01De wereld wordt bestookt door rampen – de Heer is al in het geheim gekomen

Plagen, hongersnoden, aardbevingen, overstromingen en andere rampen zijn wereldwijd normale verschijnselen geworden en worden steeds ernstiger. Er zijn ook vreemde fenomenen aan de hemel verschenen. De profetieën over de terugkomst van de Heer zijn tot op grote hoogte in vervulling gegaan. De Heer Jezus is al in het geheim gekomen; Hij heeft de waarheid uitgedrukt en het werk van oordeel uitgevoerd, te beginnen vanuit het huis van God.

Bijbelverzen ter referentie

Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën” (Matteüs 24:7-8).

En ik zal wonderen laten zien aan de hemel en op aarde: bloed, vuur en rookzuilen. De zon zal in duisternis veranderen en de maan in bloed, voordat de grote en verschrikkelijke dag van Jehova komt” (Joël 2:30-31).

Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt” (Openbaring 6:12-13).

Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40).

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid” (Johannes 16:12-13).

Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:48).

Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17).

02De enige kans om te worden gered en het hemelse koninkrijk binnen te gaan is als je voorafgaand aan de grote ramp wordt opgenomen

Iedereen die uitkijkt naar het verschijnen van de Heer deelt het verlangen naar opname voorafgaand aan de grote verdrukking. Iedereen die Gods voetsporen volgt en voor Hem verschijnt en Gods werk van oordeel van de laatste dagen omarmt, zal voorafgaand aan de grote verdrukking worden opgenomen tot voor de troon van God. Alleen zij zullen in staat zijn aan te zitten aan het feestmaal van het Lam en door God tot overwinnaars worden gemaakt. Wanneer de grote verdrukking komt, zullen zij door God worden beschermd en behouden, en in het koninkrijk van God worden binnengebracht.

Bijbelverzen ter referentie

Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar’” (Openbaring 19:9).

Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe: ‘Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.’ Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegeldroegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël” (Openbaring 7:2-4).

Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. […] Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken” (Openbaring 14:1-5).

Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan” (Openbaring 22:14).

Ziet, het tabernakel van God is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn. God Zelf zal bij hen zijn, en Hij zal hun God zijn. God zal alle tranen uit hun ogen vegen, er zal geen dood, of verdriet of pijn zijn, er zal niet meer gehuild worden, want alle dingen van vroeger zijn voorbij” (Openbaring 21:3-4).

03Hoe je de Heer verwelkomt voorafgaand aan de grote verdrukking en tot voor Gods troon wordt opgenomen

Het Boek Openbaring voorspelt: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). Uit dit vers kunnen we afleiden dat het, om de komst van de Heer te verwelkomen, van het grootste belang is dat je in staat bent de stem van God te horen. Het enige pad naar het verwelkomen van de Heer voorafgaand aan de verdrukking en het opgenomen worden tot voor Gods troon, is aanvaarden, je onderwerpen en volgen zodra je eenmaal hebt vastgesteld dat dit de stem van God is.

Bijbelverzen ter referentie

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20).

En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6).

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27).

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaring 2:11).

Jezus zei, ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’” (Johannes 14:6).

04De consequenties als je de kans laat lopen om voorafgaand aan de grote verdrukking te worden opgenomen

Wanneer de Heer in de laatste dagen terugkomt om te spreken, te verschijnen en te werken, zullen diegenen die er niet naar streven de stem van God te horen – met name degenen die de stem van God wel horen maar zich toch als bezetenen tegen God verzetten en Hem veroordelen, die weigeren Gods werk van de laatste dagen te accepteren – hun kans verspelen op opname voorafgaand aan de verdrukking. Wanneer het werk van God ten einde komt en de grote verdrukking omlaag stort, wanneer de goeden beloond gaan worden en de slechten gestraft, zal iedereen die niet voorafgaand aan de verdrukking is opgenomen, wenend en tandenknarsend in rampen worden gestort.

Bijbelverzen ter referentie

En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’ Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: ‘Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.’ De wijze meisjes antwoordden: ‘Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.’ Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: ‘Heer, heer, laat ons binnen!’ Maar hij antwoordde: ‘Ik ken jullie werkelijk niet’” (Matteüs 25:6-12).

Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele wonderlijke werken gedaan?’ En dan zal ik hun verklaren: ‘Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die zonde begaat’” (Matteüs 7:22-23).

Toen blies de vijfde engel op zijn bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse diepte. Hij opende die put, waaruit rook opsteeg als uit een grote oven. De zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de put. Uit de rook kwamen sprinkhanen neer op de aarde. Ze kregen de beschikking over dezelfde vermogens als schorpioenen op aarde. Maar, werd erbij gezegd, ze moesten de planten, struiken en bomen ongemoeid laten. Alleen de mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofd hadden, mochten ze kwaad doen. Doden mochten ze hen niet, alleen pijnigen, vijf maanden lang; die mensen zouden pijn moeten lijden alsof ze door een schorpioen gestoken waren. Dan zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Ze zullen naar de dood verlangen, maar de dood vlucht van hen weg” (Openbaring 9:1-6).

How to Be Raptured Before the Tribulation