3 Methoden voor het onderscheiden van de ware Christus en valse christussen

De Heer Jezus zei: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). Uit de woorden van de Heer kunnen we zien dat wanneer iemand nieuws verspreidt over de komst van de Heer, we wijze maagden moeten zijn en actief moeten zoeken en onderzoeken. Alleen zo kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen. Op basis van de verzen: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Matteüs 24:23-24), zeggen de voorgangers echter altijd dat we degenen die preken dat de Heer Jezus is teruggekeerd niet mogen geloven, omdat ze de manier van valse christussen preken en mensen misleiden. Hierdoor zijn vele broeders en zusters erg verward: “Als we iemand horen getuigen van de terugkeer van de Heer Jezus, moeten we dan actief zoeken en onderzoeken, of moeten we het vermijden en afwijzen? Wat moeten we doen om te voldoen aan de wil van de Heer?” In verband met deze vraag wil ik graag met iedereen de waarheid bespreken over hoe de ware Christus kan worden onderscheiden van valse christussen. Zolang we de waarheid van dit aspect begrijpen, hoeven we ons geen zorgen te maken dat we worden misleid door valse christussen en valse profeten, noch zullen we de gelegenheid missen om de terugkeer van de Heer te verwelkomen vanwege een passief verdediging.

3 Methoden voor het onderscheiden van de ware Christus en valse christussen

Laat ons eerst een passage woorden bekijken: “Als de mens wil onderzoeken of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat betekent dat aan de hand van Zijn wezen beoordeeld moet worden of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is. Bij het vaststellen[a] of dit het geïncarneerde vlees van God is, is het dus het allerbelangrijkste om aandacht te schenken aan Zijn wezen (Zijn werk, Zijn woorden, Zijn gezindheid en nog veel meer dingen) in plaats van aan de uiterlijke schijn. Als de mens alleen Zijn uiterlijk ziet en aan Zijn wezen voorbijgaat, geeft dat blijk van de onwetendheid en naïviteit van de mens.” Deze woorden vertellen ons duidelijk dat het onderscheiden van valse christussen inhoudt dat we naar hun essentie kijken, niet naar hun uiterlijke verschijning. Dat wil zeggen dat we naar hun werk, woorden en gezindheid moeten kijken om en onderscheid te kunnen maken. Laten we nu enkele woorden van de Heer Jezus lezen en praten over de substantiële verschillen tussen de ware Christus en de valse christussen en hoe we ze kunnen onderscheiden.

Eerst moeten we kijken naar het werk dat ze doen

De Heer Jezus zei: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Matteüs 24:24). De woorden van de Heer tonen ons dat valse christussen en valse profeten zich vooral beroepen op het uitvoeren van tekenen en wonderen om Gods verkoren volk te misleiden. Dit is de primaire manifestatie van het bedrog van valse christussen van mensen. We kunnen deze kwestie verduidelijken door deze passage van woorden te lezen: “Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. … Volgens de opvattingen van de mens moet God altijd tekenen en wonderen laten zien, moet Hij altijd de zieken genezen en demonen uitwerpen, en moet Hij altijd net zoals Jezus zijn, maar deze keer is God helemaal niet zo. Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien.

Deze passage vertelt ons duidelijk dat God altijd nieuw is en nooit oud, en dat Hij hetzelfde werk niet herhaalt. Net zoals toen de Heer Jezus kwam om te werken: Hij herhaalde het werk van het uitvaardigen van wetten in het Tijdperk van de Wet niet, maar begon het Tijdperk van Genade en voerde het werk uit van het verlossen van de mensheid. Hij gaf de mens de weg van berouw, genas de zieken en dreef demonen uit, en werd uiteindelijk gekruisigd voor de mens, om de mensheid te verlossen van de zonde. Dus wanneer de Heer Jezus in de laatste dagen terugkomt, zal Hij ook een nieuw tijdperk beginnen en nieuw werk doen, en zal Hij het werk dat Hij al heeft gedaan niet herhalen. En de valse christussen? Dat zijn allemaal boze geesten die Christus vervalsen. Ze zijn niet in staat het nieuwe tijdperk in te luiden en het oude tijdperk tot een einde te brengen. Ze kunnen alleen enkele eenvoudige tekenen en wonderen verrichten om de Heer Jezus te imiteren om diegenen te misleiden die in de war zijn en niet kunnen onderscheiden. Maar ze zijn niet in staat om te kopiëren wat de Heer Jezus deed, zoals het opwekken van de doden en het voeden van vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen, of het kalmeren van de wind en de zee. Dat gaat hen volledig te boven, omdat zij niet het gezag en de macht van God bezitten. Daarom is Hij die een nieuw tijdperk kan openen en een einde kan maken aan het oude, de ware Christus, terwijl degenen die daartoe niet in staat zijn en enkel God op de hielen kunnen volgen en het werk dat God al heeft gedaan imiteren ongetwijfeld valse christussen zijn.

Terug naar de top

Vervolgens moeten we kijken naar de woorden die ze spreken

De Heer Jezus zei ooit: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Johannes 14:6). Het kan worden gezien dat de door Christus uitgesproken woorden allemaal waarheden zijn die de mens in leven kunnen voorzien en de mens een pad kunnen wijzen en het leven van de mens kunnen vormen. Net zoals toen de Heer Jezus Zijn werk deed, en Hij de manier van berouw uitdrukte op basis van de behoeften van de mensheid; Hij leerde mensen om anderen lief te hebben zoals ze van zichzelf houden, anderen zeventig keer zeven maal te vergeven, en hun zonden te belijden en berouw te hebben, en leidde mensen die onder de wet leefden naar een nieuwe manier van beoefenen.

De Heer Jezus vertelde ons ook: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (J0hannes 16:12-13). “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Openbaring 2:7). “Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de ​stam Juda, de telg van ​David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de ​boekrol​ met de zeven ​zegels​ openen” (Openbaring 5:5). Uit deze verzen is het duidelijk dat wanneer de Heer in de laatste dagen komt, Hij veel waarheden zal uitdrukken die we niet begrijpen, en dat Hij de boekrol opent en de zeven zegels losmaakt. Volgens deze profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus, kunnen we er zeker van zijn dat wanneer de ware Christus komt, Hij in staat is de waarheid uit te drukken. Dit is zeker! Laten we nog een passage lezen: “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één wat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen degenen die voordoen als Christus allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf.

Aan de hand van deze woorden kunnen we zien dat Christus God Zelf is, God Zelf geïncarneerd, de Geest van God gerealiseerd in het vlees, en dat Hij de waarheid op elk moment en op elke plaats kan uitdrukken om de mens te voorzien en te leiden. De meeste valse christussen zijn ondertussen bezeten door boze geesten. In wezen zijn het boze geesten en demonen zonder de minste waarheid. Dus, ongeacht hoe ze de Bijbel verkeerd interpreteren of spreken van diepgaande kennis en theorie, ze doen niets anders dan mensen misleiden en hen schaden. Niets dat zij doen, is opbouwend voor ons. Het enige wat ze doen is steeds meer duisternis in onze harten brengen; ze laten ons geen pad om te betreden en zullen ons uiteindelijk vernietigen. Alleen Christus is de waarheid, de weg en het leven. Daarom is Degene die de waarheid kan uitdrukken, ons de weg kan wijzen en ons leven kan geven, Degene die Christus is, terwijl degenen die zichzelf Christus noemen maar niet in staat zijn de waarheid uit te drukken, zeker valse christussen zijn. Dit is het basisprincipe van het identificeren van valse christussen en valse profeten.

Terug naar de top

Ten derde moeten we kijken naar de gezindheid die ze tonen

De Heer Jezus waarschuwde ons ooit: “Want velen zullen in mijn naam komen en zeggen ‘ik ben de Christus’ en zullen velen misleiden” (Marcus 13:6). In dit vers vertelde de Heer Jezus ons over een andere eigenschap van valse christussen – ze hebben allemaal arrogante en eigenbelangrijke neigingen, en houden ervan zichzelf voor mensen te laten zien en verkondigen dat ze Christus zijn om mensen ertoe te brengen hen als God te aanbidden.

We zullen dit beter begrijpen na het lezen van deze passage: “Hoe onechter zij zijn, hoe meer de valse Christussen opscheppen, en hoe kundiger zij zijn in het tonen van tekenen en het verrichten van wonderen om de mens te misleiden. Valse Christussen hebben geen eigenschappen van God; Christus is niet besmet door een element dat aan een valse Christus toebehoort. God wordt alleen vlees om het werk van het vlees te volbrengen, niet alleen zodat de mens Hem kan zien. Integendeel, Hij laat Zijn werk Zijn identiteit bekrachtigen, en Zijn openbaring Zijn wezen bevestigen. Zijn wezen is niet ongegrond; Zijn identiteit werd niet door Zijn hand in beslag genomen; deze wordt door Zijn werk en Zijn wezen bepaald.

Uit deze passage kunnen we weten dat hoe valser ze zijn, hoe meer dergelijke valse christussen zich tegenover anderen zullen tonen om hen te misleiden, terwijl Christus Zijn werk laat spreken om Zijn identiteit te bevestigen. Net zoals toen de Heer Jezus werkte, en Hij de zieken genas, demonen uitdreef, vijfduizend mensen voedde met vijf broden en twee vissen en de doden opwekte. Hoewel de mens Hem niet kende, bewees Zijn gezag en macht Zijn identiteit als de geïncarneerde God Zelf, want afgezien van God bezit niemand een dergelijk gezag. Dus wanneer Christus aan het werk komt, roept Hij nooit uit dat Hij God en Christus is of pronkt Hij met Zichzelf. Integendeel, Hij doet gewoon Zijn werk en spreekt Zijn woorden, nederig verborgen in het vlees, om de mensen te voorzien van wat hun leven nodig heeft, wat de uiterst eerbare en heilige substantie van Gods leven aantoont. Valse christussen roepen echter altijd dat zij Christus zijn, en sommigen zeggen zelfs schaamteloos dat als je niet naar hen luistert, je het koninkrijk niet kunt betreden. Ze doen er alles aan om mensen hen te laten ontmoeten of een aantal tekenen en wonderen te doen om mensen te misleiden. Hier zijn heel veel voorbeelden van. Dus een ander belangrijk principe om de ware Christus van de valse te onderscheiden, is kijken naar de gezindheid die ze onthullen.

Lieve broeders en zusters, wat hierboven staat zijn de drie principes om de ware Christus te onderscheiden van de valse. Enkel als we deze principes begrijpen kunnen we voorkomen dat we door valse christussen worden misleid en kunnen we als wijze maagden de terugkeer van de Heer verwelkomen.

Voetnoot:

a. In de oorspronkelijke tekst staat ‘ten aanzien van’.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Terug naar de top

Neem contact met ons op

Welkom op onze website — Online Bijbelstudie. Als u problemen of verwarring heeft in uw geloof, neem dan gerust contact met ons op.