Kunnen we eeuwige leven verkrijgen door de Bijbel lezen?

Veel Christenen geloven dat we het eeuwige leven kunnen verkrijgen door simpelweg de Bijbel te lezen. Is dit gezichtspunt correct? Je kunt dit artikel volgen om het juiste pad naar het eeuwige leven te vinden.

Wanneer we over de Bijbel spreken, weet iedereen dat dit de canon van het christendom is. Alle christenen hebben een Bijbel, tijdens onze stichtelijke bijeenkomsten en op vergaderingen lezen we de Bijbel, en bij zendingswerk en prediking vertrouwen we er zelfs nog meer op. Van de Bijbel kan worden gezegd dat hij een onafscheidelijk deel uitmaakt van het leven van elke christen.

Door de Bijbel te lezen leren we dat God de hemelen, de aarde en al wat erin leeft heeft geschapen, dat God ooit een zondvloed heeft gebruikt om de wereld te vernietigen, dat God Mozes uit Egypte leidde, en dat Hij de wetten en geboden uitriep en de Israëlieten begeleidde in hun leven en hen leerde om God te aanbidden. We leren ook uit de Bijbel dat de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade veel goddelijke wonderen verrichtte, veel zieke mensen genas, Zichzelf zondoffer maakte om de hele mensheid te verlossen, dat Zijn genade en liefde echt waren, enz. Door de Bijbel te lezen, leren we het gezag van God kennen, versterken we ons vertrouwen om God te volgen en doen we meer goede daden in ons leven en werk. Dit zijn allemaal dingen die we leren door de Bijbel te lezen. Niemand kan ontkennen hoe waardevol het bestaan van de Bijbel voor ons is, noch de voordelen en de hulp die we er uithalen. Daarom geloven veel christenen dat de Bijbel ons pad is om leven te krijgen in ons geloof in God, en dat alleen door te volharden in het lezen van de Bijbel, we het eeuwige leven kunnen krijgen. Sommige mensen lezen echter dat de Heer Jezus zei: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen” (Johannes 5:39–40), en voelen zich verward, want omdat de Bijbel de woorden van God bevat en het getuigenis van de mens, zou het lezen ervan ons het eeuwige leven moeten schenken. Waarom zegt de Heer Jezus dan dat de Bijbel het eeuwige leven niet bevat?

Dit is in feite een eenvoudige vraag om te beantwoorden. We hoeven slechts te kijken naar het diepere verhaal achter Gods werk dat is opgetekend in de Bijbel tijdens het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade, evenals de resultaten die dit werk heeft bereikt, om te begrijpen waarom de Heer Jezus dat zei.

Heb je de weg naar het eeuwige leven gevonden?

In het Tijdperk van de Wet heeft Jehova God voornamelijk de wetten en geboden afgekondigd en de levens van de toen pas geschapen mensheid op aarde begeleid. Hoewel God ook enkele waarheden uitsprak, sprak Hij die woorden voornamelijk om te zorgen dat de mensen Zijn wetten en geboden gehoorzaamden, dat ze God aanbaden, altaren leerden bouwen en leerden dat zij, als zij Zijn wetten en geboden overtraden, God op die altaren offers moesten brengen en berouw moesten hebben. Hij deed niets om de levensgezindheid van mensen te veranderen. Hij deed deze dingen eenvoudigweg om het leven van mensen te begeleiden. In het Tijdperk van Genade deed de Heer Jezus het werk van de verlossing, en gedurende deze tijd verrichtte Hij vele goddelijke wonderen; Hij genas de zieken, dreef demonen uit, wekte de doden op, kalmeerde de golven en de wind met een enkel woord, en gebruikte vijf broden en twee vissen om 5.000 mensen te voeden; en Hij sprak veel woorden, voornamelijk om mensen te leren hun zonden te belijden en berouw te tonen, anderen lief te hebben als zichzelf, tolerant en geduldig te zijn, anderen niet te beoordelen, zeventig keer zeven keer te vergeven, enz.

De Heer Jezus predikte de weg van berouw, en toen mensen de weg van berouw aanvaardden, was het gevolg dat zij biechtten, berouw toonden en hun zonden vergeven werden; zo op het oog voerden ze meer goede daden uit, ze stalen niet, beroofden, sloegen of scholden anderen niet uit, ze dronken niet en sommige mensen konden ijverig werken, zich uitputten voor de Heer, aan alles verzaken om de Heer te volgen en het evangelie van de Heer Jezus verspreiden. Maar enkel het verkrijgen van de vergiffenis van de Heer voor onze zonden betekent niet dat de diepere oorzaak van onze zonde is opgelost, noch dat we op een duidelijke weg zijn om eeuwig leven te krijgen. Zelfs vanaf het moment waarop we beginnen te geloven in de Heer, worden we beheerst door onze arrogante, verwaande, zelfzuchtige, verachtelijke, verdraaide en bedrieglijke gezindheden, en daarom liggen we vaak in conflict met anderen, of kleineren we anderen en sluiten we ze uit; omwille van onze eigen belangen en reputatie, plannen, misleiden en liegen we vaak; in ons geloof in God zijn we vaak niet in staat om God te aanbidden, terwijl we wel mensen aanbidden en volgen; tijdens vergaderingen en wanneer we prediken, hemelen we onszelf vaak op en kunnen we God niet eren boven alles of van God getuigen; en vooral in tijden van nood, lopen we steeds het risico om God verkeerd te begrijpen, de schuld te geven, of zelfs te verraden. Deze uitdrukkingen bewijzen dat het werk dat God uitvoerde tijdens het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade niet bedoeld was om onze levenshouding te veranderen, maar om mensen te leren hun eigen zonden te kennen, en in staat te zijn om hun zonden op te biechten en berouw te tonen.

De Heer Jezus zei: “Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een ​slaaf​ van de ​zonde. Nu blijft een ​slaaf​ niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Johannes 8:34–35). “Want zonder heiliging zal niemand de Heer zien” (Hebreeën 12:14). Tegenwoordig zondigen we vaak; onze verdorven gezindheden die wij binnen ons hebben zijn niet gezuiverd, en we zijn nog steeds de slaven van de zonde, dus hoe kunnen we zeggen dat we de weg van het eeuwige leven hebben verkregen en klaar zijn om God te aanschouwen? God is heilig, en zal mensen die vol zonde zijn nooit toestaan om Zijn koninkrijk te betreden. Als we dus enkel Gods werk in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade aanvaarden, dat maakt het niet uit hoe zeer we streven, welke prijs we betalen, of hoe we lijden; we zullen nooit verandering in onze levensgezindheid bereiken, we kunnen het effect niet bereiken van een ontsnapping aan de zonde, en nog minder kunnen we de weg van het eeuwige leven bereiken.

Wat is de weg van het eeuwige leven dan? We weten allemaal dat de mensheid sterft omwille van de zonde. Als de mensheid de waarheid als het leven krijgt en het probleem van de zonde oplost, zal God de mensheid zegenen door de dood te verwijderen en hun het eeuwige leven te schenken. Dus vindt er een verandering plaats in de levensgezindheid van degenen die de weg van het eeuwige leven bereiken. Hun verdorven gezindheden worden gezuiverd, zij ontsnappen aan de macht van Satan, en ze lijden niet langer onder de beperkingen en gebondenheid van hun satanische natuur. Uiteindelijk krijgen ze de waarheid als het leven, worden ze verenigbaar met Christus, en zullen ze nooit meer zondigen om God te weerstaan of God te verraden. Alleen van de weg die tot deze resultaten leidt, kan gezegd worden dat het de weg naar het eeuwige leven is.

Sommigen kunnen misschien vragen: “Hoe kunnen we dan de weg naar het eeuwige leven bereiken?”

De Heer Jezus zei: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12–13). Ook staat in hoofdstuk 9, vers 28 in Hebreeën: “Net zo zeker is het dat ​Christus, die eenmaal is geofferd om de ​zonden​ van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de ​zonde.” In het Boek Openbaring wordt verschillende keren gezegd dat “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (zie Openbaring 2-3). Door deze profetieën kunnen we zien dat de Heer Jezus in de laatste dagen zal terugkeren om ons een tweede keer verlossing te schenken. In de laatste dagen zal God de taal van het leven uitdrukken, wat we niet zien in de Bijbel, en die nieuwe woorden zijn die God buiten de Bijbel zal uitdrukken.

In een boek staat: “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis. Degenen die worden beheerst door regels en letters en geketend zijn door de geschiedenis zullen nooit in staat zijn om het leven te verkrijgen en zullen nooit in staat zijn om de eeuwige weg van het leven te verkrijgen.” Hieruit kunnen we zien dat alleen Christus van de laatste dagen de waarheid kan uitdrukken die onze zonden zuivert en ons de weg van het eeuwige leven geeft. We moeten onze mening loslaten dat de Bijbel het eeuwige leven bevat, Christus in de laatste dagen verwelkomen en de waarheid van God verkrijgen voordat de eeuwige stroom van het levende water van het leven ons leven kan binnengaan. De Bijbel kan niet in de plaats komen van Gods gezag en macht; de Bijbel vertegenwoordigt niet het leven dat God de mens schenkt, en vertegenwoordigt niet het werk van de Heilige Geest. De Bijbel is slechts een verslag van Gods eerdere woorden en werken, wat wil zeggen dat de Bijbel slechts een getuigenis van God is. De bron van het eeuwige leven is Christus, niet de Bijbel. De Bijbel vervangt God niet en bevat geen leven. Christus is de Heer van de Bijbel en de bron van het leven, en alleen door de verlossing van God in de laatste dagen te aanvaarden, hebben we de kans om het eeuwige leven te verwerven.

Lees meer:

Zijn alle woorden in de Bijbel geïnspireerd door God?

Dagelijkse lezing: Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.