Hoe ik mijn ziekte overwin en de plannen van Satan doorzie

Noot van de redacteur: We weten allemaal dat de weg naar het hemelse koninkrijk kronkelig is en vol zit met Satans vele verlokkingen en bedrog. Vooral wanneer sommige christenen zopas het werk van de Almachtige God in de laatste dagen hebben aanvaard, komen zij Satans verlokkingen tegen, zoals het verlies van hun eigendom, ziekte, enzovoort, wat ongetwijfeld een uitdaging vormt voor hun geloof. Hoe moeten we deze ongunstige omgevingen ervaren wanneer we ermee worden geconfronteerd? De auteur, Li Mei, heeft dit raadsel ooit ervaren en ik hoop dat haar ervaring u kan helpen.

Door de intenties achter Satans verstoringen heen kijken

In februari 2018 was het mijn grote geluk om het werk van de Almachtige God in de laatste dagen te aanvaarden. Mijn geloof was aanvankelijk heel sterk, en ik genoot van het lezen van Gods woorden en het bekijken van verschillende video’s en films die de kerk maakte. Toen ik echter naar kerkbijeenkomsten begon te gaan, kwamen de verleidingen en aanvallen van Satan de een na de ander op mij af.

Op een bepaalde dag nam mijn oudere zus me mee naar de kerk, waar ik een boek met Gods woorden begon te lezen. Weldra begonnen mijn ogen echter pijn te doen. In het begin negeerde ik het, maar al snel deden ze zoveel pijn dat ik zelfs de woorden op de pagina niet kon onderscheiden. Mijn hoofd begon pijn te doen en de pijn werd erger, waardoor het onmogelijk was om stil te zitten. Onwillekeurig mompelde ik tegen mezelf: “Dat is raar. Ik heb me nog nooit zo gevoeld, zelfs niet als ik heel hard werk. Waarom doen mijn ogen en hoofd zoveel pijn als ik Gods woorden lees?” Toen vroeg ik zuster Cao wat er aan de hand was.

Toen ze zag hoeveel pijn ik leed, wreef ze over mijn slapen en legde ze me het volgende uit: “Zuster, wanneer we pijn lijden, moeten we begrijpen dat de listen van Satan erachter zitten. Daarom moeten we de schuld niet bij God leggen. Laten we wat van Gods woorden lezen: ‘God werkt, God zorgt voor een persoon, God kijkt naar een persoon en Satan volgt Hem, bij iedere stap. Wie God Zijn gunst bewijst, is ook bij Satan in het vizier, die op een afstandje volgt. Als God deze persoon wil hebben, zal Satan zijn uiterste best doen om God tegen te werken. Hij zal op allerlei kwaadaardige manieren trachten Gods werk op de proef te stellen, te frustreren en te ondermijnen om zijn verborgen doel te bereiken. Wat is zijn doel? Hij wil niet dat iemand God toebehoort; hij wil al degenen die God wil hebben, om in hen te wonen, hen te controleren en de leiding over hen te nemen zodat ze hem aanbidden en in zijn gezelschap slechte dingen doen. Is dit niet de duistere beweegreden van Satan?’”

Ze vervolgde: “Uit Gods woorden kunnen we zien dat God werkt om de mensheid te redden, maar Satan is er niet tevreden mee als we gered worden door God, dus volgt hij elke stap van Gods werk en gebruikt hij verschillende middelen om ons te storen, ons te laten twijfelen aan Gods macht en heerschappij, en ervoor te zorgen dat we het vertrouwen in God verliezen en Hem verkeerd begrijpen en beschuldigen. Als we de geestelijke oorlog die plaatsvindt niet kunnen zien, zullen we ten prooi vallen aan Satans verraad, terugkeren naar zijn macht en uiteindelijk Gods redding verliezen. Dit is het verachtelijke doel van Satan. Gods wijsheid wordt echter uitgeoefend op basis van Satans listen. God laat ons door middel van Satans verstoringen duidelijk zijn verraad en kwaad zien, terwijl Hij tegelijkertijd ons geloof in Hem vervolmaakt. Zolang we op God vertrouwen en naar God kijken, zullen we Satans verlokkingen overwinnen en Gods almacht en soevereiniteit zien.”

Na het horen van Gods woorden en de uiteenzetting door zuster Cao, besefte ik dat Satan deze ziekte gebruikte om mij aan te vallen en onenigheid tussen God en mezelf te zaaien, zodat ik de schuld bij God zou leggen. Ik wist dat ik niet voor de listen van Satan mocht vallen. Hoe meer Satan me verstoorde, hoe meer ik kerkbijeenkomsten moest bijwonen en Gods woorden lezen.

Hoe stand te houden en te getuigen temidden van de geestelijke strijd

Toen las zuster Cao nog een passage van Gods woorden voor me: “God hoort de mensen roepen en geeft ze wat ze nodig hebben. Maar Hij ‘verblijft’ eerst niet in hen. Hij geeft ze gewoon steeds hulp vanwege hun geroep en mensen raken gehard door die innerlijke kracht, zodat Satan hier niet durft te komen om naar hartenlust te ‘spelen’. Op deze manier staan mensen voortdurend in verbinding met Gods Geest en durft Satan de boel niet te verstoren.

Ze vervolgde haar uiteenzetting, en zei: “Op de weg waarlangs we God volgen worden we vaak geconfronteerd met aanvallen van Satan. Wijzelf kunnen onmogelijk tegen Satan terugvechten. We moeten tot God bidden en op Hem vertrouwen, zodat Hij ons het geloof en de kracht zal geven die we nodig hebben om de verlokkingen en aanvallen van Satan te overwinnen.

Hoe ik mijn ziekte overwin en de plannen van Satan doorzie

Dus bad ik tot God: “Almachtige God! Door Satan doen mijn ogen en hoofd zoveel pijn dat ik uw woorden niet kan lezen. God! Geef me alstublieft geloof, zodat ik stand kan houden en voor u kan getuigen en u niet verlaten, ongeacht hoe erg Satan me stoort.” Nadat ik had gebeden voelde ik hoe de pijn in mijn hoofd en ogen aanzienlijk verzachtte.

Mijn hoofd en mijn ogen begonnen echter weer pijn te doen toen ik naar huis liep vanuit de kerk. Erger nog, ik voelde zoveel ongemak in mijn hart dat ik nauwelijks kon ademen. Ik zei tegen mijn zuster: “Waarom heb ik weer pijn? Als ik morgen nog steeds pijn heb, ga ik niet naar de kerkbijeenkomst.” Zodra ik dat zei, besefte ik dat ik mijn getuigenis kwijt was, en ik voelde wat spijt. Nadat we thuis waren, speelde mijn zuster een hymne: “Gods liefde brengt ons nader tot elkaar.” Ik hoorde de volgende regels: “We ondersteunen elkaar in negativiteit en zwakte. We trekken samen op in tegenspoed. Wij zijn getuige en verslaan Satan. We onttrekken ons aan het duister en leven in het licht. …” Terwijl ik luisterde ontspande ik, ik voelde geen ongemak meer in mijn hart en mijn ogen en hoofd voelden minder pijnlijk aan. Na een poosje riep zuster Cao me en vroeg hoe het met mijn hoofd ging. Ik vertelde haar wat er net was gebeurd. Ze zei: “Hoe meer we worden aangevallen door Satan, hoe meer we tot God zouden moeten bidden en in Hem geloven.” Met een zucht zei ik: “De pijn was zonet zo erg dat ik zelfs vergat tot God te bidden. Mijn geloof in Hem is werkelijk te klein.”

Toen ze hoorde wat ik zei, las zuster Cao me een passage van Gods woorden voor: “Terwijl ze beproevingen ondergaan, is het normaal dat mensen zwak zijn, of negativiteit in zich hebben, of dat ze geen duidelijkheid hebben over Gods wil of hun pad om te praktiseren. Maar in ieder geval moet je vertrouwen hebben in Gods werk en God niet verloochenen, zoals Job. Hoewel Job zwak was en de dag van zijn eigen geboorte vervloekte, ontkende hij niet dat alle dingen in het menselijk leven door Jehova zijn geschonken en dat Jehova ook Degene is die alles wegneemt. Hoe hij ook werd getest, hij behield dit geloof. … Toen Job dit punt bereikte, verscheen God aan hem en sprak tot hem. Dat wil zeggen, het is alleen vanuit je geloof dat je in staat zult zijn om God te zien en wanneer je geloof hebt, zal God je vervolmaken. Zonder geloof kan Hij dit niet doen. God zal je schenken wat je hoopt te bereiken. Als je geen geloof hebt, kun je niet vervolmaakt worden en kun je Gods daden niet zien, laat staan Zijn almacht zien. Wanneer je geloof hebt en je Zijn handelingen kunt voelen in je praktische ervaring, zal God aan je verschijnen en zal Hij je van binnenuit verlichten en leiden. Zonder dat geloof zal God niet in staat zijn om dat te doen.

Toen legde ze me het volgende uit: “De verstoringen van Satan worden door God toegestaan, en ze zijn Gods beproevingen, dus deze ervaring is echt zinvol. Net zoals wanneer Satan Job op de proef stelde, wat ook door God werd goedgekeurd. uiterlijk werd Job door Satan beroofd van al zijn rijkdom en van zijn kinderen, en werd hij uiteindelijk overdekt met steenpuisten. Hierin zat echter Gods goede bedoeling verborgen: het vervolmaken van Jobs geloof. Door de ervaring van Job kunnen we zien dat hoewel hij pijn had, hij toch aan zijn integriteit vasthield en op zijn geloof in God vertrouwde om standvastig te zijn en een klinkend getuigenis aan God te geven. Ten slotte kon Satan niets aan Job doen en moest hij in paniek vluchten. Na het ervaren van deze beproevingen verkreeg Job opnieuw de zegeningen van God: hij kreeg nog zeven zonen en drie dochters en verdubbelde zijn oorspronkelijke fortuin. Het belangrijkste was dat hij meer geloof in God had en zijn geloof ontving de lof van God, waardoor hij een rolmodel werd voor latere generaties. Wanneer we tegenwoordig geconfronteerd worden met ziekte, moeten we Job imiteren en vertrouwen op het geloof om te strijden met Satan, en standvastig te blijven en voor God te getuigen. Als we ons geloof in God verliezen, zullen we Zijn werk niet kunnen ervaren, en uiteindelijk zullen we Zijn daden niet zien.”

Wat ze vertelde gaf me veel kracht en moed. De ziekte waaraan ik leed viel in het niets in vergelijking met Jobs ervaring. Maar ik had vanwege niet meer dan een vleselijke pijn willen terugdeinzen. Mijn geestelijke gestalte was echt te klein. Toen ik dit besefte voelde ik me heel erg beschaamd. Dus ik zei dit gebed tot God: “Lieve God! Ik vraag dat u mij genoeg geloof en kracht geeft om Satan tot het einde te bestrijden. Zelfs als mijn ogen en hoofd pijn doen, zal ik bijeenkomsten blijven bijwonen en uw woorden lezen. Zelfs als ik niet kan lezen, zal ik blijven luisteren naar uw woorden.”

Weigeren te buigen voor Satan en Gods daden zien

Hoe ik mijn ziekte overwin en de plannen van Satan doorzie

Toen ik de volgende dag buitenging om naar de kerk te gaan, ontdekte ik dat mijn voeten niet in mijn schoenen raakten omdat ze, zonder dat ik het had gemerkt, helemaal opgezwollen waren, en ik besefte dat Satan me nog steeds aanviel. Maar ik herinnerde me mijn ervaring van de vorige nacht, en ik trok me niet terug in negativiteit. In plaats daarvan ging ik naar de kerk in een paar losse schoenen voor ouderlingen. Ik bad heel de weg in stilte tot God, vroeg Hem om mij te beschermen en mij ervan te weerhouden om Hem de schuld te geven. Nadat ik de kerk had bereikt, keek ik samen met mijn zusters naar een video van een voordracht van Gods woorden. Maar minder dan vijf minuten later begon mijn hoofd weer pijn te doen, dus stond ik op en al snel waren mijn voeten zo erg opgezwollen dat ik mijn evenwicht nauwelijks kon bewaren, en mijn ogen deden steeds meer pijn toen ik de video bekeek. Toen ik echter niet meer naar de video keek, deden mijn ogen helemaal geen pijn. Ik bad in mijn hart snel tot God: “God! Satan blijft me keer op keer aanvallen en storen, omdat hij niet wilt dat ik in u geloof. De vorige twee keren was ik niet standvastig en getuigde ik niet voor u door mijn gebrek aan geloof, maar deze keer moet ik het doen. Leid me alstublieft.” Na mijn gebed ging ik door met het bekijken van de video. Toen mijn hoofdpijn al te erg werd, stond ik recht; toen ik niet meer op mijn voeten kon staan ging ik weer zitten en keek ik verder; toen mijn ogen pijn deden, luisterde ik naar de voordracht. Spoedig voelde ik onrust in mijn hart, dus baden mijn zusters en ik samen tot God. Daarna speelde een zuster de film A Battle voor me af. Toen ik in de film de volgende woorden van God zag: “Als je – op je weg naar het leren liefhebben van God – in staat bent om naast God te staan, terwijl Hij strijdt met Satan en je niet terugkeert naar Satan, dan zul je de liefde voor God hebben bereikt, en zal de kracht van je getuigenis blijven bestaan,” voelde ik met nog zekerder, en dus ging ik door met naar de film te kijken. Tot mijn verrassing voelde ik langzaam de pijn in mijn hoofd en ogen verdwijnen, en voelde ik geen onrust meer in mijn hart. Toen mijn zusters zagen dat ik standvastig was en getuigde door op Gods woorden te vertrouwen, bedankten ze God allen blij, en ook ik bedankte en loofde God. Op dat moment voelde ik me bijzonder opgelucht, vredig en veilig, alsof er een goed gesloten deur in mijn hart was geopend.

Wat ik uit deze ervaring leerde

Na deze geestelijke strijd was mijn geloof in God enorm toegenomen. Hoewel Satan gebruik maakte van een ziekte om mij aan te vallen en mijn geloof in God te verstoren, stuurde God mijn zusters om Zijn woorden voortdurend met mij te delen, zodat ik de listen van Satan kon doorzien en Gods wil kon begrijpen, en dan geloof en kracht kon verwerven om Satans verlokkingen te overwinnen en te getuigen. God zij dank! Tegelijkertijd kreeg ik enig onderscheid van Satans sinistere en gemene beweegredenen. Hij gebruikte allerlei middelen om me te storen, me God verkeerd te doen begrijpen en uiteindelijk Zijn redding te verliezen. Satan is echt boosaardig. Ik heb ook echt de liefde van God ervaren, evenals het gezag en de kracht van Zijn woorden. In geestelijke strijd kunnen we Satan enkel overwinnen en verslaan en ons bevrijd en in vrede voelen door op Gods woorden te vertrouwen. Alle glorie en lof zij God de Almachtige! Amen!

Conclusie van de redacteur: Na het lezen van de ervaring van Li Mei geloof ik dat iedereen kan begrijpen dat op het pad naar het geloof in God, achter elke tegenslag die ons overkomt, er in feite een intense geestelijke strijd is, evenals Gods beproevingen voor ons. Het is dus noodzakelijk dat we ons geloof in God behouden en standvastig blijven en van Hem getuigen. Als je nu een geestelijke strijd meemaakt en de weg voor je niet kent, vertrouw dan op je geloof in God om het te ervaren, en je zult Gods daden zien.

Lees meer:

Pas op voor de zuurdesem van de farizeeën op het pad naar het hemelse koninkrijk

Hoe vrij te zijn van zonde: ik heb de oplossing gevonden

Neem contact met ons op

Welkom op onze website — Online Bijbelstudie. Als u problemen of verwarring heeft in uw geloof, neem dan gerust contact met ons op.