aan en sluiten ze hen buiten en wanneer ze mensen zien die geduchter is dan zijzelf, vleien ze hen en duiken ze op hen af, terwijl ze handelen als tirannen binnen de kerk. Het is zo dat de meerderheid van kerken dit soort ‘lokale vileine slang’, dit type ‘schoothondje’ in zich heeft. Ze sluipen samen rond, knipogend en heimelijk seinend naar elkaar en geen van hen brengt de waarheid in praktijk. Degene die het meeste gif heeft, is de ‘hoofddemon’ en degene met de hoogste aanzien leidt hen, met hun vlag in de lucht. Deze mensen hebben de vrije loop in de kerk, verspreiden hun negativiteit, zaaien verderf, doen wat ze maar willen, zeggen wat ze maar willen, zonder dat iemand hen durft te stoppen, omdat ze vol satanische gezindheden zijn. Op het moment dat ze beginnen te zorgen voor verstoring, komt er een sfeer van verderf de kerk in. Terwijl zij die de kerk verstoren en verderf zaaien de vrije loop in de kerk hebben, haken degenen die de waarheid binnen de kerk in praktijk brengen af en zijn zij niet in staat hun potentieel te realiseren. Bovendien volgt de meerderheid van de mensen hen. Zo’n kerk staat eenvoudigweg onder Satans leiding en de duivel is hun koning. Als de mensen in de kerk niet in opstand komen en die hoofd-demonen uitdrijven dan zullen ze vroeg of laat ook ten onder gaan. Van nu af aan moeten er maatregelen tegen dit soort kerken worden genomen. Als degenen die in staat zijn om een gedeelte van de waarheid in praktijk te brengen, zich niet bezighouden met het zoeken ernaar, dan zal die kerk worden verbannen. Als er niemand in een kerk is die bereid is om de waarheid in praktijk te brengen, niemand die van God kan getuigen, dan moet die kerk volledig genegeerd worden en moeten hun banden met andere kerken worden verbroken. Dit wordt bedoeld met het verderf begraven en Satan verdrijven. Als er verschillende lokale vileine slangen in een kerk zijn, evenals een paar kleine ‘vliegen’ die hen volgen zonder enig onderscheidingsvermogen, als degenen van de kerk de greep en manipulatie van deze slangen nog steeds niet kunnen afhouden nadat ze de waarheid hebben gezien, dan zullen deze dwazen uiteindelijk worden vernietigd. Hoewel deze kleine vliegen misschien niets vreselijks hebben gedaan, zijn ze nog sluwer, nog gladder en ongrijpbaarder en iedereen die zo is zal worden vernietigd. Er zal niet één over zijn! Degenen die tot Satan behoren, zullen worden teruggestuurd naar Satan, terwijl zij die God toebehoren, zeker op zoek zullen gaan naar de waarheid; dit wordt bepaald door hun nutuur. Laat allen die Satan volgen omkomen! Deze mensen zullen geen medelijden ontvangen. Laat zij die naar de waarheid zoeken voorziening verkrijgen en sta hen toe dat zij naar hartenlust vreugde ervaren in Gods woord. God is rechtvaardig; Hij behandelt mensen niet onrechtvaardig. Als je een duivel bent dan ben je niet in staat om de waarheid in praktijk te brengen. Als je iemand bent die naar de waarheid op zoek is, dan is het zeker dat je niet door Satan gevangen wordt genomen – hier is geen twijfel over mogelijk. 

Degenen die niet op zoek zijn naar vooruitgang willen altijd dat anderen even negatief en lui zijn als zijzelf, degenen die de waarheid niet in praktijk brengen zijn jaloers op degenen die de waarheid wel in praktijk brengen. Degenen die de waarheid niet in praktijk brengen willen altijd diegenen misleiden die warrig zijn en die geen onderscheidingsvermogen hebben. De dingen die deze mensen uiten kunnen ervoor zorgen dat je ontaardt, naar beneden afglijdt, ongewone aandoeningen ontwikkelt en van binnen met duisternis wordt gevuld; ze zorgen ervoor dat je ver weg van God raakt en ze zorgen ervoor dat je je op je lichamelijke behoeften richt en je jezelf verwent. Degenen die niet van de waarheid houden, die altijd op een oppervlakkige manier met God omgaan, hebben geen zelfkennis en hun gezindheid verleidt mensen om zonden te begaan en zich te verzetten tegen God. Ze brengen de waarheid niet in praktijk en staan anderen ook niet toe om deze te beoefenen. Ze koesteren zonde en walgen niet van zichzelf. Ze kennen zichzelf niet en voorkomen dat anderen zichzelf kennen en ze voorkomen dat anderen verlangen naar de waarheid. Degenen die ze bedriegen zijn niet in staat het licht te zien en vervallen in duisternis; zij kennen zichzelf niet, hebben geen kennis van de waarheid en raken verder en verder van God verwijderd. Ze brengen de waarheid niet in praktijk en ze weerhouden anderen ervan de waarheid in praktijk te brengen, doordat ze die dwaze mensen met zich meesleuren. In plaats van te zeggen dat ze in God geloven, is het beter om te zeggen dat ze in hun voorouders geloven, dat waar zij in geloven de afgoden in hun hart zijn. Het zou het beste zijn voor die mensen die zeggen dat ze God volgen om hun ogen te openen en goed te kijken om precies te zien in wie ze geloven: is het echt God waar je in gelooft of Satan? Als je weet dat waar je in gelooft niet God is maar je eigen afgoden, dan kun je het beste niet zeggen dat je een gelovige bent. Als je echt niet weet in wie je gelooft, kun je, weer, het beste niet zeggen dat je een gelovige bent. Dat zeggen zou godslastering zijn! Niemand dwingt je om in God te geloven. Zeg niet dat jullie in mij geloven, want ik heb dat soort woorden lang genoeg gehoord en ik wens ze niet opnieuw te horen, want waar jullie in geloven zijn de afgoden in jullie hart en de lokale vileine slangen onder jullie. Degenen die hun hoofd schudden als ze de waarheid horen, die breed glimlachen als ze over de dood horen spreken, zijn het nageslacht van Satan en het zijn allemaal objecten die geëlimineerd moeten worden. Er zijn in de kerk veel mensen die geen onderscheidingsvermogen hebben en wanneer er iets bedrieglijks gebeurt, blijven ze gewoon aan Satans kant staan. Wanneer zij de lakeien van Satan worden genoemd, voelen zij zich erg onrechtvaardig behandeld. En je zou kunnen zeggen dat ze geen onderscheidingsvermogen hebben, maar ze staan altijd aan de kant zonder waarheid. Er is geen enkel cruciaal moment geweest dat ze aan de kant van de waarheid stonden, geen enkele keer dat ze opstonden en voor de waarheid pleitten, dus hebben ze echt geen onderscheidingsvermogen? Waarom staan ze dan altijd aan Satans kant? Waarom zeggen ze nooit één woord dat eerlijk of redelijk is ten aanzien van de waarheid? Is deze situatie echt ontstaan vanuit hun tijdelijke verwarring? Hoe minder onderscheidingsvermogen iemand heeft, des te minder ze in staat zijn om aan de kant van de waarheid te staan. Wat laat dit zien? Laat het niet zien dat degenen zonder onderscheidingsvermogen van het kwaad houden? Laat het niet zien dat degenen zonder onderscheidingsvermogen de trouwe nakomelingen van Satan zijn? Waarom kunnen zij altijd aan de kant van Satan staan en dezelfde taal als hij spreken? Al hun woorden en daden en hun uitdrukkingen bewijzen ruimschoots dat zij geen liefhebber van de waarheid zijn, maar eerder dat zij mensen zijn die de waarheid verafschuwen. Dat zij aan de kant van Satan kunnen staan, bewijst ruimschoots dat Satan echt houdt van deze kleine duivels die hun hele leven vechten omwille van Satan. Zijn al deze feiten niet overduidelijk? Als je echt iemand bent die de waarheid liefheeft, waarom heb je dan geen aandacht voor degenen die de waarheid in praktijk brengen en waarom volg je dan onmiddellijk diegenen die de waarheid niet in praktijk brengen zodra ze het ergens even niet mee eens zijn? Wat voor een probleem is dit? Het maakt me niet uit of je onderscheidingsvermogen hebt of niet, het kan me niet schelen wat voor grote prijs je hebt betaald, het kan me niet schelen hoe sterk je bent en het kan me niet schelen of je een lokale vileine slang bent of een leider die de vaandel draagt. Als je sterk bent is dat alleen met behulp van Satans kracht; als je hoog in aanzien staat, dan is dat alleen maar omdat er te veel om je heen zijn die de waarheid niet in praktijk brengen; als je nog niet bent verdreven, dan is dat omdat het nu niet de tijd is voor het werk van verdrijving, het is veeleer tijd voor het werk van vernietiging. Er is geen haast bij om je nu te verdrijven. Ik hoef alleen maar te wachten op de dag nadat je vernietigd bent om je te straffen. Degenen die de waarheid niet in praktijk brengt zullen vernietigd worden!

Degenen die echt in God geloven, zijn diegenen die bereid zijn om Gods woord in praktijk te brengen en zij zijn degenen die bereid zijn om de waarheid in praktijk te brengen. Degenen die oprecht getuigen zijn van God, zijn ook degenen die bereid zijn om Zijn woord in praktijk te brengen en zij zijn degenen die echt aan de kant van de waarheid kunnen staan. Degenen die bedrog plegen en die onrecht doen zijn allen mensen die geen waarheid hebben en zij zijn een schande voor God. Degenen in de kerk die betrokken zijn bij ruzies, zijn lakeien van Satan en zij zijn de belichaming van Satan. Dit soort mensen is te kwaadaardig. Degenen die geen onderscheidingsvermogen hebben en niet in staat zijn om aan de kant van de waarheid te staan, hebben allemaal kwade bedoelingen en bezoedelen de waarheid. Sterker nog, deze mensen zijn zelfs bij uitstek vertegenwoordigers van Satan; ze zijn de redding voorbij en het spreekt voor zich dat het allemaal objecten zijn die vernietigd moeten worden. Degenen die de waarheid niet in praktijk brengen zouden niet in Gods familie mogen blijven, en degenen die opzettelijk de kerk afbreken evenmin. Maar nu is het niet de tijd om het werk van verdrijving te doen. Ze zullen nu enkel worden ontmaskerd en uiteindelijk worden vernietigd. Er wordt geen onnodig werk meer verricht onder deze mensen; degenen die aan Satan toebehoren zijn niet in staat om aan de kant van de waarheid te staan, terwijl zij die naar de waarheid zoeken aan de kant van de waarheid kunnen komen. Degenen die de waarheid niet in praktijk brengen zijn onwaardig om te horen van de weg van de waarheid en onwaardig om van de waarheid te getuigen. De waarheid is gewoonweg niet voor hun oren bedoeld, maar wordt eerder uitgesproken voor de oren van hen die haar in praktijk brengen. Voordat het einde van elke persoon wordt onthuld, zullen degenen die de kerk verstoren en het werk hinderen eerst aan opzij worden geschoven. Zodra het werk voltooid is, zal van deze mensen één voor één openbaar worden gemaakt voordat ze worden vernietigd. Gedurende de tijd dat de waarheid wordt voorziet, wordt er voorlopig geen aandacht aan ze besteed. Wanneer de hele waarheid aan de mens wordt geopenbaard, moeten die mensen worden vernietigd, omdat dat ook het moment is waarop alle mensen naar hun soort worden ingedeeld. Vanwege hun kleingeestige slimheid zullen degenen zonder onderscheidingsvermogen in de handen van slechte mensen komen te verkeren en zij zullen door slechte mensen op een dwaalspoor worden gebracht en zij zullen niet in staat zijn om terug te keren. Deze mensen moeten op deze manier worden behandeld, omdat ze de waarheid niet liefhebben, omdat ze niet in staat zijn om aan de kant van de waarheid te staan, omdat ze slechte mensen volgen, ze staan aan de kant van slechte mensen en omdat ze samenspannen met slechte mensen en zich tegen God verzetten. Zij weten heel goed dat die slechte mensen kwaad verspreiden maar ze verharden hun harten en volgen hen, die bewegen in weerwil van de waarheid. Zijn deze mensen die de waarheid niet in praktijk brengen maar die destructieve en verfoeilijke dingen doen niet allemaal kwaad aan het doen? Hoewel er onder hen mensen zijn die zichzelf koningen noemen en zij die er achteraan rennen, zijn hun God – tartende naturen niet allemaal hetzelfde? Welk excuus kunnen ze aanvoeren om te rechtvaardigen dat God hen niet redt? Welk excuus kunnen ze aanvoeren om te zeggen dat God niet rechtvaardig is? Is het niet hun eigen kwaad dat hen zal vernietigen? Is het niet hun eigen opstandigheid die ze naar de hel zal slepen? Degenen die de waarheid in praktijk brengen zullen uiteindelijk worden gered en door de waarheid worden vervolmaakt. Degenen die de waarheid niet in praktijk brengen zullen uiteindelijk door de waarheid hun ondergang uitlokken. Dit zijn de bestemmingen die wachten op degenen die de waarheid in praktijk brengen en degenen die dat niet doen. Ik adviseer diegenen die niet van plan zijn om de waarheid in praktijk te brengen de kerk zo snel mogelijk te verlaten om te voorkomen dat ze nog meer zonden begaan. Als de tijd daar is, zal zelfs berouw te laat zijn en in het bijzonder moeten degenen die kliekjes vormen en verdeeldheid zaaien en die lokale vileine slangen in de kerk nog sneller vertrekken. Deze mensen die een kwaadaardige roofzuchtige natuur hebben, zijn niet in staat om te veranderen, ze hadden de kerk beter bij de eerste gelegenheid kunnen verlaten om nooit meer het fatsoenlijke leven van broeders en zusters te verstoren en zo Gods straf te vermijden. Degenen van jullie die met hen hierin meegegaan zijn, zouden er goed aan doen gebruik te maken van deze gelegenheid om over jullie zelf na te denken. Gaan jullie de kwade mensen de kerk uit volgen of blijven jullie en volgen jullie ootmoedig? Jullie moeten deze kwestie zorgvuldig afwegen. Ik geef jullie nog één mogelijkheid om te kiezen. Ik wacht op jullie antwoord.

Lees meer:

De slechten zullen zeker worden gestraft

Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben

Laat een antwoord achter