Online preken

Menu

Weet u waarom de Heer bij Zijn terugkeer in China verschijnt en werkt?

De profetieën over de terugkeer van de Heer zijn nu grotendeels vervuld, en dus zal de Heer waarschijnlijk al zijn teruggekeerd. In de hele wereld heeft alleen De Kerk van Almachtige God altijd getuigd dat de Heer Jezus is teruggekeerd en dat Hij weer vlees is geworden om in China te verschijnen en te werken, waarmee de profetie van de Heer Jezus wordt vervuld: Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen” (Matteüs 24:27). Veel mensen vinden dit nieuws moeilijk te geloven. Ze geloven dat, omdat de laatste twee werkfasen van God in Israël zijn verricht en God nog nooit eerder buiten de grenzen van Israël heeft gewerkt, de Heer zeker naar Israël zal terugkeren. Ze vinden het ondenkbaar dat de Heer Jezus in China zal verschijnen en werken. Bovendien geloven ze dat, aangezien China een atheïstische dictatuur is en het land dat God weerstaat en christenen het meest vervolgt, ze zich afvragen hoe God mogelijk zou kunnen incarneren om in China te verschijnen en te werken. Maar is deze opvatting waar weigenlijk juist? God is de God van de hele mensheid, dus zou Hij eigenlijk alleen in Israël kunnen verschijnen en werken? Wat is de betekenis achter Gods uiterlijk en werk in China in de laatste dagen? We zullen dit probleem nu onderzoeken door middel van fellowship.

God is de Heer van de schepping en zijn wijsheid is ondoorgrondelijk voor de mens

Omdat Jehovah en de Heer Jezus in Israël verschenen en werkten, zijn we er zeker van dat wanneer de Heer terugkeert, Hij alleen kan verschijnen en werken in Israël, en dat het voor Hem onmogelijk zou zijn om te verschijnen en te werken in een land als China dat God weerstaat. Maar zou het kunnen dat, omdat God eerder het werk van het Tijdperk van de Wet in Israël deed en vervolgens vlees werd in Judea om het verlossingswerk te verrichten, Hij absoluut Zijn werk in Israël moet doen in de laatste dagen? Denk er eens over na: is er een basis in Gods woorden voor ons om onze opvattingen en voorstellingen te gebruiken en de locatie van Gods werk tot Israël te begrenzen? En als deze opvattingen haaks staan op Gods wil, en de Heer verschijnt niet in Israël wanneer Hij terugkeert, zullen we dan niet zeer waarschijnlijk onze kans verliezen om de Heer te verwelkomen? De Bijbel zegt: ‘Want mijn gedachten zijn niet de gedachten van jullie, en jullie wegen zijn niet de wegen van mij,’ zegt Jehova. ‘Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan jullie wegen, en mijn gedachten hoger dan die van jullie’” (Jesaja 55: 8–9). Gods woorden zeggen: “Want de wijsheid van God torent boven de hemelen uit, Gods gedachten zijn hoger dan de gedachten van de mens en het werk van God ontstijgt de grenzen van de gedachten en opvattingen van de mens. Hoe meer iets onmogelijk is, hoe meer er waarheid in zit die gezocht kan worden; hoe meer iets de opvattingen en verbeelding van de mens te boven gaat, hoe meer het de wil van God bevat.De wijsheid van God is eeuwig hoger dan de wijsheid van de mens, en de mens zal de woorden en het werk van God nooit kunnen doorgronden. Ongeacht waar God verschijnt en werkt, het heeft altijd betekenis en er is altijd een mysterie aan verbonden. Als we Gods wil niet zoeken en we Gods uiterlijk en werk begrenzen door te vertrouwen op onze eigen opvattingen en voorstellingen, dan zullen we zeer geneigd zijn om God te weerstaan. Toen de Heer Jezus bijvoorbeeld kwam om Zijn werk te doen, vertrouwden de farizeeën op hun opvattingen en verbeeldingskracht, in de overtuiging dat wanneer de Messias kwam, Hij “Messias” zou worden genoemd, dat Hij zou worden geboren in een paleis en dat Hij aan de macht zou komen en hen ertoe te brengen zich van de Romeinse overheersing te ontdoen. Maar toen God kwam, werd Hij echter niet “Messias” genoemd, noch werd Hij geboren in een paleis. In plaats daarvan werd Hij geboren in een kribbe en was Hij ongelooflijk gewoon en normaal. En dus, omdat de woorden en het werk van de Heer Jezus niet overeenkwamen met hun eigen opvattingen en voorstellingen, erkenden de Farizeeën Hem niet als de Messias, en zij veroordeelden en verzetten zich wild tegen Hem, en gingen zelfs zo ver om Hem te kruisigen. Ze begingen daardoor een gruwelijke zonde en beledigden de gezindheid van God, en werden daarom uiteindelijk door God vervloekt en gestraft. We kunnen hieruit zien dat God het laatste woord heeft over hoe Hij precies verschijnt en Zijn werk doet, en Hij doet Zijn werk niet volgens de verbeeldingskracht van de mens. Daarom moeten we niet volgens onze eigen opvattingen en voorstellingen gaan om God te begrenzen en te zeggen dat Hij onmogelijk zijn werk in China kan doen. Of de locatie van Gods werk in de laatste dagen in overeenstemming is met onze opvattingen of niet, het enige verstandige te doen, is kiezen om te zoeken en te onderwerpen. De Heer Jezus zei: Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan” (Matteüs 7: 7). Zolang we met een nederig hart zoeken, zal God ons zeker leiden en verlichten, zodat we Zijn werk kunnen begrijpen en kennen.

Dus waarom verschijnt en werkt de Heer in China wanneer Hij terugkeert, en niet in Israël? Gods wijsheid zit in feite achter Zijn keuze van plaats om Zijn werk te doen, en er is altijd waarheid te zoeken in Zijn keuze. We zullen nu onze communicatie delen over de twee aspecten van betekenis achter Gods reden voor het liezen om de laatste dagen in China te verschijnen en te werken.

Het doel en de betekenis van het verschijnen en werken van God in China (1)

Laten we, met betrekking tot het eerste aspect van betekenis achter Gods verschijning en werk in China, eerst een passage van Gods woorden lezen. Gods woorden zeggen: “Het werk van Jehova was de schepping van de wereld, dat was het begin; deze fase van het werk is het einde en de afronding van het werk. Gods werk werd aanvankelijk uitgevoerd onder de uitverkorenen van Israël en het luidde een nieuw tijdperk in de heiligste plaats van alle plaatsen in. De laatste fase van het werk wordt uitgevoerd in het meest onreine land van alle landen, om de wereld te oordelen en het tijdperk tot een einde te brengen. In de eerste fase werd Gods werk gedaan in de schitterendste plaats van alle plaatsen en de laatste fase wordt uitgevoerd in de meest duistere plaats van alle plaatsen. Deze duisternis zal verdreven worden, het licht zal voortgebracht worden en de mensen zullen overwonnen worden. Wanneer de mensen uit deze meest onreine en duistere plaats van alle plaatsen zijn overwonnen, en de hele bevolking heeft erkend dat er een God is, die de ware God is, en ieder individu volkomen overtuigd is, dan zal het overwinningswerk op basis van dit feit worden uitgevoerd door het hele universum. Deze fase van het werk is symbolisch: zodra het werk van dit tijdperk is voltooid, zal het werk van 6000 jaar management volledig afgerond zijn. Zodra de mensen in de meest duistere plaats van alle plaatsen zijn overwonnen, spreekt het voor zich dat dit ook overal elders zo zal zijn. Als zodanig draagt alleen het overwinningswerk in China symboliek van betekenis in zich. China belichaamt alle machten van de duisternis en het volk van China vertegenwoordigt allen die van het vlees, van Satan, en van vlees en bloed zijn. Het Chinese volk is het meest verdorven door de grote rode draak, keert zich het felst tegen God, heeft de laagste en meest onreine menselijkheid, en is dus het archetype van de hele verdorven mensheid. Dit wil niet zeggen dat andere landen helemaal geen problemen hebben; de denkbeelden van de mens zijn allemaal gelijk. Hoewel het volk uit deze landen van een goed kaliber kan zijn, moet het zo zijn dat ze tegen God opstaan als ze Hem niet kennen. […] In het volk van China zijn verdorvenheid, onzuiverheid, onrechtvaardigheid, weerstand en opstandigheid het volledigst zichtbaar in al hun verschijningsvormen. Aan de ene kant zijn ze van een ondermaats kaliber en aan de andere kant zijn hun leven en instelling achterlijk. Hun gewoonten, sociale milieu en familie van geboorte zijn ook allemaal ondermaats en echt achterlijk. Hun status is eveneens laag. Het werk in deze plaats is symbolisch, en nadat dit testwerk volledig is uitgevoerd, zal Zijn werk dat hierop volgt veel beter gaan. Als deze stap van het werk voltooid kan worden, verloopt het daaropvolgende werk vanzelfsprekend. Zodra deze stap van het werk tot stand is gebracht, zal er groot succes zijn geboekt en zal het overwinningswerk in het ganse universum helemaal voltooid zijn. Het is in feite zo dat wanneer het werk onder jullie succesvol is geweest, dit gelijkstaat aan het succes in het ganse universum. Dit geeft het belang aan waarom ik jullie als model en voorbeeld laat dienen.

We kunnen uit Gods woorden opmaken dat de locatie die God voor Zijn werk kiest in elk tijdperk altijd gebaseerd is op de behoeften van het werk zelf – de locatie die Hij kiest heeft een representatieve betekenis en is altijd de meest geschikte keuze. De reden waarom God bijvoorbeeld tijdens het Tijdperk van de Wet en Genade in Israël werkte, was omdat deze twee vorige werkfasen de mens in zijn leven op aarde moesten leiden en vervolgens de mensheid moesten verlossen. In het Tijdperk van de Wet gebruikte God Mozes om Zijn wetten en besluiten te verkondigen, zodat de mens zou kunnen weten wat zonde was, hoe hij God moest aanbidden, enzovoort. In het Tijdperk van Genade werd de geïncarneerde Heer Jezus gekruisigd omwille van de mens, en Hij verloste de mens van de zonde, zodat mensen konden ontsnappen aan de veroordeling en vervloeking door de wetten en fit te worden om voor God te komen om te belijden en zich te bekeren. Deze twee fasen van het werk werden alleen gedaan zodat de mens zijn zonden kon kennen en ze kon belijden, en ze hadden geen invloed op het veranderen van de satanische verdorven gezindheid van de mens. De Israëlieten waren Gods eerste uitverkorenen; ze waren de minst verdorvenen van de hele mensheid en de eerste mensen die God aanbaden. Ze accepteerden het gemakkelijk en onderwierpen zich aan het werk dat God aan hen deed, voordat ze het onder de heidenen verspreidden, zodat nog meer mensen Gods redding konden ontvangen. Dit was gunstig voor de uitbreiding van het evangelie werk en daarom was het voor God het meest passend en zinvol om ervoor te kiezen deze laatste twee werkfasen in Israël uit te voeren.

Terugkerend in de laatste dagen, zal de Heer het werk doen om de mens te overwinnen en te vervolmaken. Dit betekent dat Hij Zijn woorden uitdrukt om alle verschillende satanische verdorven gezindheden van de mensheid en onze God-verzette natuur te oordelen en aan het licht te brengen, en Hij redt ons eens en voor altijd van de banden van de zonde. Hij doet dit zodat we gereinigd kunnen worden en mensen kunnen worden die God gehoorzamen en aanbidden, en uiteindelijk zal Hij Satan volledig verslaan en de hele mensheid redden. Dat is waarom, als God, zo'n werk deed in een land als Israël, waar mensen in God geloven en God aanbidden, niet het gewenste effect kunnen bereiken. Alleen door Zijn werk te doen in de meest verdorven en meest God-verzette plaats, en door de mensen van die plaats te overwinnen – wat het gelijkwaardig is aan het veroveren van de hele mensheid - kan Satan volkomen worden beschaamd en verslagen. Dit is de meest overtuigende manier voor God om Zijn werk te doen. In de hele wereld is China de donkerste, de meest achtergebleven natie die volkomen weigert het bestaan ​​van God te erkennen. China heeft atheïsme altijd gepromoot en heeft formeel onderwijs en de invloed van de grote en beroemde mensen gebruikt om zijn volk te indoctrineren met satanische drogredenen als “De mens kan vechten tegen hemel en aarde,” “Er is geen Redder in de wereld,” “De mens is geëvolueerd uit apen,” “In heel het universum regeer alleen ik oppermachtig,” “Laat hen die zich onderwerpen floreren en hen die zich verzetten tenonder gaan,” en “Legitimiteit behoort de winnaar toe; de verliezer heeft altijd ongelijk.” Het doet dit zodat mensen niet van jongs af aan in het bestaan ​​van God geloven en niet weten dat ze in God moeten geloven en God moeten aanbidden. Integendeel, denken mensen dat ze met hun eigen twee handen een goede toekomst kunnen opbouwen, en ze beschouwen roem, fortuin, status en geld als doelen waar ze voor moeten vechten en hun hele leven moeten worden nagestreefd. Mensen zullen bij niets stoppen omwille van hun eigen belangen, ze wedijveren met elkaar en proberen elkaar te bedriegen met bedrog, en gaan zelfs zo ver dat ze vijanden van elkaar maken en wraak nemen op iets kleins, enzovoort. Het Chinese volk is ongelooflijk arrogant, egoïstisch, boosaardig, bedrieglijk en slecht geworden, en ze zijn de meest rebelse en hebben de ergste God-verzette gezindheid van de hele mensheid. Bovendien heeft de CCP, sinds ze aan de macht kwam, het christendom en het katholicisme bestempeld als 'xie jiao', en heeft ze christenen altijd verwoed gearresteerd en vervolgd. Bij zoveel christenen zijn hun families verscheurd en ter dood vervolgd, en de CCP probeert tevergeefs Gods werk in China te verbieden en China te vestigen als een atheïstische zone. Het is duidelijk dat China de plaats is waar de mensen het diepst door Satan zijn verdorven, en de donkerste en meest goddeloze die God het sterkst weerstaan. Daarom is het voor God het meest zinvol om vlees te worden in China om Zijn werk te doen om de mens te oordelen, te kastijden, te overwinnen en te vervolmaken. In Zijn werk in de laatste dagen drukt God Zijn woorden uit en doet Hij het oordeelswerk, en gebruikt Hij Zijn wijsheid en kracht in Satans hol om te overwinnen en een groep overwinnaars te vormen die één van geest zijn met God. Hij verandert deze mensen die het meest opstandig zijn en die God het meest weerstaan, in mensen die Hem kunnen gehoorzamen en aanbidden, waardoor Hij de eer verkrijgt van degenen die het diepst zijn verdorven. Dit is iets dat Satan de grootste schande bezorgt, en het is een bewijs van Gods totale overwinning op Satan. Door het volk van China dat het meest verdorven is te overwinnen en ze om te zetten in modellen en voorbeelden van degenen die Gods redding verwerven, kunnen de volkeren van God aanbiddende naties dan gemakkelijker worden overwonnen, en dus is de voltooiing van dit werk gelijkwaardig aan de volledige voltooiing van Gods werk om de hele mensheid te redden. Als God ervoor koos om in de laatste dagen in Israël te werken, zou Satan dan overtuigd zijn? Zou dit resultaat worden behaald? Het is daarom het meest passend dat God Zijn werk in China de laatste dagen doet, en daarbij worden Gods wijsheid en almacht volledig geopenbaard.

Het doel en de betekenis van het verschijnen en werken van God in China (2)

Naast dit aspect is er nog een ander aspect van betekenis voor God om in de laatste dagen in China te werken. Laten we een paar passages van Gods woorden lezen en dan zullen we het begrijpen. God zegt: “Wanneer in de laatste dagen de Redder komt en Hij nog steeds Jezus zou worden genoemd en nogmaals in Judea zou worden geboren en Zijn werk in Judea zou doen, zou daaruit blijken dat ik alleen het volk van Israël heb geschapen en alleen het volk van Israël heb verlost en dat ik niets met de heidenen heb te maken. Zou dat niet in tegenspraak zijn met de woorden dat ‘ik de God ben die de hemel en de aarde en alles heeft geschapen’? Ik heb Judea verlaten en doe mijn werk onder de heidenen omdat ik niet slechts de God van het volk van Israël ben, maar de God van alle schepselen. Ik verschijn in de laatste dagen onder de heidenen omdat ik niet alleen Jehova, de God van het volk van Israël, ben, maar bovenal ook de Schepper van al mijn uitverkorenen onder de heidenen. Ik heb niet alleen Israël, Egypte en Libanon geschapen, maar ook al de naties van de heidenen buiten Israël. En daarom ben ik de God van alle schepselen. Ik heb Israël slechts als het aanvangspunt voor mijn werk gebruikt, waarbij ik Judea en Galilea als de bastions van mijn verlossingswerk heb gebruikt, en ik gebruik de naties van de heidenen als de basis van waaruit ik het gehele tijdperk tot een einde zal voeren.

Het is zo dat in dit laatste tijdperk mijn naam verhoogd zal worden onder de heidense volken, dat mijn daden door de heidenen zullen worden gezien, en dat zij mij de Almachtige mogen noemen vanwege mijn daden en dat mijn woorden spoedig zullen geschieden. Ik zal alle mensen laten weten dat ik niet alleen de God van de Israëlieten ben, maar ook de God van alle naties van de heidenen, zelfs degenen die ik heb vervloekt. Ik zal alle mensen laten zien dat ik de God van de hele schepping ben. Dit is mijn grootste werk, het doel van mijn werkplan voor de laatste dagen en het enige werk dat in de laatste dagen moet worden vervuld.

We kunnen aan Gods woorden zien dat God in de laatste dagen in China werkt, zodat we Hem niet begrenzen, en ook om onze opvattingen en voorstellingen verdrijven. Omdat de laatste twee werkfasen van God in Israël werden gedaan, begrenzen we God om de God van de Israëlieten te zijn en alleen in staat te zijn Zijn werk in Israël te kunnen doen. Als God in de laatste dagen vlees werd om weer in Israël of Judea te werken, zou dat ertoe leiden dat mensen God nog meer zouden begrenzen om alleen in Israël te kunnen werken en de God van de Israëlieten te zijn, zonder iets met de heidenen te hebben. Door dit te doen, zouden we God beperken tot de grenzen van Israël; God zou geen plaats hebben onder de heidenen, en niemand zou erkennen dat God de God van de hele mensheid is, dat Hij de enige, ware God is. God kent de opvattingen van de mens en kiest er daarom voor om Zijn werk in de laatste dagen in China – de heidense natie van de grote rode draak – te doen en daar een nieuw werk te lanceren. Door dit te doen, weerlegt Hij de opvattingen van de mens en laat ons zien dat Hij niet alleen de God van de Israëlieten is, maar dat Hij ook de God is van alle heidense volken en de God van alle geschapen wezens. Hij laat ons zien dat Hij niet het persoonlijke eigendom is van een natie of volk, en dat Hij het recht heeft om het werk te doen dat Hij wil doen onder elke groep. Waar God ook werkt, zijn identiteit en essentie veranderen echter nooit – Hij is altijd de Heer van de schepping die door de mensen van welk land dan ook aanbeden moet worden. We kunnen hieruit zien dat er zo'n grote betekenis achter zit dat God ervoor kiest om in China te werken, en dat God zo wijs en almachtig is!

Of God nu in Israël werkt of in de laatste dagen terugkeert om te incarneren en in China te verschijnen, Hij doet dat alleen om de hele mensheid te redden. Het is bijna 30 jaar geleden dat Almachtige God verscheen en Zijn werk in China begon, en Hij heeft daar al een groep overwinnaars gemaakt. De woorden van Almachtige God en de zegevierende getuigenissen van Gods uitverkorenen in China staan ​​nu online voor de hele mensheid om te zoeken en te onderzoeken. Het evangelie van het koninkrijk verspreidt zich momenteel wijd en zijd naar alle naties over de hele wereld, en steeds meer mensen horen de woorden van Almachtige God en erkennen dat ze de stem van God zijn, en keren één voor één terug naar Gods huis. Dit vervult precies deze woorden van de Heer Jezus: Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27). Als we de wijze maagden willen zijn die de Heer verwelkomen, dan moeten we onze opvattingen loslaten en met een open hart zoeken, ons concentreren op het horen van Gods stem en realistisch onderzoeken of de woorden van Almachtige God de stem van God zijn en de waarheid. Dit is het meest correcte pad om de ware weg te onderzoeken. Als we, voordat we er zelfs maar naar hebben gekeken, als we volgens onze opvattingen en voorstellingen denken dat de Heer onmogelijk kan verschijnen en werken in China wanneer Hij terugkeert, dan zullen we zeer waarschijnlijk onze kans om de Heer te verwelkomen verliezen evenals Gods redding in de laatste dagen. Zoals het woord van God zegt: “Laat jullie meningen over het ‘onmogelijke’ varen! Hoe meer er door mensen geloofd wordt dat iets onmogelijk is, hoe waarschijnlijker het zal gebeuren, want de wijsheid van God torent boven de hemelen uit, Gods gedachten zijn hoger dan de gedachten van de mens en het werk van God ontstijgt de grenzen van de gedachten en opvattingen van de mens. Hoe meer iets onmogelijk is, hoe meer er waarheid in zit die gezocht kan worden; hoe meer iets de opvattingen en verbeelding van de mens te boven gaat, hoe meer het de wil van God bevat. Dat komt doordat, waar Hij Zich ook openbaart, God nog steeds God is, en Zijn substantie nooit zal veranderen door de plek of manier van Zijn verschijning. De gezindheid van God blijft dezelfde, waar Zijn voetafdrukken ook zijn, en waar de voetafdrukken van God ook zijn, Hij is de God van de gehele mensheid, net zoals de Heer Jezus niet alleen de God van de Israëlieten is, maar ook de God van alle volkeren van Azië, Europa en Amerika, en bovendien de enige God in het hele heelal. Laat ons daarom Gods wil zoeken en Zijn verschijning ontdekken in Zijn uitspraken, en Zijn voetstappen bijhouden! God is de waarheid, de weg en het leven. Zijn woorden en Zijn verschijning bestaan gelijktijdig, en Zijn gezindheid en voetafdrukken staan te allen tijde open voor de mensheid.

Noot van de redacteur: we vertrouwen erop dat deze bijeenkomst nu voor u heeft verduidelijkt of God al dan niet kan verschijnen en werken in China, evenals de betekenis achter Zijn uiterlijk en werk in China. Als je meer wilt weten, lees dan ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ zoals uitgedrukt door Almachtige God, of neem anders contact op via online chat. We zijn altijd beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Op zoek naar de waarheid: het geslacht van de teruggekeerde Heer

Bent u zich bewust van de grootste afwijking van het onderzoeken van de ware weg?

Laat een antwoord achter