De kracht van het gebed

Het gebed is voor ons, christenen, het middel om dichterbij God te komen, en het is een noodzakelijke voorwaarde om door de Heilige Geest te worden bewogen en door God te worden verlicht en belicht. De kracht van het gebed is groot – als we oprecht tot God bidden en de principes en praktijken van het gebed begrijpen, zullen we in staat zijn om moeilijkheden of dilemma’s in ons leven op een ontspannen manier onder ogen te zien.

Dus, hoe groot is de kracht van het gebed in werkelijkheid? Hoe kunnen christenen de kracht van het gebed krijgen en de uitdagingen van het leven met gemak het hoofd bieden? Door te bidden en te zoeken, Gods woorden te lezen en relevant passages uit de Schrift te raadplegen, heb ik onlangs een aantal manieren gevonden.

1. De kracht van het gebed is zo groot

Jehova God zei: “Jullie zullen mij aanroepen en tot mij ​bidden, en ik zal naar jullie luisteren” (Jeremia 29:12). God heeft ons duidelijk gezegd dat zolang we Hem oprecht aanroepen in gebed, Hij ons door moeilijke tijden zal helpen. Er zijn veel verhalen opgenomen in de Bijbel over situaties die worden omgekeerd en problemen opgelost door gebed. Toen Joshua bijvoorbeeld met de Israëlieten ten strijde trok tegen de Amorieten, bad hij tot Jehova God en God hoorde zijn gebed en vocht voor de Israëlieten. Uiteindelijk werden de Amorieten verslagen (zie Jozua 10: 1–14). Er waren ook de Ninevieten, die verdorven en goddeloos werden tot op een punt dat het Gods gezindheid beledigde, maar toen de profeet Jona Gods waarschuwing aan hen meedeelde, zaten ze in zak en as, vastten en baden 40 dagen, en gaven in hun hart volledig hun slechte wegen op. Toen God zag dat de Ninevieten zich echt bekeerden, toonde Hij hun medeleven en stond hen toe te blijven leven (zie Jona 3). Een ander verhaal speelt zich af nadat de natie Israël is ingestort; Joden in vreemde landen werden door een kwaadaardige edelman in de val gelokt en liepen het gevaar gedood te worden. In deze crisis leidde Esther haar Joodse volk om drie dagen en drie nachten te vasten en te bidden en gewillig de dood te riskeren om de koning te bezoeken. Jehova hoorde hun gebeden en uiteindelijk werd de slechte man ter dood gebracht. Het joodse volk vermeed een grote catastrofe. In dat vreemde land ontsnapten ze ook aan de slavernij en kregen ze het respect en de goedheid van anderen (zie Ester 3–8). We kunnen aan deze gebeurtenissen zien dat wanneer we oprecht naar God kijken en oprechte gebeden tot Hem opzeggen, onvoorstelbare dingen kunnen gebeuren. Dit is hoe groot de kracht van het gebed is!

De kracht van het gebed
De kracht van het gebed

2. Hoe christenen de kracht van het gebed kunnen verkrijgen

Als christenen bidden we elke dag tot God. Vooral wanneer we bijvoorbeeld een test ondergaan, geen werk kunnen vinden, een investering mislukt, wij of één van onze familieleden ziek wordt, of wanneer er thuis plots iets gebeurt, dan bidden we met grotere dringendheid tot God, maar hoe kunnen we bidden zodat God zou luisteren en we de kracht van het gebed kunnen verkrijgen?

Gods woord zegt: “Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in ​geest​ en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is ​Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in ​geest​ en in waarheid” (Johannes 4:23–24). “Soms betekent opzien naar God niet God met specifieke woorden vragen om iets te doen, of Hem vragen om specifieke leiding of bescherming. Het is veeleer dat mensen Hem oprecht kunnen aanroepen als ze een of andere kwestie tegenkomen. Wat doet God daar dan wanneer mensen Hem aanroepen? Als iemands hart in beroering is en hij deze gedachte heeft: o, God, ik kan dit niet zelf, ik weet niet hoe ik het moet doen, en ik voel me zwak en negatief − weet God daar dan van? Als deze gedachten in mensen opkomen, is hun hart dan oprecht? Als ze God oprecht op deze manier aanroepen, stemt God er dan mee in om ze te helpen? Ook al hebben ze misschien geen woord gesproken, tonen ze wel oprechtheid en stemt God ermee in om ze te helpen. Als mensen met een zeer netelige kwestie te maken krijgen, als ze zich tot niemand kunnen wenden en ze zich ontzettend hulpeloos voelen, vestigen ze hun enige hoop op God. Hoe staat het met hun gebeden? Hoe is hun gemoedstoestand? Zijn ze oprecht? Is er op dat moment sprake van enige schijn? Pas wanneer je God vertrouwt alsof Hij de laatste strohalm is waaraan je je vasthoudt om je leven te redden, in de hoop dat Hij je zal helpen, is je hart oprecht. Hoewel je misschien niet veel hebt gezegd, was je hart al in beroering. Dat wil zeggen: je geeft je oprechte hart aan God en God luistert. Als God je moeilijkheden ziet, zal Hij je verlichten, je leiden en je helpen.

Door aandachtig Gods woorden te lezen, kunnen we zien dat de kracht van het gebed van God komt, en dat een ommekeer in een gebeurtenis de belichaming is van Gods almachtige heerschappij. Omdat God de Schepper is, en Hij heerst over alle dingen en alles in Zijn greep heeft, zijn alle dingen mogelijk. Net zoals toen Joshua ten strijde trok tegen de vijf Amoritische koningen (de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmuth, de koning van Lachish, de koning van Eglon); hij stond tegenover een groot vijandelijk leger, dus hij bad oprecht en riep tot Jehova God aan. God hoorde zijn gebed en stond de Israëlieten bij, waardoor het Amoritische leger instortte en in chaos verviel in het aangezicht van de Israëlieten. Uiteindelijk leidde Joshua zijn volk naar de overwinning op de Amorieten. We kunnen hieruit zien dat wanneer we moeilijkheden ondervinden, we moeten bidden en God aanroepen met een oprecht hart en een oprechte houding, Hem vertellen wat onze tekortkomingen en moeilijkheden zijn, en Zijn wil, verlichting en leiding zoeken. Gods Geest kan in alle dingen zien; als Hij ziet dat we echt zijn, zal Hij ons geloof en kracht geven en ons begeleiden om onze moeilijkheden en problemen op te lossen.

3. Redenen waarom onze gebeden niet worden gehoord door God

Misschien zullen sommige broeders en zusters zeggen: “Wij bidden ook tot God als we met moeilijkheden worden geconfronteerd, maar na een tijdje bidden is er nog steeds geen oplossing. Het lijkt gewoon alsof God onze gebeden niet hoort.” God is een trouwe God en zolang we oprecht tot Hem bidden, zal Hij luisteren. Als onze gebeden niet door God worden aanvaard, is het zeker dat er een probleem is met onze gebeden. Op zulke momenten moeten we onmiddellijk voor God komen en nadenken over de reden waarom onze gebeden niet in overeenstemming waren met Gods wil, en dan het juiste pad zoeken. Hieronder hebben we kort een paar redenen gedeeld waarom onze gebeden misschien niet door God worden gehoord.

a. Roepen we oprecht God aan wanneer we bidden?

Omdat we geen echte kennis hebben van Gods almachtige heerschappij, vertrouwen we in ons hart meestal op onszelf en de mensen om ons heen als we moeilijkheden in het leven tegenkomen, ook al betalen we lippendienst aan het gebed en vertrouwen we dingen aan God toe. Dat soort gebed is dient enkel de uiterlijke schijn, en daarom is het onwaarschijnlijk dat God het zal horen. Zoals een zuster in mijn kerk – haar familie had een lening afgesloten die snel moest worden terugbetaald, en de hoofdsom en rente bedroegen samen meer dan 500.000 yuan. Ze hadden slechts drie dagen om de lening terug te betalen, anders zouden ze voor de rechter worden gebracht. Geconfronteerd met deze moeilijkheid, hoewel ze tot God bad, voelde ze zich nooit helemaal zeker in haar hart. Zij en haar man haastten zich om gebruik te maken van hun connecties en geld te lenen waar ze maar konden, maar ze kregen niet genoeg bijeen. In haar angst en hulpeloosheid kwam deze zuster voor God en bad oprecht en riep God aan, en ze zocht Gods wil in Zijn woorden. Door Gods woorden te lezen, begreep ze dat alles in Zijn handen lag; God had Zijn tijd voor wanneer de lening zou worden terugbetaald, en ze zou het in Gods handen moeten laten en Zijn regel en arrangementen gehoorzamen. Toen ze eenmaal haar houding wijzigde en oprecht op God vertrouwde en bereid werd om Zijn heerschappij en regelingen te gehoorzamen, nam een huurder die in haar huis verbleef het initiatief om haar op te zoeken en een jaar huur te betalen en haar ook wat geld te lenen. Uiteindelijk werd die familiecrisis op wonderbaarlijke wijze voorkomen. Ze begreep daaruit de wil van God en zag dat, hoewel ze in God geloofde, ze Hem nooit had begrepen. Toen ze tot God had gebeden wanneer er problemen opdoken, was dat gewoon oppervlakkig geweest. In werkelijk probeerde ze nog steeds te vertrouwen op haar eigen denken en kunnen om ermee om te gaan. Ze was niet in staat geweest om Gods heerschappij te voelen en te ervaren in dat soort omgeving, en als gevolg daarvan werd ze iemand die beweerde in God te geloven, maar in haar hart geen plaats voor God had. God had haar in die omgeving geplaatst zodat ze zou leren om echt op God te vertrouwen en Zijn werk op een heel reële manier te ervaren. Het was zo dat ze echt begrip kon krijgen van Gods almachtige heerschappij en Hem echt kon vertrouwen in toekomstige uitdagingen.

Het is duidelijk dat wat wij mensen investeren en waar we hard voor werken niet de uitkomst van een zaak bepaalt, maar dat alles wordt beslist door Gods heerschappij. Net zoals Jehova God zei in de Bijbel: “Het zal niet geschieden door kracht, noch door geweld, maar door mijn Geest” (Zacharia 4:6). En in Spreuken 3: 5–6 staat: “Vertrouw op de HEER met heel je ​hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.” Wanneer we echt op God steunen, kunnen we niet enkel Zijn wonderbaarlijke daden zien, maar kunnen we ook een beter begrip krijgen van Zijn almachtige heerschappij. Wanneer we dan weer moeilijkheden tegenkomen, zullen we niet verward raken of blindelings proberen om de dingen aan te pakken met ons eigen harde werk, wat leidt tot een leven in pijn.

b. Zijn onze gebeden redelijk en gehoorzaam?

Omdat we in God geloven denken we allemaal dat, wat we ook missen, wat we nodig hebben of welke ontberingen we tegenkomen, zolang we bidden en God aanroepen, Hij zal instemmen met onze verzoeken. We zien God als een hoorn des overvloeds, als een schatkist; wat onze verzoeken ook zijn, ze zullen worden ingewilligd. Op school vragen we God bijvoorbeeld om ons intelligentie en wijsheid te geven, zodat we het goed kunnen doen op onze toetsen en goede cijfers halen; wanneer we werk zoeken vragen we God om voor ons een goede positie te regelen en ons toe te staan om zonder al te veel moeite een goed inkomen te verdienen; wanneer we een partner zoeken, vragen we God ons te helpen een goede wederhelft te vinden zodat we een gelukkig gezin kunnen hebben; wanneer iemand in onze familie ziek wordt of er iets onverwachts gebeurt, vragen we God nog meer om Zijn zorg en bescherming, en dat Hij die ellende zo snel mogelijk kan wegnemen. We vragen God om onze familie te beschermen tegen ziekte en rampspoed, zodat thuis alles vredig is en rustig verloopt. We bidden altijd op deze manier tot God, maar zijn onze gebeden in overeenstemming met Zijn wil?

God’s woorden zeggen, “Sommige mensen nemen echter een verkeerde houding aan wanneer ze bidden, en eisen van God dat Hij hun schenkt wat ze vragen, of het nu overeenstemt met Gods wil of niet. Het gevolg daarvan is dat hoe meer ze bidden des te saaier het wordt. Wanneer je bidt, wat je hart ook maar vraagt en waar het ook maar naar verlangt, of wanneer je sommige zaken die je niet volledig begrijpt wilt afhandelen en God om wijsheid, kracht of verlichting vraagt, moet je redelijk zijn in de manier waarop je spreekt. Als je onredelijk bent en neerknielt en zegt: ‘God geef me kracht en laat me mijn natuur zien. Ik vraag u het te doen. Ik vraag u mij dit of dat te geven. Ik vraag u me zo of zo te laten zijn … ‘ dan draagt dit woord ‘vragen’ een element van dwang in zich en is het alsof je druk uitoefent op God om Hem het te laten doen. Bovendien stel je van tevoren je eigen zaken vast. De Heilige Geest beschouwt zulke gebeden als volgt: aangezien je het van tevoren al hebt vastgesteld, en je het op die manier wilt doen, wat zal de uitkomst van dit soort gebed zijn?

God is de Heer van de schepping – Hij is de Schepper en de Heerser van alle dingen in heel het universum, terwijl wij mensen slechts minuscuul kleine wezens zijn. Hoewel we door God zijn verheven en voor Hem zijn gekomen en Zijn water en leiding hebben ontvangen, is onze status nog steeds die van de verdorven mensheid. Dus wanneer we bidden, moeten we in de positie van een geschapen wezen staan en onze moeilijkheden eenvoudig met God delen en Hem vragen om ervoor te zorgen zoals Hij wil. We kunnen niet blindelings eisen aan God stellen, Hem vragen om volgens onze eigen wil te handelen, om onze extravagante vleselijke verlangens te bevredigen. Als we onze eigen plaats niet kennen, maar in plaats daarvan steeds onredelijke eisen aan Hem stellen, voortdurend genade en zegeningen van Hem eisen, en als Hij ons geeft waar we om vragen, we God danken en prijzen, maar als de omstandigheden niet zijn zoals we willen, we God de schuld geven of zelfs proberen met Hem te redeneren; is dat niet ongelooflijk arrogant en onredelijk? Het is net zoals een kind dat nooit zorgt voor of rekening houdt met zijn of haar ouders, nooit de plichten en verantwoordelijkheden van een kind vervult, maar gewoon altijd dingen van hen eist. Op het moment dat de ouders niet helemaal aan de eisen van het kind voldoen, geven ze hen de schuld en berispen ze. De ouders zouden zeker zeggen dat hun kind geen geweten heeft, en ze zouden er niet tevreden mee zijn. Op dezelfde manier zullen we God zeker geen vreugde brengen en zal Hij onze gebeden niet accepteren als het ons ontbreekt aan een vrome houding wanneer we voor de Schepper komen, en telkens God wat vragen en eisen stellen.

Daarom moeten we in gebed tot God komen, en met een eerbiedig hart zoeken wanneer we met moeilijkheden worden geconfronteerd. Onafhankelijk van wat het uiteindelijke resultaat is, moeten we in de positie van een geschapen wezen staan en ons onderwerpen aan Gods heerschappij en regelingen. We kunnen niet bij God klagen. Dit is het enige soort gebed dat door God wordt aanvaard.

c. Is de inhoud van ons gebed in overeenstemming met Gods wil?

We bidden vaak tot God voor dingen van het vlees, zoals lekker eten, kleding en materieel plezier. Soms bidden we bijvoorbeeld dat God ons zegent, zodat we meer geld verdienen en rijk worden; soms bidden we dat onze kinderen naar een goede universiteit gaan, zodat ze vooruit kunnen komen in het leven en de familie tot eer strekken; soms bidden we voor veiligheid en succes op het werk voor ons en onze gezinnen. Maar hebben we er ooit over nagedacht of God dit soort gebeden goedkeurt? De Heer Jezus heeft ons ooit geleerd: “Vraag je dus niet bezorgd af: ‘Wat zullen we eten?’ of: ‘Wat zullen we drinken?’ of: ‘Waarmee zullen we ons kleden?’ – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben” (Matteüs 6:31–32). Uit de woorden van de Heer Jezus kunnen we begrijpen dat het geen enkele zin heeft om God steeds om dingen van het vlees te vragen, zoals wat we eten en hoe we gekleed gaan. Dat komt omdat God onze fysieke behoeften al kent, en Hij alles al voor ons heeft voorbereid. Vleselijke zorgen zoals voeding, kleding en vermaak zijn allemaal tijdelijk. Hoeveel we ook van deze dingen kunnen genieten, betekent niet dat we Gods goedkeuring hebben gekregen, en het betekent zeker niet dat we het leven hebben verkregen. Integendeel, als we altijd op materieel genot zijn gericht zal ons hart steeds verder van God weggaan, worden we meer en meer verdorven, en in ernstige gevallen zullen we in God weerzin opwekken. Net zoals Salomon in de Bijbel, die op latere leeftijd steeds rijker werd, en genoot van een grenzeloze voorspoed; naarmate zijn comfort echter toenam, werd hij steeds verdorvener. Hij leefde in voortdurende losbandigheid, en at en dronk teveel; hij vergaarde meer dan duizend concubines en hield zich samen met een heidense vrouw zelfs bezig met verafgoding. Uiteindelijk werd hij door God afgewezen.

Waar moeten we dan om bidden om Gods goedkeuring te krijgen? Dit is wat de Heer Jezus ons hierover leerde: “Zoek liever eerst het ​koninkrijk van God​ en zijn ​gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden” (Matteüs 6:33). “Bid​ daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam ​geheiligd​ worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef​ ons onze schulden, zoals ook wij hebben ​vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van ​het kwaad” (Matteüs 6:9–13).

Gods woorden zeggen: “En hoe zit het met de inhoud van het gebed? Je zou stap voor stap moeten bidden, in overeenstemming met je werkelijke toestand en dat wat door de Heilige Geest gedaan moet worden en je moet met God communiceren in overeenstemming met Gods wil en Zijn vereisten van de mens. … Je moet zeggen: ‘O God! Ik wens mijn plicht te vervullen, zodat u in ons verheerlijkt mag worden en mag genieten van de getuigenis in ons, deze groep mensen, ik kan alleen maar mijn hele wezen aan u toewijden. Ik smeek u om in ons werkzaam te zijn, zodat ik u waarlijk kan liefhebben en u tevreden kan stellen en u tot het doel maak dat ik nastreef.’ Wanneer je vervuld bent met deze last, zal God je zeker vervolmaken; je moet niet alleen voor jezelf bidden, maar ook omwille van het doen van Gods wil en omwille van de liefde voor Hem. Dat is het ware gebed.

Gods woorden zijn erg duidelijk. Als christenen moeten we bidden dat Gods evangelie zich naar alle uithoeken van het universum verspreidt, dat er binnenkort meer mensen voor God komen, dat Gods wil in de wereld wordt uitgevoerd. We moeten ook bidden dat we door Zijn woorden Gods wil kunnen zoeken en begrijpen en een echt begrip van Hem krijgen; we moeten bidden dat we op een dag in de nabije toekomst de ketenen van de zonde kunnen afwerpen en niet langer in de cyclus van zonde en berouw leven. Onze gebeden zouden de terugkeer van de Heer moeten verwelkomen, rekening houden met Gods wil, om God echt lief te hebben en te voldoen, en om Zijn liefde terug te betalen. Al dit soort gebeden krijgt Gods goedkeuring. Het was bijvoorbeeld Davids grootste levenslange wens om een tempel voor God te bouwen zodat het gewone volk van Israël voor God kon komen en Hem aanbidden. Hij bad hiervoor oprecht tot God en maakte allerlei voorbereidingen om de tempel te bouwen. Omdat zijn gebeden in overeenstemming waren met Gods wil, willigde God het verzoek van David in en later liet Salomon, de zoon van David, met succes de tempel oprichten. Het is duidelijk dat wanneer onze gebeden voldoen aan de wil van God, wanneer ze echt zijn, God ze zal schenken. Bovendien zullen we hierdoor een goede relatie met God kunnen opbouwen, zullen we geloof en kracht van Hem verkrijgen, echte gehoorzaamheid en liefde voor Hem ontwikkelen en iemand worden in overeenstemming met Gods wil.

Broeders en zusters, ik vertrouw erop dat jullie door deze gemeenschap enig begrip hebben gekregen van het belang van het gebed, van de redenen waarom gebeden niet door God worden verhoord en hoe je kunt bidden in overeenstemming met Gods wil. Als we maar meer zoekend voor God komen wanneer we moeilijkheden in het leven tegenkomen, zullen we zeker een oogst oogsten die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. En wat ons spirituele leven betreft, als we bewust bidden en verzoeken doen in overeenstemming met Gods wil en vereisten, zal Hij ons zeker leiden en verlichten.

Moge God ons zegenen met het vermogen om onze gebedsgewoonten op een meer praktische manier in te vullen. Amen!

De kracht van het gebed

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees meer:

Job zegent de naam van God en denkt niet aan zegeningen of rampspoed

Hoe een goede relatie met God op te bouwen

Neem contact met ons op

Welkom op onze website — Online Bijbelstudie. Als u problemen of verwarring heeft in uw geloof, neem dan gerust contact met ons op.