Jezus de Verlosser is al teruggekeerd in de laatste dagen
01

De laatste trompet heeft al geklonken en de Heer Jezus is al in het geheim gekomen

In de laatste dagen ontspringen de rampen overal. Aardbevingen, plagen, hongersnoden, overstromingen, droogte, insectenplagen, enz. komen vaak voor en worden steeds ernstiger. Verschillende landen over de hele wereld verkeren in chaos. Visioenen zijn ook aan de sterren verschenen. Het is duidelijk dat de profetieën over de terugkeer van de Heer in wezen zijn vervuld, de trompet heeft al geklonken en de Heer Jezus is al in het geheim gekomen.

Profetieën over de rampen in de laatste dagen

Bijbelteksten voor referentie

“Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: […] U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. […] Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal” (Mattheüs 24:3-8, 21).

Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende” (Joël 2:30-31).

En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde” (Openbaring 6:7-8).

Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen

Bijbelteksten voor referentie

Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Mattheüs 24:27).

Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen” (Mattheüs 24:44).

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien” (Openbaring 16:15).

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij” (Openbaring 3:20).

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen” (Openbaring 1:7).

Relevante woorden van God

Ik gaf mijn glorie aan Israël en nam het toen weg, en daarna bracht ik de Israëlieten naar het oosten en ook de hele mensheid naar het oosten. Ik heb ze allemaal naar het licht gebracht, zodat ze ermee kunnen worden herenigd en er mee verbonden zijn, en er niet langer naar hoeven te zoeken. Ik zal iedereen die zoekt het licht opnieuw laten zien en de glorie laten zien die ik in Israël had …

Meer lezen

Artikelen voor referentie

5 tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn vervuld 5 tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn vervuld
Hoe kunnen we, geconfronteerd met frequente rampen, de terugkeer van de Heer verwelkomen? Hoe kunnen we, geconfronteerd met frequente rampen, de terugkeer van de Heer verwelkomen?
De wederkomst: Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen De wederkomst: Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen
02

Hoe wijze maagden de Heer moeten verwelkomen om voor de ramp te worden opgenomen

De Heer Jezus zei: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). De Bijbel zegt: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). Het is duidelijk dat de Heer in de laatste dagen zal spreken om op onze deuren te kloppen. De wijze maagden zullen Gods stem horen en de komst van de Heer verwelkomen, de voetstappen van het Lam volgen en opgenomen worden voor Gods troon en het bruiloftsfeest van het Lam bijwonen.

Wijze maagden kunnen Gods stem horen en de Heer verwelkomen

Bijbelteksten voor referentie

Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. […] De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. […] En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. […] Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten” (Mattheüs 25:1-10).

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij” (Openbaring 3:20).

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaring 2:29).

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij” (Johannes 10:27).

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden” (Mattheüs 7:7).

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen” (Mattheüs 5:3).

Relevante woorden van God

Omdat we de voetafdrukken van God zoeken, behoren we op zoek te gaan naar Gods wil, naar Gods woorden, naar Zijn uitspraken – want overal waar er nieuwe woorden door God worden gesproken, daar is de stem van God, en overal waar de voetafdrukken van God zijn, daar zijn Gods daden. Overal waar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaat de waarheid, de weg en het leven. In jullie zoektocht naar Gods voetafdrukken, hebben jullie de woorden “God is de waarheid, de weg en het leven” genegeerd. En zo, ook al ontvangen zij de waarheid, geloven veel mensen niet dat zij Gods voetafdrukken hebben gevonden, en erkennen zij al helemaal het verschijnen van God niet. …

Meer lezen

Artikelen voor referentie

Wat zijn de wijze maagden? Wat zijn de dwaze maagden? Wat zijn de wijze maagden? Wat zijn de dwaze maagden?
De wijze maagden zullen naar Gods stem luisteren De wijze maagden zullen naar Gods stem luisteren

Hoe Gods stem te onderscheiden

Bijbelteksten voor referentie

Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16:12).

En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken” (Openbaring 5:5).

Relevante woorden van God

Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil onderzoeken of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt …

Meer lezen

Artikelen voor referentie

Waarom was de Samaritaanse vrouw in staat om Jezus als de Messias te herkennen Waarom was de Samaritaanse vrouw in staat om Jezus als de Messias te herkennen
De sleutel tot het bijwonen van het bruiloft van het Lam De sleutel tot het bijwonen van het bruiloft van het Lam
Contact met ons

Het zijn nu de laatste dagen. De rampen komen vaak voor en worden groter en groter. De profetieën van de wederkomst van de Heer zijn in wezen vervuld en de Heer Jezus is al teruggekeerd. Als u de Heer wilt verwelkomen en opgenomen wilt worden voor de rampen, neem dan gerust contact met ons op. We zullen het nieuws geven over de terugkeer van de Heer Jezus en u helpen de weg te vinden.

Lees en stem in met ons privacybeleid hieronder om met ons te kunnen chatten.

Heeft u ons privacybeleid gelezen en stemt u ermee in?