Vier dingen die christenen moeten doen

Vier fundamentele dingen die we moeten begrijpen wanneer we in God geloven

Hier zijn vier meest fundamentele dingen die wij christenen in het volgen van de Heer moeten doen. Het zijn deze: Gods woorden lezen, tot God bidden, onze plichten uitvoeren en Gods woorden praktiseren. Onze spirituele levens omvatten voornamelijk deze vier aspecten. Als we deze in ons dagelijks leven kunnen toepassen, zullen we aan de voorwaarden om ware christen te zijn voldoen.

Ten eerste moeten we Gods woorden lezen. Sinds we in de Heer geloven, hebben we waarschijnlijk de schriften tientallen jaren lang, zonder onderbreking gelezen. Hoe kunnen we dan Gods woorden lezen om goede resultaten te bereiken? Om dit te bereiken, moeten we de waarheid begrijpen en Gods wil in elk van Gods woorden zoeken, bid-lees en overweeg ze zorgvuldig in plaats van ze te lezen zoals men bloemen vanaf een paardenzadel aanschouwt of alleen om geschriften uit je hoofd te leren. We zouden serieus Gods woorden moeten lezen en met oprechtheid moeten zoeken om kennis van het werk van de Heilige Geest op te doen. Dan kunnen we zowel de waarheid als de wil van de Heer begrijpen.

christenen moeten doen
www.freepik.com

Ten tweede moeten we tot God bidden. In Johannes 4:23-24 staat: “Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in ​geest​ en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is ​Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in ​geest​ en in waarheid.” Eigenlijk is het proces van bidden ook het proces van het vereren van God. Maar er is één voorwaarde: we moeten God aanbidden in geest en waarheid. Als we hopen dat onze gebeden door de Heer kunnen worden goedgekeurd, moeten we ons hart kalmeren voordat we bidden en nadenken over wat we willen bidden en wat de wil van de Heer is in de situaties die we dagelijks tegenkomen. Daarna moeten we bidden volgens de wil van de Heer in plaats van Hem alleen om dingen vragen. In plaats van herhalende dingen doelloos te zeggen, of gewoon hetzelfde gebed te herhalen, moeten we nauwkeurig onze eigen moeilijkheden kennen en dan vol ernst de wil van God zoeken. We moeten eerlijk tot God zeggen wat in ons hart leeft. We moeten nooit grootspreken of zinloze dingen zeggen, of God lege beloftes aanreiken zonder ze te vervullen. Bovendien moeten we Gods plaats in ons hart bewaren en Hem voortdurend verheffen, Gods wil zoeken en naar Hem opkijken in alle zaken, Zijn leiding en verlichting zoeken en gebeden van onderdanigheid uitspreken. Alleen door op deze manier te handelen, kunnen onze gebeden het effect van het aanbidden van God bereiken.

Ten derde moeten we onze plichten uitvoeren. In Marcus 10:29-30 staat: “Jezus​ zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of ​kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het ​evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en ​kinderen, ​huizen​ en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.” Bovendien zegt de Heer Jezus: “Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele wonderlijke werken gedaan?’ En dan zal ik hun verklaren: ‘Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die zonde begaat’” (Matteüs 7:22-23). Elke christen heeft plichten die hij of zij moet vervullen. Sommige christenen geven zichzelf aan God over en verspreiden het evangelie al decennia lang; sommigen geven aalmoezen aan de broeders en zusters die waarlijk in de Heer geloven en de waarheid nastreven; sommigen ondersteunen de broeders en zusters die negatief en zwak zijn; sommigen verwelkomen degenen die van ver komen om het evangelie te verspreiden, enzovoort. Deze dingen doen we altijd in ons leven, maar waarlijk onze plichten vervullen, is iets doen voor God. Je moet het alleen doen om de Heer tevreden te stellen, zonder vervalsing. Het is geen kwestie van een overeenkomst met de Heer aangaan om zegeningen of een kroon te ontvangen, en ook niet om de eer van anderen te verdienen. Alleen als we onze plichten met een dergelijke mentaliteit vervullen, zullen we de Heer behagen. Anders zijn onze vervullende plichten en ontberingen alleen maar voor persoonlijke doeleinden, verlangens en eisen, waarmee we Gods woorden niet opvolgen of Zijn wil gehoorzamen, en de Heer Jezus zal ons veroordelen door te zeggen: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die zonde begaat.

Ten vierde moeten we de waarheid spreken. Het aanwenden van de waarheid is eigenlijk de woorden van de Heer in praktijk brengen. De Heer Jezus verwoordde vele leringen. Hij zei bijvoorbeeld:“Heb de ​Heer, uw God, lief met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf” (Matteüs 22:37-39). De woorden van de Heer praktiseren is Gods wil doen. Om dat te bereiken, moeten we de Heer met heel ons hart liefhebben, met heel onze ziel en met heel ons verstand. Hoe wij ons ook met onze plichten bezighouden, we moeten het gewillig zonder persoonlijke intenties of ambities doen. Welke beproevingen of verfijningen ons ook overkomen, we moeten niet bij God klagen of tegen Hem rebelleren of Hem zelfs verraden. In plaats daarvan moeten we ons aan God onderwerpen en God liefhebben, Hem tot de dood trouw zijn en getuige voor Hem zijn. Wanneer we de woorden van de Heer praktiseren, moeten we niet vasthouden aan de letterlijke betekenis van Zijn woorden, maar de wil van de Heer zoeken die daarin verborgen is, evenals de essentie en de ware betekenis van de waarheid. Alleen dan kunnen we de waarheid echt praktiseren.

Dit zijn de vier dingen waaraan we ons in ons geloof in God moeten houden. Alleen als we deze vier fundamentele dingen begrijpen, kunnen we de Heer behagen. Anders hebben we geen richting of doel in ons geloof, en zullen we ook niet veel vooruitgang boeken ondanks vele jaren van navolging van God. Dus om in ons geloof te slagen, moeten we deze belangrijke dingen begrijpen.

 

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Neem contact met ons op

Nu vindt het uitbreken van de plaag globaal plaats. Wil je de Heer verwelkomen vóór de grote verdrukking en opgenomen worden voor God? Neem gerust contact met ons op om dit te verkennen en samen de weg te vinden via onderstaande methodes.