50 Beste Bijbelteksten over de wederkomst van Christus

Er zijn veel Bijbelteksten over de wederkomst van Jezus Christus. Hieronder zijn profetieën gesorteerd op de tekenen van de wederkomst van Jezus, wanneer Jezus zal terugkeren, de manier waarop Jezus terugkeert, evenals wat Christus zal doen bij Zijn wederkomst. Ze zullen je helpen de wederkomst van Christus beter te begrijpen en je nieuw licht brengen, zodat je de wederkomst van Jezus Christus eerder kunt verwelkomen.

58 Beste Bijbelteksten over de wederkomst van Christus

1. Tekenen van de wederkomst van Jezus

A. Geestelijke hongersnood

Daarom heb Ík u ook schone tanden gegeven in al uw steden, gebrek aan brood in al uw woonplaatsen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. En Ík heb zelfs de regen u onthouden, nog wel drie maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet Ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop geen regen viel, verdorde. Twee, drie steden wankelden naar een andere stad om water te drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE.
(Amos 4:6-8)


Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen.
(Amos 8:11)


En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.
(Mattheüs 24:12)


B. De verschijning van de oorlog, hongersnood en aardbevingen

U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
(Mattheüs 24:6-8)


C. De herstelling van Israël

de wederkomst van Christus - bijbelprofetieën over de terugkeer van Israël

Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.
(Mattheüs 24:32-33)


En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is.
(Lukas 21:29-32)


D. Visies verschenen in de sterren

En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
(Mattheüs 24:29)


Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.
(Joël 2:29-31)


En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed,
(Openbaring 6:12)


E. Het evangelie verspreidt zich naar de uiteinden van de aarde

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.
(Mattheüs 24:14)


F. De verschijning van valse christussen en antichristen

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
(Mattheüs 24:4-5)


Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!
(Mattheüs 24:23-25)


Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.
(2 Johannes 1:7)


en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.
(1 Johannes 4:3)


Snelle navigatie

2. Wanneer zal Jezus terugkeren

U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.
(Lukas 12:40)


Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader. Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is.
(Markus 13:32-33)


Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.
(Mattheüs 25:13)


En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!
(Mattheüs 25:6)

Snelle navigatie

de wederkomst van Christus - de wijze maagden het bijwonen van het bruiloft van het Lam

3. De manier waarop Jezus Christus terugkeert

Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.
(Openbaring 3:3)


Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.
(Openbaring 16:15)


Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht.
(Lukas 17:24-25)


En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
(Mattheüs 24:30)


Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.
(Openbaring 1:7)


Snelle navigatie

4. Wat voor werk Jezus zal doen bij Zijn terugkeer

Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
(Johannes 16:12-13)


En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijkhet woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.
(Johannes 12:47-48)


“Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God”
(1 Petrus 4:17)

De wederkomst van Christus - Het oordeel moet beginnen met het huis van God

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,
(Johannes 5:22)


en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is.
(Johannes 5:27)


Snelle navigatie

5. Afwachtend op de wederkomst van Christus

En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!
(Mattheüs 25:6)


Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.
(Mattheüs 25:13)


Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
(Johannes 10:27)


Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
(Openbaring 2:29)


Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
(Openbaring 3:20)


De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Zie ook: ‘De Heer klopt aan’ Heb je de stem van God gehoord?

Snelle navigatie

 

Neem contact met ons op

Nu vindt het uitbreken van de plaag globaal plaats. Wil je de Heer verwelkomen vóór de grote verdrukking en opgenomen worden voor God? Neem gerust contact met ons op om dit te verkennen en samen de weg te vinden via onderstaande methodes.