Online preken

Menu

Bijbelse profetieën over de wederkomst en incarnatie van de Heer als de Zoon des Mensen

Bijbelse profetieën over de wederkomst en incarnatie van de Heer als de Zoon des Mensen

U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

(Lukas 12:40)

Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht.

(Lukas 17:24-25)

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,

(Johannes 5:22)

en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is.

(Johannes 5:27)

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

(Mattheüs 24:37)

En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!

(Mattheüs 25:6)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

(Openbaring 3:20)

En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonkals het geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.

(Openbaring 1:12-16)

Gerelateerde waarheid: Jezus zei dat Hij zou terugkomen zoals Hij was weggegaan, maar weet je wat Zijn woorden echt betekenen? Kan het zijn dat Hij het jullie in deze groep heeft verteld? Je weet alleen dat Hij zal komen zoals Hij wegging, zwevend op een wolk, maar weet je precies hoe God Zelf Zijn werk doet? Als je echt zou kunnen zien, hoe moeten de woorden die Jezus sprak dan worden uitgelegd? Hij zei: Wanneer de Mensenzoon terugkomt in de laatste dagen zal Hij Zelf niet weten, de engelen zullen het niet weten, de boodschappers in de hemel zullen het niet weten, en de gehele mensheid zal het niet weten. Alleen de Vader zal het weten, dat wil zeggen, alleen de Geest zal het weten. Zelfs de Mensenzoon Zelf weet het niet, maar jij kunt wel zien en weten? Als jij in staat was te weten en met eigen ogen te zien, zouden deze woorden dan niet tevergeefs zijn uitgesproken? En wat heeft Jezus destijds gezegd? “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. … Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.” Als die dag aanbreekt, zal de Mensenzoon Zelf het niet weten. De Mensenzoon verwijst naar het vleesgeworden vlees van God, een normaal en gewoon persoon. De Mensenzoon Zelf weet het niet eens, dus hoe zou jij het kunnen weten?

Opmerking van de uitgever:
Notitie van de redacteur: Ik geloof dat al diegenen die echt in de Heer geloven, verlangen naar de komst van de Heer en zijn opgenomen worden in het koninkrijk der hemelen, maar hoe zal de Heer terugkomen? De Here Jezus heeft eens geprofeteerd: “U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen” (Lucas 12:40). Aangezien we de tijd van de aankomst van de Heer niet kennen, hoe kunnen we Zijn terugkeer dan verwelkomen? Al deze profetieën vermelden de ‘de Zoon des mensen komen’. De ‘Zoon des mensen’ verwijst naar een persoon die geboren is uit een mens en met een normale mensheid. Als Hij zich in een geestelijk lichaam manifesteerde, dan kon Hij niet de Zoon des mensen genoemd worden, net zoals Jehova de Geest is en niet de Zoon des mensen kan worden genoemd. Mensen hebben ook engelen gezien, die spirituele wezens zijn en daarom ook niet de Zoon des mensen kunnen worden genoemd. Allen die een menselijke gedaante hebben maar spirituele wezens zijn, kunnen niet de Zoon des mensen worden genoemd. De vleesgeworden Heer Jezus wordt de Zoon des mensen en de Christus genoemd omdat Hij de vleselijke vleeswording was van Gods Geest en de realisatie van de Geest in het vlees. Hij werd een normale, gewone man en leefde onder de mensheid. De Heer Jezus was de Zoon des mensen en Gods vleeswording, dus toen de Heer Jezus zei dat Hij weer zal terugkeren als de Zoon des mensen, bedoelde Hij dat Hij terug zal komen in een fysiek lichaam als de Zoon des mensen, en niet in geestelijke vorm. Daarom, toen de Heer Jezus zei dat Hij terug zou komen, bedoelde Hij dat Hij zal terugkeren in de vorm van een vleeswording. Ik herinner me ook dat de Heer Jezus zei: “Zie, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15). “En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” (Mattheüs 25:6). “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). Al deze profetieën verwijzen ook naar God die vlees wordt als de Zoon des mensen. “Als een dief” betekent stilletjes, heimelijk. Zelfs als we Hem zien of horen, zullen we niet weten dat Hij God is. Bijvoorbeeld, de Heer Jezus leek van buitenaf een gewone Mensenzoon te zijn. Toen Hij predikte en werkte, wist niemand dat Hij de Messias was. Dus, wanneer de Heer komt als een dief als een gewone Zoon des mensen in de laatste dagen, en wanneer iemand roept: “De bruidegom komt”, dat wil zeggen, wanneer iemand getuigt van de wederkomst van de Heer, zullen de wijze maagden zoeken en onderzoeken, en aldus zullen zij Gods stem horen, de Heer verwelkomen, opgenomen worden voor de Heer en het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen.

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter