Online preken

Menu

Hoe redt de Redder de mensheid als Hij komt?

Als we het over de Redder hebben, zijn alle gelovigen het erover eens dat Hij in de laatste dagen zeker op aarde zal komen om de mensheid te redden. Veel profeten hebben gezegd dat de Redder zal komen in de laatste dagen. Maar wie is de Redder? Verschillende denominaties hebben verschillende interpretaties en verschillende religies zeggen verschillende dingen over Hem. Wie is de ware Redder? De ware Redder is de Heer die hemel en aarde en alle dingen heeft geschapen en is de enige ware God, de Schepper. Alleen de Heer die alles heeft geschapen, is de enige ware God en alleen de ware God in het vlees is de Redder die de mensheid kan redden. Als het niet de ware God is die alle dingen heeft geschapen, dan is deze persoon niet de Schepper en kan hij de mensheid niet redden. Daar moeten we duidelijk over zijn. Onthoud dat er maar één ware God is en dat alleen de geïncarneerde God de Redder is. Alleen de ware God in het vlees kan de waarheid uitdrukken, de mensheid volledig redden en ons naar een mooie bestemming brengen. Er zijn veel valse goden, dus ik hoef ze niet allemaal op te sommen, maar er is maar één ware Redder. Maar wie is deze Redder dan echt? 2000 jaar geleden, kwam de Heer Jezus en zei: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!(Matteüs 4:17). Hij werd gekruisigd om de mens van zijn zonden te verlossen. Hij voltooide het verlossingswerk en begon het Tijdperk van Genade waardoor mensen tot op heden voor God konden komen konden bidden, met God konden communiceren en God konden volgen. Dat was het werk van de verlossing van de Heer Jezus. De Heer Jezus was de Redder die onder de mensen kwam en werkte. Wie is de Redder als we uitgaan van wat we tot dusver hebben gezien? God in het vlees die zelf komt om de mensheid te redden. De Heer Jezus deed het werk van de verlossing en vergaf de zonden van mensen maar mensen zondigen nog steeds en kunnen geen echt berouw hebben. Door Gods redding hebben mensen echt berouw en worden niet alleen onze zonden vergeven. Daarom beloofde de Heer Jezus dat Hij zou terugkeren in de laatste dagen om de mensheid volledig te redden. Nu is de Redder teruggekomen en Hij is onder ons. Hij heeft veel waarheden uitgedrukt om de mens te zuiveren en ons te redden van de zonde, zodat we ons helemaal naar God kunnen keren en door Hem kunnen worden gewonnen. Dan kunnen we binnengaan in de mooie bestemming die Hij voor ons heeft bereid: Zijn koninkrijk. Er zijn nu overal ter wereld mensen die Gods stem hebben gehoord en zijn opgeheven voor Zijn troon. God oordeelt over hen en reinigt hen, en ze hebben een prachtige getuigenis. Ze zijn de overwinnaars die zijn voltooid door God. Helaas zijn er nog veel mensen die Gods stem niet hebben gehoord en Gods verschijning en werk niet hebben gezien. Daarom getuigen we nu hoe de Redder de mensheid redt.

Als we het over redding hebben, hebben sommige mensen het vage idee dat God opeens zal neerdalen uit de lucht en gelovigen mee omhoog zal nemen, zodat ze aan de rampen ontkomen en naar de hemel gaan. Dat is een menselijke notie en fantasie, maar niet realistisch. Er is nog een belangrijk probleem. Alle mensen zijn grondig verdorven door Satan en hebben een satanische natuur. Iedereen leeft in zonde en is vol smerigheid en verdorvenheid. Kunnen we echt direct worden opgenomen? Zijn we het hemelse koninkrijk echt waardig? Als iedereen wacht tot de Redder neerdaalt en zich aan deze notie vastklampt, moet dat wel vergeefs zijn. Ze zullen ten prooi vallen aan de rampen en huilen en knarsetanden. Dus hoe redt de Redder de mensheid als Hij komt? Eerst redt Hij ons van de zonde. De Heer Jezus deed het werk van de verlossing, zodat onze zonden werden vergeven. Maar ondanks die vergeving kunnen we niet ophouden met zondigen. We zijn niet ontsnapt aan de ketenen van de zonde. Dat is een onweerlegbaar feit. God is heilig en rechtvaardig. Hij verschijnt voor een heilige plaats en verbergt Zich voor een land van smerigheid. Omdat ze onheilig zijn, kunnen mensen de Heer niet aanschouwen, dus hoe kunnen wij die in zonde leven Gods koninkrijk waardig zijn. Daarom is God weer geïncarneerd in de laatste dagen en drukt Hij waarheden uit, en doet Hij het werk van het oordeel en de tuchtiging om mensen helemaal te reinigen en ons te redden van de zonde, van Satan. Het is zoals Almachtige God zegt: “Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen(‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De Redder is al gekomen. De Heer Jezus is teruggekeerd in het vlees als de geïncarneerde Almachtige God. Almachtige God heeft alle waarheden die de mensheid reinigen en redden, uitgedrukt en doet het werk van het oordeel dat begint bij het huis van God. Niemand anders dan God in het vlees kan de waarheid uitdrukken en de mensheid redden, hoe groot of beroemd hij ook is. Alleen de geïncarneerde God die naar de aarde komt, is Christus, is onze Redder. Wat betekent “Christus”? Het betekent Redder. Dus, hoe doet Almachtige God, Christus van de laatste dagen, het werk van het oordeel om de mensheid te reinigen en te redden?

Almachtige God vertelt ons: “Christus van de laatste dagen gebruikt een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, om het wezen van de mens te ontmaskeren, en om de woorden en daden van de mens te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Al deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid van datgene waarvan de mens in het geheel verstookt is. Alleen dit soort methoden kan als oordeel worden beschouwd; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig ten aanzien van God overtuigd worden, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God(‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In de laatste dagen redt God de mensheid door de waarheid uit te drukken om onze zondige natuur te ontmaskeren, zodat we de oorsprong van onze zondigheid en de waarheid van onze verdorvenheid door Satan kunnen zien. Zodra mensen dat inzien, kunnen ze echt spijt krijgen en zichzelf verachten en haten. Dan kunnen ze oprecht berouw tonen, en willen ze alleen nog maar de waarheid begrijpen en verwerven. Als ze in staat zijn om de waarheid te praktiseren, hebben ze geleerd om zich aan God te onderwerpen. Ze begrijpen de waarheid en leven in overeenstemming met Gods woorden en de waarheid, zodat hun levensgezindheid begint te veranderen. Door voortdurend het oordeel van Gods woorden te ervaren, worden ze uiteindelijk gereinigd van hun verdorven gezindheid. Zulke mensen zijn volledig gered en kunnen de mooie bestemming die God voor de mens heeft bereid, binnengaan. Daarom moeten we het oordeel en de tuchtiging van de woorden van Almachtige God aanvaarden. We moeten oprecht berouw hebben, echt veranderen en mensen worden die zich aan God onderwerpen en Hem vereren. Alleen dat is echte redding en alleen dat maakt ons waardig om Zijn koninkrijk binnen te gaan.

Er is één ding dat ons volkomen duidelijk is. Alleen God, alleen de Schepper, kan de mensheid redden en ons naar die mooie bestemming brengen. Deze God, deze Schepper, heeft de hele tijd gesproken en gewerkt om de mensheid te leiden en te redden tot de dag van vandaag. De hele Bijbel is een getuigenis van Gods verschijning en werk. Hij getuigt dat hemel en aarde en alle dingen zijn geschapen door God, en getuigt van de verschijning en het werk van de Schepper. Alleen deze enige ware geïncarneerde God die onder ons komt, is de Redder. Alleen Hij kan de mensheid redden. Deze Redder moet God in het vlees zijn en moet de waarheid uitdrukken. Dat is de enige echte Redder. Elke zogenaamde redder die de waarheid niet kan uitdrukken, is een kwade geest die mensen misleidt. Er zijn veel valse goden, zoals beroemdheden die worden opgehemeld en na hun dood door keizers tot goden worden benoemd. Snijdt dat echt hout? Het zijn maar verdorven menselijke wezens die naar de hel gaan als ze sterven. Dus wie kunnen ze redden? Ze kunnen zichzelf niet eens redden en God straft hen voor hun zonden. Dus kunnen zij de mensheid redden? Al die keizers zijn lang geleden gestorven en zijn nu allemaal in de hel. De valse goden die ze hebben benoemd, kunnen de mensheid niet redden. Geloof in geen geval in een valse god. Dat is dwaas en onwetend en zal je ondergang betekenen. Besef dat de Redder de geïncarneerde God moet zijn, dat Hij de waarheid moet uitdrukken. Dat kan alleen afkomstig zijn van God. Elke zogenaamde redder die de waarheid niet kan uitdrukken, is vals en brengt mensen op een dwaalspoor. Iedereen die niet God in het vlees is, maar beweert dat hij God is, is een valse christus en een kwade geest. Die mensen zijn geen redders en kunnen de mensheid niet redden. Satan en alle kwade geesten doen alsof ze God zijn, maar ze durven niet te beweren dat ze de Schepper van alle dingen zijn, en ze durven vooral niet te beweren dat ze de mens hebben geschapen. Ze durven ook niet te beweren dat ze het lot van de mens beheersen. Ze laten alleen hier en daar wat tekenen en wonderen zien om mensen op een dwaalspoor te brengen en hun trouw te verwerven. Deze valse goden en kwade geesten zijn allemaal demonen, duivels die mensen misleiden en verderven. Ze zijn de vijanden van de Schepper, de enige ware God, en proberen de mensheid van Hem weg te rukken. Daarom zijn deze demonen en kwade geesten Gods bittere vijanden en worden ze door Hem veracht en verdoemd. Iedereen die deze demonen en kwade geesten vereert en aanbidt zal worden verdoemd en vernietigd door God. Almachtige God zegt: “Zolang de oude wereld blijft bestaan, zal ik mijn woede uitstorten over de naties, mijn bestuurlijke decreten openlijk afkondigen in het hele universum en eenieder die deze overtreedt tuchtigen: Als ik mijn gezicht naar het universum wend om te spreken, hoort de hele mensheid mijn stem, en ziet vervolgens alle werken die ik heb volbracht in het hele universum. Zij die zich verzetten tegen mijn wil, dat wil zeggen, zij die zich met de daden van de mens tegen mij verzetten, zullen door mijn tuchtiging worden geveld. Ik neem de talrijke sterren in de hemel en vernieuw ze, en dankzij mij worden zon en maan vernieuwd – het firmament zal niet meer zijn zoals het was; de talloze dingen op aarde zullen vernieuwd zijn. Door mijn woorden wordt alles voltooid. De vele naties in het universum zullen opnieuw worden ingedeeld en door mijn natie worden vervangen, zodat de naties op aarde voor altijd verdwijnen en één natie vormen die mij aanbidt; alle naties op aarde zullen vernietigd worden en ophouden te bestaan. Van alle mensen in het universum zullen zij die aan de duivel toebehoren uitgeroeid worden; allen die Satan aanbidden zullen verslagen worden door mijn brandend vuur – dat wil zeggen: behalve zij die zich nu in de stroom bevinden, de anderen zullen in as veranderen. Als ik de vele volkeren tuchtig, zullen zij die in de religieuze wereld leven, in verschillende gradaties, tot mijn koninkrijk terugkeren, overwonnen door mijn werken, omdat zij de komst van de Heilige die op een witte wolk rijdt hebben aanschouwd. De hele mensheid volgt haar eigen soort en ontvangt tuchtiging naar gelang haar daden. Zij die tegen mij stelling hebben genomen zullen omkomen. Als de daden van mensen op aarde geen betrekking hebben gehad op mij, zullen deze mensen, gezien de manier waarop zij zich van hun taak hebben gekweten, blijven voortbestaan op aarde onder heerschappij van mijn zonen en mijn volk. Ik zal mijzelf aan de talloze volken en de talloze naties openbaren, en mijn eigen stem laten klinken op aarde om de voltooiing te verkondigen van mijn grote werk zodat alle mensen het met hun eigen ogen kunnen aanschouwen(‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter