Onthulling: Is de Heer Jezus de Zoon van God, of God Zelf?

Na de gebedssamenkomst nodigde ik drie leden van de kerk uit in mijn huis. Het waren zuster Wang, zuster Yu en zuster Zhao die les geeft in hymnegezang. Ze zijn allemaal al vele jaren mijn geestelijke collega’s in de Heer. Toen we bij mijn huis waren aangekomen, zette ik thee voor hen en toen begonnen we te kletsen. Zuster Zhao zei: “Hé, er is een vraag die ik nog steeds niet kan begrijpen. De predikers zeggen gewoonlijk dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En van de Bijbel begrijp ik ook dat terwijl de Heer Jezus aan het prediken was of met mensen sprak, Hij altijd God in de hemel Vader noemde. Dus, ik geloof dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Ik zie echter ook in de Bijbel dat de Heer Jezus werd verwekt door de Heilige Geest en dat Hij eens tegen zijn leerlingen zei: ‘Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is …’ (Johannes 14:11). ‘Ik en de Vader zijn een’ (Johannes 10:30). Ik ben dus verward. Is de Heer Jezus God Zelf, of Gods Zoon? Zonder na te denken antwoordde Zuster Yu voor alle anderen: “Hij is zonder twijfel de Zoon van God!” Toen vroeg zuster Zhao: “Waarop baseer jij je als je dat zegt?” Zuster Yu legde uit: “in Mattheüs hoofdstuk 3 verzen 16-17 staat: ‘En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!’ Door deze twee verzen weten we dat wanneer de Heer Jezus werd gedoopt, de Heilige Geest persoonlijk getuigde dat de Heer Jezus de geliefde Zoon van God is. Als de Heer Jezus de geliefde Zoon genoemd werd, betekent dat dan niet dat Hij inderdaad Gods Zoon is? Toen de Heer Jezus in de hof van Getsemane aan het bidden was, noemde Hij bovendien God in de hemel Vader. Zijn deze feiten niet allemaal de basis daarvoor?” Toen ze dit hoorde piekerde zuster Zhao een tijdje en zei: “Wat je zei is redelijk. Volgens deze verzen kunnen we eenvoudig bevestigen dat de Heer Jezus Gods Zoon is. Hé, hoe begrijpen jullie twee deze vraag? Luister niet enkel naar ons. Waarom spreken jullie niet?” Zuster Zhao keek ons aan en wachtte op ons antwoord.

Zuster Wang en ik glimlachten naar elkaar. Toen ze dit zagen waren zuster Zhao en zuster Yu verward, en vroegen ze zich af waarom we glimlachten. Op dat moment begon eerst zuster Wang te praten: “Is de Heer Jezus God Zelf, of is Hij de Zoon van God? Over deze vraag wordt in heel de religieuze wereld voortdurend gedebatteerd. Als we door wat er in de Bijbel staat zien dat de Heer Jezus vaak God in de hemel Vader noemde, en dat de Heilige Geest eveneens persoonlijke getuigde dat de Heer Jezus de geliefde Zoon van God is, dat geloven wij nog meer dat de Heer Jezus de Zoon is van God. Op die manier werd de idee gevormd van deze Vader-Zoon-verwantschap. Vroeger dacht ik ook zo. Pas toen zuster Liu en ik de communicatie hoorden van een prediker, zuster Qin, kreeg ik hierover een nieuw inzicht.” Zuster Yu zei gretig: “Vooruit, vertel het ons snel. Wat vertelde ze, en welke nieuwe kennis heb je opgedaan?”

Onthulling: Is de Heer Jezus de Zoon van God, of God Zelf?

Zuster Wang zei met een glimlach: “Je bent dezelfde als altijd, steeds ongeduldig voor resultaten.” Terwijl ze sprak haalde ze een Bijbel uit haar tas en zei: “Als we willen weten of de Heer Jezus God Zelf is of de Zoon van God, laten we dan eerst verschillende geschriften lezen. Toen Filippus de Heer Jezus vroeg om hem de Vader in de hemel te laten zien, zei de Heer tegen hem: ‘Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader? Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken’ (Johannes 14:9-10). Door deze woorden vertelde de Heer Jezus de mensen dat Hij en de Vader één zijn en dezelfde Geest zijn, en dat Hij het vleesgeworden vlees is van Gods Geest en de belichaming van de Vader in de hemel. De Heer Jezus is duidelijk precies God Zelf maar niet Gods Zoon. Tegenwoordig leiden mensen echter uit hun eigen begrip van de Schriften af dat de Heer Jezus de Zoon van God is. In feite heeft de Heer Jezus zelf zo’n uitspraak niet erkend. Toen Hij over Zichzelf getuigde, zei Hij eens dat Hij precies God Zelf is. De Farizeeën vroegen de Heer Jezus: ‘Waar is Uw Vader?’ (Johannes 8:19), Jezus antwoordde: Gij kent noch Mij, noch Mijn Vader; indien gij Mij kendet, zo zoudt gij ook Mijn Vader kennen’ (Johannes 8:19). Neem een ander voorbeeld. De Heer zei tegen de Joden: ‘Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij is, en Ik in Hem’ (Johannes 10:38). En in Johannes hoofdstuk 12 verzen 44-45 staat: ‘Die in Mij gelooft, gelooft in Mij niet, maar in Dengene, Die Mij gezonden heeft. En die Mij ziet, die ziet Dengene, Die Mij gezonden heeft.’ Door deze geschriften getuigde de Heer Jezus voor de mensheid dat hij de manifestatie was van God, hoewel Hij niet rechtstreeks tegen de mensheid zei: ‘Ik ben God Zelf’. Als we deze woorden van de Heer Jezus zorgvuldig overwegen, dan kunnen we bevestigen dat Hij Zelf de ware God is.”

Zuster Yu luisterde en bestudeerde de geschriften. Zodra de stem van zuster Wang wegebde, sloot zuster Yu de Bijbel, hief haar hoofd op en zei: “Dat is waar. De Heer Jezus heeft echt gezegd: ‘Ik en de Vader zijn een.’ De Heer heeft ons duidelijk verteld dat Hij de vleesgeworden God Zelf is en niet de Zoon van God. Ik heb deze verzen ook eerder gezien, maar ik beschouwde de Heer Jezus als Gods zoon op basis van een paar geschriften, zonder aandacht te schenken aan wat de Heer zei. Waarom heb ik de woorden van de Heer niet met mijn hart overwogen?”

Toen zei zuster Zhao: “De communicatie van zuster Wang is redelijk en goed onderbouwd. Maar ik kan deze kwestie niet begrijpen: aangezien de Heer Jezus duidelijk God Zelf is, waarom bleef Hij in Zijn gebeden dan God in de hemel Vader noemen? Waarom getuigde de Heilige Geest dat de Heer Jezus Zijn geliefde Zoon is?” “Ja, dat is het! Daar zit ik ook op vast. Ik kan dit echt niet begrijpen. Kun jij hier een toelichting over geven?”, zei zuster Yu gretig.

Ik knikte en antwoordde: “Deze vraag stelde ons ook ooit voor een raadsel. Zuster Qin las ons toen drie passages voor, die ik nu voor jullie zal lezen.” Ik opende mijn notitieboekje en las: “Toen Jezus in Zijn gebeden God in de hemel Vader noemde, deed Hij dit alleen vanuit het perspectief van een geschapen mens, alleen omdat de Geest van God Zich in gewoon en normaal vlees had gehuld en de uiterlijke bedekking van een schepsel had. Ook al had Hij de Geest van God in Zich, toch was Zijn uiterlijke verschijning die van een gewoon mens; met andere woorden, Hij was de ‘Mensenzoon’ geworden waar iedereen, inclusief Jezus Zelf, over sprak. Omdat Hij de Mensenzoon genoemd wordt, is Hij een persoon (man of vrouw, in ieder geval iemand met het uiterlijk omhulsel van een mens) die in een normaal gezin van gewone mensen wordt geboren. Daarom was hoe Jezus God in de hemel Vader noemde hetzelfde als hoe jullie Hem aanvankelijk Vader noemden; Hij deed dit vanuit het perspectief van een mens van de schepping. Kennen jullie het Onze Vader nog dat Jezus jullie uit het hoofd heeft laten leren? Onze Vader, die in de hemel zijt …Hij heeft alle mensen gevraagd God in de hemel bij de naam Vader te noemen. En omdat Hij Hem ook Vader noemde, deed Hij dat vanuit het perspectief van iemand die op gelijke voet met jullie allemaal staat.” “Er zijn er nog die zeggen: Heeft God niet uitdrukkelijk gezegd dat Jezus Zijn geliefde Zoon was?Jezus is de geliefde Zoon van God, in wie Hij welbehagen heeft gevonden — dit is zekerlijk gezegd door God Zelf. Dat was God die van Zichzelf getuigde maar vanuit een ander perspectief, het perspectief van de Geest in de hemel die van Zijn eigen incarnatie getuigt. Jezus is Zijn incarnatie, niet Zijn Zoon in de hemel. Begrijp je? Wijzen de woorden van Jezus, Ik ben in de Vader en de Vader is in mijer niet op dat Zij één Geest zijn? En is het niet voor de incarnatie dat Zij zijn gescheiden tussen hemel en aarde? In werkelijkheid zijn Zij nog steeds één, het is gewoon God die getuigenis geeft voor Zichzelf. … Maar toen zei de Geest in de hemel alleen maar dat Hij de geliefde Zoon van God was en vermeldde daar niet bij dat Hij de enige Zoon van God was. Dit is gewoon niet gebeurd. Hoe kan God nu maar een enig kind hebben? Zou God dan niet mens geworden zijn? Omdat Hij de incarnatie was, werd Hij de geliefde Zoon van God genoemd en hieruit ontstond de Vader-Zoon relatie. Dit kwam gewoon door de scheiding tussen hemel en aarde.” “Nadat Jezus wegging bestond dit idee van de Vader en de Zoon niet meer. Dit idee was alleen gepast in de jaren dat Jezus vlees was geworden. Onder alle andere omstandigheden is het de relatie tussen de Heer der Schepping en een schepsel wanneer jullie God Vader noemen. Er is geen periode waarin dit idee van de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest stand kan houden; het is een misvatting zoals er zelden een eerder is voorgekomen en het bestaat niet!

Nadat ik deze woorden had gelezen, ging ik verder en zei: “Door de toelichting van zuster Qin begon ik het te begrijpen: in tegenstelling tot wat we dachten, toen de Heer Jezus in zijn gebeden God in de hemel Vader noemde, deed Hij dit niet vanuit de identiteit van Gods Zoon. In feite deed Hij dit vanuit het standpunt van een geschapen wezen, wat de nederigheid en gehoorzaamheid van Christus toonde. In die tijd getuigde de Heilige Geest van het feit dat de Heer Jezus de geliefde Zoon van God is, maar niet de zoon van God. In plaats daarvan getuigde Hij vanuit het perspectief van de Geest dat de Heer Jezus de incarnatie van God Zelf is, Hij noemde het vleesgeworden vlees van God de geliefde Zoon maar niet Zijn zoon. In werkelijkheid is God de enige echte God. Het maakt niet uit of Hij in de hemel is en over het hele universum regeert, of vlees wordt om werk te doen onder de mensen, God in het vlees en de Heilige Geest zijn nog steeds één God. Omdat de vleesgeworden Christus inherent God Zelf is en Hij waarlijk de vleesgeworden Geest van God is, heeft Hij Gods essentie, en wat Hij tot uitdrukking brengt, is volledig de gezindheid van God. Naar buiten toe was de Heer Jezus Christus gewoon en normaal vlees, maar Zijn substantie is God Zelf. Zijn komst om te werken sloot het Tijdperk van de Wet uit de periode van het Oude Testament af en bracht het Tijdperk van Genade, en bracht ons de weg van bekering. Bovendien zit er gezag en kracht in de woorden van de Heer Jezus: toen Hij de wind en de zee berispte, werd de zee weer kalm; toen Hij Lazarus opdracht gaf uit het graf te komen, werd Lazarus uit de dood opgewekt. Dus Christus is precies God Zelf. De Heer Jezus noemde God in de hemel enkel Vader omdat Hij in het vlees werkte. Toen Zijn taak in het vlees was volbracht, bestond de idee van de Vader en Zoon niet meer.”

Na deze toelichting zei zuster Zhao blij: “Vandaag heb ik wat verlichting opgedaan, dankzij de toelichting door jou en zuster Wang. Uiteindelijk blijkt dat wanneer de Heer Jezus God in de hemel Vader noemde, Hij dit deed vanuit een vleselijk perspectief; wanneer God in de hemel de Heer Jezus Zijn geliefde Zoon noemde, dan getuigde Hij van Zijn eigen vleeswording vanuit het standpunt van de Heilige Geest.” Zuster Yu knikte instemmend: “Eindelijk ken ik de echte reden waarom de Heer Jezus over God in de hemel sprak als Vader, en wat het betekende wanneer de Heilige Geest getuigde dat Jezus Zijn geliefde Zoon was. Mijn raadsel is nu eindelijk opgelost!” Toen we deze woorden hoorden, glimlachten we allemaal van plezier.

Neem contact met ons op

Welkom op onze website — Online Bijbelstudie. Als u problemen of verwarring heeft in uw geloof, neem dan gerust contact met ons op.