01Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft waarheden uitgedrukt en de mysteries van de boekrol ontsloten

De boekrol stevig gesloten door de zeven zegels, zoals geprofeteerd in Openbaring, is een groot mysterie voor alle gelovigen in de Heer, dat alleen het Lam kan openen. De Heer Jezus is nu teruggekeerd als de geïncarneerde Almachtige God - Almachtige God heeft de zeven zegels geopend en de boekrol geopend, waarin Hij alle waarheden uitdrukt die nodig zijn om de mensheid te reinigen en volledig te redden, zodat we het koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan. De meerderheid van deze waarheden zijn te vinden in één boek: Het woord verschijnt in het vlees.

Bijbelverzen ter referentie

“En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen van vuur. En Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette Zijn rechtervoet op de zee en Zijn linker op de aarde. En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op”(Openbaring 10:1-4).

“En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, vanbinnen en vanbuiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken”(Openbaring 5:1-5).

02Hoe er zeker van te zijn dat de woorden van Almachtige God de boekrol zijn die is geopend

Christus van de laatste dagen, Almachtige God, drukt de waarheid uit en onthult alle mysteries van Gods 6.000-jarige managementplan. Hij doet het oordeelswerk te beginnen met het huis van God op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus om de wortel van onze zonden en onze verdorven gezindheden voor eens en voor altijd op te lossen, om ons volledig te verlossen van Satans invloed en ons het koninkrijk binnen te brengen. Door het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden te ondergaan, worden de verdorven gezindheden van Gods uitverkoren volk geleidelijk veranderd. Ze ontwikkelen ware eerbied en gehoorzaamheid aan God, en ongeacht met wat voor soort ontbering of onderdrukking ze te maken krijgen, ze blijven onwankelbaar standvastig in het volgen van en getuigenis afleggen van God. Dit is wat de woorden van Almachtige God bij mensen bereiken. Het is duidelijk dat de uitspraken van Almachtige God de boekrol zijn die in Openbaring wordt geprofeteerd.

01De waarheden die door Almachtige God worden uitgedrukt, onthullen alle mysteries van Gods managementplan

Bijbelverzen ter referentie

“Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen”(Johannes 16:12-13).

02Almachtige God drukt waarheden uit om de mensheid te oordelen en te tuchtigen, om de mens volledig te redden van de verdorvenheid en ze voor eens en voor altijd te reinigen

Bijbelverzen ter referentie

“En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag”(Johannes 12:47-48).

“En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter”(Openbaring 10:8-10).

“Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen”(Daniël 12:9-10).

Het koninkrijk van God is gekomen

Het koninkrijk van God is naar de wereld gekomen! Wil je het koninkrijk van God binnengaan?

Neem contact op via Messenger

De boekrol geprofeteerd in openbaring is geopend