Preek over het gebed: Hoe te bidden om in overeenstemming te zijn met de wil van de Heer

Voor ons christenen is het duidelijk dat bidden in ons dagelijks leven essentieel is. Maar waarom we moeten bidden en wat voor soort gebeden met de wil van de Heer overeenstemmen, hierin falen dit we in duidelijke details uit te leggen. We bidden meestal volgens onze eigen wil en verbeeldingskracht, zoeken zelden de waarheid over gebed en hebben geen idee of onze gebeden overeenstemmen met de wil van de Heer. Dank aan de Heer! Door de Bijbel en bepaalde spirituele boeken te raadplegen, heb ik enige kennis van de waarheid over gebed verkregen. Vandaag wil ik graag mijn kennis aan u overbrengen, waarvan ik hoop dat het u ten goede zal komen. Moge de Heer ons leiden!

Laten we eerst bespreken waarom we moeten bidden. In feite is gebed één van de manieren voor ons om met God samen te werken en een beroep op God te doen. Wanneer we moeilijkheden en problemen tegenkomen, moeten we God aanroepen en Zijn verlichting en leiding zoeken, en eenmaal verkregen, zullen we in staat zijn om Zijn wil te begrijpen, handelen in overeenstemming met Zijn vereisten en Zijn orkestraties en regelingen gehoorzamen. Dit is de ware betekenis van bidden tot God. Laten we een voorbeeld nemen. Als een kind een probleem heeft en hij er met zijn moeder over praat, zal zijn moeder hem in zijn tekortkomingen helpen en verzorgen, en hem ondertussen vertellen wat wel en wat niet gedaan kan worden. Geleidelijk aan zal het kind verstandig zijn, en dus weten hoe onderscheid te maken tussen goed en kwaad, en weten wat goed is om te doen. Eigenlijk zijn onze gebeden tot God precies zo.

Ten tweede moeten we weten hoe we in overeenstemming met de wil van de Heer moeten bidden. We hebben dit soort dingen allemaal meegemaakt: wanneer anderen tijdens vergaderingen bidden en we hen vloeiend en veel horen praten, of veel bloemrijke woorden zeggen, voelen we ons erg jaloers en denken: “Hoe konden ze zo goed bidden? Waarom kan ik het niet?” Dan beginnen we ze na te doen en zo veel mogelijk lovende woorden tot de Heer te zeggen, in de overtuiging dat bidden op deze manier in overeenstemming is met de wil van de Heer. De reden waarom we dit doen is dat we geen idee hebben wat voor soort gebeden in overeenstemming met Gods vereisten zijn. Dus, wat is echt gebed? Laten we eens kijken wat de Heer Jezus zei: “Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in ​geest​ en in waarheid” (Johannes 4:23). De Heer vereist dat wij God aanbidden in geest en waarheid, dat wil zeggen een oprecht hart hebben en oprechte en ware woorden tot God spreken. Zolang we openlijk met een oprecht hart tot de Heer spreken, zal Hij onze gebeden aanvaarden. De Heer wil onze bedrieglijke harten niet, maar onze zuivere en eerlijke harten. Daarom is het spreken van welgemeende en eerlijke woorden het belangrijkste bij bidden – vertel onze tekortkomingen, moeilijkheden en halsstarrigheid zonder verborgenheid aan de Heer, en vraag Hem om ons te helpen en te redden. Alleen dan zal de Heer naar onze gebeden luisteren. Dit is wat het werkelijk betekent om God in geest en waarheid te aanbidden.

Hoe te bidden om in overeenstemming te zijn met de wil van de Heer

Ten derde moeten we onszelf beproeven: spreken we vanuit het juiste standpunt wanneer we bidden? Zijn onze gebeden redelijk? De Heer Jezus zei: “Bij het ​bidden​ moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. … Vraag je dus niet bezorgd af: ‘Wat zullen we eten?’ of: ‘Wat zullen we drinken?’ of: ‘Waarmee zullen we ons kleden?’ – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het ​koninkrijk van God​ en zijn ​gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden” (Matteüs 6:7-8, 31-33). “Hij antwoordde: ‘Heb de ​Heer, uw God, lief met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf’” (Matteüs 22:37-39). De woorden van de Heer vertellen ons duidelijk wat wel en niet te zoeken. We hoeven niet om externe dingen te vragen, zoals voedsel, kleding of dingen die kunnen worden gebruikt, omdat de Heer deze dingen voor ons heeft voorbereid. Dus gebeden voor zulke dingen zijn zinloos en kunnen de goedkeuring van de Heer niet krijgen. We moeten vaak bidden om de weg van de Heer te volgen. Wanneer we bijvoorbeeld problemen in ons dagelijks leven tegenkomen, moeten we bidden en proberen de eerbaarheid van de heiligen na te leven; wanneer verschillende beproevingen ons overkomen, zoals tegenspoed, ziekten en rampen, moeten we zelfs nog meer bidden om de wil van de Heer te zoeken en getuigenis te geven om Hem tevreden te stellen; we moeten meer bidden en zoeken hoe te praktiseren, zodat we de Heer met heel ons hart, ziel en geest kunnen liefhebben, wat het grote gebod is. Al deze gebeden worden door de Heer aanvaard. Bovendien beloofde de Heer dat Hij weer zal komen, dus in deze belangrijke zaak moeten we om Zijn verlichting en leiding om wijze maagden te zijn bidden, en in staat te zijn de stem van de Heer te herkennen en het bruiloftsmaal van het Lam bij te wonen. Als we meer tijd aan het vurig bidden over kwesties van verlossing besteden, zal de Heer zeker onze gebeden horen en accepteren.

Door dit te begrijpen, weten we dat de meeste van onze eerdere gebeden niet in overeenstemming met de wil van de Heer waren. Om ons onderscheid over onze gebeden te laten maken en te bidden in overeenstemming met Gods wil, worden drie soorten gebeden, die in strijd zijn met Gods wil, als volgt geanalyseerd om lessen uit te trekken.

Het eerste soort is bidden met lege woorden. Laten we eens naar zulke gebeden kijken: “O Heer, u bent mijn Redder, mijn rots en mijn toevlucht. Uw liefde is overvloedig en diepgaand. O Heer, ik hou heel veel van u! Ik hou oprecht van u! …” Dit is geen waar gebed. Dit het zeggen van zoete en mooie woorden tot de Heer. Dit is zelfverheerlijking en een poging om de zegeningen van de Heer te vergaren. Dit is niet de waarheid tot de Heer spreken. In plaats daarvan misleidt dit gewoon de Heer met valse, overdreven en lege woorden. Daarom luistert de Heer niet naar dergelijke gebeden.

Het tweede soort is de onverzadigbare smeekbede. Dergelijke gebeden worden het meest gedaan. Wanneer mensen hun ogen sluiten en bidden, zullen ze zeggen: “O Heer! Ik weet dat u genadig en almachtig bent. U kunt van niets iets maken. Heer, alstublieft, zegen mijn kinderen zodat ze naar een goede universiteit kunnen gaan, een goede baan na hun afstuderen krijgen en een goede eega vinden. Heer, ik vraag u mij te zegenen met een bloeiende onderneming, grote rijkdom en een welvarend gezin. …” Van dergelijke gebeden walgt de Heer. Zo behandelt u de Heer niet als de Heer, maar beschouwt de Heer gewoon als de god van rijkdom, schuldenaar, rentmeester of dienaar. Hoe vereert u zo de Heer? Dus, de Heer luistert nooit naar of beantwoordt dergelijke gebeden.

Het derde soort is het irrationeel gebed, dat walgelijker is voor de Heer. Laten we naar zulke gebeden kijken: “O Heer, bescherm ons land alstublieft tegen rampen. Heer, alstublieft …” Zulke gebeden zijn het meest irrationeel en in strijd met de wil van de Heer. Dit is eisen stellen en druk uitoefenen op de Heer. Dit is de Heer instructies en bevelen geven. We zijn minder dan stof en we moeten verstand hebben voor de Schepper. We moeten vroom zijn en mogen niet oneerbiedig handelen. Laten we kijken naar het gebed van de Heer Jezus opgetekend in de Bijbel “Vader, als het mogelijk is, laat deze ​beker​ dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt” (Matteüs 26:39). We kunnen hieruit opmaken dat in Zijn gebed vanuit het perspectief van een geschapen wezen, de Heer Jezus rationeel met onderwerping aan de hemelse Vader sprak. Daarentegen zijn onze gebeden tot God zo irrationeel. Daarom luistert de Heer niet naar onze gebeden. Stel dat, als we tegen onze ouders na thuiskomst zeggen: “Geef me geld! Doe dit of dat voor mij!”, onze ouders ons zullen verachten en zeggen dat we onkinderlijke kinderen zijn. Dus is gehoorzaamheid en rationeel zijn in gebeden erg belangrijk.

We moeten voor de drie bovengenoemde soorten ondermaatse gebeden gewaarschuwd zijn. Om de waarheid over hoe te bidden in overeenstemming met Gods wil beter te begrijpen, laten we naar de gebeden van de heiligen door de eeuwen heen kijken, die naar Gods hart zijn: Mozes bad vaak om de opdracht te voltooien om de Israëlieten naar het land Kanaän te leiden. David bad zijn hele leven voor een tempel die voor God gebouwd zou worden. Abraham bad om God te gehoorzamen toen hij Izaäk aanbood; Job bad om in beproevingen te getuigen; Petrus bad om God echt lief te hebben en God te kennen, enz. Hun gebeden werden gedaan om Gods wil te volgen, gehoorzaam te zijn aan Gods orkestraties en regelingen, of verdorven gezindheid af te werpen om God tevreden te stellen. Hoewel ze niet om status of faam vroegen, overtrof wat God aan hen schonk, wat ze zich konden voorstellen. Hieruit kan worden afgeleid dat hun gebeden door God werden geprezen. Net zoals de Bijbel zegt: “Zoek liever eerst het ​koninkrijk van God​ en zijn ​gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden” (Matteüs 6:33). Gecombineerd met de gebeden van de heiligen en deze woorden van de Heer, begrijpen we beter wat voor soort gebeden overeenstemmen met de wil van de Heer? We moeten bidden om de Heer te kennen, Hem te eren, Hem te gehoorzamen en Hem lief te hebben. We zouden moeten bidden om onze zondige aard af te leggen en eerlijke mensen te worden; we moeten bidden om het evangelie te verspreiden en zielen te redden, etc. Kortom, al deze gebeden die gedaan zijn om Gods wil te volgen, om op bevredigende wijze de plichten van een geschapen wezen te vervullen, om de Heer te gehoorzamen en tevreden te stellen, zijn in overeenstemming met de wil van de Heer.

Dank de Heer! Het is Zijn genade die ons in staat stelt om deze kennis te hebben. Vervolgens, laten we een samenvatting maken van de gebeden die met de wil van de Heer in overeenstemming zijn, zodat we het ware gebed kunnen ingaan.

1. Moeten we eerlijke mensen zijn, eerlijke en welgemeende woorden spreken; we mogen geen valse, overdreven of lege dingen zeggen om de Heer te misleiden.

2. Moeten we weten wat we wel en niet moeten zoeken; we mogen geen extravagante eisen stellen.

3. Moeten we het verstand van een geschapen wezen hebben, op onze plaats weten te staan, de Heer gehoorzamen, opzoeken wat we niet begrijpen en wachten tot Zijn wil aan ons wordt geopenbaard; we moeten de Heer niet instrueren of eisen aan Hem stellen.

Door volgens de drie bovengenoemde aspecten te oefenen, kunnen onze gebeden overeenstemmen met de wil van de Heer. Op dit punt, broeders en zusters, geloof ik dat u nu weet hoe u moet bidden.

Meer weten:

Waarom bidden? Zal God naar mijn gebed luisteren?

Dagelijks gebed: Hoe kunnen we ervoor zorgen onze gebeden door God worden verhoord?

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Neem contact met ons op

Nu vindt het uitbreken van de plaag globaal plaats. Wil je de Heer verwelkomen vóór de grote verdrukking en opgenomen worden voor God? Neem gerust contact met ons op om dit te verkennen en samen de weg te vinden via onderstaande methodes.