Online preken

Menu

Het plaatje van Jezus

Bijbeltekst plaatjes – Johannes 3:16

De Heer Jezus zei: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Joha...

Bijbeltekst plaatjes: Matteüs 7:21

De Heer Jezus zei: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” (Matteüs 7:21)...

Bijbeltekst plaatjes: Marcus 10:15

De Heer Jezus zei: “Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.” (Marcus 10:15)...

Bijbeltekst plaatjes: Christus is de weg, de waarheid en het leven

De Heer Jezus zei: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.” (Johannes 14:6)...