Waarom wij mensen in God moeten geloven en hoe we in hem moeten geloven om zijn goedkeuring te verkrijgen

Christenen zijn vertrouwd met de uitdrukking in God geloven. Elke gelovige in God hoopt Gods lof te bereiken en uiteindelijk in het koninkrijk der hemelen te worden opgenomen. Maar waarom zouden wij mensen in God geloven? Hoe moeten we in Hem geloven om Zijn lof te verkrijgen?

1. Waarom moet de mensheid in God geloven?

1) Het leven van de mens komt van God, dus geloven in en aanbidden van God is rechtvaardig en juist

In Genesis 2:7 staat: “En Jehova God vormde de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens een levende ziel.”

Gods woorden zeggen: God heeft alle dingen geschapen, en dus brengt Hij de hele schepping onder Zijn heerschappij, onderwerpt Hij haar aan zijn heerschappij. Hij heeft het gezag over alle dingen, alle dingen zijn in Zijn handen. De hele schepping van God inclusief dieren, planten, de mensheid, de bergen, de rivieren en de meren – alles moet onder Zijn heerschappij komen. Alle dingen in de lucht en op de aarde moeten onder Zijn heerschappij komen. Ze kunnen geen keus hebben en moeten zich allemaal aan Zijn orkestratie onderwerpen. Dit is door God verordend, dit is het gezag van God. God heeft het gezag over alle dingen, en ordent en rangschikt alles, deelt ieder naar zijn soort in en bedeelt ieder een eigen positie toe, zoals God het wil. Hoe groot iets ook is, niets kan God voorbijstreven en alle dingen staan in dienst van de mensheid die door God is geschapen en geen enkel ding durft God ongehoorzaam te zijn of eisen te stellen aan God. En zo dient de mens, als schepsel van God, ook de plicht van de mens te vervullen. Ongeacht of hij al dan niet meester of zorgdrager van alle dingen is, hoe hoog de status van de mens ook is bij alle dingen, hij blijft toch slechts een klein mens onder de heerschappij van God en is niet meer dan een onbeduidend mens, een schepsel van God, en zal nooit boven God uitkomen. Als een schepsel van God zou de mens de plicht van een schepsel van God moeten willen uitvoeren, God moeten willen liefhebben zonder andere keuzes te maken, want God is de liefde van de mens waard.

De bovenstaande twee passages tonen ons dat de levens van ons mensen van God afkomstig zijn. In het begin schiep God onze voorvader Adam uit het stof en blies toen levensadem in Adam, en als gevolg daarvan werd Adam een levende man met een geest. God gaf ons mensen adem en leven; daarom is het voor ons vanzelfsprekend om in God te geloven en Hem te aanbidden, en dit is wat een persoon met geweten en verstand zou moeten doen. Bovendien had God, voordat hij de mensheid maakte, al alles gemaakt wat nodig was voor de overleving van de mensheid, zoals licht, lucht, water, allerlei soorten fruit, groenten en pluimvee en vee, en een geschikte leefomgeving, enzovoort. Daarenboven overheerst, beheert en voorziet God in alle dingen. Hij doet dit opdat de mensheid normaal leeft en zich vermenigvuldigt en een vreedzaam leven op aarde leidt. In wat God doet, kunnen we Gods nauwgezette liefde voor de mensheid zien. Daarom is het voor ons als geschapen wezens, die genieten van alles wat God biedt, goed en gepast om in God te geloven en Hem te aanbidden.

Waarom wij mensen in God moeten geloven en hoe we in hem moeten geloven om zijn goedkeuring te verkrijgen

2) Want wij mensen, die in zonde leven sinds we door Satan werden verdorven, kunnen enkel door God worden gered door in Hem te geloven en Zijn weg te volgen

Gods woorden zeggen: Adam en Eva, door God in het begin geschapen, waren heilige mensen, dat wil zeggen, zij waren heilig terwijl zij in de hof van Eden waren, onaangetast door vuiligheid. Ze waren ook trouw aan Jehova en wisten niets van hoe zij Jehova zouden moeten verraden. Dit komt omdat ze zonder de verstoring van Satans invloed waren, zonder Satans gif en de zuiverste van de gehele mensheid waren. … In het begin had de mens de adem van Jehova en was er geen enkele ongehoorzaamheid in hem en had hij geen kwaad in zijn hart. In die tijd was de mens echt mens. Na door Satan te zijn verdorven, werd de mens een beest. Zijn gedachten waren vervuld met kwaad en vuil, zonder goed of heiligheid. Is dit niet Satan?

Uit Gods woorden kunnen we begrijpen dat de mensheid, na door Satan te zijn verdorven, de zorg en bescherming van God heeft verloren en dus onder het domein van Satan leeft, waar ze wordt vertrapt en ermee wordt gespeeld. Omdat allerlei soorten vergif van Satan in ons zijn geplant, zijn we arrogant en eigengerechtig, gehoorzaam aan niemand; we zijn vooral egoïstisch en bedrieglijk, en onze monden zitten vol leugens; voor geld, roem en rijkdom, en status, intrigeren we, worstelen en bedriegen we en slachten we elkaar af; we stoppen nergens voor om onze eigen individuele doelen te bereiken, we doen alles wat vreselijk is en we begaan elke zonde. Zo leiden we een pijnlijk en ellendig leven.

God koestert de mensheid echter, omdat de mensheid door Hem werd gecreëerd. Daarom begon God met Zijn managementplan om de mensheid te redden van Satans domein en kwaad. Net zoals Gods woorden zeggen: “De eerste mensheid was in de handen van God, maar vanwege Satans verleiding en verdorvenheid, werd de mens gebonden door Satan en viel hij in de handen van de kwade. Zo werd Satan het object om te worden verslagen in het werk van Gods management. Omdat Satan de mens in bezit nam en omdat de mens de voorraad is van al Gods management, moet de mens, om te worden gered, worden teruggegrepen uit de handen van Satan, dat wil zeggen dat de mens terug moet worden genomen na gevangen te zijn gehouden door Satan. Zodoende moet Satan worden verslagen door de veranderingen in de oude gezindheid van de mens, veranderingen die zijn oorspronkelijke verstand herstellen. Op deze manier kan de mens, die gevangen is gehouden, terug worden gegrepen uit de handen van Satan. Als de mens wordt bevrijd uit de invloed en gebondenheid van Satan, zal Satan worden beschaamd, de mens zal uiteindelijk worden teruggenomen en Satan zal worden verslagen. En omdat de mens is bevrijd uit de duistere invloed van Satan, zal de mens de buit worden van deze hele strijd en Satan zal het object worden dat zal worden gestraft wanneer deze strijd eenmaal is voltooid, waarna het totale werk van de redding van de mensheid zal zijn voltooid. Uit Gods woorden begrijpen we dat we enkel door in God te geloven, door Gods werk te ervaren, en zodoende onze verdorven gezindheid te reinigen, door God kunnen worden gered. Zoals ons bekend is, heeft God in het Tijdperk van de Wet de wetten afgekondigd om de pasgeboren mensheid op aarde te laten leven, zodat zij hun zonden kunnen kennen en zonden kunnen bekennen. In het Tijdperk van Genade werd de Heer Jezus gekruisigd om de mens van de zonde te verlossen. Hoewel we vergeven zijn van onze zonden, blijft onze zondige aard echter onopgelost en leven we nog steeds in een staat van zondigen en bekennen. Dus hebben we een tweede verschijning van God nodig om ons volledig te reinigen en te redden (zie Hebreeën 9:28). In overeenstemming met onze noden doet God in de laatste dagen het werk van het oordeel door Zijn woorden. Als we dus Gods redding willen verkrijgen, moeten we nog steeds Gods werk van oordeel aanvaarden. Door het lezen van Gods woorden zullen we alle aspecten van de waarheid begrijpen, Gods wil begrijpen, onze verdorvenheid door Satan doorzien, onderscheiden welke duivelse dingen er in ons leven, en weten welk soort mensen door God worden geprezen en gezegend; dan zullen we meer bereid zijn om de waarheid na te streven, te praktiseren in overeenstemming met Gods woorden en dingen doen die God beveelt. Op die manier kunnen we geleidelijk aan Satans bedrog en boeien afgooien, alle soorten kwaad afweren, terugkeren voor God en zodoende door God gered worden.

2. Hoe moet men in God geloven om Zijn lof te verkrijgen?

Gods woorden zeggen: Er zijn veel mensen die in God geloven, maar toch zijn er maar weinig die beseffen wat het geloof in God inhoudt en wat ze moeten doen om een mens naar Gods hart te zijn. Dit komt doordat, hoewel mensen wel het woord ‘God’ kennen en frases zoals ‘het werk van God’, zij God toch niet kennen – laat staan Zijn werk. Het is dan ook geen wonder dat iedereen die God niet kent een warrig geloof bezit. … ‘Geloof in God’ betekent geloven dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Zoiets is eerder een simpele overtuiging waarmee religie sterk wordt geïmpliceerd. Oprecht geloof in God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen. Alleen door zo’n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft.

Deze passage openbaart de waarheid en het mysterie van geloof in God. Door deze woorden: “Oprecht geloof in God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen. Alleen door zo’n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft, kennen we de ware betekenis van geloof in God. Geloven in God betekent in feite geloven in Gods woorden, ofwel Zijn woorden in de praktijk brengen en Zijn werk ervaren. Enkel op die manier kunnen we de waarheid begrijpen en ware kennis van God hebben. Dat is het ware geloof in God. Enkel zulk geloof in God kan zijn goedkeuring verkrijgen. Wanneer we ware kennis verkrijgen over God, ongeacht de moeilijkheden die we tegenkomen, zelfs als we worden geconfronteerd met de omgeving die het minst verenigbaar is met onze ideeën, dan zullen we niet klagen tegen God, want we hebben waar geloof in Hem. In plaats daarvan zullen we ons onderwerpen aan Gods orkestraties en arrangementen en zullen we getuigen zijn van God.

Neem bijvoorbeeld Petrus: Toen hij de Heer Jezus volgde, concentreerde hij zich op het luisteren naar Gods woorden; hij overwoog ze vaak en besteedde aandacht aan het begrijpen van Gods eisen aan de mens die erin waren vervat. En hij vergeleek zichzelf streng met Gods woorden die de mens openbaarden en veroordeelden, en aldus verkreeg hij ware kennis van de essentie en waarheid van zijn verdorvenheid, en ook leerde hij Gods rechtvaardige en heilige dispositie kennen. Daarnaast concentreerde hij zich in het dagelijkse leven op het in de praktijk brengen en het ervaren van Gods woorden. De Bijbel zegt: “Daarop kwam ​Petrus​ bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan ​vergeving​ schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus​ antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven” (Matteüs 18:21–22). Nadat hij kennis had genomen van de vereiste van de Heer, begon Petrus te praktiseren in overeenstemming met de leer van de Heer. Zo begreep Paulus bijvoorbeeld op een keer het gedrag van Petrus niet toen Petrus de Joden in Antiochië ontmoette, dus berispte hij Petrus openlijk. Toch haatte Petrus Paulus niet, en zocht hij geen vergelding tegen Paulus, noch nam hij het Paulus kwalijk. In de plaats daarvan noemde hij Paulus nog steeds “broeder”, en ging hij harmonieus om met Paulus. En op zijn oude dag beval hij Paulus warm aan. Dit alles bewijst dat Petrus de woorden van de Heer in de praktijk bracht en Paulus vergaf. Meer nog, toen hij geconfronteerd werd met honderden obstakels, concentreerde hij zich op het begrijpen van Gods wil en te praktiseren in overeenstemming met Gods woorden, en zo ontwikkelde hij een ware kennis van en gehoorzaamheid aan God. Uiteindelijk werd hij ondersteboven gekruisigd en slaagde hij erin om tot aan zijn dood een ultieme liefde voor en gehoorzaamheid aan God te bereiken, waardoor hij een prachtig en welluidend getuigenis voor God creëerde, en zo verkreeg hij de goedkeuring van God. Het is duidelijk dat alleen echt geloof in God de wil van God kan bevredigen en Gods goedkeuring kan verkrijgen.

Nu begrijpen we dat het voor ons, als geschapen wezens, juist en gepast is om in God te geloven en Hem te aanbidden, en dat is wat mensen met een geweten en verstand zouden moeten doen. Enkel door in God te geloven en Hem te volgen, door Gods werk te ervaren en Gods woorden in de praktijk te brengen en zodoende een waar geloof in God te ontwikkelen, kunnen we Gods redding verkrijgen en Gods koninkrijk betreden.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Neem contact met ons op

Welkom op onze website — Online Bijbelstudie. Als u problemen of verwarring heeft in uw geloof, neem dan gerust contact met ons op.